O VVD-voorman drs. Ed Nijpels bracht scala van onderwerpen in Concertzaal Staten Zeeland stellen Oosterschelde-beleidsplan vast PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Maidenspeech" nieuwe fraktieleider Drie verpleegsters omgekomen bij brand Man doodgestoken Spoorbrug over de IJssel in gebruik gesteld PAAUWE B.V. r:"' fU. NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551, Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate, Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4%' BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 10 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23111 WAARIN OPGENOMEN (1797 In dit nummer: Actueel gesprek: Grevelingen zoet of zout ZIERIKZEE, 7-7. Bij het eerste optreden in zijn funk- tie van V.V.D.-fraktieleider - als opvolger van Hans Wie gel - stuitte drs. Ed Nijpels vrijdag op een volle Concert zaal, gevuld met Zeeuwen uit vele delen van de provin cie. Een bijzonderheid was dat Nijpels zijn „mai denspeech" hield in Zeeland, en konkreter dus nog in Zierikzee. In een gloedvolle rede bracht Nijpels een scala van onderwerpen ter sprake, maar bracht ter inleiding eerst dank aan zijn voorganger, die de belangen van zijn partij en het liberalisme in het algemeen op voortreffelijke wijze heeft ge diend. Drs. Nijpels was er van overtuigd, dat het een moeilijke zaak is hem als fraktieleider op te volgen. Hij herinnerde aan het V.V.D.- sukses bij de recente Statenverkie zingen. Anderhalf miljoen kiezers brachten hun stem op zijn partij uit; 40.000 eztra stemmen werden geno teerd en dat nog onder het nadeel van een slechte opkomst. Opvallend is de spreiding geworden van de V.V.D.- kiezers onder de bevolking en de leeftijdsopbouw; 40 procent van hen is jonger dan 36 jaar en 25% van de nieuwe kiezers koos de V.V.D. Zelfweerkzaamheid ,,De mensen durven er tegenwoor dig ook voor uit te komen dat zij V.V.D. stemmen. Belangrijk keer punt van het liberale denken is de zelfwerkzaamheid, zowel in beroep als bestuur. De partij staat - wat dit laatste betreft - decentralisatie voor; „we moeten af van de bureaucratie, want de overheid is er voor de men sen en niet omgekeerd". De zelfstandige heeft altijd een ex tra plaatsje in het politieke hart van de V.V.D. Zelfwerkzaamheid is ook een noodzaak in het onderwijs, dat moet opvoeden tot zelfstandigheid. Hij keerde zich tegen de opheffing van de gymnasia en verklaarde zich tegenstander van de middenschool. „Vooral echter is - na alle verande ringen - het onderwijs toe aan rust". Soldariteit dient te bestaan met de kleine zelfstandige, want midden- en kleinbedrijf vormen samen „de grootste werkgever; niettemin leven 60.000 mensen in deze kategorie be neden het minimum. Een V.V.D.- interpellatie voor de kleine zelfstan digen is in de Kamer te verwachten. Sociale uitkeringen Nijpels meende ook dat zonder be paalde maatregelen, uiteindelijk de sociale uitkèringen op de tocht zullen komen te staan, waardoor de echte minima in de knel komen. De huidige regeringspartijen zul len het niet kunnen laten bij parten over ombuigingen, mar knopen moe ten doorhakken. Bijzonder behoed moeten de 65- jarigen; zij toch hebben een leven lang gewerkt en premie betaald. „Het zou een zwarte dag zijn als ooit op de A.O.W. moet worden bekort". De frakteileider ging hierna in op de onderwerpen rechtzekerheid en veiligheid. „Aktiegroepen mogen ak- tie voeren en niemand behoeft het al tijd eens te zijn met parlement of re gering, maar do verantwoordelijk heid ligt bij de vertegenwoordigende organen en onze orde is e.-n demokra- tische orde". Hij keerde zich tegen Advertentie Op donderdagavond 13 MEI 1982 willen wij graag met de inwoners van NOORDWELLE ons verkiezings programma bespreken. Om 20.00 uur in het dorpshuis WESTEB- SCHOUWEN het tweeslachtig optreden van de Amsterdamse burgemeester, war- door twijfel wordt gezaaid over al lerlei politieoptreden. Waar staat de Amsterdamse burgemeester? Loyale kritiek verder op de bond genoten is een legitieme zaak, maar de huidige anti-Amerikaanse hetze, heeft niets meer met kriteik te maken. Bevrijdingsdag „De viering van de bevrijdingsdag is een beschamende vertoning gewor den door het kleinzielig geharrewar over de vraag of men nu wel of niet vrij had." „Wat een armetierige gang van za ken", aldus Nijpels, die aandrong op een duidelijke regeling voor de 5e mei. Voor de vrije 5e mei moet ruim te gevonden, ondanks de benarde ekonomische toestand. Een andere zaak: „Nog altijd is er geen inzicht hoe ons land er finan cieel voorstaat en de Voorjaarsnota lijkt een Zomernota te gaan worden. In wezen duurt de kabinetsformatie nog steeds voort en door de machte loosheid van het kabinet om tot ei gen besluiten te komen, ligt het par lementaire werk bijna stil". Schuldigen Nijpels achtte alle drie in het kabi net participerende partijen hiervoor schuldig. D'66 kan er niet toe komen echt te kiezen; het C.D.A. doet net „of men er niet bijhoort" en de P.v.d.A. is vleugellam dooreen inter ne machtsstrijd. „Het wordt tijd dat de P.v.d.A. kiest voor de lijn Van de Berg of de lijn Van Thijn. Het huidi ge gedonder binnen die partij ver zwakt het toch al zo rammelende ka binet steeds verder." Nivellering Aandacht wijdde Nijpels aan de (veelbesproken) nivellering, zulks il lustrerend met cijfers: minimum 1450,- e modaal 3480,-. Dit over lapt reeds 95 procent van de mensen. In de periode '74-'81 gingen de mini- Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ZIERIKZEE. Drs. Ed Nijpels aan het woord, tijdens de verkiezingsbijeen komst in de Concertzaal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vervolg pag. 4 LAREN, 9-5. Drie verpleegsters zijn in de nacht van zaterdag op zon dag in het verpleegtehuis „Stichtse Hof' in Laren door brand om het leven gekomen. Twee van hen, de 20-jarige M. A. J. Boode en de 20-jarige H. Smit, konden MIDDELBURG, 8-5. Provinciale Staten van Zeeland hebben het beleidsplan voor de Oosterschelde vast gesteld. Dit plan geeft in hoofdlijnen de inrichting en het beheer aan van dit gebied tot 1990. Het getijde-bekken Oosterschelde is 35.000 hectare groot en heeft een grote natuurlijke waarde. Het beleidsplan moet er voor zor gen, dat zich geen ongewenste in dustriële en rekreatieve ontwikke lingen kunnen voordoen in dit ge bied, als de Deltawerken, waaronder de aanleg van de stormvloedkering in de monding van de Oosterschelde, zijn afgerond. De Staten van Zeeland hebben una niem een motie aangenomen, die nog eens ten overvloede aandringt op het behoud en versterken van de natuur lijke waarden van het Oosterschelde- gebied. Visserij Daarnaast worden enkele aanvul lende maatregelen gevraagd, die de visserij in dat gebied ten goede ko men. Zo zullen door de Deltawerken zo'n 20 visserijbedrijven schade oplo pen. Deze schadelijke effekten, die onder meer optreden door het verlies van mossel-verwater-percelen, moe ten opgevangen worden door de uit gifte van de nieuwe mosselpercelen, aldus de Zeeuse Staten AMSTERDAM. Een meerderheid van de ondervraagden in een recente NIPO-enquete vindt dat het tweede kabinet-Van Agt het maar matig doe maar is tegelijk van oordeel dat het toch maar moet blijven. ZIERIKZEE. De direkh* van net V.P.-Center aan ae varremartct. organiseerde een Kieurenwedstrijd voor de jeugd. met als prijzen vier nieuwe fietsen. Vrijdag kregen de vier prijswinnaars hun stalen rosjes en ze waren er heel blij mee. Voor ze ,.de wereld introkken", moest eerst - voor de zaak - geposeerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) AMSTERDAM, 8-5. De 55-jarige J. Brom is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woning in de Vechtstraat in Amsterdam dood gestoken. De vermoedelijke dader, de 23-jarige G. Z., is gearresteerd. Hij heeft volgens de politie bekend het slachtoffer tijdens een dronkemans ruzie enkele malen te hebben gesto ken. Het mes had hij afgepakt van Brom, die er aanvankelijk zelf mee liep te zwaaien. Bij de ruzie en de daarmee gepaard gaande vechtpartij zouden ook de moeder een een stiefbroer van ver dachte betrokken zijn geweest. Zij zijn wegens medeplichtigheid aange houden. Wh PÊ Bitr worden geidentificeerd. De identiteit van het derde slachtoffer moet nog worden vastgesteld. Twee verpleeg sters zijn met letsel opgenomen in een ziekenhuis. Een met een wervelfrac tuur en een mer rookvergiftiging. Dat heeft een politiewoordvoerder zondag meegedeeld. De brand werd omstreeks hafl twee ontdekt door personeel van het ver pleegtehuis, waar bejaarden en zwak zinnigen worden verpleegd. Volgens de politie is de brand uitgebroken in het woongedeelte van de zusterver- blijven en heeft zich uitgebreid tot de slaapgedeelten. De oorzaak van de brand is onbekend. PURMEREND. De mist heeft maandagochtend in het verkeer een dode geëist op de weg Purmerend- Zaanstad ter hoogte van Purmerend. GENÊVE. Washington wil via overleg met Zuid-Afrika in Genève pogen de tot dusverre steeds vastge lopen onderhandelingen over de on afhankelijkheid van Namibië aan te zwengelen. DEVENTER, 8-5. Prins Bernhard heeft vrijdag de nieuwe spoorweg over de IJssel in Deventer officiëel in gebruik gesteld. Dankzij deze oever verbinding raken de Nederlandse Spoorwegen een knelpunt in het spoorwegnet kwijt. De nieuwe brug heeft een dubbel spoor, terwijl de oude brug er maar één had. Deze flessehals gooide vele keren de dienstregeling van de trei nen van en naar het westen, oosten en noorden van het land in de war. Met de bouw van de brug was een bedrag gemoeid van rond de 35 mil joen gulden. Dat is minder dan nor maal, omdat de bouwers gebruik konden maken van de fundamenten waarop de uit 1887 daterende brug werd gebouwd. Het grootste gedeelte van deze brug bliezen de Duitsers tij dens de laatste oorlogsdagen in 1945 op. Het was het Engelse legeronder deel Royal Engineers dat in een half jaar tijd een noodbrug bouwde. Die brug zou net volgens de des kundigen in die tijd een jaar of tien moeten uithouden. Het werden 36 jaar. „Een groter -kompliment voor de Royal Engineers is nauwelijks denkbaar", zei drs. L. Ploeger, president-direkteur van de Neder landse Spoorwegen vrijdag tijdens' een bijeenkomst waarmee het ope ningsfestijn begon. Verwachting tot dinsdagavond; Zonnig- Droog en zonnig; minimumtempera tuur omstreeks 2 graden, plaatselijk nachtvorst en enkele mistbanken; middagtemperatuur ongeveer 15 gra den; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 14 mei: Woensdag: Zonnig Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: oost 4 Donderdag; Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: oost 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht: oost 6 ZON- EN MAANSTANDEN 11 mei Zon op 5.54, onder 21.21 Maan op onder 8.04 Laatstw Kwartier: 16 mei (7.11) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 11 mei 6.22 18.09 11.53 Doodtij: 18 mei HET WEERO VERZICHT DE BILT, 10-5. Het K.N.M.I. deelt mede: De komende dagen is het in ons land droog en zonnig. De tempe ratuur komt morgen op 17 graden te liggen. Woensdag en in de tweede helft van de'week wordt het geleide lijk iets wanner. Bijna een maand, op een enkele dag na is het in ons land te koud ge weest. Het ziet er naar uit dat deze week de temperatuur eindelijk weer normaal of iets boven het gemiddel de zal stijgen. Deze weersontwikkeling hangt sa men met een hogedrukgebied dat zich van de oceaan naar Frankrijk heeft uitgebreid. Het neemt nog ver der in betekenis toe en verplaatst zich langzaam naar onze omgeving. ALPHEN A/D RIJN. Heidemij Be heer (advies, uitvoering en aanne ming) heeft vorig jaar een verlies ge leden van 14,6 min tegen 13,9 min in 1980 (inkl. de voorziening van bij zondere risiko's). NIJMEGEN. Negen Amerikaanse ex-zweefvliegtuigpiloten hebben in Groesbeek uit handen van de sekre- taris-generaal van het departement van defensie, drs. G. Peijnenburg als nog een onderscheiding ontvangen voor hun aandeel in de bevrijding van Zuid-Nederland. UTRECHT. De kunstenaarsmani festatie in Utrecht tegen de miljoe nenbezuinigingen die de regering wil doorvoeren op kunst en kuituur heeft zaterdag en zondag rond de 40.000 belangstellenden getrokken. Advertentie Laat woninginrichter s van uw huls een paleisje maken! WIJ komen öp verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huls. Zuldweg Züa - zonnemalre Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1