Oponthoudpunt Afvloeiingsregeling personeel openbaar onderwijs Samenstelling nieuw kollege van GS-Zeeland in impasse DE ZIERIKZEESCHE COURANT Twee nieuwe zaken in Haamstede Gemeenteraad Bruinisse UW TAXATEUR MC Overdracht afmeer- en opschoonponton Macoma Komt er een zevende zetel? Samenwerking twee ministeries voor behoud kleine scholen 4F>r* vj. a NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 7 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23110 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer BRUINISSE, 6-5. De raadsvergadering onder voorzit terschap van hurgemeester T. C. Hekman in het gemeen tehuis verliep als een zeer voorspoedige reis van een mosselkotter naar het Wad. Een goed tijd, veel agenda punten aangenomen met algemene stemmen, zorgde ook voor een vlotte reis; binnen een uur bekeken. Er waren in deze vergadering enkele punten die ruimere aandacht kregen, zoals de afvloeiingsregeling voor het personeel bij het openbaar kleuter- en lager onderwijs. Dit kollegevoorstel werd zelfs, na stemming, teruggegeven aan de onderwijs-instanties voor nadere bestudering van dit onderwerp. Raadslid Bal (PvdA) had in de be trokken afvloeiingsregeling een zin gelezen die tot willekeur en zelfs dis- kriminatie kan leiden. Deze zin luidt: ,,In het belang van de school kan overigens van deze volgorde worden afgeweken". Deze volgorde saat op de ontslag-volgorde procedu re die gevolgd zal worden als door daling van het leerlingenaantal een betrekking aan een school moet wor den opgeheven. Door de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel was een model-verordening ontwor pen. Afgewezen Wethouder W. Vonk gaf de heer Bal gelijk en verbaasde zich erover dat de openbare scholen deze regel ak- septeerden. Met het Algemeen Be lang (Vonk en Verspoor) en de PvdA (Bal en v. d. Velde) tegen (waaronder dus twee wethouders!!) werd het on derwerp afgewezen. Onder de hamer door gleden wel de herziening erfpachtcanon perceel G.586 aan de Deltastraat t.n.v. de N.V. P.Z.E.M., de lozingsverorde ning riolering/wijziging legesveror dening; dit houdt o.m. in dat bedrij ven, die nu (nog) op legale wijze hun bedrijfsafvalwater zonder meer op de riolering lozen, verplicht moeten worden, de nodige voorzieningen te treffen. Hamerstukken Verdere hamerstukken waren de 23e wijziging Algemeen Ambtena renreglement - het verzoek van W. M. Feijtel tot het schrappen van een be paling in de notariële akte waarbij de levering van het perceel Havenka de 7 heeft plaatsgehad - Vaststelling 8e wijziging begroting 1982 - (aanvul lend) krediet voor het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan Rie- kusweel. Verspoor merkte op dat er al een aardig centje is versnoept aan Rie- kusweel. Dit plan kost weer 9.500,-. „Kan de nieuwe direkteur dit plan niet maken?" zo vroeg hij. De raadsvoorzitter dacht dat dit ze ker door een stedebouwkundige moest gebeuren zodat deze door een veranderd huishoudbudget en ener giebesparing gewijzigde bouwvor men in de bijgestelde plannen kan meenemen, zelfs zonne-energie werd besproken. „Dit wordt door al die plannen wel dure energie", volgens Meeuwsen. Vonk weerlegde dat door te stellen dat alleen al door passieve zonne-energie (de ligging en indeling van huizen) flink bespaard kan wor den. Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/ÜE KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Ook het Groene Kruisgebouw kwam weer ter tafel, op aangeven van Verspoor. Burgemeester Hek man hekelde nogmaals de halsstarri ge houding van het Groene Kruis- hoofdbestuur waardoor Bruinisse verstoken blijft van een condoliantie-ruimle. De gemeente neemt nu het recht in eigen hand en gaat een gedeelte van het gebouwtje inrichten als mortua rium. Ingekomen stukken Bij de ingekomen stukken was ook een brief van het K.N.O.V., afd. Bruinisse met het verzoek de Alge mene Politieverordening Bruinisse te wijzigen m.b.t. de vent- en stand plaatsen. Volgens het kollege zou in williging van het verzoek een niet ge oorloofde protektie van deplaatselij- ke middenstand inhouden. Om die reden werd het verzoek niet ingewil ligd. Van dezelfde afzender was ook de brief van 1 april, inhoudende het verzoek een herziening van het bestemmingsplan West t.b.v. de bouw van een supermarkt achterwe ge te laten. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 1 april (wel een supermarkt) kan ook aan dit ver zoek niet worden voldaan. De rondvraag werd door v. d. Bos benut om te waarschuwen dat de re- kreanten van Aqua-Delta sluipwe gen gebruiken om Bruinisse binnen te komen. Hierdoor ontstaan op de Rijksweg levensgevaarlijke situaties. De voor zitter zal hierover kontakt opnemen met de Rijkspolitie. Tot slot werd de raad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor aë' reizende fototentoonstelling van het Vorstenhuis. Deze wordt dit jaar op slechts twee plaatsen in Zeeland ver toond, n.l. in Mariekerke en, na de raadsgoedkeuring, ook in Bruinisse van 29 juni tot 5 juli. „Het is een ver antwoorde uitgave waarin een ieder zich kan vinden", aldus burge meester Hekman. ZIERIKZEE. Spuitend was de fontein in het Havenpark deze week weer in drastisch gerestaureerd. De crackers" (spuwende kikkers) zagen we nog niet volle glorie te zien. De fontein is vrij in aktie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vrijdag 4 juni RENESSE, 7-5. Op vrijdag 4 juni vindt in motel de Zeeuwse Stromen de overdracht plaats van het afmeer- en opschoonponton „Macoma". Na enkele toespraken en de overdracht zal het gezelschap een bezoek brengen aan Burghsluis om de Macoma te bezichtigen. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. De heer ir. A. A. H. van Dam, alge meen direkteur van Dosbouw voert MIDDELBURG, 6-5. Het overleg- over de samenstel ling van het nieuwe kollege van gedeputeerde staten van Zeeland is donderdagmiddag in een patstelling geko men. Het CDA houdt vast aan haar eis dat van de zes gedeputeerden er drie uit confessionele hoek moeten komen. Volgens CDA-fraktieleider in de Zeeuwse staten E. Nieuwkerk is die eis uit confessionele hoek, gezien de verkiezings uitslag, niet onterecht. Andere partijen willen twee gs-leden uit de PvdA, twee uit de VVD en twee uit de drie gezamenlijke confessionele partijen. li D STfc-TFf, Volgens Nieuwkerk valt over een dergelijke verdeling niet te praten. Het CDA, de SGP en de combinatie RPF en GPV hebben samen 22 zetels in de Zeeuwse staten. De PvdA, die tijdens de jongste verkiezingen zes van haar 16 zetels verloor, de VVD die er twee bij kreeg en op tien zit, D'66 met drie, de PPR en de linkse samenwerking met ieder een zetel, bezetten samen 25 zetels. Zevende zetel Er wordt in de Zeeuwse politiek nu gespeculeerd over de instelling van een zevende gs-zetel, maar velen ach ten een dergelijke investering voor in provincie met ongeveer 320.000 in woners, alleen om een politieke im passe te doorbreken, een te hoge prijs. Maandag gaan de partijen opnieuw rond de tafel zitten. Op 2 juni worden de nieuwe staten geïnstalleerd en moet er ook een nieuw kollege wor den gekozen. in het motel in Renesse als eerste het woord. Daarna spreekt de heer H. J. Schlömann, direkteur B.V. Scheeps werf en Machinefabriek „de Merwe- de" v/h van Vliet Co. Hij vertelt het een en ander over de bouw van de Macoma. De heer ir. F. Roelofsz, lid van Raad van Bestuur Dosbouw spreekt over de samenwerking Rijkswater staat Dosbouw „de Merwede". Als laatste voert de heer ir. H. Engel, hoofd van de Deltadienst van Rijks waterstaat het woord. Als thema heeft hij de inzet van de Macoma bij de bouw van de stormvloedkering. Geschenk Na de overdracht van de Macoma biedt mevrouw H. E. M. van Dam- Kruyssen (doopster Macoma) een ge schenk aan de heer G. Batenburg, ka pitein van de Macoma aan. Na een to ast vertrekt het gezelschap naar Burghsluis voor een bezichtiging van het ponton. Advertentie Rente 81/j% Spaar-selekt-extra (bi) opname 2% retourrente) Deposito 1-5 jr vast t/m 10 Spaarbi Ijetten t/m 9 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 MIDDELBURG, 6-5. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid heeft voor het eerst drie miljoen gulden beschikbaar gesteld uit de pot experimentele arbeidsplaatsen voor jeugdige werklozen, ter bevordering van de werkgelegenheid in het onderwijs. flripi C wnMTfVi' tVz. OUWERKERK. Het waterschap Schouwen-Duiveland heeft een werktuig ingezet om vaarten en sloten schoon te ma ken. Hier het ..apparaat" in het Ouwerkerkse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het geld is bestemd voor integra- tieprojekten kleine basisscholen in Zeeland. Dit heeft de Zeeuwse gede puteerde mr. P. Boersma donderdag middag in Middelburg meegedeeld. Door deze unieke samenwerking tussen de beide ministeries van soci ale zaken en wekgelegenheid en on derwijs en wetenschappen kunnen er in Zeeland zes projekten gestart wor den waardoor met name de kleine plattelandskleuter- en lagere scholen de kans krijgen om een geïntegreerde basisschool te vormen, waardoor veel scholen voor de kleine dorpen behouden kunnen blijven. Van het integratieprojekt kunnen zo'n 30 tot 40 scholen in Zeeland profiteren en men kan er zo'n 14 tot 16 jeugdige werkloie onderwijskrachten mee aan een baan helpen. Het integratie projekt gaat vier jaar duren. Advertentie I# fflh PE 8IW Verwachting tot zaterdagavond: Zonnig-e perioden Zonnige perioden en een enkele bui; vannacht plaatselijk mistbanken; minimumtemperatuur ongeveer 3 graden; middagtemperatuur rond 11 graden; matige noordwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 11 mei: Zondag: Perioden met zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: n.west 3 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkr.: west 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 8 gr. Middagtemp.: 17 gr. Windkracht: oost 3 ZON- EN MAANSTANDEN 8 mei Zon op 5.59, onder 21.15 Maan op 21.41, onder 6.37 9 mei Zon op 5.57, onder 21.17 Maan op 22.47, onder 7.01 10 mei Zon op 5.55, onder 21.19 Maan op 23.50, onder 7.29 Volle Maan: 8 mei (2.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 8 mei 4.29 16.56 10.17 22.35 9 mei 5.12 17.22 10.51 23.07 10 mei 5.51 17.45 11.23 23.41 Springtij: 10 mei HET WEEROVERZICHT DE BILT, 7-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Het komende etmaal worden zonnige perioden verwacht en de kans op buien wordt klein. De tem peratuur daalt vannacht tot onge veer vier graden, morgenmiddag loopt de temperatuur op tot om streeks dertien graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Deze cirkulatie wordt veroorzaakt door een depressie die met regen en onweer over Duitsland naar de Oost zee trekt en een hoged ruk gebied, dat zich over Frankrijk, het westelijk Alpengebied en zuid-Duitsland uit breidt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1