ê\G\ê i Komst nieuwe sportvelden opnieuw enkele jaren vertraagd Relatief sterke stijging te verwachten in komende jaren drs Ed Nijpels DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bezwaarschriften ingediend bij de Kroon Atletiekvereniging start met aktie Mengele Jttotnisse Oostduitser doodt kommandant en vlucht Israël en de nederzettingen PAAUWE PAAUWE B.V. Zeeland en de werkloosheid mi- pe eitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 6 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23109 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer; Gelden voor interieur dorpshuis Renesse ZIERIKZEE, 6-5. Het ziet er naar uit dat de komst van het nieuwe sportveldenkomplex tussen de Lange Blok- weg en de Oudeweg nog heel lang op zich zal laten wach ten. Van de bezwaarschriften, die door de gemeente Zie rikzee en onlangs ook door Gedeputeerde Staten onge grond werden verklaard zijn er twee opnieuw ingediend en wel bij de Kroon. Dat betekent een oponthoud van en kele jaren, voordat misschien met de aanleg van de ge plande voetbalvelden kan worden begonnen en in twee de instantie met de renovatie van sportpark Bannink. Een ernstige zaak voor de sportverenigingen in Zierikzee, die hun leden ak- tief bezig laten zijn in de buitenlucht. Niet alleen dat het sport- en spelplezier van de honderden aangesloten leden kan verminderen, maar ook de akkom- modatie van de klubs gaat (steeds verder) achteruit. De grasvelden hebben zwaar te lijden onder het wekelijks terugkerende geweld. Advertentie sPils 12 flesjes 0,3 liter nil WENEN, 5-5. Simon Wiesenthal, het hoofd van het Joods dokumentatie- centrum in Wenen, heeft woensdag gezegd dat hij over inlichtingen be schikt dat Josef Mengele in Latijns- Amerika verblijft De chef-arts van het voormalige vernietigingskamp Ausch witz is verantwoordelijk voor de dood van 400.000 mensen. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering; tel. 01116-1215 maandag gesloten Anton de Bruyn, hoofdtrainer van de atletiekvereniging Delta Sport heeft het initiatief genomen in de strijd tegen de bezwaarschriften. Al le sportparkgebruikers hebben een brief van het Delta Sport aktiekomi- tee ontvangen, waarin de ernst van de zaak nog eens wordt benadrukt. Het komitee verzoekt de vereni gingen mee te willen werken aan de aktie en handtekeningen te verzame len voor de komst van het nieuwe sportkomplex. ,,We weten natuurlijk niet cu hVt helpt, maar we hopen het. Dit is werkelijk het laatste wat we kunnen doen om de zaak een beetje te bespoedigen. Vele mensen worden door het indienen van de bezwaar schriften gedupeerd en ik hoop dat de inzenders wel de gevolgen van hun daden onder ogen zien", aldus de heer De Bruyn. IKON De hoofdtrainer van Delta Sport heeft nog meer wegen aangeboord om verandering in de huidige armoe dige situatie te brengen. Hij heeft kontakt opgenomen met HANNOVER-BRUNSWIJK, 5-5. Een Oostduitse soldaat is woensdag naar de Bondsrepubliek gevlucht na dat hij de leider van een grenspa- trouile had doodgeschoten. Dit heeft het persbureau ADN in Oost-Berlijn woensdag meegedeeld. Het persbureau van de DDR sprak van ,,een laffe moord op een militair die de staatsgrens beschermde" en meldde dat Oost-Berlijn de uitleve ring heeft gevraagd van de schutter, een 19-jarige soldaat wiens naam niet bekend is gemaakt. SCHARENDIJKE. De burgemeester, de heer W. den Boer loste woensdag avond aan de Platteweg het startschot voor de Bevrijdingsloop te Scharendij- ke. Aan deze prestatieloop voor jong en oud namen 143 lopers deel. Het par koers van 2Vi km via de jachthaven. Boutlaan, Kreeklaan en Frederikstraat kon naar keuze 1, 2, 3 of 4 keer worden afgelegd. Onder de deelnemers waren verscheidene leden van de plaatselijke sportvereniging ZSC en leden van de brandweerkorpsen uit Kerkwerve en Scharendijke. Na afloop werd in de Put- meet een verloting gehouden. De voorzitter van de Werkgroep Evenementen, de heer P. B. Verschuur kondigde aan dat de Bevrijdingsloop een jaarlijks te rugkerend gebeuren zal zijn. Op de foto de start van de loop. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de IKON en probeert voor de televi sie in een praatprogramma te ver schijnen, waarin hij het akkommo- datieprobleem in Zierikzee aan de or de wil stellen. Met name of het reëel is dat mensen het recht hebben om een hoognodige uitbreiding jaren te kunnen tegengaan. Ook,via andere wegen wil hij hier publiciteit aan schenken. Toekijken Wethouder van sportzaken de heer L. J. van Gastel deelde desgevraagd mee begrip te hebben voor de aktie, nu de uitbreiding weer een aantal ja ren vertraagd is. Hij vond het een tragische zaak dat de gemeente Zie rikzee tot toekijken gedoemd is, juist nu de raad geld heeft uitgetrokken voor de nieuwe sportvelden. „Ik vind het niet verantwoord dat enkele mensen door het indienen van bezwaarschriften de zaak zolang op kunnen houden. Dat betekent dat de verenigingen op Bannink (nog meer) verdraagzaamheid van elkaar zullen moeten vragen in verband met de be perkte ruimte. Het zal ook voor de plantsoenendienst extra inspanning vergen om de velden in redelijke staat te onderhouden", zei de heer Van Gastel. Hij sprak zijn waardering uit voor de medewerkers van de plantsoenen dienst, die de velden met het overma tige gebruik nog in de huidige kondi- tie weten te houden. Binnenkort zal bekend worden of er nog bezwaar schriften bijkomen, wel met maximum van vijf. Voor zover de wethouder het kon bekijken had hij er hoop op dat de bezwaren door de Kroon ongegrond worden verklaard. Advertentie BRUINISSE. Toch nog een beetje feest op Bevrijdingsdag te Zierikzee. Ouders en leerkrachten van de .Woelwaters" en de „Theo Thijssenschool" hadden een levend ganzebordspel in de wijk uitgezet. Tientallen buurtbewoners waren ingeschakeld om de variant op het aloude spel vlot te doen verlopen. De kinderen liepen een route, die bepaald werd door het aantal ogen van de dobbelstenen; onderweg moesten allerlei opdrachten worden uitgevoerd. Beloning voor alle moeite: een ijsje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op maandagavond ÏO MEI 1982 willen wij graag met de inwoners van SEROOSKERKE ons verkiezings programma bespreken. Om 20.00 uur in het dorpshuis WESTER- SCHOUWEN JERUZALEM, 5-5. Het Israëlische parlement heeft slechts met een krap pe meerderheid ingestemd met een re geringsverklaring van premier Begin, waarin deze een ontmanteling van Joodse nederzettingen in het bezet gebied uitsloot en de aanspraken op de soevereiniteit op de strook van Gaza en de westelijke Jordaanoever be krachtigde. De verklaring kreeg de steun van 58 van de 120 parlemen tariërs, 54 leden van de oppositie stem den tegen en twee onthielden zich van stemming. WARSCHAU. Sinds woensdagoch tend kan men in Warschau weer tele foneren. De verbindingen waren maandagavond verbroken na vecht partijen tussen ordetroepen en de monstranten van de vakbond Solida riteit. AMSTERDAM. De Poolse autoritei ten hebben een verzoek voor een vi sum voor een van de redakteuren van: het dagblad De Waarheid afgewezen. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel Vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef., 01112-1318, b.g.g. 1469 TVTTnniTT .RTTRC 7.*>planri -zo 1 Ho IrnmonHo inron staan van de afdelinvketelbnuw. v MIDDELBURG, 5-5. Zeeland zal de komende jaren rekening moeten houden met een relatief sterkere stij ging van de werkloosheid dan andere provincies. Dat schryft de Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt in Zeeland aan minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid naar aanleiding van de „zeer karige" toebedeling van geld uit het werkgelegenheidsplan aan de provincie. Zeeland kan voor 1982 uit dat fonds maar 29 extra mensen aan het werk zetten, terwijl de werkloosheid in fe bruari 1982 met 35 procent, te weten 29 personen is toegenomen ten op zichte van 1981, aldus de raad. Negatieve elementen De minister heeft bij zijn toebede ling verschillende negatieve elemen ten over het hoofd gezien, schrijft de raad. Door het intrekken van de inves teringspremieregeling voor Zeeland is de stimulans voor nieuwe vestigingen in de zeehavengebieden sterk vermin derd, terwijl veel Zeeuwse bedrijven in feite te veel afhankelijk zijn van en kele grote basisindustrieën. Daarbij komt nog dat als de Delta werken over enkele jaren zijn vol tooid, er vele honderden Zeeuwse bouwvakkers op straat komei) te staan. Het Zeeuwvlaamse bedrijfsleven ondervindt momenteel grote proble men door de koerswijzigingen van de Belgische frank, waardoor minder Bel gen in Zeeuws-Vlaanderen kopen en bedrijven in moeilijkheden raken. Bij de grootste werkgever in Zee land, de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen (KMS), bestaat grote onzekerheid over het voortbe- Advertentie Op vrijdag 7 mei 1982 om 20.00 uur spreekt voor de inwoners van Zeeland en Goeree-Overflakkee in de Concertzaal te Zierikzee Deze avond is het eerste optreden naar buiten als fraktie- voorzitter van de WD in de 2e Kamer. Na de pauze is er voor u gelegenheid tot vragenstellen. In verband met de radio- en tv-opnamen èn de verwachte grote opkomst, vragen wij u tijdig aan wezig te zijn. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. staan van de afdeling ketelbouw, waar door ook veel arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Meer geld De Zeeuwse Raad voor de Arbeids markt verzoekt de minister dan ook gezien deze achtergronden om Zee land via zijn werkgelegenheidsplan meer geld toe te schuiven om een beter op de toekomst gericht arbeidsbeleid te kunnen opstellen. Verwachting tot vrijdagavond: Nog enkele buien Enkele buien, later meer opklarin gen; vannacht mistbanken en mini mumtemperatuur omstreeks 4 gra den; middagtemperatuur ongeveer 11 graden; eerst weinig wind, later matige noordelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 10 mei: Zaterdag: Perioden met zon Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: west 3 Zondag: Kans op neerslag: 30% Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 7 mei Zon op 6.00, onder 21.14 Maan op 20.33, onder 6.16 Volle Maan: 8 mei (2.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 7 mei 3.46 16.27 9.41 22.01 Springtij: 10 mei HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 6-5. Het K.N.M.I. deelt mede: Een lagedrukgebied boven En geland en het Kanaal trekt het ko mende etmaal in betekenis afnemend over onze omgeving en brengt nog en kele buien. Morgen breidt zich in de loop van de dag een hogedrukgebied van de oceaan naar het vasteland uit waardoor de kans op buien gaat afne men en er wat meer opklaringen ko men. De wind, die eerst zwak verander lijk is, draait later naar het noorden en wordt matig. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 4 graden, waarbij zich mist banken kunnen vormen. Overdag wordt het omstreeks 11 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1