Axel winnaar brandweer wedstrijden in Bruinisse itcM Gemeente Brouwershaven koopt bouwgrond terug van ondernemer DE ZIERIKZEESCHE COURANT Zonne-energie in Noordgouwe Jtietnisse Monument Hannie Schaft 10% LENING 1383 PER 1386X1389 In oude gemeentehuis ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur; zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 4 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23108 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: RSG-brugklassers bezig met de zee BROUWERSHAVEN, 3-5. De gemeente Brouwersha ven heeft enkele duizenden vierkante meters grond weer in haar bezit. De raadsleden gingen maandagavond ak koord met de aankoop van percelen grond aan de Oude Schouwsedijk te Brouwershaven (totaal 75.500 m2), die meer dan 10 jaar geleden werden verkocht aan Staalpro- jekt N.V. te Rotterdam met de bedoeling daar woning bouw te realiseren. De eigenaar van de gronden heeft laten weten van dit plan af te zien mede ook door eigen financiële om standigheden en door de ekonomi- sche toestand. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten BRUSSEL. De Europese boeren zijn zeer ontevreden met het kompro- mis over de verhoging van de europe- se landbouwprijzen dat de Europese landbouwministerraad vorige week vrijdag in Luxemburg heeft bereikt. HAARLEM, 3-5. Prinses Juliana heeft maandagmiddag in tegenwoor digheid van ongeveerd duizend Haarlemmers in het Kenaupark een monument onthuld ter nagedachte nis van de Haarlemse ver zetsstrijdster Hannie Schaft. De prinses en burgemeester Reehorst legden daarna bloemen bij het monu ment. Ontwerpster van het monument is de beeldhouwsters Truus Menger- Oversteegen die met Hannie Schaft in het verzet heeft samengew*rkt. Zij waren vriendinnen. Haar ontwerp is gekozen naar aanleiding van een openbare prijsvraag. Daarbij werd gevraagd een monument te ontwer pen waarbij uitgegaan wordt van de vrijheidsstrijd. Er zouden 227 woningen gebouwd worden - bungalows, premiewonin gen en eengezinswoningen - en vooral door woningdifferentiatie toe te pas sen zou het projekt haalbaar zijn. De plannen gingen echter niet door en Staalprojekt, inmiddels beheerd door Nederex S b.v. heeft de gemeen te aangeboden de gronden terug te kopen voor de prijs van 4,25 per m2. Anders geen bouwgrond De raadsleden waren het met het kollege eens dat deze percelen aange kocht moeten worden, vooral ook omdat de gronden aansluiten aan de kern Brouwershaven, tussen de vroe gere stadswallen en de Delingsdijk. Verder zal er in Brouwershaven, na afronding van het bestemmingsplan Delingsdijk, geen bouwgrond meer aanwezig zijn en raadsleden en b. en w. achten het daarom in het belang van de gemeente een goede zaak om de gronden alvast voor de toekomst te verwerven. De totale aankoopsom bedraagt: 324.232,50. Groot offer Dat is een groot financieel offer voor de gemeente. Om deze aankoop te financieren had het kollege tevens een voorstel tot verkoop van perce len grond die buiten de gemeente Brouwershaven liggen. Bij de herverkaveling van gronden op Schouwen-Duiveland in 1963 heeft de gemeente Brouw n.l. o.a. vijf percelen grond toebedeeld gekregen die in de gemeente Middenschouwen liggen. Deze kavels zijn als bouw- en wei land in pacht uitgegeven aan vier personen. In het voorstel is het kolle ge van mening dat deze gronden niet voor gemeentelijke doeleinden beno digd kunnen zijn. „Het is ons inziens dan ook beter deze kavels in eigen dom over te dragen aan de pachters". De pachters gingen akkoord met de aankoop met een prijs van 1,45 per vierkante meter. Deze verkoop le vert de gemeente meer dan ƒ200.000,-, dat gebruikt zal worden om de grond (hierboven genoemd) te financieren. Eveneens ging de raad akkoord met de aankoop van een perceeltje grond aan de Haven N.Z. te Brou wershaven, dat de gemeente nodig heeft om onder meer het terrein waarop de zoutsilo is geplaatst te kunnen bereiken. Het stukje grond heeft een oppervlakte van 55 m2 en de aankoopsom bedraagt 1.375,-. Zonnekollektor De gemeente ontving van de heer P. Deurloo uit Noordgouwe een aan vraag voor het realiseren van een zonnekollektor met energie-instal latie. Het perceel grond waarop dit zal plaats vinden heeft echter vol gens het bestemmingsplan Schudde- beurs de bestemming van erf. Dertig procent van de grond mag worden be bouwd en inmiddels is daar het maximum bebouwingspercentage van bereikt. Milieu-vriendelijk „In de bedrijfstak verwar mingstechniek van het installatiebu reau van de heer Deurloo is de toe komst gericht op o.a. alternatieve energievoorzieningen. Gezien de ont wikkelingen binnen deze be drijfstak, bestaat er behoefte te ex perimenteren met een zonnekollek tor" aldus het kollege, dat niet afwij zend tegenover dit verzoek staat en medewerking wil verlenen aan de aanvrager om milieu-vriendelijke energievoorziening tot ontwikkeling te brengen. Omdat een herziening van het bestemmingsplan Schuddbeurs nog niet zover gereed is dat het ontwerp hiervoor ter visie kan woeden legd, stelde het kollege de raad voor een voorbereidingsbesluit vast te stellen. De raadsleden gingen hier mee akkoord. Tarieven Verder werden de tarieven voor het gebruik van de nieuwe gemeen schapsruimte te Noordgouwe vast gesteld en tevens de bedragen voor exploitatievergoeding voor de School met de Bijbel te Brouwersha ven en de Chr. Nat. School te Zonne- maire. ZIERIKZEE. Leerlingen van de Theo Thijssenschool in Malta werkten verleden week mee aan een geldinzameling sak- tie voor Polen. Door diverse soorten plantjes te verkopen brachten de kinderen een aardig bedrag bijeen, f 1361,— dat maandag een beetje officieel aan dames van het Jeugd Rode Kruis werd overhandigd. Van dit bedrag zullen baby pakketten worden gekocht die ten goede komen aan de allerkleinsten in Polen. Op de foto: Het hoofd van de school overhandigt de cheque terwijl de kinderen enthousiast applaudiseren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentu Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. STAAT DER NEDERLANDEN inschrijving volgens het tendersysteem op 6 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs BRUINISSE, 1-5. Het brandweerkorps van Axel is zaterdag bij de jaarlijks terugkerende brandweerwed strijden op Schouwen-Duiveland als eerste geëindigd. Samen met Pechineij, Middelburg en Hulst nam dit korps met Bruinisse, Westerschouwen, Brouwershaven, Duive- land, Zierikzee en twee korpsen van Middenschouwen hieraan deel. ZIERIKZEE. De wereld is (toch) weer een lentetuin geworden. Het bloeit en bloesemt overal dat het een lieve lust was. Hier een perelaar in bloei aan de Hoeveweg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het korps van Bruinisse nam voor de eerste keer onder leiding van kommandant M. Jumelet mee en be haalde een fraaie derde plaats in Bruinisse, waar de wedstrijden wer den gehouden. Het belang van deze wedstrijden moet niet worden onderschat, vooral omdat op Schouwen-Duiveland de brandweerwerkzaamheden weinig in praktijk worden gebracht Lokatie Het oude gemeentehuis in Bruinisse vormde de lokatie voor het gebeuren. Volgens het wedstrijdreglement was er brand uitgebroken in de keuken op de tweede verdieping en doorgeslagen naar de kamer met balkon en door het plafond naar de zolder. Via het raam had het vuur zich ook verplaatst naar de voorgevel In het gebouw waren drie slachtoffers aanwezig, twee kin deren en een volwassene, die gered moesten worden. De rcdtijd vormde een belangrijk onderdeel van de wedstrijd, want de korpsen kregen strafpuntcn naar mate de redtyd langer in beslag nam. Hierbij waren de korpsen van Brui nisse en Westerschouwen het snelst, beide zetten een tijd neer van 7 min. en 28 sec. Het korps van Pechiney deed er het langst oven 17 min. en 6 sec. Het plan van de wedstrijdleiding voor deze eerste klas wedstrijden was: de slachtoffers redden en met vier stralen de brand blussen. Dit laatste gaf aan enkele korpsen wat proble men, omdat de brandweerlieden nor- maliter met drie stralen werken. Een straal moest naar de zolder worden gericht, de tweede straal naar de ka mer met balkon, de derde straal naar de brandhaard, de keuken en de vierde straal naar de voorgevel. Uitslagen Axel leverde de beste prestatie en won de wedstrijden met 578të p. Twee de werd het korps van Westerschou wen met 554 p., derde werd Bruinisse met 548V4 p., vierde werd Zierikzee met 547'/$ p., vijfde werd Middelburg met 542V^ p., Pechiney kwam op de zesde plaats met 536V6 p., zevende werd Duiveland met 536 p., achtste werd Middenschouwen 2 met 525 p., Hulst eindigde als negende met 506V£ p., gevolgd door Brouwershaven met 490'/4 p. en als laatste eindigde Mid denschouwen 1 met 475V6 p. Axel en Westerschouwen gaan za terdag 19 juni naar de gewestelijke wedstrijden in Rhoon, waarvan de beste korpsen naar de Nederlandse kampioenschappen doorgaan. Op za terdag 8 mei nemen enkele korpsen van Schouwen-Duiveland deel aan de tweede klas wedstrijd te Rilland. Het korps van Bruinisse in aktie, dat een derde plaats behaalde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot woensdagavond: Perioden met zon Perioden met zon en nog een enkele bui; minimumtemperatuur om streeks 3 graden en kans op nacht vorst; middagtemperatuur ongeveer 14 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 8 mei: Donderdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: variërend 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: noord 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: noordoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 5 mei Zon op 6.04, onder 21.11 Maan op 18.14, onder 5.39 6 mei Zon op 6.02, onder 21.12 Maan op 19.24, onder 5.57 Volle Maan: 8 mei (2.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 mei 2.14 15.07 8.22 20.50 6 mei 3.03 15.50 9.04 21.29 Springtij: 10 mei WARSCHAU, 3-5. Een grote de monstratie van aanhangers van de verboden Poolse vakcentrale Solida riteit is maandag met waterkanon nen, traangas en knuppels uiteen geslagen. Schattingen over het aan tal deelnemers aan de demonstratie liepen uiteen van 10.000 tot meer dan 20.000. De betogers riepen „Gestapo. Gestapo". Walesa vrij". „Weg met de junta" en vele andere leuzen. Boven dien zong men het volkslied.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1