HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Koninginnedag Haamstede deels in teken dorpshuis Ondanks regen en koude werd het een heel fijn Oranjefeest Optreden ,,Doe Maar" bij Brogum ging niet door 30 april te „Seroos Leuke spelletjes Mevo de beste ploeg bij Zeskamp op Koninginnedag STREEKNIEUWS Bevestiging ds. C. Bolijn Ook Scharendijke participeerde in feestvreugde koninginnedag Kaartjes blijven geldig 6 11 SEROOSKERKE, 30-4. Vrijdagmorgen trok om even over negen een bonte stoet door Serooskerke om in alle straten te laten zien dat het Koninginnefeest begon. De kinderen van O.B.S. ,,De Schelphoek" hadden op school fraaie mutsen gemaakt. Bovendien maakten de kinderen uit de onderbouw muziek op allerlei in strumenten. Ook tal van ouders en inwoners liepen mee. Onderweg werd een jarige nog toegezongen door de hele stoet. Vervolgens werd bij de school' de vlag gehesen door het jongste en oudste kind van de onderbouw, Allet de Rijke en Marco de Vrieze. Na het zingen van het Wilhelmus en het klei ne scholenlied door de bovenbouw en enkele liedjes door de kleineren werd begonnen met allerlei spellet jes die opgesteld waren rond de school, waarbij de middelbare schooljeugd van Serooskerke as sisteerde. Veel inwoners van Seroos kerke toonden hun belangstelling. „Kleine scholen" In de school was een stand inge richt door de Belangengroepering van Kleine Scholen in Nederland, waarbij de mensen hun handteke ning konden plaatsen op een handte keningenlijst ter ondersteuning van het behoud van de kleine scholen. Deze handtekeningenlijsten zullen op de manifestatie op 15 mei a.s. te Steenwijk worden overhandigd aan de vertegenwoordigers van het mi nisterie van onderwijs en weten schappen. Tevens werd een kleine geldelijke bijdrage gevraagd ter bestijding van de onkosten van de manifestatie. Na dat de kinderen uitgespeeld waren, hun pannekoek op hadden en nog een ijsje hadden verorberd kregen de zal- lemaal een presentje in de vorm van een toverlei of een tennisset. Middagprogramma Het hoofd van de school dankte ie dereen voor de hulp bij de organisa tie. 's Middag werd het Oranjefeest voortgezet door de Dorpsgemeen schappen, die besloot de spelen van wege de donkere wolken niet op het sportveld door te laten gaan, maar in en bij het Dorpshuis. Het kussengevecht, dat als eerste plaats vond was in groepjes naar leeftijd ingedeeld, de oudere bewo ners waren heel wat fanatieker, dan Enkele deelnemers in volle aktie bij het onderdeel waterballet. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 30-4. Mevo is winnaar geworden van de zeskamp, die op Ko ninginnedag op het Havenplein werd gehouden. Zes verenigingen, Mevo, Stel la Boys, Delta Sport, Brogum, Zierikzee en CJV namen hieraan deel, waarvan de organisatie in handen was van jeugdsoos Brogum uit Zierikzee en de pad vinders van de Mr. Bakkergroep. Het eerste spel was de hindernisbaan, waar bij twee teams tegelijkertijd bezig waren. De deelnemers moesten 5 meter sla klopen, 20 meter zaklopen, door een autoband kruipen, de zeephelling be klimmen en ten slotte de bel luiden. Als rode draad stond het taartgooi en op het programma. Drie deelne mers van een team namen achter een bord met drie gaten plaats, zodat de hoofden zichtbaar waren. Spelers van hetzelde team mochten hun teamleden met taarten bekogelen. Voor de mensen achter het bord was het echter niet smullen geblazen, want de taarten waren van schuim rubber, gevuld met scheerschuim. Handballonnenspcl Een spektakulair nummer vormde het hanballonnenspel, waarbij de de twee speelvelden gescheiden waren door een schutting, zodat de tegen partij niet te zien was. De ballonnen werden met water ge vuld en over de schutting gegooid. Het andere team moet de ballon van gen en weer teruggooien. Het was de bedoeling om te proberen de ballon zoveel mogelijk keren bij de tegen stander op de grond te laten spatten. Bij het waterballet moesten de spe lers water van de ene ton in de ande re gooien. Om het moeilijk te maken zaten er gaten in de emmers, waar mee het water werd vervoerd. Verkleedspel De estafette speelde zich op een parcours van 200 m af. De deelne mers moesten 100 m met de skippy bal afleggen, 50 m kruiwagen rijden met ballast, 50 m steltlopen, 200 m hardlopen, 200 m rolschaatsen en 200 m op de tandem. Voor elk onderdeel kwam een ander groepslid aan de start. Tot slot volgde het verkleedspel. Het parcours van 15 m moest ver scheidene malen worden afgelegd door de spelers, die na elke ronde kledingstukken aantrokken. De mensen met de meeste kleding kre gen het hoogste aantal punten. Stella Boys bezette de tweede plaats achter Mevo, Delta Sport werd derde, Brogum vierde, Zierik zee vijfde en C.J.V. zesde. Grabbelton De prijzen, getrokken uit de grab belton zijn voor: Kleuters: Lianne Rietdijk, Schou- wenbank 5; Martijn Jansen, Ham- menstraat 6; Mieke de Vlieger, Min derbroederstraat 8; Richard Thijsse, Huybertstraat 32; Sonja van Aken, Raveslootstraat 24. Klas 1, 2 en 3: Annette van Twist, Eendrachtstraat; Marina Kouwen- berg, Lange St. Janstraat 29; Sigrid van Mourik, Lange Slikweg 2; Petra Weterings. Kokmeeuwstraat 5; Jans Leendert. Oesterstraat 42. de jeugd, met een eerste slag lagen ze al op de grond. Tussendoor kon men pannekoeken eten. De dames G. Hanse, L. Kloet en B. v. d. Wielen bakten aan een stuk door en hadden nauwelijks tijd er zelf een te nemen. Er werden er liefst 245 gebakken. De bar, beheerd door het echtpaar P. v. Spunter, liep ook goed, binnen was men aan het sjoelen enz. De kruiwagenrace en als laatste het ringsteken op hobbelfietsen ble ken ook suksesvol te verlopen. De spelen werden geleid door het echt paar Fournier. De muziek, verzorgd door J. de Mey, die zowel binnen als buiten te beluisteren was, vrolijkte het geheel op. Om zes uur de barbecue, die iede reen heerlijk smaakt. Het Oranjebal 's avonds werd vooral door de jeugdi ge bewoners van het dorp bezocht, die dansten dan ook volop. De organisatoren van de dag kun nen, ondanks regen en koude op een geslaagde dag in Serooskerke terug ZIERIKZEE In memoriam G. H. Breetvelt Te Zierikzee overleed op 85-jarige leeftijd, de heer G. H. Breetvelt, oud- hoofd van de O.L. school en erebur ger van Zierikzee. Met de heer Breetvelt is een bril- jante stadgenoot heengegaan, die ve le honderden schoolkinderen in een vruchtbare carrière aan zich heeft verplicht, maar die daarnaast - veel al vanuit de optiek van zijn pedago gische professie - veel voor de stede lijke gemeenschap heeft gedaan. Zijn aktiviteiten leunden sterk aan tegen zijn kunstzinnig bezig zijn; hij was stadsschilder bij uitnemendheid en heeft - met grote liefde en nauw keurigheid - boeiende fragmenten van stad en regio vast gelegd op tal loze doeken, waarmee hij faam ver wierf. Herinneren wij ook aan zijn be langrijk werk ten bate van de toen malige Nutsbibliotheek, zijn knap restauratiewerk van oude schilderij en en het leerbehang in het Burger weeshuis. Onderwijzer Breetvelt kwam - na zijn studie - niet onmiddellijk naar Zierikzee. Hij doceerde respektieve- lijk te Rilland Bath, Noordgouwe en Rotterdam en kwam naar Zierikzee op 1 september 1920, de stad die hij trouw bleef tot aan zijn pensionering op 31 mei 1960. Sinds 19 maart 1928 was hij hoofd van de O.L.-school. Ge boren didakticus was hij de „boven meester" oude stijl, een ras van veel zijdigheid, dat stilaan verdwenen is. De motivatie tot zijn destijds ver leende ere-burgerschap was een evi dente; een speeltuin in Malta werd naar hem vernoemd. „Meester Breet velt" te schetsen in weinige regels, doet tekort aan zijn veelomvattende inbreng in het Zierikzeese leven. Herinneren wij nog aan de over zichtstentoonstelling van zijn werk in 1981, een gebeuren waar hij per soonlijk niet meer bij tegenwoordig kon zijn. Zijn verscheiden betekent een groot verlies. Na een rouwdienst in de Ger. Kerk vond vrijdag j.l. de ter aardebestel- ling plaats op de algemene begraaf plaats. SCHARENDIJKE Opbrengst kollekte Astma-fonds De kollekte voor het Astma-fonds heeft te Scharendijke, Ellemeet, Looperskapelle en Brijdorpe het mooie bedrag van 923,50 opge bracht. Geefsters, gevers en koliek- tanten worden voor dit fraaie resul taat hartelijk dank gezegd. BROUWERSHAVEN Stieren op hol Een tractor van A. v. d. V. uit Schuddebeurs, bestuurd door J. v. d. W. uit Noordgouwe, met daarachter een met stieren gelanden aanhanger, nam de boch Delingsdijk-Kromwal te snel waardoor de aanhanger kan telde en de vrijgekomen stieren op hol sloegen. De wagen werd bescha digd, de stieren konden later gevan gen worden. SEROOSKERKE SEROOSKERKE. Zondagmiddag werd de emeritus predikant ds. C. Bolijn, voorheen te Vlagtwedde, door ds. T. S. Fahner uit Renesse, be vestigd als bijstand in het pastoraat in de Nederlands Hervormde Kerk te Serooskerke. De bevcstigingsdienst werd geleid door ds. Fahner die een gedeelte las uit het evangelie van Jo hannes hoofdstuk 21 vers 15 tot 25 en hierovr een korte predikatie hield. Na de bevestiging, waarbij de nieu we predikant door de gemeente staande werd toegezongen, gezang 456 de verzetn 1, 2 en 3, hield deze een korte predikatie uit het voorgelezen gedeelte, nl. de laatste woorden van Johannes 21 vers 22: „Volg gij Mij". Ds. Bolijn werd toegesproken door de president-kerkvoogd van de Ned. Hervormde gemeente van Seroosker ke, de heer Joh. Hanse. In Dorpshuis na afloop van de kerkdienst was er een bijeenkomst in het Dorpshuis, waar diverse sprekers het woord voerden. De heer J. Kuiper sprak als eerste namens de Hervormde ge meente Vlagtwedde, ds. Baas uit Burgh namens het I.P.C. Schouwen- Duiveland, ds. A. v. d. Ban uit Nieu- werkerk namens classis en ringpre- dikanten en de heer J. Blom uit Re- nesse namens de samenwerkende kernen Renesse-Noordwelle en Se rooskerke. Gemeentelijk welkom Namens de burgerlijke gemeente werd de nieuwe predikant welkom geheten door de burgemeester van Westerschouwen mevr. J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. Ds. Bolijn dankte de sprekers voor de gesproken woorden. Na afloop van het officiële gedeelte was er gele genheid om met de nieuwe predikant en zijn echtgenote kennis te maken. SCHARENDIJKE, 30-4. Op koninginnedag hadden de leerlingen van de Chr. Nat School en van de kleuterschool en verschillende ouderen, zich om 9 uur verzameld voor het gemeentehuis. Burgemeester W. den Boer hield een korte toespraak, waarin hij benadrukte, dat men blij mocht zijn om in een vrij land te leven. Enkele leerlingen van de lagere school hesen hierna de va derlandse driekleur, terwijl de heer W. M. Hogerheide met de trompet het Wil helmus blies. Alle aanwezigen zongen hierna eveneens het Wilhelmus. Op het plein van de lagere school en van de kleuterschool werden 's morgens verschillende spelen gehou den. s' Middags was er voor de jeugd van 8-15 jaar een puzzelrit per fiets met opdrachten en hindernissen. Al le deelnemers(sters) kregen een at- traktie. Volksdansen In de tot feestzaal omgevormde gymzaal werd onder leiding van ZIERIKZEE, 30-4. Wegens ziekte van de voornaamste zanger van „Doe Maar", kon deze aan de top van de Nederlandse hitparade staande groep vrijdagavond niet optreden in „Brogum". juist door het recente sukses van deze formatie liep het storm in de voorverkoop en alle be schikbare kaarten waren uitver kocht, tot aan belangstellenden uit Rotterdam en Den Haag toe. Het bestuur van Brogum, zo vertel de voorzitter Kees Verkerk desge vraagd, heeft alle mogelijke moeite gedaan om voor een goede plaatsver vangende groep te zorgen. Dat scheen te lukken, met de ook bekende ..Me teors", maar die liet het op het laatste moment afweten. Het enige alternatief was dus één grote disco-avond en tot dankbaar heid van het bestuur vingen de bezoe kers van Brogum dit alternatief goed op. Tot één uur in de nacht was het een gezellige, swingende boel. Kaartjes blijven geldig Niemand van de aanwezigen wilde op het aanbod om zijn geld voor het kaartje terug te krijgen ingaan, iede reen wilde wachten tot „Doe Maar" toch komt. Dat dit optreden doorgaat is zeker (er is een kontrakt) en het bestuur van Brogum doet alle moge lijke moeite om dat binnen enkele weken te laten gebeuren, wanneer al thans de zanger weer beter is. mevr. J. Hillebregt een demonstratie van volksdansen gegeven 'door „Ne- halennia" uit Zierikzee en „Dios" uit Scharendijke. een warm applaus van het publiek wees er op, dat het optre den op prijs gesteld werd. Aan het slot werden ook de aanwezigen in het volksdansen betrokken. Om 18.00 uur werd een puzzelrit met auto's gehouden met als start plaats het parkeerterrein aan de Dijkstraat. Hieraan namen 53 auto's deel. Twee deelnemers en deelneemsters eindigden gelijk met 16 strafpunten. Na loting werd de le prijs toegewe zen aan: L. en E. Fonteine en de 2e prijs aan C. en J. de Jonge. De 3e prijs was voor G. Cobussen en J. Cobussen-Pleune met 17 strafpunten. 's Avonds was er in „de Putmeet" een gezellig bal met bingo. De mu ziek werd verzorgd door het orkest „Cartouche" uit Hogerheide. ENSCHEDE. Er zal geen Duitse spreker optreden tijdens de jaarlijk se 4-mei-herdenking in de Grote Kerk in Enschede. De vorig jaar op gerichte stichting „Nooit meer/nie Wieder" wilde de Duitse dominee Poets uit Nordhorn het woord laten voeren, maar hiertegen is zoveel ver zet gerezen, dat men van dit voorne men heeft afgezien. DEN HAAG. PPR-fraktievoorzit- ter mevrouw Beckers vindt dat mi nister mevrouw Gardeniers (volksge zondheid) maatregelen moet nemen om te voorkomen dat voor de toene mende handel in goedkope plasma- produkten de bloedvoorziening door het centraal laboratorium in gevaar komt. BURGH-HAAMSTEDE, 30-4. De keurige herauten en de zo fraai uitgedoste schoolkinderen die het Koninginnefeest 's morgens openden, daarbij vooraf gegaan door de Kon. Muziekver. Witte van Haemstede, hadden beslist een Oranjezonnetje verdiend, zo veel werk had men van de aankleding gemaakt. Doch helaas het mocht niet zo zijn en verkleumd trok de optocht door Burgh en Haaipstede naar de Betrixweide, het feestcentrum van deze Oranjedag. Op de mobiele tent was inmiddels het kollege van b. en w. aangetreden, tezamen met het bestuur van de Oranjevereniging Voor Vorstenhuis en Vaderland. Burgemeester J. L. Niemantsver- driet-Leenheer vond het fantastisch om allen te mogen begroeten op deze hoogtijdag. Zij deelde mede dat zij donderdagavond de kommissaris der koningin in zeeland dr. Boertien na mens de gemeente had gelukgewenst met zijn koninklijke onderscheiding en dat zij ook mevrouw J. A. Vos uit haar gemeente had gefeliciteerd met haar lintje. Zij verdiende dit ere- betoon door in dienst van anderen te werken, zoals ook onze koningin ge toond heeft een gevoelvolle represen- tatrice van ons land te zijn. Akties De burgemeester zei verder dat dit feest deels in het teken staat van ons Dorpshuis en zij hoopte dat alle ak ties daarvoor mochten slagen. Met een driewerf hoera voor onze konin gin besloot zij haar toespraak die werd gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, begeleid door de muziek. De gezamenlijke koren zongen daarna enige liederen, waaronder het Schouwse en het Zeeuwse volkslied. Inmiddels was door de padvinderij de vlag gehesen en konden de kinde ren in de grote tent gaan genieten van een kinderprogramma met o.a. de bekende Delmonte, de man die op de t.v. in een heel klein glazen kistje kruipt (opvouwt). Ringsteken Op de fraaie Slotlaan trok het ringsteken te paard veel belangstel ling. De organisatie was in handen van de LR en Ponyver. Westelijk Schouwen. De wisselbeker ging dit jaar naar Alfred Bakker. Verder vie len in de prijzen (bekers) Wil Meijer, Annelies van Everdingen, Petra van Herpen en Ivonne v. d. Hoek. Een etalagewedstrijd voor de oude re schoolkinderen bracht hen veel wetenswaardigs over het koninklijk huis. De bejaarden maakten een rondrit met gratis aangeboden auto's langs de versierde huizen en straten. Na de middag werden ballonnen uitgereikt en deze wilden wel met de ze westenwind. Jammer dat, zoals gewoonlijk, een groot deel in de bo men terecht kwam en bleef hangen. In de grote tent speelde een muzikale groep van de Middello opleiding uit Amersfoort leuke wijsjes, terwijl de kraampjes van de feestmarkt goede zaken deden. De allerkleinsten kon den genieten van een poppenkast voorstelling in de Beatrixschool door mevr. Karsten. Verregende zeskamp Het klapstuk van het feest, de zes kamp, zat weer keurig in elkaar en het was jammer dat toen juist de re gen spelbreker werd en velen naar huis og in de grote tent dreef. Het team van de bar De Oude Zeef won de le prijs, 2e werden de VéGé-tjes, 3e LR Westelijk Schouwen I, 4e LR Westelijk Schouwen II, 5e de CJV en 6e de volleybaldames van DFS. De rest van de dag speelde zich in de grote tent af met „levende" mu ziek, rad van avontuur en met veel plezier. Dit alles werd vooraf gegaan door een optreden van de volkdansgroep De Babbelaar uit heinkenszand. Voorzitter P. v. d. akker van de Oranjevereniging kon terugblikken op een geslaagd feest ondanks het barre weer en hij reikte tevens de di verse prijzen uit. 31 Hannie had wel eens pogingen in het werk gesteld om met deze blondine in kontakt te komen, maar dat was telken male afgestuit op de ijzige gereser veerdheid van mevrouw Bruins ma en een uitnodiging om eens een avondje te komen buurten had ze terstond afge slagen, omdat ze, zoals ze zei, zoveel sociale verplichtingen had, en dus 's avonds weg was. Na enige tijd wist Hannie, dat het echtpaar Bruinsma dik bevriend was met Hammerman, de direkteur van de Amro vestiging in het winkelcentrum, hetgeen weer een stapje hoger was op de maatschappe lijke ladder dan Flip en zij stonden. Zodat Hannie tenslotte haar pogingen maar had opgegeven. Nee, met haar buren had ze het niet erg getroffen. Voor wat haar betrof zou ze graag gewild hebben, dat de verle gen Ria van der Eijnde eens een mid dagje bij haar kwam, doch ze betwij felde het of Flip daarmee zou instem men, zodat ze ook daar maar van afge zien had. Misschien ook omdat het al gauw een publiek geheim was, dat Joop van der Eijnde niet van andere vrouwen kon afblijven en wel eens een avontuurtje had met een van zijn win kelmeisjes. Terwijl Hannie voorts langs verschillende omwegen te weten kwam, dat Joop en de vrouw van zijn baas bijzonder goed met elkaar over weg konden, hetgeen de slome Scher- rebier blijkbaar nog altijd niet in de gaten had. Een reden te meer om maar geen verder kontakt met Van der Eijn de aan te knopen. Want instincmatig had Hannie een vrees voor mannen, die het niet zo nauw namen met de zeden. Waarschijnlijk als gevolg van het feit, dat ze vanaf haar prilste jeugd enkel en alleen maar met Flip was op getrokken en nauwelijks andere jon gens of mannen had gekend. Daardoor pantserde ze zich automatisch als an dere mannen meer dan normaal vrien delijk of hoffelijk tegen haar waren, omdat ze zich dan geen houding wist te geven, maar ook omdat ze er gauw wat achter zocht, wat er doorgaans niet in zat Zodoende had ze de naam onge naakbaar te zijn, zodat de enkele man nen, waarmee ze wel eens in kontakt kwam, haar doorgaans meden. De klap op de vuurpijl was de om standigheid, dat Flip hun derde huwe lijksverjaardag finaal vergat 's Mor gens werd Hannie wakker en haar eerste gedachte was: we zijn vandaag precies drie jaar getrouwd. Wat zal hij me vandaag geven? Misschien trak teert hij me vanavond op een etentje, ergens in de stad. Of daarbuiten. Maar de morgen verliep als iedere andere: Hannie kwam uit bed, nadat Flip naar de badkamer was gegaan. Ze trok haar kimono aan, ging naar de keuken en zorgde ervoor, dat het ontbijt op tijd gereed stond. In afwachting van de om helzing, zat Hannie op haar stoel te wachten tot Flip uit de slaapkamer zou Romen. Maar de main zakte meteen op Door HENK VAN HE ES WIJK zijn stoel, vouwde de krant open en was misschien op hetzelfde moment zijn vrouw vergeten. Enigszins ontgoo cheld schonk Hannie zijn kopje vol en ging daarna weer zitten. Flip begon te eten, dronk van zijn thee en las de krant Zonder ook maar op enigerlei wijze af te wijken van het gewone ochtendlijke patroon. Misschien wil hij me straks (bij de koffie verrassen, dacht ze. Mafcr dan kon hij me tenminste eens extra om helzen en zou ik hem een hartelijke zoen teruggeven en zouden we elkaar gelukwensen. Flip Boerée laS echter zijn krant dronk de thee op en at zijn brood. Zonder ook maar één ogenblik naar zijn vrouw te kijken. Ik heb zin om ergens mee te smijten, dacht Hannie. Waarom zegt hij nu niks? Wil hij me nieuwsgierig maken? Hij zal toch niet zo lomp zijn het te vergeten, dat we vandaag drie jaar ge trouwd zijn? Ze klemde haar handen in de schoot ineen. En toen na het gebrui kelijke koele ochtendkusje naar bene den ging, keek ze hem met van woede vertrokken gezicht na Om zich te kal meren stak ze een sigaret op. De steen ezel, dacht ze, heftig roken<t zou hij het werkelijk vergeten zijn? Om half elf vervolgde zich het da gelijks ritme. Hij dronk twee koppen koffie, zei zo tussen neus en lippen door, dat het deze morgen erg stil was in de zaak en zakte tenslotte tegen elven weer de trap af. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6