Weliswaar kleine maar echte optocht gaf fleur aan viering STREEKNIEUWS KLEURRIJKE OPTOCHT IN FEESTVIEREND ZONNEMAIRE De heer J. Pomper benoemd tot ridder ONDERSCHEIDENEN IN BEELD 4 Feest te Zierikzee „NIEUW LEVEN" BLIES ORANJEDAG OUWERKERK FEESTELIJK OPEN ZIERIKZEE, 30-4. Zierikzee beleefde toch nog een - we liswaar kleine - maar toch echte optocht, die een kleurig accentje zette op de feestviering op koninginnedag. Met de optocht-route was men niet zuinig geweest; de slang trok door nieuw- en oud-Zierikzee. Hoofdmoot vormden de kindertjes, maar niet zomaar aantrokken van de regen, die zo nu en dan toch met mini-buitjes omlaag kwam. Een greep uit de „kollektie": Unicef, Handbalvereniging, ,,Rust Roest", Wereldwinkel, Mevo, Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde, de Li- ons, Badmintonclub, C.J.V., red dingsbrigade, dierenbeschermings vereniging, Scaldina (tafeltennis), Willibrordusschool, Dam- en Schaak vereniging, Padvinderij. RENESSE Tent gestolen Een op het parkeerterrein aan de Scholderlaan illegaal neergezette kampeertent en eigendom van de Duitser C. L. uit Heiligenhaus werd zaterdagavond gestolen. Om 00.15 uur, zondagochten, deed de eigenaar aangifte. Ook alle toebehoren uit de tent zijn verdwenen. NIEUWERKERK Kledingbeurs voor de „Gruttepikkertjes" Donderdag 13 mei houdt de peu terspeelzaal ,,de Gruttepikkertjes" een kinderkledingbeurs van 9 tot 12 De opbrengt hiervan komt ten gunste van de peuterspeelzaal. Tij dens deze verkoop is er een koffiebar aanwezig, waar voor de kinderen ook limonade verkrijgbaar is. Wie hiervoor kleding heeft, kan dyï elke ochtend (behalve donderdag) af geven in de Peuterspeelzaal, Weststraat 26a. De betreffende kle ding moet heel en schoon zijn. Regen- laarsjes en pantoffeltjes zijn ook wel kom. BRUINISSE Opening nieuw kantoor Vrijdagmiddag 14 mei opent burge meester T. C. Hekman van Bruinisse een nieuw kantoor aan de Mo lenstraat, waarin gevestigd zijn assurantie- en financieringskantoor Geense, Centraal Administratie- en Adviesbureau Noord-Zeeland en Ma kelaardij o.g. Binkhorst/Geense. ZIERIKZEE. Klein, maar fijn was de optocht. Dominante wagen was van de nieuwe buurtvereniging ,,De Brede Bagijn", afgedekt" met twee nostalgi sche platen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ze hadden hun vervoermiddelen; fietsen, wagentjes, kinderwagens, karre tjes, allemaal fraai versierd; de fietsen vooral met kleurige bogen en het prille goed genoot met volle teugen, hoewel het helemaal niet warm was of zo en zelfs niet droog. Het mocht niet deren. Veel pa's en ma's hadden zich in de kin dermenigte gewaagd, om een oogjhe in het zeil te houden en - zo nodig - een' handje te helpen. OUWERKERK, 30-4. De Oranjedag begon om half twee toen „Nieuw Leven" zijn klanken over Ouwerkerk liet schallen. Het dorp was uitgelopen voor het aanschouwen van de optocht en de muzikanten bliezen hun wangen op, hun ogen uit en hun hoorn vol. Onder vrolijke marsklanken ging het in de richting van het versierde dorp en omgeving. Wagens waren er ook, getrokken door vervaarlijke tractoren, die ste vig gromden in de straten. Opzienba rend wel was de primeur-wagen van de nieuw heropgerichte buurtvereni ging: ,,De Brede Bagijn". ZIERIKZEE Eenzijdig ongeluk Vrijdagavond geraakte mevr. C. T.- B. uit Zierikzee, rijdende over de Ca- landweg ter hoogte van de Evertsen- weg waarschijnlijk door de gladheid door regenval, in een slip en beland de tegen een lichtmast. De paal ging scheef en de auto werd aan de voor zijde beschadigd. SEROOSKERKE Diefstal dieptemeter Uit een op het terrein van de boer derij „De Schelphoek" gestalde boot is een dieptemeter ter waarde van 500,- gestolen. De politie stelt een onderzoek in. BURGH Aanrijding Een auto, bestuurd door J. G. uit Vlaardingen die het terrein van het Watersportbedrijf Blom verliet, lette niet goed op het verkeer dat over de Hogeweg reed. Hij reed daarbij op de auto van J. S. uit Rotterdam, waar door beide auto's beschadigd wer den. Het achterschild van de wagen bleek „afgedekt" met twee reuze foto's, uit de „goede oude tijd", die weliswaar niet zo goed was, als ver ondersteld, maar die in deze tijd (uit eraard) wel de nodige nostalgische gevoelens vermag te wekken. „Brogum" timmerde ook druk aan de weg met een wagen. Met de K.H. „Kunst en Eer" voorop werd het toch nog een lange, vrolijke stoet, die be vestigde dat er echt wel wat gebeurt op koninginnedag. Oranjemarkt Hetzelfde gold voor de Oranje- markt in de avonduren; een prachti ge markt waar talrijke verenigingen en instelling de gelegenheid.,te baat namen zich te presenteren en „wat centjes" binnen te halen voor de respektievelijke kassen. Veel stands derhalve, allemaal opgesteld op (ons aller) Havenplein, waar het spoedig mudje vol was en weinigen zich iets HAAMSTEDE Voor het dorpshuis De kraampjes op het Oranjefeest van de afd. Westerschouwen van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen, leverden 1.000,- op voor het interieur van het dorpshuis. Geslaagd Voor het diploma tennisscheids- rechter kategorie D slaagden Corrie Roda en Gillis Klompe, beiden lid van de Tennisklub Westerschouwen. Een kommissie beoordeelde het ge- bodene aan verzierde fietsen, wagens en verklede personaliteiten, de heren Rouw en Van de Stolpe en mevrouw Kuyper kenden diverse prijzen toe. Voor de kinder-e en volksspelen op de Ring was er ruimte genoeg, nu de oude school is verdwenen en al spoe dig was de lucht vervuld van veel feestgedruis. Onder de vele toeschou wers bevond zich onder anderen ook burgemeester J. van Bommel van de gemeente Duiveland. onder leiding van de Oranjevereni ging speelden de 45 kleuters en de leerlingen van de openbare school, klassen 1 en 2 12 spelletjes, zoals doelschieten, snoepje-hap, verkleed- estafette, waterrace, sleutel in fles. Zij kregen een vlieger en een pakje li monade. De winnaars van de lagere school ZONNEMAIRE, 30-4. Alles wat wieltjes had deed mee aan de kleurrijke feestoptocht in Zonnemaire. Traditiegetrouw maakte de stoet, voorgegaan door muziekvereniging „Nut en Uitspanning" een rondgang door het dorp, waarvoor ondanks de kou en een miezerige regen, veel belangstelling bestond. De kinderen hadden bijzonder hun best gedaan om zo origineel mogelijk aan de optocht te kunnen deelnemen. Miranda van Dijk, verkleed als Chinees meisje, werd door de jury uitgeroepen tot de mooiste, zodat ze de eerste prijs won. Net echt leek de groentenkar van de twee jongens Ar jan v. d. Hoek en Jaco Stoel die de tweede prijs wonnen. Een sproeivlie- ger, hoe kan het ook anders in Zonne maire, deed ook, ijverig trappend in zijn mini-vliegtuig, mee aan de op tocht. Verkleed als piloot won deze vlieger, Remco Verhulst, de derde prijs. De vierde en vijde prijs gingen resp. naar Diana Fonteine en Marco Inzet voor sociale werkvoorziening ZIERIKZEE, 29-4. Direkteur van het Werkvoorzie ningsschap „De Zuidhoek" in Zierikzee de heer J. Pom per werd donderdagochtend onderscheiden met de Rid derorde van Oranje Nassau. „Wat krijgen we nou?" was de ver baasde reaktie van de heer Pomper toen hij nietsvermoedend de bestuurskamer binnenstapte en een ZIERIKZEE. Burgemeester Th. H. de Meester speldt de heerj. Pomper de vet- sierselen op behorend bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) groot aantal gasten aantrof. Burge meester Th. H. de Meester bacht snel opheldering. Hij herinnerde aan het 25-jarig bestaan van het Werkvoorzienings schap in september 1980. Ook toen werd reeds duidelijk, dat de direk teur altijd een heel centrale rol ver vulde voor de sociale werkvoorzie ning. Een opsomming om stil van te worden, vormde de lijst van funktieg die de heer Pomper op dit gebied ver vult. Opsomming Naast het terrein van de sociale werkvoorziening is de heer Pomper zeer nauw betrokken bij allerlei an dere vormen van gehandikaptenzorg op Schouwen-Duiveland. Wederom volgde een indrukwekkende opsom ming. „Naast al dit alles, heb je dan natuurlijk nog vrije tijd genoeg over", schertste de burgemeester en liet weten, dat de heer Pomper ver der nog sinds 1960 bestuurslid van de woningbouwvereniging „Beter Wo nen", waarvan ongeveer tien jaar als penningmeester en sinds 1979 als se- kretaris. In dat kader is hij gekozen als voor zitter van de Nationale Woningraad Zeeland. Tevens is hij lid van het bestuur van de Nationale Wonin graad Nederland. Als bestuurslid van „Beter Wonen" is de heer Pomper lid van het algemeen bestuur - en tevens 2e sekretaris - van het bejaardencen trum „Borrendamme". De burge meester noemde de heer Pomper een sociaal denkend man, die zich op werpt voor de zwakkeren in de sa menleving. Vervolgens spelde de heer De Meester de versierselen op behorend bij het ridderschap in de orde van Oranje Nassau. der op het sportveld met een zes kamp: blinddoekspel, hindernisbaan op skie, eieren gooien, touwtrekken etc. Verder stonden er op het sportveld diverse kraampjes, waar men kon ballengooien en knikkers raden. Het juiste aantal werd geraden door Jan Fonteine (720 knikkers). De ploegen die deelnamen aan de zeskamp waren vernoemd naar bloe men. De uitslag: 1. narcissen met 24 punten; 2. tulpen met 21 pumtem; 3. hyacinten 16 punten; 4. violen 12 pun ten en 5. sneeuwklokjes met 10 pun ten. 's Avonds werd er gezellig nage- feest in het dorpshuis op muziek van „The Medleys". waren Fiona Visser, Astrid en Inge Kelderman, Karin Janse en Gien Koster. Alle deelnemers van de lage re school kregen een vlieger. Tienkamp Van de andere 80 deelnemers in de leeftijd 13v tot 35 jaar, die 10 spel len speelden (o.a. hoela-hoep, hinder- nisfietsen, planklopen, brancvard, hoepelen, water doorgeven op schommels) waren de winnaars Janet Kenters, Sandra Maat, Hans Hille- brand, Hans Boogerd en Rini Kaaystekers. De winnaars boven 13 jaar ontvingen een taart; de prijzen van de lagere school zijn beschikbaar gesteld door supermarkt GEBA. Alle kinderen, die aan de optocht deelna men kregen een zakje snoep en een si naasappel, door café Bakker ver strekt. Lemson die er zeer feestelijk uitza gen. Speurtocht Rond elf uur werd er voor de kinde ren in het dorp een speurtocht geor ganiseerd, die gewonnen werd door de groep kinderen in de leeftijd van 8 en 9 jaar, bestaande uit Jeroen ger- retsen, Peter 't Hart, Johny de Vlie ger, Annematie 't Hart, Anita Dale bout, Robin Gramberg en Irma de Moer. 's Middags ging het oranjefeest ver- Gelukwensen Na dit plechtige moment volgden nog talrijke felicitaties: Voorzitter C. Bij de Vaate van het bestuur van het werkvoorzieningsschap noemde de onderscheiding zeer verdiend. Mr. C. M. v. Voorst Vader, rijkskonsulent sociale werkvoorziening in Zeeland toonde zich gelukkig met deze onder scheiding voor „een man uit één stuk, een man, die hét verdient". De heer J. Pieterse, direkteur Federatie sociale werkvoorziening Zeeland liet zijn felicitatie gepaard gaan met de waarschuwing: „houd je ook een beetje kalm en blijf nog lang bij Felicitaties namens het kollege van g.s. kwamen van gedeputeerde R. van Ommeren. Burgemeester C. Slabbekoorn liet weten persoonlijk niet zo'n voorstander te zijn van ko ninklijke onderscheidingen, maar beoordeelde deze op de plaats waar hij thuishoorde. Gelukwensen namens de perso neelsvereniging en de staf werden uitgesproken door resp. de heer J. J. Vermeulen en J. Groen. De heer Pom per zelf toonde zich zeer erkentelijk voor de onderscheiding. Bedenkingen Hij stak niet onder stoelen of ban ken destijds grote bedenkingen te hebben gehad tegen die koninklijke onderscheidingen, gezien het volgens hem „verfoelijke stelsel" (brons, zil ver, goud, ridder, officier). Bepaalde faktoren hadden er toe geleid, dat de heer Pomper nu beslist geen weige ring in overweging meer zou nemen en zich gelukkig toonde met de ver sierselen, die hij zojuist had ontvan gen. Eén ding baarde hem nog wel zorgen het feit, dat deze bijeenkomst helemaal buiten zijn medeweten om georganiseerd kon worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4