Onder voorwaarde akkoord met regeling gasvoorziening Jubilaris F. Zuidweg: vakman met gevoel voor publiciteit De heer Th. A. Meijer viert vijfentwintigjarig jubileum Dijkbaas L. A. Verdoorn nam afscheid van het Waterschap Gemeenteraad Duiveland STREEKNIEUWS Bij Rijkswaterstaat „Werk was mijn hobby" Maandag 3 mei 1982 Nr. 23107 3 NIEUWERKERK, 29-4. De raad van Duiveland ging donderdagavond akkoord met een regeling ten behoeve van gasvoorziening in de zogenaamde onrendabele ge bieden. Dat besluit werd genomen na de toezegging van raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel in de eerst volgende vergadering van aandeelhouders er bij de PZEM op aan te dringen een verdergaande financiële te gemoetkoming te overwegen, dan thans wordt voor gesteld. De eigen bijdrage van iedere be wonder, die tot een dergelijke ga- saansluiting overgaat, zal ongeveer 1.000,- bedragen. Zowel P.v.d.A.- woordvoerder C. J. Hillebrand als S.G.P.-raadslid A. van Klinken von den dat nogal een fikse bijdrage en beiden vreesden, dat de 75% van de bewoners, die nodig is om de maatre gel te kunnen laten doorgaan, derhal ve niet gehaald zal worden. Beide woordvoerdèr drongen er bij de voorzitter op aan de zaak bij de PZEM aan te kaarten. De heer Hille brand informeerde of een verder gaande financiële bijdragen van de gemeente ook tot de mogelijkheden behoorde. De voorzitter liet weten, dat het be leid binnend e financiële kommissie was afgestemd op de thans voor gestelde bijdrage van 130.000,-. Dit beleid zou volgens de voorzitter worden „omver gefietst" als het voorstel van de heer Hillebrand - een eigen bijdrage van de bewoners van slechts 500,- zou worden gevolgd. De last voor de gemeente zou dan neerkomen op 190.000,-. Niet aanhouden Het kollege zak ook weinig heil in het aanhouden van het voorstel, om dat sommige bewoners de gasvoor ziening graag snel gerealiseerd za gen. Tenslotte kon de voltallige raad zich vinden in het aannemen van het voorliggende voorstel met de toezeg ging van de voorzitter de financiële bijdrage wederom bij de PZEM aan te kaarten en er t.z.t. in de raad op te rug te komen. Met de stem van mevrouw A. C. Hoogendoor-Herfkense tegen besloot de raad medewerking te verlenen aan het verzoek van het bestuur van de „Vereniging School met de Bijbel" te Nieuwerkerk voor de ver bouw van -een bestaande hal tot ge meenschapsruimte. Mevrouw' Hoogénddom' stemde te gen omdat zij uiting wilde geven aan haar boosheid over de naar haar me ning foute procedure, die werd ge volgd. Ze had geen moeite met de in houd van het voorstel. De kwestie had volgens de P.v.d.A.-woordvoer ster eerst in de onderwijskommissie besproken moeten worden en verder had binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een gesprek moeten plaatsvinden tussen het kollege en het schoolbestuur. Wel voorafgaand De voorzitter liet weten, dat voor afgaand aan het verzoek al diverse gesprekken hadden plaatsgevonden. Nu door het ministerie was aangege ven hoe de zaak gerealiseerd zou kunnen worden, wilde het kollege daar ook zo snel mogelijk op inspe len, aldus de toelichting van de voor zitter. Mevrouw Hoogendoorn kon zich daar echter niet mee verenigin gen en stemde tegen. De heer E. P. Kuin (VVD) kreeg desgevraagd de mededeling, dat er volgens het huidige uitgangspunt naar gestreefd moet worden de zaak binnen de stichtingsnorm te realise ren. Lukt dat niet, dan onstaat er een andere situatie en moet de kwestie opnieuw bekeken worden. De raad besloot verder een krediet van 110.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een brandwee rauto. Een krediet van 40.855,33 diende gevoteerd te worden in ver band met een destijds verleende ge meentegarantie aan een betrokkene, die nu in gebreke was gebleven bij betaling van nota's voor rente en af lossing. De betreffende woning werd inmiddels per exekutie verkocht. Vraagtekens Na enige diskussie besloot de raad akkoord te gaan met het voorstel van B. en W. vraagtekens te plaatsen bij de begroting Voör'1983 Vdn dè Regio-' nale Brandweerkring Noord- en Midden-Zeeland. Het kollege stelde vast, dat er kennelijk naar gestreefd werd de gemeentelijke bijdrage op hetzelfde peil 2,45 per inwoner) te handhaven. Men vroeg zich echter af of deze begroting door toepassing van bezuinigingen niet te krap was opgesteld. De kans op verhoging van de gemeentelijke bijdrage achteraf, achtten B. en W. zeer reëel. Voor gesteld werd deze opmerking ter kennis te brengen van het algemeen bestuur. De heer Hillebrand merkte op, dat men er bij de Regionale Brandweerk ring vanuit ging te kunnen rondko men - zij het aan de krappe kant - met genoemde gemeentelijke bijdrage. „Dan mag er ook geen enkele te genvaller komen", luidde het ant woord van de voorzitter. De raad besloot toch genoemde bedenkingen aan het bestuur kenbaar te maken. Verkeerslichten Naar aanleiding van de vaststel ling van de 20e begrotingswijziging 1981 informeerde de heer J. v. d. Maas (C.D.A.) - een stokpaardjes be rijdend - naar de stand van zaken met de verkeerslichten-installatie op het kruispunt te Nieuwerkerk. De voor zitter liet weten, dat volgens een mondelinge toezegging uit Den Haag het groene licht voor die ver keerslichteninstallatie zal worden gegeven. Rijkswaterstaat heeft die toezegging echter nog niet ontvan gen, maar gaat wel door met het besteksgereed maken van de plan nen. „Hoe snel het ook allemaal zal gaan voor augustus zal er niet aan be gonnen worden", aldus de voorzitter. Volgens de heer Van der Maas toch een enigszins treurig verhaal. Tijdens de rondvraag kreeg de heer A. van Klinken de toezegging, dat met de verkeersdeskundigen gespro ken zal worden over de mogelijkheid borden met een advies snelheid van 30 km/u te plaatsen op gevaarlijke punten in de gemeente. De heer Van Klinken stelde de vraag naar aanlei ding van een recent ongeluk op de kruising Ooststraat/Esdoornstraat te Nieuwerkerk. herinnerde aan de tweehornder handtekeningen die hem ten behoeve van deze voorziening enige tijd gele den werden aangeboden. Inmiddels had overleg plaatsgehad over een pandje in de Weststraat. „Je kunt te gen kinderen van ongeveer tien jaar niet zeggen: „Daar^taat een pand, ga er maar in", vond de voorzitter. Hij had de leidsters van de jeugdbewe ging dan ook verzocht vijf volwasse nen te zoeken, met wie verder over deze zaak gesproken zou kunnen worden, eventueel insamenwerking met jeugdwerkleider Gabri de Groot. Dat gesprek met de jeugd had be gin maart plaatsgevonden, nadien had de voorzitter niets meer verno men. „Blijkbaar lukt het de jeugd niet vijf volwassenen te vinden, die bereid zijn enkele uren aan deze zaak te besteden", aldus de voorzitter. ZIERIKZEE Herplaatsing In het aan de heer G. H. Breetvelt gewijde „In memoriam', opgenomen in het donderdagnummer, is door een uitermate te betreuren redaktionele vergissing, een partiële opsomming van funkties vermeld, die géén be trekking hebben op de overledene, maar in een ander kader relevant wa ren. Het betrof de funkties bij het Chr. Onderwijs, het Groene Kruis, de Stichting Ziekenhuis en het Burger weeshuis. In het algemeen en voor de betrokken familie is de vergissing pijnlijk, maar verschuiving van de betreffende pericoop vond zijn oor zaak in de talrijke personele zaken, die in de vermelde editie aan de orde kwamen. De redaktie exkuseert zich hiervoor nadrukkelijk. Elders in dit nummer is het „In memoriam" in de oorspronkelijke redaktionele versie geplaatst. Red. Geref. Vrouwen Kontaktgroep De Geref. Vrouwen Kontaktgroep vergadert op woensdag 5 mei in een van de kerkzalen in de St. Do- musstraat. De inleidster deze avond is mevr. Van Broek-Kosters, met als thema: „Sekten". (Voor tijd: zie agenda). Geen fietstocht Ü.V.V. Door omstandigheden kan de ge plande fietstocht van 6 mei a.s. naar een boerderij in Duiveland, niet doorgaan. Nader bericht volgt hier over. De jubilaris samen met zijn vrouw tijdens de receptie in de kantine aan de Van Veenlaan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 29-4. De heer Th. A. Meijer uit Renesse vierde donderdagmid dag in het gebouw van de Deltadienst aan de Van Veenlaan te Zierikzee zijn 25-jarig jubileum bij de overheid. Voor hij 25 jaar geleden bij Rijkswaterstaat begon, was hij eerst werkzaam in een bakkerij. Nu, een kwart eeuw later, was het feest aan de Van Veenlaan en werd de jubilaris samen met zijn vrouw en kinderen een receptie aangeboden. Jeugdsoos Mevrouw Hoogendoor informeerde naar de stand van zaken met betrek king tot een toegezegde akkommoda- ^tie voor een jeugdsoos. De Vöorritter' Kommissie sport In het stadhuis wordt donderdag 6 mei de vergadering van de kommis- sie sport gehouden. Aan de orde komt het plan tot realisatie van een tennisakkommodatie in de wijk Toortambacht. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE, 29-4. Ing. L. A. Verdoorn, „dijkbaas" van het Waterschap Schouwen-Duiveland is afgezwaaid. Dinsdag 27 april bereikte hij de 65-jarige leeftijd; don derdagmiddag werd tijdens een bijeenkomst in 's Lands- kamer afscheid genomen van de technisch hoofdambte naar le klas. Waarnemend dijkgraaf de heer M. J. Steur gaf een gedetailleerd over zicht van de staat van dienst van Laurens Adrianus Verdoorn. Hij ging teurg tot augustus 1937 toen de thans afscheid nemende dijkbaas zijn studie als weg- en waterbouw kundige opzichter in Goes voltooide. In september van dat jaar startte zijn loopbaan als opzichter in tijdelij ke dienst bij de Provinciale Wa terstaat in Zeeland. Na de militaire dienstplicht begon Verdoorn op 8 mei 1939 als waterbouwkundig opzichter in de gemeente Dreischor. na de mo bilisatie in 1940 werd hij waterbouw kundig opzichter in tijdelijke dienst bij de Provinciale Waterstaat. Op 1 februari 1947 werd hij „uitgeleend" aan het toenmalige Waterschap Schouwen en in januari 1947 volgde het vaste dienstverband. Weggevaagd Memorerend aan de ramp in 1953 vroeg de heer Steur zich af of een der gelijke gebeurtenis, naast al het per soonlijke leed, over moest zijn geko men op een man, die al z'n werk aan de zeewering in een keer zag wegge vaagd. De dijkgraaf herinnerde er aan, dat de koncentrate dier Water schappen na de ramp versneld werd doorgevoerd. De opbouw van Verdoorns karrière zag er verder als volgt uit: 1957: tech nisch hoofdambtenaar en 1974: tech nisch hoofdambtenaar eerste klas. Op 11 mei 1979 werd de dijkbaas onderscheiden met de koninklijke er emedaille in goud in de orde van Oranje Nassau in verband met zijn veertig jarig ambtsjubileum. De heer Steur noemde het een groot voorrecht, dat het werk aan de zee wering voor Verdoorn altijd een hob by was geweest. Naast die zeewering legde hij belangrijke kontakten met de ingelanden in de distrikten II en III in zijn funktie als opzichter. „Wij zullen uw ervaring en deskundigheid missen", aldus de dijkgraaf, die er echter van overtuigd was dat Ver- ZIERIKZEE. Dijkbaas L. A. Verdoorn ontvangt een bedrag onder couvert uit handen van waarnemend dijkgraaf M. J. Steur. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) doorns verantwoordelijkheidsgevoel ver genoeg reikte zijn opvolgers vol ledig in de problemen te hebben inge wijd. Als dank voor de grote inzet kreeg de dijkbaas namens het bestuur een envelop met inhoud en een kaart van Zeeland omstreeks 1300 aangeboden. Park van gezworenen Gezworene, burgemeester W. den Boer sprak mede namens gezworene L. J. Klompe een dankwoord voor de wijze waarop Verdoorn hen wegwijs had gemaakt in de distrikten II en III. Persoonlijke herinneringen had de heer Den Boer verder aan het dijk herstel in de polder Borrendamme. Ir. G. D. Kloosterboer sprak als hoofd van de technische dienst een afscheidswoord. Hij herinnerde er aan, dat na de ramp ervaring en we tenschap hand-in-hand gingen bij de zorg voor de zeewering. „U heb daar een belangrijk deel aan bijgedragen". Naast het professionele optreden, memoreerde ir. Kloosterboer de be reidheid van de dijkbaas altijd wel een klusje te willen opknappen. Spreker bood de echtgenote van de technisch hoofdambtenaar, me vrouw J. Verdoorn-Schilperoord een fraaie plant aan. Voor de afscheid nemende zelf was er een opmerkelijk „Haringmanblok" met inhoud (het boek „Zeeland in Vogelvlucht"). Voorzitter van de personeelsver eniging de heer J. J. Vasseur roemde de kwaliteiten van Verdoorn als zijn voorganger in deze funktie. De perso neelsvereniging had in interne kring reeds afscheid genomen van de oud voorzitter en als tastbaar bewijs van erkentelijkheid bood de heer Vas seur nu een foto-album met mooie plaatjes van die afscheidsbijeen komst aan. Oud gedienden Nostalgie kwam om de hoek kijken toen twee „oud gedienden" het woord tot de vertrekkende dijkbaas richtten: de heer T. B. van der Straaten en de heer H. Ringelberg. Het laatste woord was ten slotte aan de heer Verdoorn zelf. Hij dank te voor de vele waarderende woor den, die hij deze middag mocht ho ren. Hij toonde zich gelukkig altijd met vele mensen op vriendschappe lijke wijze te hebben omgegaan. „Dat lag niet alleen an mij, maar ook aan de bevolking van Schouwen-Dui veland". Dat zijn werk werkelijk zijn hobby was geweest bleek vooral uit de lyrische bewoordingen, die hij gebruikte in beschrijving van de dis trikten. Hij betrok in zijn dank woord ook zijn echtgenote, die hem altijd tot steun was geweest. Hij zei zich echt „dijkbaas" te heb ben gevoeld. „Dat dijkgaat er nu af, of dat baas kan blijven staan, moet ik met mijn vrouw nog bepraten", besloot ing. Verdoorn. Na afloop van het officiële gedeelte volgen nog een zeer duk bezocht receptie. Dijkgraaf Waterschap Heden(maandag) kreeg het bestuur van het Waterschap Schou wen-Duiveland, bericht dat bij Ko ninklijk Besluit van 14 april j.l. - no. 28, is benoemd tot dijkgraaf van het Waterschap, de heer M. J. Steur, ter voorziening in de vakature, ontstaan door het overlijden van de heer A. M. Geluk. De benoeming houdt gelijk tijdig in het ontslag van de heer Steur uit zijn funktie van gezworene. Ir. B. F. Dessing, hoofd afdeling be drijf sekonomische zaken van de Del tadienst voerde als eerste het woord. Hij vertelde dat de heer Meijer als bode respektievelijk lichtdrukker begon in Den Haag. Na enkele jaren ging hij over naar de Deltadienst, waarbij hij in de plannings- en teken- hoek terecht kwam. Spreekuur „Beter Wonen" De woningbouwvereniging „Beter Wonen" houdt deze week een dag eer der spreekuur. In plaats van woens dag 5 mei, is er dinsdag spreekuur voor woningzoekenden en wel van 18.30 tot 19.30 uur in het kantoor De Cranestraat 2 te Zierikzee. Auto weggesleept na aanrijding Zondagmiddag om 4 uur is de auto van P. J. de V. uit Ellemeet fors be schadigd bij een aanrijding op de Provincialeweg Zierikzee Haamstede, bij de afslag Klerksweg. Hetvoertuig moest worden, weg gesleept door takelbedrijf Jan de Jonge. De aanuijdihg ontstong toen De V. moest remmen voor een voor hem rij dende auto, die afsloeg naar de Klerksweg. J. de R. uit Oostvoorne reed toen achterop tegen de auto van De V. Persoonlijk letsel deel zich niet Afd. Plattelansvrouwenbond Op donderdag 6 mei wordt in het „Huis van Nassau" een bijeenkomst gehouden van de afdeling Schouwen Het gezin Meijer verhuisde naar Renesse en de jubilaris werd blok- kendepótbeheerder bij de Brouwers- dam. „Dat was de eerste keer dat u aktief met de uitvoering in aanra king kwam, waarna u in 1973 naar de kostprijsafdeling overstapte, in eerste instantie in de buitendienst en later in de binnendienst. U raakte gespecialiseerd in het loongebeuren, een ondersteunende funktie", aldus de heer Dessing. Verzamelaar De heer A. v. d. Roest, hoofd kost prijs afdeling Deltadienst Zierikzee omschreef de heer Meijer als een drukdoend type, c.q. „de korte drib belaar". Hij vertelde dat de heer Mei jer een rasechte Hagenaar is en wist ook dat het gezin Meijer in de begin jaren in Renesse wel wat heimwee had gekend. Hij vertelde dat de jubi laris een postzegel- en muntenverza- melaar is en ook een enthousiast tui nierder. De heer T. Buis, voorzitter van de personeelsvereniging sprak ook nog enkele woorden tot de heer Meijer, die zelf bestuurslid is van de personeelsvereniging. van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen. Een „team van schoonheidsspecialistes" zal bepaal de cosmetica introduceren en de monstraties. huidverzorging geven. Aantal damstenen In totaal 239 damstenen zaten in de pot die opgesteld stond in de markt kraam van de damvereniging Zierik zee, tijdens de Oranjemarkt op Ko ninginnedag. Kwart eeuw bij Zeelandia ZIERIKZEE, 29-4. Aan de vooravond van koninginnedag vierde Zeelandia in de foyer van restaurant Mondragon het 25-jarig jubileumfeest van „een veelzijdig man", de heer F. Zuidweg, adjunktrdirekteur Zeelandia, die vooral de skpeter zwaait binnen Van Esso te Rotterdam, de bedrijfstak gericht op produkten voor de banketbakker. Als dank voor zijn enthousiaste in zet de afgelopen 25 jaar ontving de jubilares uit handen van algemeen di- rekteur de heer M. Doeleman de gou den Zeelandia speld en een bedrag onder couvert Uit alle delen van Nederland waren Zeelandia-medewerkers naar Zierik zee gekomen om dit jubileumfeest bij te wonen en de heer Zuidweg kon zich dan ook verheugen in een grote be langstelling. In bijzijn van zijn echt genote en zijn twee dochters werd hij - soms op humoristische wijze - in het middelpunt van de belangstelling ge zet Zeeuwse jongeman Eerste spreker was de heer M. Doe leman die wat herinneringen uit het verleden ophaalde. „In 1957 kwam hij als Zeeuwse jongeman van 24 jaar bij ons binnen. Hij begon onder aan de ladder, maar al spoedig wist de heer Zuidweg zich een verantwoordelijke funktie binnen ons bedrijf te verwer ven. Langzaam maar zeker richtte hij zich vooral op Van Esso te Rotterdam en dat was toendertyd nog een hele opgave, omdat de verbindingen slecht waren en auto's schaars". Veranderingen De heer Doeleman zette uiteen dat de jubilares twee principiële verande ringen heeft meegemaakt binnen die 25 jaar. Ten eerste de overname van Van Esso om alle voor banketbakkers geschikte produkten te kunnen over hevelen van Zeelandia naar Van Esso en ten tweede de oprichting van Zee- landia-Van Essso, dat een produkten- pakket verkoopt aan grotere afne mers. „Hty werd, en wordt nog steeds, gezien als een vakman, die zeer goed op de hoogte Is van het grote aantal produkten. Als dank voor 25 jaar dienst Zeelan dia en ook voor de zeer vruchtbare samenwerking overhandigde de heer Doeleman hem vervolgens de gouden speld Reklamekreten Namens Zeelandia ontspanning sprak de heer J. H. Blom, die de ju bilaris kenschetste als een „humoris tisch man met een goed gevoel voor publiciteit". De heer Zuidweg, vertelde spreker, is de man achter enkele merknamen. „Hij bedacht zeer originele reklame kreten, die binnen het bedrijf soms tot grote hilariteit leidde." Een toepasselijker kado voor iemand die geregeld „gevleugelde publiciteits- uitspraken" lanceert kon niet worden gegeven, want hij ontving twee zware naslagwerken; de dikke Van Dalen. De heer G. Rietveld voerde het woord namens Zeelandia midden- en kleinbedrijf. Namens de buitendienst feliciteerde hij de heer Zuidweg en bood hem een boek over wijnen en een fles wijn aan. Meer waarderende woorden volg den van de heren H. Hemmes namens Zeelandia-Van Esso B.V., grootbedrijf en K E. Rasmusse van Emulsion Hol land, die de jubilares kado's overhan digde en hem feliciteerde met zijn 25- jarig jubileum. Ten slotte dankte de heer Zuidweg de aanwezigen voor hun komst en voor de fijne woorden die werden gespro ken. De avond werd informeel voort gezet ZIERIKZEE. De heer F. Zuidweg (rechts) krijgt de gouden Zeelandia insigne opgespeld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3