S.C.Z. „UIT IN ZEELAND WORDT GELIQUIDEERD Aanval op Falkland-startbaan en luchtgevechten nadien AGENDA Falkland- nieuws Doden bij hotelbrand in Verenigde Staten Conservenindustrie gaat slecht FNV tegen premieverhoging Britse bommenwerpers in aktie Ouderenbonden bezorgd Vrouw gedood over bezuinigingen bij gezinsverzorging bij ruzie Net Navo-dubbelbesluit Premier Van Agt sprak met V.S.-onderminister De zorg om de gezinszorg Bemanning zinkende kotter gered Echtpaar dood bij ongeluk Verkeersdoden Provincie wordt kultuurarm 99 Rumoer in Amsterdam Man in jachthaven verdronken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2i BUENOS AIRES. Een Argentyns koopvaardijschip met bevoorrading is zondagmiddag ondanks de blokkade in Port Stanley op de Falkland-eilan- den aangekomen, zo heeft het officiële Argentijnse persbureau Telammeege deeld LONDEN. Een woordvoerder van de Britse marine heeft zondagavond tegengesproken dat het vliegdekschip Hermes, het vlaggeschip van de Britse vloot by de Falkland-eilanden, door Argentynse strijdkrachten zou zijn aangevallen. WASHINGTON. De Britse minister van buitenlandse zaken, Francis Pym, heeft zondag de Amerikaanse steun aan zyn land in de Falklandkrisis ge prezen maar geen bijzonderheden ge geven over enige hulp aan de kam- pagne ter verwijdering van Argentinië van de eilanden. LONDEN. Een Britse onderzeeer heeft zondagavond in het zuiden van de Atlantische Oceaan een torpedo- aanval uitgevoerd op de Argentijnse kruiser „Generaal Belgrano" en dit schip daarbij vermoedelijk zwaar be schadigd. Dit heeft het ministerie van defensie in Londen maandag bekend gemaakt LINDEN. De aktiviteit in de lucht bo ven de Falkland-eilanden is zondag avond om half negen (onze tyd) her vat en jachtbommenwerpers van het type Sea Harrier zyn weer op patrouil le gegaan, zo heeft zondagavond een korrespondent van een televisiemaat- schappy aam boord van het vliegdek schip Hermes meegedeeld. LONDEN. De herovering van de Falkland-eilanden (Malvinas) door het Verenigd Koninkrijk is de meeste Britten niet één mensenleven waard. Dit is de uitkomst van een opiniepeiling, waarvan het resultaat in de Sunday Times van zondag is af gedrukt. Flitsen uit het buitenland PARIJS. De grote industrielanden zullen bij hun herstel van de recessie in de komende achttien maanden te maken krijgen met een tragere eko- nomïsche groei en een grotere werk loosheid dan eerder was verwacht Dit blijkt uit een nieuwe voorspelling die vrijdag is gepresenteerd op een twee daagse bijeenkomst van hoge funktio- narissen voor de ekonomische samen werking en ontwikkeling (OESO), een groepering van 24 westerse industrie landen. KOEWEIT. de Iraakse vice- premier Tareq Aziz heeft Iran de schuld gegeven van de kennelijke mislukking van een bemiddelingspo ging van de organisatie van de Isla mitische Conferentie (ICO). BEIROET. Er is in de Arabische pers een storm van kritiek opgesto ken over de konservatieve Arabische landen die zich verzoenend hebben opgesteld tegenover Egypte. NEW YORK, 30-4. Bij een brand in een hotel in Hoboken in de staat New Jersey zijn vrijdag elf mensen om het leven gekomen. Zeker tien mensen liepen verwondingen op. Verscheidene mensen wisten zich te redden door uit ramen te springen van het vijf verdiepingen hoge, uit baksteen opgetrokken gebouw. Twee vrouwen overleden op weg naar het ziekenhuis. Op de hogere verdiepin gen trof de brandweer in de gangen negen doden aan. De politie houdt rekening met brandstichting. TILBURG, 1-5. In de Nederlandse conservenindustrie staan de komende jaren veel arbeidsplaatsen op de tocht, omdat veelbedrijven opereren op markten waar de groei uit is. Daar naast veroveren de conservenfabrie- ken uit de ontwikkelingslanden steeds meer afzetgebieden binnen de EEG. Dat staat te lezen in het rapport „Blik uit de Derde Wereld, relokatie van de groenten- en fruitverwerkende indus trie" van het Tilburgse Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (rVO). Het rapport bevat suggesties voor het ministerie voor ontwikkelingssamen werking. DEN HAAG. 1-5. De FNV past er voor om „met de blinddoek op" te aanvaarden, dat een verhoging van de sociale premies per 1 juli, die wel licht het gevolg zal zijn van het op de lange baan schuiven van de ziekte wetplannen van het kabinet, eenzij dig op de werknemers zal worden af gewenteld. FNV-voorzitter Wim Kok zei dat nadat duidelijk werd, dat de ziektewetplannen worden verscho ven en mogelijk op 1 januari 1983 van kracht zullen worden. Hij kondigde aan kritisch te zullen bekijken wat het kabinet gaat doen en daar een hartig woordje over te zullen spre ken. LONDEN/BUENOS AIRES/WASHINGTON, 2-5. Het konflikt tussen Groot-Brittannië en Argentinië over de Falklandeilanden is zaterdag uitgelopen op gevechten. Britse bommenwerpers vielen in de ochtend de luchthaven van Port Stan ley aan en daarna kwam het tot hevige luchtgevechten tussen Argentijnse en Britse vliegtuigen. Ondanks elkaar tegensprekende verklaringen uit Loden en Buenos Aries werd het zondag duidelijk dat een aantal toestellen is neerge haald, enkele schepen zijn beschadigd en aan Argentijnse zijde slachotffers zijn gevallen. Zondag werden de pogingen om langs diplomatieke weg tot een oplossing van het konflikt te komen voortgezet. De Britse minister van buitenlandse zaken Francis Pym had in Washington een onderhoud met zijn Amerikaanse ambtgenoot Alexander Haig over mogelijke steun van de VS aan de Britten. Aansluitend aan dit onderhoud zij hij een gesprek hebben met de sekretaris-generaal van de Verenig de Naties, Javier Perez de Cuellar. Minister Haig verklaarde zondag dat het Argentinië is dat voortdu rend een obstakel vormt voor een oplossing van de problemen. Aanval op vliegveld Om „de Argentijnen de duim schroeven aan te zetten" vielen Brit se vliegtuigen zaterdagochtend het vliegveld van Port Stanley aan. De startbaan van de luchthaven werd daarbij zwaar beschadigd en volgens Londen zouden ook enkele Argen tijnse vliegtuigen zijn geraakt. Bom menwerpers van het type Vulcand, die vanaf het Britse eiland Ascension waren vertrokken en in de lucht wa ren bijgetankt, voerden een eerste aanval uit. Later vielen ook Harrier- gevechtsvliegtuigen, die op vliegdek schepen met de Britse vloot meeva ren, de luchthaven aan. Volgens het ministerie van defen sie in Londen werden daarbij aan Britse zijde geen verliezen geleden. Een woordvoerder verklaarde dat al le vliegtuigen en bemanningsleden veilig naar hun bases waren terugge keerd. In Buenos Aires werd gezegd dat de luchtafweer op de eilanden twee Britse Harriers had neergeschoten. De Argentijnse ambassade in Was hington verklaarde dat zes Argen tijnse soldaten waren gewond. DEN HAAG, 1-5. De ouderenbon den ANBO, Unie KBO en PCOB - verenigd in COSBO Nederland - heb ben met grote bezorgdheid kennis ge nomen van de voorstellen tot bezui nigingen bij de gezinsverzorging. „Ouderen vormen het overgrote deel van de kliënten van de gezins verzorging. Zij zullen daarom zwaar getroffen worden door vermindering van de hulpverlening die mogelijk het gevolg van deze bezuinigingen zal zijn". De ouderenorganisaties doen een dringend beroep op de staatssekre'ta- ris van c.r.m., de Tweede Kamer en de Centrale Raad voor de gezinsver zorging om de hulp aan ouderen te waarborgen. Ouderen mogen van be^ zuinigingen niet de dupe worden, al dus de bonden. AMSTERDAM, 1-5. Tijdens een ru zie aan boord van een woonboot in de Houthaven in Amsterdam is een 29- jarige vrouw om het leven gekomen. De vrouw overleed nadat zij door haar 47-jarige echtgenoot met een zware asbak op het hoofd was gesla gen. Het echtpaar kreeg ruzie tijdens een gesprek over een boedelschei ding. SCHIPHOL, 1-5. Premier Van Agt heeft op de laatste dag van zijn officiële bezoek aan de Verenigde Staten op uitnodiging van de Amerikanen een gesprek gehad met onderminister Walter Stoessel van buitenlandse zaken. Van Agt zei op Schiphol bij zijn te- verwacht, rugkeer in Nederland dat er in hoofd zaak was gesproken over de positie van Nederland in de Navo. Hierbij was ook het dubbelbeshlitf otVer de plaatsing van kruisraketten aan de orde gekomen. Volgens de premier zou de Amerikaanse regering het liefst zien dat Nederland zich alsnog bij het dubbelbesluit zou aansluiten. Maar hij zei dit niet in het vooruit zicht te hebben kunnen stellen omdat met de PvdA in de regering een posi tief besluit hierover niet kan worden El Salvador Er was ook gesproken over de situ atie in El Salvador en over de in dat land om het leven gekomen vier Ne derlandse journalisten. De Amerika nen hebben beloofd in deze kwestie alle mogelijke medewerking te zul len geven en gevraagd welke mede werking de Nederlandse regering wil, aldus Van Agt. Zo'n konijn SCHARENDIJKE, 1-5. Een voedster van het ras Vlaamse reus, eigendom van de heer L. J. de Meulmeester bracht - tot verbazing van iedereen - 17 jonge konijntjes ter wereld. DEN HAAG, 28-4. Verhoging van de eigen bijdrage in de gezinsverzor ging kan ontslagen voorkomen die voortvloeien uit de extra bezuiniging met 35 miljoen gulden in deze sektor. Dit zei staatssekretaris De Boer van kuituur, rekreatie en maatschappe lijk werk, woensdag in de Tweede Kamer. Hij sprak met de kamer over zijn bezuinigingsplan dat nodig is ge worden wegens nog ongedekte lasten uit voorgaande jaren. Deze bezuini gingsronde komt boven op de 63 mil joen bezuiniging die al in deze sector in uitvoering is en heeft een storm van protest in de wereld van de ge zinsverzorging opgeroepen. Flitsen uit het buitenland TEL AVIV. Israël heeft acht nieu we nederzettingen gesticht in bezet Arabisch gebied. Premier Begin heeft woensdag herhaald dat er nooit meer Joodse nederzettingen worden ontmanteld. BUENOS AIRES/LONDEN. In het zuiden van Argentinië werden op nieuw voorbereidingen getroffen in verband met een mogelijke Britse aanval op het Argentijnse vasteland. GENÈVE. Theo van Boven, de ver trekkende direkteur van het VN- bureau voor mensenrechten in Genè- ve, heeft woensdag Argentinië be schuldigd van het leiden van een kampagne die gevoerd heeft tot zijn ontslag. MADRID. Spanje heeft twee Russi sche militairen uitgewezen wegens spionage die werkten onder dekking van funkties bij de Sowjet-lucht- vaartmaatschappij Aeroflot. LONDEN. Groot-Brittannië stelde een „totale blokkade ter zee en in de lucht tegen de Falkland-eilanden in, het vliegveld van de hoofdstad Port Stanley inbegrepen". DEN HELDER, 30-4. Ten zuidwes ten van Den Helder heeft de redding boot Suzanna uit Den Helder vrijdag avond de vier bemanningsleden van een zinkende Deense viskotter gered. De kotter Jistlarma was 's avonds door het slechte weer in de Noordzee bij Den Helder aan de grond gelopen. De reddingboot kon de vier opvaren den nog net op tijd van boord halen voordat het schip in de zee verdween. De Denen zijn ongedeerd naar Den Helder overgebracht RHENEN, 1-5. Op een met ver keerslichten beveiligde kruising in Rhenen is zaterdagavond het echt paar Roeland (37 en 39 jaar) uit Eist om het leven gekomen. Hun twee kinderen van 10 en 12 jaar en een vriend die ook in de auto zaten, zijn zwaar gewond in het Julianazieken- huis in Rhenen opgenomen. De auto van de familie Roeland kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met die van een inwoner van Rhenen. Hij bleef ongedeerd. NIEUW-LEKKERLAND, 30-4. Door een verkeersongeluk op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland zijn vrijdagavond de 21-jarige J. den Ouden uit die plaats en de 15-jarige W. van Rees uit Oud- Alblas om het leven gekomen. De auto waarin zij zaten vloog door nog onbe kende oorzaak uit de bocht en botste tegen een in een inrit geparkeerde vrachtwagen. De derde inzittende van de auto raakte gewond. ZWARTE WAAL In Zwartewaal (Z.H.) is vrijdagmiddag de 44-jarige A. Verheijen uit Rotterdam met zijn auto verongelukt De man week door onbe kende oorzaak naar links uit en bostste daar tegen een boom. Zijn bij hem in de wagen zittende vrouw en dochter wer den volgens de Rijkspolitie gewond. MIDDELBURG, 1-5. De Stichting Cultuurspreiding Zeeland, beter bekend onder de naam „Uit in Zeeland" zal op 1 september ophouden te bestaan. Dat heeft het bestuur van de stichting donderdagavond besloten. De Stichting Cultuurspreiding Zeeland organiseert al twin tig jaar lang alle podiumevenementen in de provincie. Het was een unieke organisatie in Nederland, door de stichting was het mo gelijk alle grote en kleine graag gezien podiumattrakties naar het toch vrij dun bevolkte Zeeland te halen, omdat de voorstellingen altijd financieel gega randeerd waren. AMSTERDAM, 30-4. In Amster dam hebben ongeveer honderd jonge ren vrijdagmiddag vernielingen aan gericht aan trams en gebouwen. Volgens de politie waren de jonge ren, die de politie omschreef als „punkers", vertrokken uit het kultu- reel centrum Paradiso aan het Klein Gartmanplantsoen waar de hele dag een manifestatie werd gehouden. Vandaar trokken zij naar de Nieuwe- zijds voorburgwal, onderweg de rui ten van trams ingooiend met stenen, op de Nieuwezijds Voorburgwal sneuvelden de ramen van enkele ge bouwen. een persoon werd aangehou den wegens vernieling. Aan de kant van de demonstranten viel een ge wonde. waartegen de jongeren pre cies protesteerden is niet bekend vol gens de politie. HERTEN, 30-4. Uit de jachthaven „De Rosslag" in het Middenlimburg se Herten heeft de rijkspolitie vrij dagmiddag het stoffelijk overschot van de 41-jarige M. Jager uit de Duit se plaats Erkelenz opgehaald. De man werd sinds donderdag avond vermist. Hij is toen bij de ha ven voor het laatst gezien bij het in orde maken van zijn zeilboot voor het komende weekeinde. Volgens de politie is Jager door nog onverklaar bare oorzaak te water geraakt en ver dronken. AMERSFOORT. Enkele honder den Vietnamese bootvluchtelingen hebben vrijdag (Koninginnedag) in Cultureel Centrum De Flint in Amersfoort een nationale treurdag gehouden. Met de treurdag gedenken de vluchtelingen de val van Saigan op 30 april 1975 en de communisti sche heerschappij van Zuid-Vietnam sindsdien. Reageerbuis- tweeling LONDEN, 30-4. Tien minu ten na elkaar zijn in Londen de kinderen van de eerste Britse „reageerbuistweeling" gebo ren. Een woordvoerder van de kliniek zei dat het met moeder en kinderen goed gaat. De 31- jarige moeder, mevrouw Jo sephine Smith, baarde haar zo nen Daniel en Christopher zes weke,nrte' vroegmaar er deden zich geen komplikaties voo* De kinderen wogen respektie- velijk 2,1 en 2,3 kilogram. De Stichting Cultuurspreiding Zee land had jaarlijks 2,1 miljoen gulden nodig voor evenementen en appa raatkosten. De gemeenten in Zeeland brachten van dat bedrag zelf één mil joen gulden op, het bedrag dat nodig was voor het organiseren van de eve nementen. De provincie nam tot voor kort de 1,1 miljoen apparaatskosten voor haar rekening. De provincie wilde dat bedrag niet meer alleen op brengen en stelde de Zeeuwse ge meenten voor de zaak op fifty-fifty- basis te financieren. De gemeenten hebben dit voorstel afgewezen. Kultuurarm Daarmee werd volgens stichtings voorzitter mr. H. Bruin een graf ge graven voor „Uit in Zeeland". Bruin zei donderdagavond te vrezen, dat Zeeland door de liquidatie van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland een kultuurarme provincie zal wor den, omdat de gemeenten zelf het geld en het organisatie-apparaat mis sen om een uitgebreide agenda op te zetten en uit te voeren. Bij de stichting werken negen men sen in vaste dienst en zes part-timers. De provincie Zeeland heeft toegezegd voor de negen vaste krachten ander werk te zullen zoeken. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-Ortheek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. .Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. tedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 3 mei Zierikzee Raadszaal. Kommissie Financiën. 17.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Kerkzaal, St. Domusstraat. Bijeen komst Geref. Vrouwen Kontakt Groep. 20.00 uur. Renesse Hervormde Kerk. Uitvoering Herv. Kerkkoor. 19.30 uur. Scharendijke Putmeet. Start bevrijdingstrimloop. 19.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Zeeuwse Herberghe". Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Platte lands vrouwenbond. 14.00 uur. Stadhuis. Kommissie sport. 16.30 uur. Burgh-Haamstede Ontmoetingscentrum „De Burght". Ontmoetingsdag gewest Zeeland, Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Vrijdag 7 mei Zierikzee „Huis van Nassau". Vogelvereniging „Zang en Kleur. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Maandag 10 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Dinsdag 11 mei Zierikzee ,MarktzichtFraktievergadering P.v.d.A. 19.30 uur. Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Maandag 17 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Kulturele Kommissie. Lezing over Jeroen Brouwer, ZVU i.s.m. plattelandsvrouwen. 13.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratorium vereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396.(01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2