Landbouwprijzen lijken te zullen gaan stijgen met 10,5 procent Vrouwenvereniging vierde dankbaar jubileumfeest 10% LENING 19B2 Vissers eisen geld van minister De Koning Zeekraal en lamsoren uit Westerschelde oneetbaar door gif ERIC DE NOORMAN Gezamenlijk havenschap in Westerscheldegebied Minister vindt het fors STAAT DER NEDERLANDEN „Helpt Elkander" Bruinisse 35 jaar Oosterschelde minder vervuild Wat biedt dé BEELDBUIS? Industriegedeputeerde: Wigberths wraak 10 Advertentie LUXEMBURG, 30-4. De landbouwministers van de Eg zijn het vrijdagochtend in principe eens geworden over een nieuw landbouwprijspakket dat de Europese land bouwprijzen met gemiddeld ruim 10,5 procent verhoogd. Drie landen, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Italië maken echter nog voorbehouden zodat van een echt prijsbesluit niet gesproken kan worden, daarom blijven de huidige prijzen tot 17 mei van kracht. Op 10 en 11 mei komen de ministers in Brugge in België bijeen voor een informele vergadering en daar kan, als de drie landen hun reserves op heffen, een werkelijk prijsbesluit vallen. het voedingsmiddelenpakket in de Eg zal, als de nieuwe prijzen van kracht worden, 2,5 procent duurder worden. De kosten van levensonder houd zullen er met 0,5 tot 0,6 procent door stijgen. Zorgen De kosten van het prijspakket (over 12 maanden 4.020 miljoen gul den) zijn zo hoog dat volgens de Ne derlandse minister, drs. Jan de Ko ning, „men zich dit jaar voor het eerst serieus zorgen moet gaan ma ken over de financiering van het landbouwbeleid". Maar het pakket om die reden afwijzen ging de be windsman te ver. „Niet alle geledingen van de neder- landse maatschappij zal men mij de boodschap waarmee ik thuis kom, in dank afnemen", zo zei hij in Luxem burg. De minister gaf toe dat de prijsver hoging „zeer fors" is, „de grootste verhoging uit de geschiedenis van het Europese landbouwbeleid". Toch blijft de stijging van de kosten van de landbouw (6,4 procent) achter bij de stijging van de algemene midde len van de Eg (8 procent). Minister de Koning denkt dat de gemeenschap vooral in grote financieringsproble men kan komen als de wereldmarkt prijzen voor landbouwprodukten gaan dalen. bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 6 mei 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 1 juni aflossing in 4 jaarlijkse termijnen van 1 juni 1986 af inschrijving 6 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 2 juni 1982 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs DEN BOSCH. De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de 39-jarige F. C. P. uit die plaats wegens moord op zijn ex-vrouw, veroordeeld tot tien jaar onvoorwaardelijke gevan genisstraf met aftrek. De officier van justitie had twaalf jaar geëist. AMSTERDAM. Ongeveer 40 verte genwoordigers van het klub- en buurthuiswerk uit Amsterdam- Noord hebben de toegangspoort van het Amsterdams stadhuis enige tijd met auto's geblokkeerd. DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken is er ont stemd over dat het bedrijfsleven niet bereid is gebleken in navolging van de overheid op 5 mei te sluiten om op deze wijze de viering van bevrij dingsdag gestalte te geven. 'T HORNTJE. Het gebouw van het Rijksinstituut voor natuurbeheer op 't Hornje (Texel) is door een felle brand geteisterd. ALKMAAR, 1-5. Voorzitter Hoekstra van de Nederlandse Vissersbond heeft zaterdag in Alkmaar een „zeer dringend beroep" gedaan op minister De Koning van landbouw en visserij het zogeheten ontwikkelings- en sanerings fonds in stand te houden. BRUINISSE, 27-4. '.Het is een grote zegen dat we nog steeds met vreugde en in vriendschap regelmatig bij elkaar mogen komen, dit in tegenstelling tot ve le andere landen waar men graag een vrouwengroep zou willen maar dit on mogelijk wordt gemaakt omdat er geen vrijheid van meningsuiting is", wa ren de dankbare woorden die centraal stonden bij het welkomstwoord van mevrouw Teekens-Krijgsman, presidente van de Hervormde Vrouwenvereni ging „Helpt Elkander" op de herdenkingsbijeenkomst in het Ned. Hervormd V erenigingsgebou w Hier werd, met een groot aantal ge nodigden, het feit herdacht dat de vereniging 35 jaar geledéh, in 1947, door de toenmalige predikant ds. Marsman werd opgerich en in die donkere na-oorlogse tijd een licht punt werd voor de vrouwen en die tot op de dag van vandaag licht is blij ven geven. Eerste uur Als leden van het ëefS'te'uü'r wdïëïl nog steeds lid de dames Schikker- Zondervan, Kesteloo-van Oeveren, Bal-Quist, De Ronde-Duson, De Ko- ning-Jumelet, Jumelet-Jumelet en Bouwens-Jumelet. Zij kregen een prachtige plant. Mevrouw Teekens opende de ver gadering met gebed. Ook in deze bijzondere vergade ring stond- de Bijbelvertelling cen traal. Ditmaal was de inleiding door mevrouw De Waal-Jumelet uit Kol. 3:12-17 en was getiteld: „Weest dankbaar". De keurig verzorgde jaarverslagen waren van mevrouw Kik-Boudeling en mevrouw Ottens- de Boer, resp. sekretaresse en pen- ningmeesteresse van de jarige ver eniging. Flitsen Agendapunt 9 uit het fraai pro grammablaadje, ontworpen door me vrouw Boleyn-Okkerse, vermeldde „flitsen uitf het 35-jarig bestaan". Deze hoogtepunten op rijm van 35 jaar verenigingsleven werden gede clameerd door mevrouw Teekens en mevrouw De Waal-Jumelet, de oud presidente. Verdere aanwezige oud presidentes waren de dames v. d. Brink, v. d. Star, De Koning-Jumelet en nievrouw Jumelet-van Ree die en kele kostelijke ankedotes uit de be ginperiode aanhaalde. Ze was erg blij weer even op Bru te zijn: ,,'t Is niks vrimd". Doelstelling Van de rij sprekers die met felicita ties (én enveloppen met inhoud) de vereniging toespraken, beet burge meester Hekman de spits af. De bur gemeester onderschreef het emanci patiebeleid van „Helpt Elkander", dat niet uit gaat van een door mensen opgestelde orde maar van een hogere orde. „Helaas moet gekonstateerd worden dat het aan respekt en begrip voor deze doelstelling maar al te vaak ontbreekt in onze maatschap pij"- Hierop inhakend zei mevrouw Tee kens dat het bewustwordingsproces van de vrouwen hier al heeft plaats gevonden. Meer dan helpen De scriba van de Hervormde kerk, de heer Ottens bleek óók een goed prater te zijn (scriba schrijver). Hij 'onthulde de vergadering dat V.Héfpt Elkander" veel 'éérder°fjtrekt dan „elkaar hëlpen". Ottens haalde hier bij aan de verkoopmiddag en -avond voor het verwarmingsfonds en de kollekte voor Polen bij de Kerstvie ring, beide akties waren enorm aan geslagen. Verdere spreeksters waren me vrouw Boogert, namens het Ring- bestuur van de H.V.G. Schouwen- Duiveland en van de H.V.G. afdelin gen Zierikzee, mevrouw Schot-de Regt, Renesse; mevrouw Duson, Ou- werkerk; mevrouw Bleijker. Van de Bruse verenigingen de zendings- krans „Tryfosa", de GerefVrouwen vereniging en de N.C.V.B. werden de felicitaties verwoord door mevrouw Deurloo, mevrouw De Jonge-Haeck en mevrouw De Groot. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Grave en Ravenstein (Herv. Geref. Federatie): toez. J. Franken, kand. te Vries; te Lunteren: C. Oorschot te Stellendam. Aangenomen naar Winterswijk: A. N. Doornheim te Amsterdam-Water- graafsmeer. Gereformeerde Kerken Beroepen te Wildervank: drs. J. A. van Rootselaar te Numansdorp; te Winterswijk drs. P. J. Schotanus te Nottüln (W. Did). Bedankt voor Heemstede: A. C. Moerman te Middelburg. Gereformeerde kerken vrijgemaakt Beroepen te Vollenhove-Kadoelen (2e pred. pl.) H. W. van Egmond te Haulerwijk; te Garrelsweer i.c.m. Ten Post: A. de Ruiter, kand. te Adu- ard; te Leiden: M. te Velde te Neede. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Hoogvliet: C. Harinck te Dordrecht. Door een aantal leden van de jubi lerende vereniging werd „De twaalf maanden van het jaar" gespeeld en gezongen. De dames waren hiervoor in origineel aangepaste kleding. Koers Gods Woord Bij de sluiting van de gezellige en bijzonder geslaagde avond zei ds. Teekens dat de vaart op de koers van Gods Woord, ook voor deze vereni ging, de enige is: „Bidden en Gods Woord onderzoeken en centraal stel len is een, rijke inspiratiebron". Na het dankgebed werd staande het slotlied gezongen: „Gij waart o Heer, in al deez' jaren nabij steeds met Uw liefd' en kracht". Aan het or gel zat mevrouw Verspoor. Mevrouw Teekens kreeg voor het vele voorbe-" reidende werk één bloemetje aange- boden. Het bloemstuk van „In 't Op per" gaat naar het momenteel enige zieke lid, mevrouw Capelle-Hage. Volgens Hoekstra kampt de Neder- landse visserij met een aantal ernstige problemen, die met geld uit het fonds kunnen worden opgelost Volgens de vissersvoorzitter is de minister van plan het O. en S.-fonds op te heffen, omdat er geen geld meer zou zijn. In dit licht vond hij het maar vreemd dat er voor de landbouw wel MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 29-3. Aanvoer: 303 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2450 - 4050; voljarige 1950 7 3250; 2V2-jarige, luxe (merries) 1700 -ƒ 2600; 2V2-jarige luxe (hengsten) 1450 -ƒ 2550; lVfe-jarige, luxe (merries) 900 -ƒ 1750; IV2- jarige, luxe (hengsten) 850 -ƒ 1700; veulens, merries 725 -ƒ 1375; veu lens, hengsten 725 -ƒ 1375; hitten 700 - 1800; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 650; Shetlandse pony's (merries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,30 - 8,30; oude slachtpaar- deh 7,20 - 8,20. De handel was traag en de prijzen iets lager. VLISSINGEN, 1-5. Het is zeer ongezond om lamsoor en zeekraal uit de Westerschelde te eten. Deze in Zeeland veel gegeten zoutwatergroentesoort bevat hoge koncentraties cadmium en kwik. hogere cadmiumkoncentratie hebben dan vergelijkbare niet vervuilde on derzoeksgebieden. Volgens de We reldgezondheidsorganisatie zou de hoeveelheid cadmium die de mens gemiddeld over langere tijd in totaal opneemt niet meer dan vier- tot vijf honderd mikrogram per week beho ren te bedragen. Voor groente wordt in Nederland als grenswaarde 100 mikrogram per kilogram aangeno men. In lamsoormonsters uit de Wester schelde zijn maximale koncentraties van 400 en 500 mikrogram per kilo gram aangetroffen, dat is vier tot vijf maal zoveel als de grenswaarde aan geeft. Voor zeekraal zijn de koncen traties wat lager, namelijk 260 mi krogram per kilogram. De Oosterschelde is aanzienlijk minder vervuild dan de Westerschel de. Daar liggen de koncentraties van cadmium en kwik in deze groentes op 10 tot 25 procent van de toelaatbare hoeveelheden. Tot die konklusie komen het Delta Instituut voor Hydrobiologisch On derzoek in Yerseke en de regionale inspekteur van de volksgezondheid in zeeland, naar aanleiding van het onderzoek, dat het Delta Instituut in samenwerking met het Duitse Insti tuut voor Physikalische Chemie te Julich hebben ingesteld. De schorren in de Westerschelde blijken hoge koncentraties van onder meer cadmium en kwik te bevatten die in de richting van de Belgische grens in belangrijke mate toenemen, ook in planten zijn hoge waarden ge- vonden, afhankelijk van de soort. Daaronder zijn lamsoor, ook wel zee aster geheten en zeekraal, twee soor ten die in Zeeland graag als groente worden gegeten. Oosterschelde Uit de onderzoekingen blijkt ook dat in de kom van de Westerschelde de schorren een twee tot drie maal geld is in het fonds, terwijl die sektor in 1981 een beter jaar heeft gehad dan de visserij. „Ook wij zijn ervan overtuigd dat in deze moeilijke tijd niet alles kan, maar wij durven pleitten, omdat de visserij sector gezien haar bijzonder gunstige inbreng op de betalingsbalans en de geringe last voor de sociale sektor, een bedrijfstak is die gehandhaafd dient te worden", zei Hoekstra. Kokkelvissers Volgens hem zitten de kokkelvis sers op het ogenblik in zeer grote fi nanciële problemen. Voorts is de situa tie voor de Katwijkse rondvisvloot, die werkloos ligt afgemeerd, ook beroerd. Ten derde dreigen lopende projekten voortijdig beëindigd te moeten wor den, aldus de bondsvoorzitter. De toenmalige minister van visserij (Van der Stee) heeft het fonds in 1974 opgezet om de visserij te steunen in onder meer de ontwikkeling van nieuwe vismethoden. MAANDAG 3 MEI NED. 1: In de Amerikaanse Ne derlandse dokumentaire Jaren van vriendschap wordt uit de doeken ge daan welke invloed de beide landen op elkaar uitgeoefend hebben. Daar toe maakten Nederlandse ploegen opnamen in Amerika en omgekeerd Amerikanen in Nederland. Afgelo pen.zaterdag werd in de Amerikaan se stad Memphis een taptoe gehou den, waaraan „onze" Konininklijke Militaire kapel deelnam in het kader van de feestweek die aldaar gehou den werd naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Amerikaans Nederlandse diplomatieke betrek kingen. Tevens zullen vele opgetuig de raderboten die voorheen voeren over de Mississippi te bewonderen zijn. NED. 2: De comedyreeks Shelley (Hywell Bennett), die een uitkering voorlopig beter ziet zitten van een baan. Hij ziet daarbij ook nog kans om zelfstandige woonruimte te ver overen Na het journaal, de aktua- liteitenrubriek Achter het nieuws en scheve toestanden in de rubriek Pisa, een aflevering uit de Engelse serie Solo, waarin Gemma's moeder kon- nekties aanknoopt met een twintig jaar jongere man. Dat is tegen het ze re been van dochterlief. Sonja op maandag volgt op de rubriek Koning Klant, waarin weer getracht wordt van alles recht te breien, wat ave rechts uitgepakt was bij de konsu- ment. MAANDAG 3 MEI NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De sterkste man van Nederland; 20.00 The Friendship Years: jaren van vriendschap; 20.50 Sunset-koncert; 21.37 Journaal; 21.55 Driester; 23.00 Nieuws; 23.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Dieren in bewe ging; 19.25 Shelley; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Pisa; 21.20 Solo; 21.50 Koning Klant; 22.15 Sonja op maandag; 23.15 De Ver- eenigde Staat; 23.45 Nieuws. DINSDAG 4 MEI NED. 1: De NOS zendt het Requiem van Liszt uit, dat uitgevoerd wordt door het Weerter Mannekoor. Tot de uitvoerenden behoren ook nog Zeger Vandersteene, tenor, John Bröchelr, bas-bariton, Ton Thissen, bas, Peter Kokkelmans, tenor, de trombo nisten: Joost Swinkels en Henk van de Weijer, Paul Keijsers, orgel, Maar ten Meulendijks; pauken en de trom pettisten Canto- en Ted Swinkels. Vanaf de Waalsdorper vlakte wordt om vijf voor acht de dodenherden king uitgezonden. De EO brengt hier na het programma van Bert Koning en Peter Vedder over de erebegraaf plaats te Bloemendaal: Het verhaal van Bloemendaal, getiteld. In de dui nen vlakbij de Zeeweg liggen drie- honderdvierenzeventig leden van het Verzet begraven, die hun leven gaven voor de vrijheid. Onder hen bevon den zich Hannie Schaft, studente, die 24 jaar was toen ze om het leven ge bracht werd; Gerrit Jan van der Veen werd doodgeschoten op 41-jarige leeftijd nadat hij meegedaan had aan gewapende overvallen en vele per soonsbewijzen vervalst had. Titus Brandsma, priester, stierf op eenen- zestigjarige leeftijd aan mishande ling en uitputting in een Duits kon- centratiekamp als repressaille voor zijn oproepen tot verzet NED. 2: De AVRO herhaalt om ze ven uur de dokumentaire over de verzetsstrijdster Hannie Schaft: Het meisje met het rode haar getiteld. Als symbool van het verzet werd zij in april vlak voor de bevrijding on der grote stilzwijgende belangstel ling langs een erehaag van honder den scholieren begraven in de Kenne- merduinen in Bloemendaal. Tijdens haar laatste levensjaren hielp zij vele Joodse kinderen overbrengen naar onderduikadressen, verspreidde zij verzetsbladen en hielp gevaarlijke landgenoten uit de weg ruime. De gi tarist uit Amsterdam, Harry Sacksi- oni zorgt hierna voor een muzikaal intermezzo, opgenomen in het Singer Museum te Laren. Onder anderen zal hij ten gehore brengen de nummers Tranen, Marco Polo, en Omdat victor Jarra zong. Evenals op het eerste net volgt hier de reportage van de doden herdenking op de Waalsdorper Vlak te. Ook de hierop volgende Ameri kaanse film Playing for time is op de oorlog afgestemd. Het scenario voor de film is geschreven naar de memoi res van de in de jaren dertig in Frankrijk bekende half-joodse kaba- retzangeres Fania Fenelon. DINSDAG 4 MEI NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.30 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Requiem van Liszt; 19.55 Dodenherdenking; 20.10 Het verhaal van Bloemendaal; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.35 Journaal; 21.45 Bevrijding nu; 22.50 Nieuws; 22.55 Nieuws voor do- NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Hannie Schaft; 19.40 Harry Sacksio- ni; 19.50 Dodenherdenking; 20.10 Journaal20.30 Playing for time; 23.00 Honderd beroemde schilderij en; 23.10 Nieuws. VLISSINGEN, 30-4. Het havengebeuren in het Zeeuwse Westerscheldege bied zou beter, efficiënter en goedkoper kunnen worden uitgebouwd als de twee nu bestaande havenschappen Vlissingen en Terneuzen tot een gezamen lijk havenschap Westerschelde zouden worden samengebracht. Dat is de me ning van de Zeeuwse industriegedeputeerde JU van de Bosse. Hij zei dit vrijdagmiddag in Vlissingen-Oost tijdens de over dracht van twee nieuwe jackets (on derbouw voor olieplatforms) aan de Union Oil Company. Deze jackets zijn gebouwd bij THC Fabricators, een offshore konstruktiebedrijf in Vlissingen-Oost. Inmiddels zijn de offshore-aktivi- teiten fors aangetrokken. THC heeft volgens direkteur T. Hermans zeker voor een jaar werk in portefeuille voor 150 tot 300 mensen. De direkteur zei te verwabhten, dat de nieuwe olie- en gasvondsten in het Nederlandse deel van de Noordzee zeker perspektieven bieden voor de Nederlandse offshore-industrie. „Wij verwachten de komende drie jaar een forse uitbreiding van aktiviteiten op dit gebied", aldus Hermans. 66. Eric wendt zich snel tot Vortigern en fluistert hem enkele woorden toe, waarop deze de Noorman met onverholen afgrijzen aan kijkt. „Tja, deze wrede schurken hebben alleen ontzag voor wreedheid", zegt Eric, „dus zullen we hen met hun eigen middelen moeten bestrijden". „Ge kunt ons langzaam volgen", roept Eric de Pieten toe, waarna hij met Vortigern in ga lop naar het kamp terugkeert. Als de Pieten enige tijd later vol achterdocht naderen, rollen hun ogen haast uit hun kassen van schrik. Want de man, die daar aan armen en benen gebonden, tussen twee paarden hangt, is niemand anders dan hun vorst. „Kijk", roept Eric hen toe, „deze paarden - krachtige dieren - staan in tegenovergestelde richting. Luister nu slechts, wat je vorst te zeg gen heeft. En doe wat hij beveelt, of ik geef de ze dieren een teken en Hij hoeft de zin niet af te maken, brullend van angst, vernede ring en woede, stoot Grimthan uit. „Lever op die troep, wie het ook is. Ben ik de vorst soms niet meer waard, dan zo'n bende krijgsvolk?"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10