c Bestuur Z.O.V. besluit en bloc af te treden per 1 mei Slechts 12. procent bedrijven verwacht beetje 1982-resultaat Obligate en stijlvolle opening van Oranjefeest te Zierikzee PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Verklaring na het feest Uitgeputte Vietnamese vluchtelingen opgepikt Gekaapt vliegtuig terug naar Polen Roerige verkiezingstijd Indonesië Margarine 4 cent duurder A.I. over exekuties Noord- en Midden-Zeeland Hoe in Nicaraqua PAAUWE B.V. De zon deed niet mee PE eur W ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 3 mei 1982 138ste jaargang Nr. 23107 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: De Oranjefeesten op Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE, 30-4. Aan het slot van het Oranjefeest op koninginnedag, heeft het bestuur van de Zierikzeese Oranjevereniging, tijdens een oponthoud in „Mondra- gon" mededeling gedaan en bloc af te treden; een vrij sensationele verklaring, die voor de toekomst wel enige zorg zal baren. In een op schrift gestelde verklaring werd medegedeeld, dat het gehele bestuur per 1 mei a.s. aftreedt. Aan het besluit is veel denkwerk vooraf ge gaan. Het bestuur heeft - zo werd gezegd - aan alle kanten geprobeerd, jongere mensen te bewegen zitting te nemen in de Z.O.V. „zodat er wat nieuw leven ingeblazen zou kunnen worden". Het resultaat evenwel is nihil geweest. LISSABON. De Portugese regering heeft vrijdag de ambassadeur en de derde ambassadesekretaris van Tsje- choslowakije opgedragen het land bin nen vijf dagen te verlaten wegens „on toelaatbare inmenging" in de binnen landse zaken van PortugaL Sinds het begin van dit jaar heeft de Portugese regering al 16 diplomaten uit de Sow- jet-Unie en de Oosteuropese landen de deur gewezen. MANILLA, 1-5. Negenenvijftig Vietnamese vluchtelingen die zater dag in een bootje in de zuidchinese Zee werden aangetroffen, waren zo zwak van honger en dorst dat zij met netten aan boord van een Ameri kaans marineschip moesten worden gehesen. Zij waren op 24 april uit Vietnam vertrokken. Dit heeft de Amerikaanse ambassade in Manilla meegedeeld. Sedert juli 1979 zijn 5.815 Vietna mese vluchtelingen door schepen van de Amerikaanse zevende vloot gered. WEST-BERLIJN, 1-5. Het Poolse Antonov-24 vliegtuig dat vrijdag naar WestrBerlijn gekaapt werd, is zaterdag met een nieuwe bemanning naar Warschau teruggevlogen. Vier endertig van de 57 passagiers aan boord van het gekaapte toestel heb ben tenslotte besloten niet naar hun land terug te keren. Het toestel was vrijdagmiddag van Wroclaw op weg naar Warschau toen de acht kapers tot hun aktie overgin gen. Na een hevige vechtpartij konden zij de zes veiligheidsagenten aan boord overmeesteren en ontwapenen. Tijdens de schermutselingen werden twee schoten in de richting van de cockpit afgevuurd om de bemanning te dwingen deze te opnen. Twee veilig heidsagenten die lichte verwondingen opliepen, werden na de landing op vliegveld Tempelhof verzorgd. De acht kapers zijn aan de rechter voorgeleid. Zij kunnen veroordeeld worden. Het was de tweede kaping sedert de afkondiging van de staat van beleg in POlen op 13 december vorig jaar en de achtste sedert 1969. Slechts twee mensen hebben te kennen gegeven de Z.O.V. wel te wil len helpen, maar het bestuur wijst er op dat het ongeveer - zeg maar - tien tot twintig jaar zijn krachten heeft gegeven om van koninginnedag echt een feest temaken, maar het bestuur wil nu - zij het met een gevoel van weemoed - afschèid nemen van de Zierikzeese bevolking, zij het met hoop en verwachting, dat er toch weer mensen zullen worden gevon den, die het werk willen voortzetten. Met adviezen, informatie e.d. wil het aftredende bestuur een nieuwe ploeg nog graag blijven helpen. Dankwoorden Het straks aftredende bestuur in tussen wil de velen danken, die in de loop der jaren medewerking verleen den: verenigingen, ouderkommis- ISTANBOEL. Bij een treffen tussen Turkse veiligheidstroepen en een ge wapende groep van een linkse bewe ging in Istanbul is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon ge dood en werden twee agenten gewond. DEN HAAG, 1-5. In Indonesië wor den dinsdag 4 mei parlementsverkie zingen gehouden, maar het plezier in het „demokratisch feestje" waar de regering-Suharto zo naar uitzag, lijkt te zijn vergald. In plaats van rustig en soepel zijn de verkiezingskampag- nes tot nog toe rijk aan incidenten en rellen geweest. Bij botsingen tussen aanhangers van partijen waarbij het leger moest ingrijpen, zijn zelfs do den en gewonden gevallen. Gezien de reakties lijkt het dat dit het militaire bewind in Jakarta rauw op het lijf is gevallen. DEN HAAG, 1-5. Een kuipje of pak je margarine wordt binnenkort mins tens vier cent duurder. Halvarine gaat in elk geval drie cent per 250 gram in prijs omhoog. De fabrieksprijs stijgt maandag 3 mei met respektievelijk zestien cent (margarine) en twaalf cent (halvarine) per kilo. De uiteinde lijke winkelprijs moet nog worden be paald Wanneer de nieuwe konsump- tieprijzen worden ingevoerd is afhan kelijk van de snelheid waarmee de huidige voorraden worden verkocht -< sies, het gemeentebestuur, de dona teurs; vooral zonder laatstgenoem den was het onmogelijk geweest ko- ninginnefeesten te organiseren. .Ho pelijk - aldus de verklaring - wordt de draad weer opgepakt door ande- ren, die dan hopelijk ook weer op ie ders steun mogen rekenen". Voor de verklaring staar de heren: D. Dool (voorzittei-), T. C. J. Simmers (secretaris) en B. Waaijenberg (pen ningmeester). AMSTERDAM, 1-5. Er moet een einde worden gemaakt aan de poli tieke moorden door regeringen, Met een oproep in deze geest aan regerin gen, organisaties op het terrein van mensenrechten en aan de gehele in ternationale gemeenschap, eindigde zondag een driedaagse internationa le konferentie, georganiseerd door de Nederlandse afdeling van Amnesty International, over buitengerechte lijke executies. BRUINISSE. Het voormalige gemeentehuis in Bruinisse vormde zaterdag het toneel voor een grootse brandweer- wedstrijd, waaraan naast de regionale 'korpsen er ook vier van buiten Schouwen-Duiveland deelnamen. Axelen Weter- schouwen eindigden resp. op de eerste en tweede plaats en gaan op 19 juni naar de gewestelijke wedstrijden in Rhoon. (Morgen komen wij uitgebreid op deze wedstrijden terug). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. GOES, 1-5. Maar 13 procent van de bedrijven in Midden- en Noord-Zeeland verwacht voor dit jaar een reële verbetering van het netto-bedrijfsresultaat. Drie kwart van deze bedrijven heeft zelfs geen investe ringsplannen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Kamer van Koophandel in Midden- en Noord-Zeeland heeft ingesteld. De geldomzetten bij deze bedrijven is in 1981 gelijk gebleven ten opzichte van 1980. Maar rekening houdend met de inflatie is er toch sprake van een reële teruggang. Voor het onderzoek heeft de Kamer van Koophandel in totaal 2900 bedrijven aangeschreven; 53 procent van de be drijven reageerden. in Midden- en Noord-Zeeland zijn in 1981 achtergebleven bij de landelijke ontwikkeling, zo blijkt uit het over zicht van de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland. Advertentie MANAGUA, 1-5. Miguel Urroz Blanco, die als hoofd van de politie verantwoordelijk was voor de binne- landse veiligheid in Nicaragua, is naar Costa Rica uitgeweken. Daar verklaarde hij vrijdagavond voor de televisie dat hij vertrok wegens: „De misbruiken, de willekeur en de mis daden waaraan de nieuwe revolutio naire leiders zich schuldig maken". Hij beschuldigde de Junta in Mana gua ervan dat zij van Nicaragua een satelliet van de Sowjet-Unie wil ma ken. De omzet per werkzaam persoon is met 5.000 gulden gestegen tot 193.000 in 1981. Deze regionale cijfers blijven verachter bij het landelijk gemiddel de dat op 278.000 per werkzaam per soon ligt. Ook de omzet per bedrijf blijkt in de regio ver achter bij het landelijk gemiddelde, namelijk 1 miljoen regionaal tegen 2,1 miljoen landelijk. De export bij de midden-Zeeuwse bedrijven is met 2 procent gedaa.d, terwijl er landelijk sprake was van een geringe stijging vorig jaar. De ex port komt voornamelijk voor reke ning van de chemische- en metaalin dustrie. in de regio heeft 86 procent van de bedrijven 1981 afgesloten met een positief resultaat. Dat is iets ho ger van het landelijk gemiddelde. Veertig procent heeft te maken ge had met een absolute teruggang, ook de omzetten in de agrarische sektor Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 PARIJS. De kosten van het levens onderhoud in Frankrijk zijn in maart gestegen met 1,2 procent. ZIERIKZEE. Zo ging - ter opening van het feest -rop het havenplein, de drie kleur omhoog. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 30-4. De gebruikelijke cocktail vrijdag morgen - kwart voor tien al - bij de opening van het Oranjefeest. Vlaggen aan de gevels (niet al te veel, want de verwinkeling en de verkantoring in het stadscentrum doen zich gelden), het platform op het Havenplein „met de autoriteiten" en „de muziek", die feestelijk opmar cheerde. Veel publiek was er nog niet, maar er zat toch al wat gezellige willigheid bij ,,die van Zierikzee", opgekomen om het zoveelste Oranjefeest te vieren. De zon - heel vroeg 's morgens was hij er nog wel - liet intussen verstek gaan en het was weer 30-april-bibberen geblazen, want de temperatuur wilde ook niet. Z.O.V.-voorzitter D. Dool was blij ..dat het weer zover was". Hij was vooral ingenomen met de jeugd, in grote getale aanwezig door de op mars van de verenigingen: „Rust Roest", „Scaldina", v.v. „Zierikzee" en uiteraard de K.H. „Kunst en Eer". Padvinders van de „Mr. Bakker- groep" hesen, onder signaaltonen van een trompetter, de vaderlandse driekleur en toen was het woord aan de burgemeester, gehandicapt dit maal door een fiks gestoorde geluids installatie, maar in de tijd van beeld transmissie via satellieten blijft dat toch een interessant soort anachro nisme. Dood in aardsen zin, is alleen hij of zij, die vergeten is. J. C. v. Zedlitz rnt Accénten op de demokratie in de toespraak van de heer De Meester en op de konstitutionele monarchie, zo voortreffelijk vertegenwoordigd door H.M. koningin Beatrix, niet al leen in het binnenland, maar ook zo bleek uit haar reizen naar West- Duitsland en de Ver. Staten - in het buitenland. De burgemeester toonde dankbaarheid voor het werk van de Z.O.V. en sprak goede wensen uit voor het feest. De harmonie speelde daarna twee coupletten van het Wilhelmus, waar na „Kunst en eer" en „Rust Roest" zich lieten horen. Beide verenigingen hadden voor de „warming up" al (ie der zijn eigen route), een fikse rond gang door de stad achter de rug. De „kop" was zodoende weer van het feest en het wachten gold, de dingen die kwamen in het vervolg van de dag, geboortefeest van prinses Julia na, maar - om klimatologische rede nen - samenvallend met de jaardag viering van koningin Beatrix. Verwachting tot dinsdagavond: Opklaringen Opklaringen maar ook enkele buien; minimumtemperatuur omstreeks 4 graden; middagtemperatuur onge veer 12 graden; matige, aan de kust enige tijd krachtige zuidwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 7 mei: Woensdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 707o. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: zuidwest 4 Donderdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 15 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 14 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 4 mei Zon op 6.06, onder 21.09 Maan op 17.03, onder 5.21 Volle Maan: 8 mei (2.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 4 mei 1.16 14.11 7.29 20.02 Springtij: 10 mei HET WEEROVERZICHT DE BILT. 3-5, Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer behoud een wissel vallig karakter. Een diepe en aktieve depressie, waarvan maandagochtend het centrum boven het noordelijk deel van de Noordzee lag verandert maar weinig van plaats. Het houdt over ons land een zuidwest tot weste lijke stroming in stand, waarin buien via de Britse eilanden ons land bin nendrijven. Daarnaast zijn er ook op klaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot omstreeks 5 graden. Morgen overdag wordt het niet veel warmer dan onge veer 12 graden. Dat is nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. Ge middeld liggen de middagtemperatu- ren begin mei rond de 16 graden. De wind neemt geleidelijk in kracht af, mar in buien moet nog steeds reke ning worden gehouden met flinke uitschieters.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1