I ZAADHANDEL BOLLE VIERGEVER SUCCESJES VIERGEVER Zierikzeesche Nieuwsbode Adverteren doet verkopen! H.H. ADVERTEERDERS VANBEKKUM 8 Dankbaar dat Hij alles wèl maakte, ontvingen wij uit Gods hand, ons dochtertje en zusje MARJO DINA (Marjon) JAAP en JANNY DEN BOER JAN en EELCO 28 april 1982 Steurswekken 9 4328 BJ Haamstede Tijdelijk adres: Ziekenhuis De Bevelanden-Noord, Goes, kamer 309. Wij willen iedereen bedan ken voor dé vele gelukwen sen en cadeau's die wij na de geboorte van onze dochter MIRANDA mochten ontvan gen. JAN en WILMA BAARTSE Haamstede, april 1982 Beatrixstraat 6 Op 11 mei 1982 hopen on ze geliefde ouders, groot ouders en overgroot ouders J. J. VAN DEN BERGE J. S. VAN DEN BERGE- IN DEN BOSCH de dag te herdenken waarop zij 50 jaar gele- den in het huwelijk tra den. Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen. Zierikzee, mei 1982 Scheldestraat 12 Gelegenheid tot felicite- j ren 11 mei 's avonds van i 19.30-20.30 uur in het „Huis van Nassau" Lan- I ge Nobelstraat 2 te Zie- rikzee. AREN ADMIRAAL LIA WILLEMSE hebben de eer, u mede namens wederzijdse ouders mede te delen dat zij elkaar het ja-woord geven op vrijdag 7 mei 1982 om 15.30 uur in het stadhuis te Zierikzee. Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw, 't Vrije 2, Zierikzee. 3244 BL Nieuwe Tonge, Prinsessestraat 4 4301 VJ Zierikzee, Eendrachtstraat 15 Toekomstig adres: Eendrachtstraat "41, 4301 VK Zierikzee. AD MINNAAR JANNEKE KRIJGER geven, ook namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 7 mei 1982 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Burgh-Haamstede. Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in de feestzaal van camping Duinrand", Hogeweg 96 te Burgh-Haamstede. 4328 AP Burgh-Haamstede, Boomgaardwekken 10 WILLIAM VAN DER MAAS LINDA POST geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, op vrijdag 7 mei a.s. De voltrekking zal plaatsvinden om 15.15 uur in het gemeen tehuis te Haamstede. Kerkelijke inzegening om 16.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Renesse door de weleerwaarde heer ds. T. S. Fahner. Gelegenheid tot feliciteren in het Verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk te Haamstede, van 19.00 tot 20.30 uur. 4328 AD Haamstede, Zuidstraat 12 4325 CA Renesse, Zeeanemoonweg 60 Toekomstig adres: Den Domp 28, 4305 AS Ouwerkerk. JOUKE HOLM RIANNE DE JONGE gaan trouwen op vrijdag 7 mei 1982 's middags om 15.30 uur in het gemeentehuis van Duiveland te Nieuwerkerk. U kunt ons feliciteren vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis, Ring 42 te Ouwerkerk. Ons adres is: Gravestraat 38, 4381 AR Vlissingen RONALD DE JONG ANJA VAN HARTEN geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, dat zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 7 mei 1982 om 13.15 uur in het stadhuis te Zierikzee. Ons huwelijk wordt kerkelijk bevestigd door ds. P. Blok land om 14.00 uur in de Geref. Kerk, St. Domusstraat 35 te Zierikzee. Wij vinden het leuk u te zien op onze receptie, die wij houden van 16.00 tot 18.30 uur in Auberge ,,La Butte", Ring 39, Ou werkerk. Graag tot dan! 4337 TJ Middelburg, april 1982 Meanderlaan 192 Tel. 01180-33267 Langs deze weg wil ik u mede namens mijn kinderen, klein en achterkleinkinderen allen hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen, fruitmanden en kado's die ik ter gelegen heid van mijn 100e verjaardag mocht ontvangen. Verder wil ik mevrouw J. B. Boertien-Velema en burge meester en mevrouw T. C. Hekman-van Barneveld eveneens bedanken voor hun betoonde belangstelling. Tenslotte wil ik bestuur, directrice en personeel van het be jaardencentrum ,,In 't Opper" hartelijk bedanken voor alles wat zij gedaan hebben om deze dag te doen slagen. M. WESDORP-HOEK Bruinisse, april 1982 Bejaardencentrum ,,In 't Opper" Langs deze weg willen wij allen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en cadeau's die wij bij ons 45-jarig huwelijksfeest mochten ont vangen. Ook namens onze kinderen. P. C. MALEPAA^b J. J. MALEPAARD-VAN 'T HOF 4318 BE Brouwershaven, april 1982 Zuiddijkstraat 42 Wegens sterfgeval zijn wij zaterdag 1 mei de gehele dag gesloten Zuidwellestraat 14 - Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Algemene kennisgeving Joh. 3 16 Met droefheid geven wij kennis dat heden is ontslapen mijn lieve man en onze onvergetelijke vader, behuwd-, groot- en overgrootvader GERRIT HENDERIK BREETVELT 22 juli 1896 - 27 april 1982 Oud-hoofd der O.L.school te Zierikzee Ereburger van Zierikzee Zierikzee: D. J. W. BREETVELT-DE HAAS Dordrecht: E. TIMMERMAN-BREETVELT N. G. TIMMERMAN Limbricht: M. L. BREETVELT R. BREETVELT-JELSMA Val d'Or (Can.): L. J. BREETVELT L. M. BREETVELT-WISSE Klein- en achterkleinkinderen 4301 JZ Zierikzee 't Vrije 40 Geen bloemen Geen toespraken Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 30 april a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Geref. kerk, Sint Domusstraat 35. Aanvang 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in de bovenzaal van bovenge noemde kerk, na afloop van de begrafenis. Heden overleed onze zeer gewaardeerde oud-voorzitter, erevoorzitter en naamgever van onze speeltuin, de heer G. W. BREETVELT Hij gaf de aanzet tot de aanleg van de speeltuin. We zullen zijn initiatief en zijn inzet voor de Maltajeugd nimmer vergeten. Namens het bestuur van de mr. Breetveltspeeltuin, J. I. GOEDHART, voorzitter, J. A. VAN ZWIETEN, secretaris Zierikzee, 27 april 1982 Heden nam de Heere plotseling van ons weg, mijn innig geliefde man en onze geliefde en zorgzame vader en opa STOFFEL VAN DER WEKKEN op de leeftijd van ,63 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. W. VAN DER WEKKEN-VAN DEN HOEK JOH. VAN DER WEKKEN MARCEL, DICK M. VAN DER WEKKEN C. W. A. VAN DER WEKKEN-HANSON STEFAN, MICHEL, ANGELA A. VAN DER WEKKEN A. VAN DER WEKKEN-GROOTENBOER SYLVIA, REMCO J. M. HUIJER-VAN DER WEKKEN J. HUIJER MIRANDA, EMIEL 4301 KJ Zierikzee, 28 april 1982 Grachtweg 4 Geen bloemen - Geen toespraken De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 1 mei a-.'S.'om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van de Chr. Geref. Kerk aan de Zevengetij straat, welke aanvangt om 10.15 uur. Gelegenheid tot condoleren vrijdag 30 april a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur en na de begrafenis in bovengenoemde zaal. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 10.00 uur aanwezig te zijn. Heden behaagde het de Heere plotseling van ons weg te nemen onze geliefde broer, zwager en oom STOFFEL VAN DER WEKKEN Ellemeet: J. v. d. WEKKEN P. v. d. WEKKEN-BOLIJN N. VIERGEVER-v. d. WEKKEN J. VAN MOURIK-v. d. WEKKEN W. VAN MOURIK E. v. d. WEKKEN-v. d. LINDE A. v. d. SLUIS-v. d. WEKKEN Neven en nichten Kerkwerve: Zierikzee: Kraggenburg (NOP): Zierikzee: 28 april 1982 Heden behaagde het de Heere, geheel onverwachts, uit ons midden weg te nemen, onze geliefde zwager en oom STOFFEL VAN DER WEKKJ2N op de leeftijd van 63 jaar. Ellemeet: J. VAN DEN HOEK M. VAN DEN HOEK-VAN DAMME Kerkwerve: J. VIERGEVER Serooskerke: J. VAN RIJSSEL-VAN DEN HOEK H. C. VAN RIJSSEL Kerkwerve: JAC. VAN DEN HOEK Serooskerke: D. VAN DEN HOEK Kerkwerve: A. VAN DEN HOUTEN-VAN DEN HOEK C. VAN DEN HOUTEN C. VAN DEN HOEK L. VAN DEN HOEK-VAN DER WEKKEN Zierikzee: E. L. BOLLE-VAN DEN HOEK C. BOLLE Neven en nichten Zierikzee, 28 april 1982 Heden overleed onze geliefde oom STOFFEL VAN DER WEKKEN S. DEN BOER C. S. DEN BOER-VAN MOURIK Zierikzee, 28 april 1982 Heden werden wij opgeschrikt door het plotseling over lijden van onze oud-voorzitter en ere-lid, de heer S. VAN DER WEKKEN Hij is voor onze vereniging van grote betekenis geweest. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe met dit zware verlies. Coöp. Werktuigenvereniging Zierikzee Zierikzee. 28 april 1982 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotse ling overlijden van onze vriend STOFFEL VAN DER WEKKEN Hij blijft in onze herinnering voortleven als een goed en trouw lid. Ons hartelijk medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kin deren. Jagerver. ^.NIMROD" 28 april 1982 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoe der HELENA HOOGERHEIDE-DE WAAL betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder gaat die uit naar direktie en personeel van de „Cornelia Stichting" voor de jarenlange goede verzor ging. Familie HOOGERHEIDE April 1982 Voor de zeer vele bewijzen van deelneming na het zo plotse ling overlijden van mijn innig geliefde man en onze zorgza me vader en opa LAMBERTUS HAGE betuigen wij onze oprechte dank. J. HAGE-VAN LEEUWEN Kinderen en kleinkinderen April 1982 Haneweg 1 Voor de zeer vele bewijzen van medeleven en deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder JOHANNA STROO-VLIEGER betuigen wij u onze oprechte dank. JAN en HAN STROO Haamstede, april 1982 Leuke oorbellen en hangers hoek Kraanplein - Z'zee Te koop: Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Auto wasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Zand. en grpn.d-.--Fa. IJzelen^ berg en Zn: Tel." 01113-1489- 1226. Ruime sortering tuin- en bloemzaden steeds voorra dig. G. J. Wilbrink, Korte St. Janstr. 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Tomatenplanten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zie rikzee, tel. 01110-3365. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Blitz surfplank surfpak en laarzen en imperiaal van 1755, voor 1499,-. Blom b.v., Burgh-Haamstede, 01115-2020. Peugeot racefietsen met 10 versn. v.a. 479,—. Wie lersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. 1.3. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Vrijdag komen wij toch in Bruinisse, Sirjansland, Oosterland, Nieuwerkerk en Ouwerkerk voor het opme ten van zonwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor repara ties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwering „De Nobelpoort", fa. W. Gouds waard en Zn., Hoek K. No belstraat 2, Zierikzee, 01110- 2497. Aspergeplanten en aardbei- planten. TuincentrumRenes se. Braber Groenvoorziening B.V., Laone 20, Renesse, tel. 01116-1820. Auto - fietsenrekken v.a. 89,—. Wielersport Han Steen- land, Dreischor, tel. 01112- 1496. Geraniums, hanggeraniums, fuchia's en vele soorten perk- planten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. Uit voorraad leverbaar kropsla-, bloemkool- en kro- tenplanten enz. Alles in perspot. Tuincentrum Sluijs, Hogezoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Chateaux het kasteeltje op wielen. Nog enkele modellen tot 10% korting. De Smok- kelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht, nog enkele model len tot 10% korting. Bürstner importeur De Smokkelhoek. Adria de meest verkochte. Nu, zolang voorradig 390 Q.A.C. van 10.195,- nu 8.995,-. De Smokkelhoek. Nieuwe stacaravans, keus uit 15 stuks, o.a. Sun Seeker, Tudor, enz. De Smokkel hoek. Voor reparatie, onderhouds beurten, accessoires, enz. De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner.. Nog enkele model len tob 10% kor^ingv. Hobby- importeur, „de SmokkgJL- hoek". Gebruikte toer- en stacara vans, ±40 stuks. De Smok kelhoek, Biezelingen, 01102- 1623. Geraniums, hanggeraniums, fuchia's en vele soorten perk- planten. Kwekerij De Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,50. Afgehaald a contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklap 7,95; 500 gram entre cöte 14,50; woensdag 1 kg gehakt 8,80. Dagelijks verse bloemkool, ook levering op bestelling mogelijk. H. M. Krabbe, Rietdijk 1, 4316 AR Zonne- maire, tel. 01112-1292. Bad mengkraan, kl. beige, wastafel kraan, kl. wit, ge velkachel, badkamerkachel. Te bevr.: tel. 01116-2183. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Prachtige Zeeuwse of Schouwse poppen hoek Kraanplein - Z'zee rpeociflooooooooooooooeeooowi Neem eens een PROEFABONNEMENT op de Naam: Adres: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIEUWERKERK: Mevr. STOUTJESDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHARENDIJKE, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE GLOPPER, Kuyerdamseweg 68, Scharendijke. Kinderfietsen: Polly - Flits - Minor - Junior. Prima kwali teit en mooi. Hese Twee wie- Iers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Maandag komen wij toch in Haamstede, Renesse, Seroos kerke en Noordwelle voor het opmeten van zopwering. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrij blijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Crossfietsen, mooi, sterk en niet duur: Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Norlett frees van 2230,-voor 1500,-. Blom b.v. Burgh- Haamstede, 01115-2020. Vroege- en late zetpoters, N.A.K.-gekeurd, maat 28-35. Tuincentrum Sluijs, Hoge zoom 44, tel. 01115-1437, Haamstede. Aanhangwagens kompleet en onderstellen om zelf af te bouwen. Bema aanhangwa gens, tel. 01112-1548. Klompen, laarzen, tuinza den, bemestingsartikelen, bestrijdingsmiddelen, pot grond, tuinturf, gereedschap pen, enz. Zaadhandel, dieren benodigdheden Bolle, Zuid wellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Vleestomaten- en gewone to matenplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Kinderledikantje, traphekje, flessenwarmer, stoeltje voor op kinderwagen en badstan- daard. Tel. 01114-2329. Kajuit-zeiljachtje 5.60 x 2 x 1 m, type Kolibri, zeilklaar met motor, anker, gasstellet je, kompas, enz., wegens overcompleet: 7500,-. Te be zichtigen box A 26, Nieuwe haven, bij molen Brouwers haven, tel. 01115-1672. Hubo-Renesse voor hang- en legkasten in verschillende uitvoeringen. Wij maken ook kasten op maat, snel en voor delig. Tomatenplanten voor onder glas. P. C. Geluk. 01110-2791. Haamstede: vrijst. semi bun galow op 506 m* eigen gr.; grote tuin op Z.; karport, dichtbij dorpskern, p.n.o.t.k. Tel. 010-662288 of 01115-1402. Renault 14 TL met gasinstal., stereo cassetterecorder, km.stand 77.000, b.j. 1980, tel. 01110-2613. Dagelijks verse winter bloemkool bij J. C. van As, Kloosterweg 6, Noordgouwe. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Alabastine. Vocht-ex voor vochtdoorslaande en voch- toptrekkende muren. Hubo- Karweishop Renesse. Geschenkenhuis Hoogerhuis Renesse voor een grote kol- lektie tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, iNieuwerkerk, tel. 01114-3032. Goede gebruikte banden in div. maten. Autobedrijf J. Beuzenberg, Bogerdweg 40, Dreischor. Tel. (01112) 1548. 2 pers. ledikant, spiraal en 2 nachtkastjes. Kleur: gebr. wit, na 17.00 uur, tel. 01114- 2510. Z.g.a.n. compressor 220 volt, 200 1/min., met 40 1 tank; compressor 380 volt met 5 1 tank, 2501/min., 15 atm., evt. met toebehoren; motorgazon- maaier; 11 meter Tolsma driehoek ventilatie koker. Tel. na 6 uur 01117-1952. Datsun 120 Y, b.j. 1975; Re nault 6, b.j. 1974. J. Beuzen berg, Bogerdweg 40, Drei schor, tel. 01112-1548. Top-zeilboot, hout, zeilklaar, i.z.g.st. met dekzeil en bui tenboordmotor. Tel. 01119- 1581/1381. Damesbrommer, merk Bata- vus, Vh jaar oud, 500,—. Te bevr. Rob Holm, tel. 01110- 2882. Geraniums en hanggerani ums, ook voor binnen; fu chia's en hangfuchsia's. Vele soorten perkplanten. Tevens kunnen wij uw bloembakken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Jeugdzeilbootje/volgbootje (polyester), merk: v. d. Stad, geheel compl., incl. afdekzeil 600,- vr. pr. Tel. 01119-1763. Hulpmiddelen voor gehandicapten Erkend Ziekenfondsleverancier SPREEKUREN Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis Iedere 1e dinsdag v d maand van 9 00 tol 12 00 uur invalidewagens toiletstoelen loophulpmiddelen ROTTERDAM: Goudsesingel 223-225 Zuidpleinflat 117 Motorstraat 7-9 SCHIEDAM. St. Liduinastraat 15

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8