Driedaags gebeuren te Kruiningen: 23, 24 en 25 juni KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN Tal van wensen „Seroos" voor dorpshuis ZLM-manifestatie 1983 Woning met „spullen" FNV in geldnood ON23E PUZZELRUBRIEK .7 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur drs. B. J. E. de Blank, Dordrecht. 11.00 en 19.00 uur ds. C. L. de Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. J. B. Duk. Serooskerke: 14.30 uur ds. T. S. Fah- ner. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur kand. J. Wege- rif, Spijkenisse; 19.00 uur ds. J. G. Barnhoorn, Kapelle. Renesse: 9.30 uur de heer G, Sinke. Noordwelle: 11.00 uur de heer G. Sinke. Scharen- dijke: 9.30 uur J. B. Duk. Brouwers haven: 9.30 uur ds. Plante, Ooster- land. Zonnemaire: lliOO uur ds. Plan- te, Oosterland. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers, Dreischor: 11.00 uur ds. Geers. Ouwerkerk: 10.00 uur ds. Meijer, emeritus te Scharendijke. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Alb. van den Ban. Oosterland: 10.00 uur ds. I. P. v. d. Waal, Den Haag; 18.00 uur ds. J. J. Roodsant, St. Maartensdijk. Sir- jansland: 10.00 uur kand. J. de Koey- er, Kruiningen; 18.30 uur ds. D. J. Budding, Scherpenisse. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. W. F. Teekens, jeugddienst. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur de heer M. J. Rouw, Ouwerkerk. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 uur ds. J. C. Eikelboom; 19.00 uur ds. Blokland. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. W. C. B. den Boer, Harderwijk. Brou- wershaveri/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 18.30 uur ds. J. Eikel boom. Nieuwerkerk: 10.00 uur kand. M. de Voet, Barneveld; 17.00 uur ds. C. Meyer, Heesch, m.m.v. zangkoren. Bruinisse: 10.00 uur ds. C. Meyer, Heesch; 17.00 uur kand. Voet, Barne veld. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur leesdienst; 19.00 uur student Zomer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. B. de Graaf; 18.00 uur ds. M. v. d. Sluys. Kerkwer ve: 10.00 uur ds. M. v. d. Sluys; 18.00 uur ds. B. Oosterbroek. Haamstede: 10.00 uur ds. B. Oosterbroek; 17.00 uur ds. B. de Graaf. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 19.00 uur ds. M. J. van Gelder. Nieu werkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. M. J. van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. v. d. Berg. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur mw. ds. A. Ochtman-de Boer, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. OVERDENKING „Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maan den lang door zijn ouders verbor gen Hebreeën 11 23 Wat een blijdschap geeft het ge woonlijk, wanneer een mensje gebo ren wordt. Soms brengen ouders dat dan ook tot uitdrukking op het ge boortekaartje: de Heere, Die leven gaf en spaarde, verblijdde ons. In het gezin van Amram en Joche- bed werd ook een kindje verwacht. Voor Jochebed was het echter geen blijde verwachting. Niet, omdat het kind niet gewenst werd. Bar en boos was de tijd. Een haast totalitaire staat regelde leven en geboorte. Toch lees ik niet, dat zij dus von den, dat het geen tijd was om kinde ren te krijgen, als menigeen vandaag de dag. Vol vertrouwen zagen ze de geboorte tegemoet. Hoe dat kan? Om dat ene woord dat er staat. Het ge loof! De hoop steunde het. Zo richtte het zich naar de toekomst. Ook al leek het dat zij helemaal geen toe komst hadden. Hun kind evenmin. Richtte het zich naar Gods toekomst. Zo weerstonden zij de tijdgeest. De druk van de tijdgeest. God, de Heere had het immers beloofd, Israël Ka- naan te geven als erfelijke bezitting. De Losser had Hij hen immers toege zegd? Dat Woord was hen genoeg. Dat is nu geloven, op hoop tegen hoop. Dwars tegen het zichtbare, het tast bare in, vasthouden aan dat Woord Gods. Dat zou vervuld worden, zo waarachtig als de Heere God is. Dus trotseren deze ouders het bevel van de koning. Niet in koppigheid, of eigenzinnigheid. Dat is het geloof niet eigen. Verwar het daarmee dus niet! Kenmerk van geloof is, dat het zich richt op het voorwerp van het ge loof. Als de liefde het doet. Dat Voor werp: de Heere drijft hen. Dus steunt de hoop het geloof. Handelen zij door het geloof. Dat alleen? Neen. Een teken krijgen zij er bij. Zo dikwijls zij dus aangevochten worden: mogen we wel Gods zegen inwachten over deze daad, afsme ken9 Zagen zij hun kind: schoon was het. Wat een troost. Een teken ais de doop van onze kinderen het is. On dersteunt het ons geloof? Voeden ive dus onze kinderen op voor de Heere en Zijn dienst? Strekken we ons met onze kinderen dus uit naar de toe komst des Heeren, verankerd in Gods belofte? Dan zöllen we de tijd. bar en boos als zij soms is, verdragen kunnen. Zullen we ook niet wanhopen, wat moet er van mijn kind terecht ko men? Heeft het toekomt7 Ja. want door het geloof: op grond van Gods belofte! v. d. V. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. M. J. van Gelder. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Groningen: M. v. d. Werfhorst, Spijkenisse; te Bodegra ven H. Harkema, Brakel; te Oolt- gensplaat: J. Vos, Nijkerk. Gereformeerde Kerken Beroepen te Ruinerwold-Koekan- ge: C. Zeeman, Grijpskerk (Gr.). Bedankt voor St. Annaparochie: C. W. Neef, Donkerbroek. Beroepbaarstelling: R. Knol, van Lindegracht 146, 1015 KW Amster dam. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Aalten: G. van de Groep, Sicherswoude-de Wilp. Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen naar Oud-Loos- drecht: W. J. Bouw, predikant voor buitengewone werkzaamheden (Her vormde Bond voor inwendige zen ding) te Doorn; naar Kethel en Spa- land (toez.): W. van Bokkum, Hen drik Ido Ambacht. Bedankt voor Overschie (toez.) en voor Nieuwe Pekela: H. Rijksen (1.1. predikant GerefGem.), kandidaat te Zoetermeer. Toegelaten tot de evangeliebedie ning en beroepbaar: R. Boeijenga- Albers, kand., Noordeindseweg 9d, 2651 CV Berkel en Rodenrijs, tel. 01891-4851. Evangelisch Lutherse Kerk Beroepen te Deventer: dr. A. Jo hannes, Amsterdam. Hervormde Gemeente Ouwerkerk Op zondag 2 mei wordt in het dorpshuis zondagsschool gehouden (10.00 uur). Dit in tegenstelling met een onjuist bericht in de Kerkbode; wél zondagsschool dus. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 27 april 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 51,50 - 52,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 54,00; zomer- gerst, basis 16%, 54,25 - 55,25; voergerst, basis 16 49,25 - 49,75; haver, basis 16%. 48,25; erwten (kleine groene) 77,00 - 80,00; Schokkers (laatste notering) 88,00 - 94,00; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 185,00-197,50; karwij (boe renschoon) 235,00 - 250,00; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 272,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 50,00 - 57,00 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 51,00 - 58,00 pfer 100'kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 26 april 1982: Bintje 35-50 mm 42,50 - 43,50 per 100 kg; 50 mm:opwaarts 65,00 - 67,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 6,15 - 0,38 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 235,— - 260,—; dijkhooi 170,— - 200,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 160,—; Riet- zwenk 100,120,—; Raaigrassen 140,—; gerstestro 135,—; tar- westro 110,— - 115,—; schok kerstro 100,125,—; erwtenstro 110,— - 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklu-, sief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 28-4. Aanvoer: totaal 8198, waarvan runderen 2881, gras kalveren 818, vette kalveren 41, nuchtere kalveren 2045, schapen 1294, lammeren 316, geiten 56, slacht- varkens 747, slachtrunderen 1383. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2400 - 3350; guiste koeien 1700 - 2400; kalfvaarzen roodbont 2450 - 3250; zwartbont 2150 - 2800; klamvaarzen 1900 - 2450; guiste vaarzen 1800 - 2400; pinken 900 - 1800; graskalveren 750 - 1450; nuchtere kalveren roodbont 225 - 495; zwartbont 175 - 375; weideschapen 100 -ƒ 200; lammeren 80 - 185; vette schapen 210 - 285; overhouders 250 - 380; vette schapen 210 - 285. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,50 - 8,95, 2e 7,85 - 8,50; vaarzen le 8,10 - 8,90, 2e 7,40 - 8,10; koeien le 8,00 - 8,85, 2e 7,35 - 8,00, 3e 7,00 - 7,35; worstkoeien 5,65 - 7,05; dikbillen boven notering. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,45 - 6,60, 2e 6,30 - 6,45, 3e 6,00 -ƒ 6,30; slachtzeugen le 3,20 - 3,30, 2e 3,00-3,20. 3e 2,50 - 3,00. De Eierveilingen BARNEVELD, 28-4. Coöp. Veluw- se Eierveiling. Aanvoer 2.899.000 stuks. Stemming: slecht. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 8,50 - 7,75; 55-56 gram 9,15 - 7,90; 60-61 gram 9,30 - 8,90; 65-66 gram 9,75 - 10,85. Muziekvereninging „N en U" treft geen blaam Als reaktie op het ingezonden stuk van mij in de krant van dinsdag 27 april j.l. is mij na overleg met het bestuur van ,,Nut en Uitspanning" gebleken dat het niet optreden te Noordgouwe op diverse organisatori sche misverstanden berustte. Het was zeer zeker niet mijn bedoe ling om de goede naam die „Nut en Uitspanning" in deze regio in de loop van vele jaren heeft opgebouwd te niet te doen. C. MANDEMAKER-PENNING (Vervolg van pagina 1) woord zei D.e Feite,r, dat de plannen tot verbouw van het dorpshuis wa ren stilgezet, juist om de bevolking in de gelegenheid te stellen hun wen sen kenbaar te maken. Dat het ge meentebestuur wil luisteren is vol gens hem een teken, dat het het kolle ge ernst is met de kleine kernen. Gemeentesekretaris J. W. de Jonge vulde aan dat het kollege praat met de kleine kernen om de leefbaarheid te verhogen. Het dorpshuis moet het centrum van het dorp zijn, voor klein en groot. Wel wees de heer De Jonge er op, dat de tijd voor inspraak erg kort is. Emelien Kleber kondigde aan, dat de plannen voor de zomer gereed moeten en kunnen zijn en dat na de zomer met de bouw kan worden be gonnen. Uitgangspunt is en blijft: één ruimte geschikt maken voor di verse mogelijkheden of met een duur woord: een multifunktioneel gebouw ontwerpen. Stichting Grote vraag was deze avond: kun nen we de huur wel opbrengen? De heer De Jonge legde uit, dat het de bedoeling is, de volledige verant woordelijkheid voor het dorpshuis over te dragen aan een te vormen stichting, die het gebouw gaat ex ploiteren. Daarmee brengt het ge meentebestuur de verantwoordelijk heid terug naar de bevolking, waar het volgens b. en w. ook thuishoort. Het stichtingsbestuur zal worden samengesteld uit de Serooskerkse bevolking, die in overleg met de ge meente de huurprijzen vaststelt. Eventuele tekorten zullen in de vorm van een subsidie door de gemeente worden gedekt. Het bestuurstelt ook de beheerder aan, die wat exploitatie betreft een grote vinger in de pap zal hebben. Overigens denkt het gemeente bestuur niet direkt aan tekorten: het dorpshuis in Noordwelle, dat op de zelfde manier draait, heeft een batig saldo: inkomsten voor de gemeente dus. Het gemeentebestuur blijft eige naar van het gebouw en zorgt ook voor het onderhoud. Op de vraag uit de zaal: „welk prijskaartje hangt er aan?", zei De Jonge dat ook wat de huurprijs betreft naar Noordwelle gekeken wordt: dit dorpshuis wordt aan de stichting verhuurd voor een bedrag van 6.000,— per jaar. Een verlijkbare huurprijs zal voor Se rooskerke gaan gelden. S.R.V. Een punt dat op de hoorzitting niet erg uit de verf kwam, was de eventu ele vestiging van een S.R.V.-ver kooppunt in de kern. Emelien Kleber (funktionaris Kleine Kernen Pro- jekt) legde uit dat bij wijze van expe riment de S.R.V. bereid is om een magazijn in Serooskerke te vestigen, waarbij tevens de mogelijkheid aan wezig zal zijn om hier een verkoop punt van te maken. De S.R.V.-wagen zal blijven rijden, zeker buiten de be bouwde kom. Bijna unaniem was men van me ning, dat de kern te klein is voor een winkel. Wethouder P. M. van de Aar- sen zei in dit verband, dat de gemeen te een subsidie heeft klaarliggen ad 35.000,—, maar dat er geen bedrijf te vinden is die hiervan gebruik wil maken. Wel bleek op de hoorzitting, dat de huidige S.R.V.-wagen tot volle tevre denheid van de' bevolkig funktio- neert en dat er geen verandering hoeft te komen. Diskussie Na de pauze werd in groepen gedis- kussieerd over een drietal vragen die de voorzitter van de dorpsgemeen schap mevrouw B. A. Meijer had op gesteld. Deze gingen in hoofdzaak nogmaals over de wensen van het dorpshuis, de S^R.V. en hoe de bevol king dacht Serooskerke leefbaar te houden en te maken. Enkele aanvul lende wensen waren: een volledige vergunning en goede ventilatie. Voorts was de meerderheid voor het houden van een spreekuur van de arts in het dorpshuis (lx per week). Een kleuterbureau in het dorpshuis hoefde niet (met uitzondering van een man) aan een pedicure in het ge bouw was eveneens geen behoefte, maar wel vindt de meerderheid dat er schoolaktiviteiten in het gebouw moeten kunnen plaatsvinden. Een S.R.V.-vestiging vindt men prima, mits de wagen blijft rijden. Nog enkele suggesties: aangezien de jeugd slecht was vertegenwoor digd op de hoorzitting, moet er nog een praatavond met de jeugd komen. Het dorpshuis moet 's zomers de hele dag open zijn. Êen bushalte van de 2.W.N. in de kern is wenselijk (maar niet haalbaar). Woningbouw Iemand wenste een pretpark in Se rooskerke. Een overdekte bank waar bejaarden gezellig kunnen kletsen, (liefst aan het dprpshuis gebouwd) en tot slot kwam de woningbouw (weer) ter sprake. De open gaten in het dorp zouden moeten, worden opgevuld, maar dat zal voorlopig wel een vro me wens blijven. De heer De Feiter zegde toe al het besprokene meè te nemen naar het gemeentebestuur en met de wensen ernstig rekening te zullen houden. DEN HAAG. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid voelt wel wat voor een sociaal con tract waarin op centraal niveau met werkgevers en werknemers over een aantal hoofzaken van beleid overeen stemming wordt bereikt Met vakantie DEN HAAG, 28-4. Er zullen dit jaar naar verwachting van de ANWB on geveer eveneel Nederlanders met va kantie gaan als het afgelopen jaar, toen de raming uitkwam op negen en een kwart miljoen. Maar een aantal van hen zal wel op zijn vakantie gaan inleveren in de vorm van een vermin derd aantal dagen en een dichterbij huis gelegenbestemming. De ANWB verbindt de naam va kantie aan een verblijf buitenshuis van tenminste vijf dagen/vier nach ten, ander dan bij familie of vrienden doorgebracht. Er zijn ook landgenoten, de ANWB spreekt van gelukkigen, die een ei gen vorm van inleveren hebben ge vonden, te weten zij, die op geen en kele manier aan schoolvakanties zijn gebonden en dus gebruik kunnen ma ken van de goedkope vakantiemaan den van het voorseizoen. GOES, 28-4. De Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) zal op 23, 24 en 25 juni 1983 wederom een grote (5- jaarlijkse) Landbouwmanifestatie organiseren. De ma nifestatie zal gehouden worden in en om de gebouwen van C. Meijer B.V. te Kruiningen. Voorafgaand aan dc manifestatie zal op woensdag 22 juni 1983 een buitenge wone algemene ledenvergadering worden gehouden. De avond van de 22c is gereserveerd voor een concert in de grote kerk te Goes. STRAATSBURG. De parlementai re vergadering van de Raad van Eu ropa, een samenwerkingsverband van 21 demokratische Europese lan den heeft in Straatsburg de Neder landse socialist Piet stoffelen (42) ge kozen tot één van haar viee- voorzitters. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ZWOLLE. De Vietnamese vluchte lingen in Nederland gaan jaarlijks herdenken dat op 30 april 1975 de regering van Zuid-Vietnam plaats moest maken voor een, volgens hen, „dictatoriaal en onmenselijk regime van communistische signatuur." EMMEN. De opthopedagoog drs. R. de Groot, die is verbonden aan de universiteit van Groningen, zegt dat het leerproces bij met name jonge kin deren ernstig belemmerd kan worden •door de chemische luchtvervuiling om hen heen. UTRECHT. De ABVA/KABO gaat in juni in Amsterdam een grote mani festatie houden voor werknemers in de gezondheidszorg, bejaardenzorg, maatschappelijke diensteverlening erf het welzijnswerk. Aanleiding is de aantasting van de werkgelegenheid voor deze trendvolgers. DEN HAAG. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben zich 200 personen meer in Nederland gevestigd dan er vanuit Nederland naar het buitenland zijn gegaan. ASSEN. De Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) heeft tien kilo meter ten noorden van Terschelling op het Nederlandse deel van het con tinentale plat een nieuw gasveld aan geboord. SCHIPHOL. Een delegatie, be staande uit vijf leden van de Tweede- Kamer, onder leiding van Jan Nico Scholten (CDA), is woensdagmiddag van schiphol naar Lagos vertrokken. DEN HAAG. Sedert de instelling van het schadefonds geweldsmis drijven op 1 januari 1976 is bijna 3,5 miljoen gulden uitgekeerd aan slacht offers van geweldsmisdrijven. NIJMEGEN. Duikers van de marine en experts van de explosieven oprui- mingdienst(EOD) uit Culemborggaan op 4 mei in Nijmegen op zoek naar munitie uit de tweede wereldoorlog op de plaats waar een nieuwe spoorbrug over de Waal zal worden aangelegd. DEN HAAG. Met 13 van de 24 stemmen vóór heeft de Raad voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) woensdag in Den Haag besloten de regering te adviseren de Marker waard in te polderen. Twee leden van de raad stemden tegen, negen ont hielden zich van stemming. Roken of WIESBADEN. 28-4. Door zijn voorliefde voor sigaretten moet de minister van ekonomi- sche zaken van de Westduitse deelstaat Hessen, de FDP'er Klaus-Jurgen Hoffie, afstand doen van een oude meester. De tussen kunst- en rookgenot heen en weer geslingerde mi nister" moet het uit de zestien de eeuw stammende schilderij Zeeslag van Lepanto" dat aan de Italiaan II Tintoretto wordt toegeschreven, waar schijnlijk teruggeven. Het kostbare doek moet, naar de perswoordwoorvoer- der van het minister, Reinhard Klingerhoefer, verklaarde, be- i hoed worden voor schade door blauwe rook. VIAAAAAAAiWWWtAAAAAAA* DEN HAAG. CRM- minister van der Louw heeft geen bezwaren tegen een journaal-uitzending op de televisie in de middaguren. Invoering van recla me-uitzendingen op zondag noemt hij ongewenst LANDGRAAF, 28-4. Openbare werken van de gemeente Landgraaf in Limburg is bezig met de ontrui ming van een woning in het voorma lige Schaesberg. Het huis is van bo ven tot onder volgepropt met aller hande goederen. Aanleiding tot de ontruiming zijn klachten van omwo nenden over ongedierte, stank en ratten- en muizenplagen, aldus de ge meente. De bewoners van het huis, een uit drie personen bestaand gezin dat in de kelder van de woning sliep, zijn voorlopig ondergebracht in een psychiatrische inrichting in Heerlen. AMERSFOORT, 28-4. De financië le situatie van de Federatie Neder landse Vakbeweging en de daarbij aangesloten bonden dreigt rampzalig te worden, als er niet op korte ter mijn forse maatregelen worden geno men om de kosten van het vakbond sapparaat te verminderen. De FNV verwacht dit jaar een tekort van on geveer 15 miljoen gulden, dat bij on gewijzigd beleid zal oplopen tot ruim 60 miljoen gulden in 1985. Dit zei pen ningmeester A. de Vries van de FNV dinsdag op het congres van de Hore- cabond FNV in Amersfoort. 15. rad; 17. wijd; 18. pi; 19. w.g.; 21. kap; 23. af; 24. deel; 26. peen; 28. re; 29. lorre; 30. leeuw; 32. Ede; 34. Eva; 36. are; 38. riek; 39. Kreta; 40. ster; 41. pas; 43. dra; 45. Eem; 46. terra; 49. an ker; 52. L.S.; 54. loom; 55. nier; 56. in; 57. oom; 59. Po; 61. en; 62. set; 63. lam; 65. stunt; 68. dop; 69. lat; 71. ode; 72. aak; 73. petroleum. VERTIKAAL: 1. cel; 2. hl; 3. cru; 4. ooit; 5. les; 6. de; 7. eer; 8. vod; 11. dak; 12. vijf; 13. vier; 14. twee; 16. dar; 17. waterpolo; 18. Peru; 20. geel; 22. pepermunt; 24. do; 25. Leerdam; 26. plataan; 27. nu; 29. leest; 31. wa ter; 33. dia; 35. ver; 37. ree; 42. drop; 44. Aken; 47. el; 48. roos; 50. niet; 51. er; 53. sol; 56. iep; 58. mal; 60. judo; 62. sok; 64. map; 66. tor; 67. nel; 68. dam; 70. te; 72. au. Uit de grote stapel met goede oplossingen werden weer twee win naars geloot, die binnenkort een boe- kenbon krijgen toegstuurd. Eerste prijs: KI. van der Maas Rusthuis Duinoord K 33 Haamstede Tweede prijs: U. v. d. Klift St. Domusstraat 67 Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. chocolade; 8. vel; 9. roe; 10. eed; 12. voir 13. vuist; DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. drijver in een stoomketel; 6. soort aardewerk; 12. rivier in Duitsland; 14. onvergelijke lijk; 15. eerstkomende (afk.); 17. be vallig, charmant; 20. sint (afk.); 21. hoogste punt; 23. knaagdier; 24. slangvorimge dameshalsbont; 25. af gebroken deel; 27. groot rond zitkus sen; 28. drager van de wereldbol; 29. lidwoord; 31. plaats in Zuid-Holland; 32. voorzetsel; 33. deel van een ef- fekt; 35. de oudere (afk. Latijn); 36. ad rem (van een antwoord); 37. soort snoepgoed; 39. onbepaald hoofdtel woord; 40. merkteken in maten voor dranken; 42. naar onze mening (afk.); 44. het helderste sterrenbeeld dat in Europa zichtbaar is; 46. duikereend; 47. gezelschapsspel; 49. droogoven voor mout; 52. stelsel van godsdienst; 53. honingdrank; 54. zandkleurige slang; 58. belemmering (figuurlijk); 59. per procuratie (afk.); 60. monnik van zekere kloosterorde; 62. op dit ogenblik; 63. strijdperk voor bok sers; 64. gasvormig element; 66. steenvrucht; 67. randschrift van een munststuk. VERTIKAAL: 1. tak van sport; 2. voorzetsel; 3. aanhangend strookje (b.v. aan een postzegel); 4. open ruim te tussen ingescheepte vaten; 5. gew richt dat de voet met het been ver bindt; 7. fraaie bloem; 8. schermbloe- mige plant; 9. niet harde klap; 10. landbouwwerktuig; 11. meubelstuk; 13. mannetje van de gewone honing bij; 16. niet lang; 18. aardrijkskundi ge aanduiding (afk.); 19. chemisch symbool; 20. soort gebakje; 22. dans; 24. soort snip; 26. Oosters weefsel; 27. vuurwapen; 29. vorm van neerslag; 30. vereerd symbool bij verscheidene primitieve volken; 33. raadgeving; 34. telwoord; 38. lekkernij voor ve len; 41. Venetiaans vaartuig; 43. letter- en cijfervorm die de sa menstelling van een stof uit elemen ten aanduidt; 45. smalle strook stof; 48. deel van de voet; 50. speelruimte tussen hoeveelheden; 51. staat in de V.S.; 54. steenstof; 55. deel van de dag (afk.); 56. onbepaald hoofdtel woord; 57. zonder inhoud; 60. tenen halfmudsmand (tuinbouw); 61. geslo ten, dicht; 63. chemisch symbool; 65. de onbekende (afk. Latijn). Ook bij deze ZLM-manifestatie wordt „de traditionele formule" ge handhaafd: De eerste dag (donderdag 23 juni) wordt de manifestatie offi cieel geopend en is de „inloopdag". De tweede dag zal in het teken staan van de interprovinciale vee keuringen en de derde dag (zaterdag) zullen de paarden centraal staan. Alle dagen zullen er tussen de be drijven door allerlei attrakties te zien en te horen zijn. Wat die bedrijven betreft: Op deze ZLM-manifestatie 1983 kan beschikt worden over meer expositieruimte dan ooit tevoren. De ZLM-mapifestatie '83 wordt ge organiseerd onder verantwoordelijk heid van het hoofdbestuur van de ZLM. Door het hoofdbestuur is een manifestatiekommissie benoemd on der voorzitterschap van de heer K. Dees te Biezelinge. Sekretaris van deze kommissie is dc heer W. C. Sin ke, Goes. Nadere informatie kan verkregen worden bij: Mr. J. Oggcl, algemeen sekretaris der ZLM (01100-21010) of W. C. Sinke, sekretaris manifestatie kommissie (01100-21010).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7