Gedeputeerde A. L. v. Geesbergen ontving gouden KNWV-speld EREMEDAILLE IN ZILVER VOOR JAN JUMELET Eremedaille in zilver voor J. A. de Bil te Kerkwerve J. J. van den Ende tot ridder benoemd Provinciale Staten Zeeland vergaderen op vrijdag 7 mei Eremedaille in zilver voor C. B. v. dSchelde Eremedaille in zilver voor mevrouw J. A. Vos t 4 Voorvechter gezond watersportbeleid" A MIDDELBURG, 27-4. Gedeputeerde A. L. van Gees bergen kreeg dinsdagmiddag op het Provinciehuis te Middelburg de gouden speld aangeboden van het Ko ninklijk Nederlands Watersport Verbond (K.N.W.V.). Tweede onder-voorzitter van het K.N.W.V. de heer Ka merbeek noemde de gedeputeerde „een voorvechter van een gezond watersportbeleid in het prachtige Zeeland". De heer Kamerbeek vertelde, voor afgaande aan de uitreiking van die gouden speld, iets over het funktio- neren van de K.N.W.V. en wees in dit verband ook op het streven ooit tot een centrale administratie te komen, zodat direkte bindingen met de ei genlijke watersporters ontstaan. Hij herinnerde aan het eerste kon- takt tussen gedeputeerde Van Gees bergen en het K.N.W.V. een kontakt, Onderscheidingen op Schouwen- Duiveland Zes inwoners van Schouwen- Duiveland zijn ter gelegenheid van Koninginnedag onder scheiden. Tot ridder in de orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: J. J. van den Ende, voorma lig voorzitter van de Schaak vereniging Zierikzee en oud bestuurslid van de Zeeuwse Schaakbond, wonende te Zie rikzee; J. Pomper, direkteur van het Werkvoorzieningsschap „De Zuidhoek" te Zierikzee. De ere-medaille in zilver ver bonden aan de orde van Oranje-Nassau werd verleend aan: J. A. de Bil te Kerkwerve, employé le klasse der P.T.T.; J. Jumelet te Bruinisse; C. B. van der Schelde, le grafdelver-tuinman der ge meente Zierikzee (gepensio neerd); Mevrouw J. A. Vos te Haamstede, 62 jaar huis houdster bij fam. Hocke te Brouwershaven en Burgh. dat gedeeltelijk via de A.N. W.B. liep. In de daarop volgende periode bestonden beleid en de belangen van de provincie en het K.N.W.V. vrij ge ruisloos naast elkaar. In een later stadium werden de kontakten met de gedeputeerde wat direkter en de heer Kamerbeek noemde als voorbeeld de plannen voor de haven De Paal. Jachthavennota De echte beleidsmatige verbinding werd echter pas tot stand gebracht via de jachthavennota in 1975. „Wij van het K.N.W.V. ontdekten toen, dat de provincie toch wel een duide lijk beleid wilde voeren", aldus de heer Kamerbeek. Hij herinnerde er aan, dat de heer Van Geesbergen in dit verband de fouten signaleerde, die elders in den lande waren ge maakt. Zijn kennis als watersporter speelde daar een grote rol bij. Als voorbeelden, dat het provincia le beleid, door de heer Van Geesber gen verwoord, goed bleek aan te slaan noemde hij de havens van Scharendijke, Stavenisse en Co- lijnsplaat. De woordvoerder meende te kun nen konstateren, dat bij hetgeen tot stand kwam, de kennis van het K.N.W.V. van belang bleek. Hij kon derhalve slechts één incident memo reren toen een provinciaal ambte naar ten opzichte van de haven in Zierikzee zeer afwijkende cijfers wat betreft autobewegingen hanteerde. Tegenstanders Na een periode van samenwerking, ontstond volgens de heer Kamerbeek een ontwikkeling, waarin K.N.W.V. en bestuurders elkaar in feite als te genstanders tegenkwamen. „De beslissing om de Oosterschelde af te sluiten met een afsluitbare dam was genomen en er ontstond een strijd of dat water in de toekomst nog wel Ontroerend ontvangst ZIERIKZEE, 29-4. Verbaasd en een beetje ontroerd nam de heer C. B. van der Schelde uit Zierikzee vanochtend in een overvolle trouwzaal van het stad huis de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau in ontvangst. Als verrassing had de gemeente n.l. zijn familieleden bij deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd en de heer Van der Schelde onderging dit alles sprakeloos. Burgemeester Th. H. de Meester herinnerde de aanwezigen nog even aan het afscheid van de heer Van der Schelde verleden jaar als grafdelver- tuinman in dienst van de gemeente. Hij heeft zich gedurende zijn ambtsperiode bij de gemeente (bijna 36 jaar) doen kennen als een plichts getrouw en bekwaam medewerker. Maar zeker valt er een bijzonder ac cent te leggen op de wijze van funkti- oneren tijdens werkzaamheden als gevolg van de watersnoodramp. Vaak onder zeer zware en trieste om standigheden heeft hij een taak ver vuld, die veel van hem heeft ge vraagd. Plichtgetrouw De plichtsgetrouwe, piëteitsvolle en warm menselijke wijze waarop hij zich in deze taak heeft gekweten, is boven alle lof verheven. Om de waardering voor deze bij zondere verrichtingen nog eens te on derstrepen, kon de burgemeester hem, bij koninklijk besluit van 24 maart, de versierselen in zilver toe kennen. Aan mevrouw Van der Schelde werd ook nog een dankwoord uit gesproken, vooral omdat zij dit ge beuren veertien dagen lang voor haar man heeft moeten verzwijgen. Ten slotte feliciteerde direkteur ge meentewerken de heer J. Louwerse, de heer Van der Schelde m'et de on derscheiding, waarna de bijeen komst gemoedelijk werd voortgezet. Verdienstelijk Bruënaar BRUINISSE, 29-4. De heer J. Jumelet heeft vanochtend de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau ontvangen uit handen van burgemeester Hekman. Jan Jumelet uit de Noordstraat 15 kon vanochtend niet bevroeden, waarom hij van zijn vrouw het huis niet mocht verlaten. Nog verbaasder werd hij toen een selekt gezelschap, onder aanvoering van burge meester T. C. Hekman binnenstapte. Het werd allemaal wat duidelijker toen de burgemeester in z'n speech aanhaalde, dat het een traditie ge worden was om de dag voorafgaande aan de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan per sonen, die zich bijzonder verdienste lijk hebben gemaakt voor de gemeen schap koninklijke onderscheidingen tiit te reiken. En verdienstelijke heeft de 56- jarige Jan Jumelet zich gemaakt in Bruinisse: Vanaf z'n 12e jaar tot 1971 is hij opgenomen geweest in het C.J.V.-werk in haar toenmalige ver schijningsvorm, waarin hij allengs een leidinggevende positie kreeg. „Opvallend is", aldus de burgerva der, „dat veel jongeren die daar eens hun vorming kregen, thans terug te vinden zijn als bestuursleden van verenigingen, leden van kerkeraden en ook wel als raadslid". Bibliotheek en museum Ook het vele C.J.V.- bibliotheekwerk van Jumelet werd uitgebreid verwoord door de burge meester. Deze C.J.V.-bibliotheek, die altijd een bijzondere plaats bij de be volking heeft ingenomen, is opge gaan in de Culturele Stichting Brui nisse. Als bestuurslid van deze Stich ting zet Jumelet zich, naast andere vrijwilligers, in voor het inrichten van het Visserijmuseum. Jan Jumelet heeft het aparte en zeldzame beroep van tonnenlegger op de Zeeuwse stromen. Als honorering voor de vele bewe zen diensten en het werk voor de C.J.V.-bibliotheek in zijn totaliteit, waarbij Hekman ook de namen noemde van de helaas vroeg ontval len Jo v. d. Berge en van de op deze feestelijke samenkomst aanwezig Jo hannes de Koning, kreeg Jan Jume let de eremedaille in zilver, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. Van vele kanten werden Jan en z'n vrouw Jennekee, die zich ook bijzon der verdienstelijk heeft gemaakt in het C.J.V.-werk, geluk gewenst. door de watersport gebruikt zou mo gen worden." De K.N.W.V.-woord voerder herinnerde eraan, dat de wa tersport de eerste was, die met klem van argumenten het belang van de Oosterschelde voor natuur en visse rij heeft bepleit. De heer Kamerbeek maakte de „pi kante kanttekening", dat gedepu teerde Van Geesbergen privé ook be hoorde bij de groep watersporters, die steeds meer als „natuurvernie- lers" werden beschouwd. Hij herinnerde eraan, dat mede door de gedeputeerde door de Stuur groep een onderzoek werd verricht naar rekreatiepatronen, vaarbewe- ging, sluispassages. - Spreker wees er verder op, dat het begeleiden en bijsturen van beleid nogal wat vraagt van het K.N.W.V. Een provinciale bijdrage - in vergelij king met subsidies voor milieu-orga nisaties - achtte hij derhalve gerecht vaardigd. Sluis De sluis in de Oosterscheldedam noemde hij van enorm belang voor de ontwikkeling van het hele Deltage bied als watersportgebied. Hij noem de het een verdienste, dat de heer Van Geesbergen jaren geleden gezien heeft, dat die sluis een noodzaak zou worden. „Wij als K.N.W.V. hebben vastgesteld, dat u en met u de provin cie een visie hebben gehad, die door weinigen kon worden opgebracht", aldus de heer Kamerbeek. Als blijk van grote waardering kende het K.N.W.V. de heer Van Geesbergen derhalve de fraaie gou den speld toe. KERKWERVE, 29-4. Uit Kerkwerve is de heer J. A. de Bil, voormalig post kantoorhouder aldaar, in Middelburg onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De direkteur van het post kantoor Middelburg J. L. de Wild, speldde hem die onderscheiding op tijdens een samenkomst ten kantore, waarop meer Zeeuwse PTT-ers werden gehul digd. Trouwe huishoudster HAAMSTEDE, 29-4. Twee-en-zestig jaar diende de nu 78-jarige mevrouw J. A. Vos het gezin Hocke, dat jarenlang in huize „Mon Genie" te Brouwersha ven woonde. Voor die trouw werd mevrouw Vos vanochtend geëerd. Uit han den van mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer ontving zij de ere medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. De ere-riiedaille was een komplete verrassing voor mevrouw Vos. Zij was verbaasd, toen zij zoveel be langstellenden bij haar op bezoek kreeg, onder wie mevrouw Hocke, die thans in het rusthuis Duinoord woont, de direkteur van het rusthuis de heer A. Kort, en vele familieleden, die voorshands reeds een bloemetje hadden meegebracht. Het was een drukke ochtend voor mevrouw Vos, maar zij liet haar dankbaarheid over de onderschei ding duidelijk blijken. De heer J. A. de Bil (rechts) bij zijn onlangs gevierd jubileum bij de PTT, sa men met de heer H. M. van der Post, direkteur van het postkantoor te Zierik zee. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een onderscheiding die op zijn plaats is, sprak Westerschouwes bur gemeester mevrouw Niemantsver driet, vanochtend in het bejaarden huisje aan de Duinoordweg, waar mevrouw Vos thans woont. Van school af Spreekster memoreerde dat me vrouw Vos in Brouwershaven werd geboren, in 1921 naar Zonnemaire verhuisde en na haar schooltijd on middellijk bij de familie Hokke in dienst trad. Zierikzeese schaker Jaap de Bil vierde verleden jaar de cember zijn 40-jarig jubileum bij de PTT en werd daarbij onderscheiden met de gouden PTT-speld. Op 1 juli aanstaande gaat hij met vervroegd pensioen. Zijn jubileum werd destijds ge vierd in het Verenigingsgebouw in zijn eigen dorp Kerkwerve, het cen trum van zijn jarenlange werkge bied. Hij begon zijn loopbaan als hulpbesteller en via de gebruikelijke bevorderingen werd hij in 1961 post kantoorhouder te Kerkwerve. Dat bleef hij tot enkele jaren geleden het „rijdend postkantoor" werd in gesteld. Hij is nu werkzaam in Brou wershaven. Goede PTT-er PTT-ers te plattenlande zoals De Bil beozrgen de PTT een goede naam, is de mening van direkteur De Wild. DEN HAAG. Het PvdA-kamerlid Patijn heeft minister-president van Agt gevraagd alsnog een bredere al gemene viering van de bevrijdingsdag te bevorderen. Patijn wil een monde ling debat in de Kamer over deze zaak. ZIERIKZEE, 29-4. „Het is een aansporing- me ridderlijk te gaan gedragen. Ik ben er zeer door getroffen", was de reaktie van de heer J. J. van den Ende vandaag in het stadhuis te Zierikzee, nadat hij uit handen van burgemeester Th. H. de Meester de onderscheiding „Ridder in de Orde van Oranje Nassau" STREEKNIEUWS Deze gebeurtenis .was een komple te verrassing voor de heer Van den Ende. Onder het mom van „een bespreking" werd hij uitgenodigd op het stadhuis om te praten over aan koop van een gedeelte van zijn tuin in verband met de bouw van een nieuw rusthuis. Hij keek er dan ook zeer verbaasd van op toen de trouwzaal in het stad huis was gevuld met familieleden, le den van de schaakvereniging en overige belangstellenden. Schaaksport De heer Van den Ende werd tot rid der benoemd o.a. voor zijn ver diensten in de schaaksport. Zowel plaatselijk, landelijk qls internatio naal heeft hij zich dadrvoor bijzon der onderscheiden. Burgemeester De Meester vertelde dat het passender zou zijn geweest de heer Van den Ende de onderscheiding had ontvangen tijdens het 70-jarig bestaan van de schaakvereniging Zierikzee in maart dit jaar, toen hij tevens afscheid nam als voorzitter. „Helaas was dit binnen het decora- tiebeleid niet mogelijk". Funkties Naast zijn inzet voor de schaaksport, heeft de heer Van den Ende zich tevens voor een groot aan tal overige verenigingen en instellin gen verdienstelijk gemaakt. Hij bekleedde onder meer de bestuursfunkties: kommissaris van de Nutsbibliotheek van de maat schappij tot nut van 't algemeen; bestuurslid en voorzitter van het Groene Kruis, afdeling Zierikzee van 1938-1976) thans nog lid van de kon- taktkommissie van het Groene Kruis; bestuurslid van de Stichting Ziekenhuisverpleging Schouwen- Duiveland (1948 tot heden) en regent en voorzitter van het Burgerwees huis te Zierikzee (1947-1978). Verder was hij van de oprichting van de DEN HAAG. Bij het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning moeten 256 arbeidsplaatsen door natuurlijke verloop verdwijnen. Zeeuwse Muziekschool af curator tot ,19,63 en.hij verzorgde, het sekretari- aat van ide. kommissie vam admi nistratie van de Gereformeerde Kerk te Zierikzee, tot 1966. I Vleeskeuringsdienst De Vleeskeuringsdienst Zeeland benoorden de Westerschelde, houdt de Kringraadvergadering op donder- De Bil verrichtte zijn werk met veel inzet en het postkantoortje aan de Ring stond bekend om zijn gastvrij heid. dag 27 mei in de „Peompweie" te Kortgene. Op deze vergadering ko men de jaarstukken aan de orde (15.30 uur). BRUINISSE Laatste ruilavond Woensdag 5 mei houdt de I.V. Phi- latelica, afdeling Bruinisse, voor de laatste keer dit seizoen de ruilavond voor de leden, in het Ned. Herv. Ver enigingsgebouw. Handelaar aanwe zig. (Voor tijd: zie agenda). Ophalen oud papier Zaterdag 1 mei gaat de muziekve reniging „Nu met Hope" weer door het dorp om het oud papier op te ha len. Zowel aan partikulieren als aan winkeliers wordt gevraagd het pa pier te bundelen om overlast te voor komen. Opbrengst kollekte De kollekte die in de week van 19 tot 24 april t.b.v. het Astmafonds in Bruinisse werd gehouden heeft 2051,86 opgebracht. Voor dit fraaie resultaat worden de gulle gevels en de dames en één heer kollektanten hartelijk bedankt. MIDDELBURG, 28-4. Vrijdag 7 mei, 10.00 uur, is er een vergadering van provinciale staten van Zeeland. De sta ten moeten zich over een veelheid van voorstellen uit spreken. Bij de mededelingen verkopen en ruilingei i die nodig was volgens geven gedeputeerde staten een overzicht van de aan- en van juli tot en met december 1981. Het gaat om grond het wegenplan. Vijf miljoen huizen DEN HAAG, 28-4. De vijf miljoenste woning van Neder land staat in Utrecht. Dit heeft het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke orde ning meegedeeld. Het bewuste huis, aan de Dommelstraat in de Rivierwijk, is op het ogen blik in aanbouw en zal in okto ber worden opgeleverd. De wo ning is eigendom van de Utrechtse woningbouwvereni ging „Stichting Wonen 2000". Zij maakte deel uit van een complex van 141 woningwet woningen, dat het Brabantse bedrijf Wilma in uitvoering heeft. Een andere mededeling gaat over het werkgelegenheidsfonds; de sta ten worden geïnformeerd over pro- jekten die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking'kunnen komen. Weg Philipsdam Gs vragen de staten ruim 1,6 mil joen ter beschikking te stellen voor de aanleg van een paralleweg op de Philipsdam. De hoofdweg hoeft voorlopig niet te worden aangelegd, omdat de dam pas in 1987 voor het openbaar verkeer beschikbaar komt. Grondwaterverordening De staten wordt geadviseerd de grondwaterverordening van de pro vincie te veranderen. Bronbemalin gen die langer dan twee maanden du ren of die meer dan 50 kubieke meter water per uur aan de bodem onttrek ken moeten na de wijziging door een vergunning van gs worden gedekt. Wegenverordening Gs schrijven de staten, dat het we genreglementen Zeeland aan moder nisering toe is; het reglement is 20 jaar oud en er voor in de plaats komt nu de wegenverordening Zeeland. In houd en redaktie zijn aangepast en vooral op het gebied van ontheffin gen zijn er wijzigingen. Waterkering en waterbeheersing De verordening waterkering en waterbeheersing moet worden ver anderd, omdat de beroepsbepalingen uit de oude verordening zijn verval len. Emancipatie Voor provincie en bovengemeente- lijke aktiviteiten op emancipatiege bied vragen gs de staten een subsidie van 35.000,- vrij te maken. Aange vraagd is in totaal een bedrag van ruim 37.000,- en voor het overschrij dingsbedrag wordt voorgesteld een garantiesubsidie te geven, die in mindering wordt gebracht op het kuituurfonds. Als de staten er mee instemmen" krijgt de stichting Zeeus studiefonds van de provincie 110.000,- subsidie, voorwaarde is dat de gemeenten voor 30 cent per inwoner meedoen. Technische bibliotheek Tot nu toe kreeg de technische bi bliotheek in Vlissingen van de pro vincie 60 procent subsidie in de netto- lasten. Voorgesteld wordt dit percen tage los te laten en per jaar te bekij ken hoe groot de subsidie moet wor den. Themadag maatshcappelijk aktiveringswerk De vier instellingen voor maat schappelijk aktiveringswerk vragen een subsidie voor de themadag 1982 - in het najaar te houden - over de waardigheid van menselijke kontak ten in de welzijns- en gezondheids zorg. Schilderij Jacob Cats De staten kunnen voor 25.000,- een schilderij kopen van Arnold van Ravesteyn, voorstellend Jacob Cats in zijn laatste levensjaar - 1660. Subsidie reptielenhuis De stichting Iguana in Vlissingen krijgt, als de staten er mee akkoor gaan, 10.000,- subsidie voor de in richting van een reptielenhuis. Streekplan Midden-Zeeland Alle voorbereidingen voor de her ziening van het streekplan Midden- Zeeland zijn achter de rug en het is nu aan de staten om de uiteindelijke beslissing over die herziening te ne- Eind vorig jaar heeft het ontwerp van het plan ter inzage gelegen en er zijn toen 63 bezwaarschriften inge diend. Ook hierover moet nu een beslissing worden genomen. Dit is het eerste streekplan, dat is gemaakt met behulp van de bevolking door op grote schaal inspraak te geven. Beleidsplan Oosterschelde Het beleidsplan Oosterschelde is ook in het laatste stadium van voor bereiding. Net als bij het streekplab heeft de bevolking meegepraat oveir de inrichitng van de Oosterscheldë en het aangrenzende gebied. Hoofdi- doelstelling van de inrichting is be houd en versterking van de natuuj" met als nakomende punten de visse rij en de rekreatie. De staten sprekeb zich in hun vergadering uit over dié doelstelling en de daarvan afgeleidè beleidspunten. Bestuursschool Gedeputeerde staten stellen vodr de berekening van de subsidie aan de bestuursschool Zeeland (opleiding voor ambtenaren) te veranderen. Tót nu toe gaf de provincie 25 procent van de netto exploitatiekosten tot een maximum van 70.000,-. De nieu we regeling is 20 procent van de netto exploitatiekosten met een jaarlijks bij de begroting te bepalen maxi- Klachten en verzoeken De kommissie klachten en verzoe ken geeft de staten een overzicht van de zaken die in het afgelopen jaar zijn behandeld. De klachten hadden grotendeels betrekking op zaken die buiten de bevoegdheid van de pro vincie vallen. In die gevallen heeft de kommissie de klagenden verwezen naar de instanties waar zij moeten zijn. In totaal ging het om acht klach ten en twee verzoeken. Bezuiniging op wegen In het verleden zijn voorberei- dingskosten gemaakt voor de aanleg van wegen, maar door de minder rooskleurige financiële situatie kan een deel van die wegen niet worden verbeterd of aangelegd. De voorbe- reidingskosten moeten nu worden af geschreven van de daarvoor beschik bare reserve; het gaat om ruim 1 miljoen. Maatschappij tot redding van schipbreukelingen Evenals in voorgaande jaren wil len gs de Koninklijke Zuidhollandse maatschappij tot redding van schip breukelingen een bijdrage van 1000,- per jaar geven. De maat schappij treedt op als zich ongeluk ken zouden voordoen met de veerbo ten op de Westerschelde. Dc statenvergadering is als altijd in dc statenzaal. Abdij 11, Middel burg. Dc bijeenkomst is ook open baar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4