Financiële nood stijgt „Brogum" tot de lippen NIEUWE RABO-BANK PAST GOED IN ZONNEMAIRE Diamanten bruidspaar in Noordgouwe Kommissie Jeugd- en Jongerenwerk STREEKNIEUWS Aan onze korrespondenten Cheque voor Nut en Uitspanning I ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 29 april 1982 Nr. 23108 3 ZIERIKZEE, 28-4. Jeugdsoos „Brogum" zit op zwart zaad, er zullen drastische maatregelen getroffen moeten worden om de zaak weer gezond te krijgen. Met dat doel voor ogen boog de advieskommissie Jeugd- en Jongeren werk zich woensdagmiddag in het Zierikzeese stadhuis over een concept-voorstel, dat het kollege van b. en w. de gemeenteraad wil voorleggen. Voorzitter P. de Rijke deed vooraf gaand aan de diskussie een oproep niet alle oude koeien uit de sloot te halen, die tot de huidige situatie heb ben geleid. Hij wilde de zaak toe gespitst zien op de poging Brogum open te houden. Desondanks werden tijdens deze vergadering zowel van de zijde van het gemeentebestuur als van jeugdsoos Brogum talrijke ma len gevoelens van ongenoegen geuit. Zo kreeg het Brogum-bestuur di verse malen voor de voeten gewor pen niet vooraf toestemming te heb ben gevraagd voor de verbouw van de wagenschuur naast de Brogum- boerderij. „We dachten toen in een gezonde financiële positie te verke ren", liet sooswoordvoerder J. van Dijke weten. Zowel hij als Brogum- voorzitter K. Verkerk waren van me ning, dat vooral de hoge huur voor het pand in de Julianastraat 32.600,—) en de hoge kosten om de jeugdsoos draaiende te houden, de fi nanciële problemen te weeg brach ten. Ook subsidie Kommissielid de heer C. Lege- maate (C.D.A.) vond, dat niet alleen over de hoge huur, maar ook over de subsidie die Brogum van de gemeen te ontvangt, gesproken moet worden. Dé voorzitter viel hem daarin bij. Die subsidie bedraagt jaarlijks maxi maal 21.550,— en is afhankelijk van het exploitatietekort op de reke- nipg van Brogum. ,,We worden op die manier gedwongen om verlies te ma- ZIERIKZEE In memoriam G. H. Breetvelt Te Zierikzee overleed dinsdag jl. op 85-jarige leeftijd, de heer G. H. BrëetVelt, oud-hoofd- van de O.L.- school en ereburger van Zierikzee. Met de heer Breetvelt is een bril jante stadgenoot heengegaan, die ve le honderden schoolkinderen in een vruchtbare carrière aan zich heeft verplicht, maar die daarnaast -veelal vanuit de optiek van zijn pedagogi sche professie - veel voor de stedelij ke gemeenschap heeft gedaan. Zijn aktiviteiten leunden sterk aan tegen zijn kunstzinnig bezig zijn; hij was stadsschilder bij uitnemendheid en heeft - met grote liefde en nauw keurigheid - boeiende fragmenten van stad en regio vast gelegd op tal loze doeken, waarmee hij faam ver wierf. Herinneren wij ook aan zijn be langrijk werk ten bate van de toen malige Nutsbibliotheek, zijn knap restauratiewerk van oude schilderij en en het leerbehang in het Burger weeshuis. Breetvelt was ook betrokken bij het christelijk onderwijs. Van 1938- 1946 was hij penningmeester van de Ver. t. Bevordering Chr. Onderwijs; verder voorzitter van de Groene Kruis-afdeling (1938-1976) en later nog lid van de betreffende Kontakt- kommissie. Betrokken was hij ook bij de Stichting Ziekenhuis (vanaf 1948). Een andere funktie was voor zitter en regent van het Burgerwees huis (van 1947-1978). Onderwijzer Breetvelt kwam - na zijn studie - niet onmiddellijk naar Zierikzee. Hij doceerde respektieve- lijk te Rilland Bath, Noordgouwe en Rotterdam en kwam naar Zierikzee op 1 september 1920, de stad die hij trouw bleef tot aan zijn pensionering op 31 mei 1960. Sinds 19 maart 1928 was hij hoofd van de O.L.-school. Ge boren didakticus was hij de .boven meester" oude stijl, een ras van veel zijdigheid, dat stilaan verdwenen is. De motivatie tot zijn destijds ver leende ere-burgerschap was een evi dente; een speeltuin in Malta werd naar hem vernoemd. „Meester Breet velt" te schetsen in weinige regels, doet tekort aan zijn veelomvattende inbreng in het Zierikzeese leven. Herinneren wij nog aan de over zichtstentoonstelling van zijn werk in 1981, een gebeuren waar hij per soonlijk niet meer bij tegenwoordig kon zijn. Zijn verscheiden betekent een groot verlies. Na een rouwdienst in de Ger. Kerk vindt op 30 april de teraardebestel ling plaats op de algemene begraaf plaats alhier. ken", vond voorzitter Verkerk tij dens de diskussie op welke wijze de begroting ingediend moet worden. Jeugdwerkleider G. de Groot bracht naar voren, dat in het verle den ook zaken hadden gespeeld waar Brogum part noch deel aan had, zoals het onjuist beoordelen van het te restaureren Julianastraatpand. Storm in een glas water ontstond tijdens deze vergadering verder over de opgave omzetbelasting over het eerste kwartaal van 1982. Aanvanke lijk werd opgemerkt, dat het Bro- gumbestuur niet in staat is dit werk te verrichten nu men zonder finan cieel deskundige is komen te zitten. Financieel ambtenaar de heer A. Ge- leijnse waarschuwde voor een drei gende fikse boete als helemaal geen opgave zou worden gedaan. „Vul dan in elk geval het bedrag van vorig jaar in en korrigeer het nadien", luidde zijn advies. Verwijt Zowel de voorzitter van de kom missie als de heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) namen het de Brogum-be- stuursleden hoogst kwalijk dat zij niet eens de moeite hadden genomen naar het belastingkantoor te gaan om voor deze eenvoudige opgave hulp te vragen. „We hebben drie maanden geleden al aan de bel ge trokken bij de gemeente; toen werd ons hulp toegezegd, maar er is niks van gekomen", luidde het antwoord van de heer Verkerk. Deze diskussie had overigens niet gevoerd hoeven te worden, daar - zoals achteraf bleek - de opgave omzetbelasting toch was ingevuld. Gezond maken Afgezien van enig gehakketak, streefde de kommissie Jeugd- en Jon gerenwerk naar een middel om Bro gum weer financieel gezond te ma ken. In het concept-raadsvoorstel werd uitgebreid ingegaan op de financiële aspekten, die,tpt,de )iui,dige. sftuatiev hadden geleid. B. en w. bleken van oordeel, dat de financiële- situatie' van Brogum veroorzaakt wordt door: het ontbreken van duidelijke financiële beleidsuitgangspunten op bestuurlijk niveau, hetgeen zeker voor een organisatie met een „omzet" als Brogum door het kollege als harde noodzaak wordt gezien; het onvoldoende onderkennen van het onderscheid tussen uitgaven in de investerings- en in de exploitaties feer, als gevolg waarvan uitgaven voor investeringen in één keer ten laste van de exploitatie zijn ge bracht; onvoldoende budget- en kre dietbewaking en^een te weinig pro fessioneel opgezette boekhouding. Maatregelen Het kollege heeft inmiddels enkele maatregelen voor ogen om de finan ciële situatie bij Brogum weer ge zond te maken: a) het niet terugvor deren van het aan Brogum bij voor schot uitbetaalde gemeentelijke sub sidie over het exploitatiejaar 1980 van maximaal 21.550,—; b) het ge meentelijk subsidie over 1981 vast te stellen op 21.550,—; c) aan Brogum ten laste van het nog beschikbare restant-krediet „Verbouw pand Ju lianastraat 46" eenmalig een bedrag van 43.550,36 uit te keren; d) de de finitieve huurprijs voor het pand Ju lianastraat 46 met ingang van 1 ja nuari 1982 vast te stellen op 32.600,— exkl. b.t.w. Brogum dient nog wel aan de ge meente over de huurprijs voor de ja ren 1980-1981 b.t.w. te betalen tot een bedrag van in totaal 14.616,—. Fijne A.N.B.O.-reis Maandag maakten honderddertig deelnemers de voorjaarsreis van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Zierikzee. De tocht voerde naar Essen waar talloze oude wagens en karren werden beke ken. Verder werd een bezoek ge bracht aan een Sterrewacht. Er bestond grote belangstelling voor de vele aspekten van ruimte vaart, Mars, Jupiter en Saturnus. In drukwekkend waren de fraaie sate- lietfoto's. De lunch werd gebruikt in het Sporthotel te Boschenhoofd. Een zeer ruime akkommodatie, waar het mogelijk was voorafgaande aan de zeer smakelijke en prima verzorgde Koninginnedag is een heerlijke dag, maar dit jaar ligt hij rcdaktio- neel moeilijk i.v.m. het uitvallen van de vrijdageditie en de noodza kelijke copysprong over het weekeinde heen. Er worden achttien feesten gevierd. Wij verzoeken u gekomprimeerde feestverslagjes de redaktie zo spoedig mogelijk te doen toekomen, het liefst reeds op zaterdag 1 mei. Op zaterdag geposte verslagen komen eerst in de maandagmiddag-Kl'l-bestelling en zijn derhalve te laat. Het redak- tiekantoor Z.N. is ook op vrijdag 30 april geopend. RED. De heer A. Geleijnse lichtte toe, dat Brogum niet „handje-kontantje" 43.550,36 zal ontvangen, maar na verrekning van achterstallige b.t.w.- afdracht, achterstallige huur en ach terstallige subsidie een bedrag van 19.136,— zal worden overge maakt. Verder ontvangt Brogum eind juli/begin augustus van de be lasting een bedrag van 16.000,— aan afgedragen b.t.w. terug. Na al dit gecijfer stelde wethouder P. de Rijke de hamvraag: „Is Brogum dan uit de financiële moeilijk heden?". De wethouder toonde zich niet bijster gelukkig met het ant woord, dat de jeugdsoos tijdelijk ge holpen zou zijn, maar aan het eind van het jaar waarschijnlijk weer in de problemen zou zitten. Zowel de heer H. Asma (P.v.d.A.) als jeugdwerkleider Gabri de Groot waren van mening, dat nu nog niet gesproken kon worden over de cij fers 1983. Financiering De heer De Groot was van mening dat een en ander een kwestie was van een goed financieringsbeleid, dat naar verwacht mag worden, binnen kort meer vorm kan krijgen door de komst van een - betaalde - financieel deskundige. Deze financieel deskun dige - de heer Volaart - heeft zich be reid verklaard de boekhouding van Brogum te gaan verzorgen als alle voorafgaande problemen de wereld uit zijn. Het kollege wil aan de voorgestel de subsidie enkele voorwaarden ver binden naast de reeds bestaande be palingen. De door b. en w. geformu leerde voorwaarden leverden bij de kommissie noch bij de vertegenwoor digers van Brogum problemen op. Het kollegerecht twee gemeentelij ke vertegenwoordigers in het bestuur van Brogum te benoemen werd door de sooswoordvoerders Van Dijke en Verkerk zelfs enthousi ast toegejuicht: „Het is goed als die mensen er bij komen zitten, dan weet de gemeente ook eens precies wat er allemaal omgaat bij Brogum". De kommissie Jeugd- en Jongeren werk bracht positief advies uit over dit concept-raadsvoorstel. Maandag 3 mpi zal de kommissie financiën er zich over buigen en op maandag 17 mei zal de gemeenteraad een uit spraak doen. lunch, in een aparte zaal een apera- tief'te nuttigen. De 'terugreiswerd 's -middags on derbroken voor een theepauze in dd°. Zevenbergse Hoeve. Omstreeks ze- bRÜÏNÏS&E f ven uur 's avonds arriveerde het A.N.B.O.—reisgezelschap terug in Zierikzee met een herinnering aan Vernielingen een fijne dag rijker. causerie over het onderwerp: „Rei zen door de eeuwen heen". De heer Vink nam, door zijn boei ende manier van vertellen, het gezel schap mee op reis met trekschuiten en diligence. Hij deed de troubadour en de minstreel herléven. De komst van de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem, waarvan de tegen standers vertelden dat hierdoor de kippen van de leg raakten en de koei en zure melk gaven. Maar de tijd heeft niet stil gestaan. Er is momen teel zelfs- een trein die 385 km/uur rijdt. In de pauze werd een kwis over de spoorwegen. Hierna waren er fraaie dia's van o.a. het interieur van de ko ninklijke wachtkamer en trein, die naar buitenlandse begrippen eenvou dig ingericht, dit integenstelling tot de trein van de Oostenrijkse keizer Franz Joseph en zijn echtgenote Eli sabeth, beter bekend als Sissi. In Rusland wérden de prachtige, met veel marmer gebouwde, ondergrond se stations gefotografeerd. Elk stati on is een kunstwerk op zich. De dia reeks werd besloten met enkel fraaie zonsondergangen. De uitslag van de kwis werd be kend gemaakt en de prijswinnaars bedacht met een attentie. De eerste prijs bestond uit een dag gratis rei zen door Nederland. OOSTERLAND Kindermiddag afd. V.O.O. Afgelopen zaterdag 24 april hield de afdeling „Duiveland" van de Ver eniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) haar jaarlijkse kindermid dag in de zaal van het Dorpshuis „Oosterhof" aan de Sint Joostdijk, waarvoor goede belangstelling bestond. Ongeveer 200 kinderen wa ren aanwezig. Er werden tekenfilmp jes gedraaid, o.m. van „Popeye and the Pink Panther". Na afloop wer den alle kinderen op snoep getrak teerd wat uiteraard zeer op prijs- gesteld werd. Al met al werd het voor de kinderen een zeer prettige en geslaagde feestmiddag. Brand in caravan Dinsdagavond omstreeks tien uur werd de Duivelandse brandweer gea larmeerd door de camping „Het Hooge Zand" in Sirjansland waar brand was uitgebroken in een aldaar staande caravan. Men had een olieka chel aangemaakt en rond een pijp die door het dak stak was het gaan smeu len. De brandweer die onder leiding van kommandant Ista was uitgerukt, had het vuur spoedig onder dè knie, zodat erger kon voorkomen worden. Reeds korte tijd nadat men vertrok ken was, arriveerde men weer in de garage aan het Groenendaal. Dwalende stier Gisteren werd bij de Pleisterplaats te Oosterland een loslopende koe ge signaleerd. Bij komst van de rijkspo litie bleek het een stier te zijn, maar hoe dan ook, het is niet bekend wie de eigenaar is. De politie verzoekt de eigenaar zich met hen in verbindingao te stellen. Het diamanten bruidspaar Kwaak wordt gelukgewenst door burge meester C. Slabbekoorn en zijn echtgenote. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDGOUWE, 28-4. Zestig jaar getrouwd waren ze woensdag en ze wonen al 29 jaar aan de Zuid Bosweg in Noordgouwe: de heer J. J. Kwaak en mevrouw L. Kwaak-Hage. De bruidegom is, zoals hij zei, „een dikke 85 jaar", zij echtgenote telt 84 ja ren. De gezondheid? „We mogen niet klagen, we zitten nog recht", was het rappe ant woord. De huiskamer van hun huis je aan de Zuidbosweg was op deze feestelijke dag aangepast ingericht met klapstoelen om alle bezoekers, die de gehele dag door kwamen feliciteren, een plaatsje te kunnen geven. Vanzelfsprken waren hun zoon, zijn vrouw en de twee kleinkinderen, Jack en Alexandra, uit Ellemeet daar bij aanwezig. Er kwam ook officieel be zoek, want burgemeester C. Slabbekoorn kwam met zijn echtgenote een bloemetje be zorgen namens het gemeente bestuur. Bij dat bezoek, in de ochtend, werden er trouwens over en weer gelukwensen uit gewisseld, want de burge meester bleek op dezelfde dag precies jarig te zijn. De heer Kwaak is jarenlang kleinlandbouwergeweest, zoals hij dat noemt. In 1924 be gon hij daarmee, aan de Flo- rusweg in Duivendijke. Hij deed akkerbouw, mevrouw Kwaak verzorgde de dvie koei-> en. Ook hadden ze een paard; een werkpaard uiteraard. Dat leven beviel hen goed, maar nadat ze voor de derde keer waren overstroomd, mocht er niet meer worden opgebouwd en moest het echtpaar, met de enige zoon, een ander onderko men zoeken. En dat werd dus Noordgouwe. Tot hun huisje was ge bouwd, aan het eind van de weg, woonden ze zolang in een „woonbarakje". Het boerde rijtje in Duivendijke stond na de ramp nog wel een jaa ronder water en de heer Kwaak ging er geregeld heen om tussen de puinhoop naar eigendommen te zoeken. Na een jaar vond hij nog een gouden broche van zijn echtge note en die droeg zij dinsdag uiteraard! Met de verhuizing naar Noordgouwe zei de heer Kwaak dus node het boeren vak vaarwel. Hij was toen 57 jaar, maar schakelde toch nog om naar een heel ander beroep. Hij werd opperman bij Van der Velde in Noordgouwe, waar zoon M. C. Kwaak als metselaar was. Hij bleef dat tot z'n vijfenzestigste. De heer Kwaak werd gebo ren in Ellemeet, mevrouw in Oosterland, maar nu wonen ze dus al weer jarenlang „in het midden" van die twee dorpen, zijn ze echte Noordgouwenaars geworden. En „goeie dona teurs" van de plaatselijke mu ziekvereniging „Con Amore", die de"v'éïböTtdenheid liet blij ken-door 's avonds, tot kom- plête 'verrassing van het dia manten bruidspaar, een sere nade te geven. Astma Fonds De ook te Zierikzee gehouden kol- lekte t.b.v. het Astma Fonds heeft 2253,81 opgebracht. „Progressief Zierikzee" Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni a.s. zal voor het eerst wor den meegedaan door „Progressief Zierikzee". Dit is het resultaat van een bundeling van CPN, PPR en PSP, een tendens die zich op meerde re plaatsen in Zeeland (Middelburg, Vlissingen en Terneuzen) al eerder had afgetekend. Progressief Zierikzee zal het met een naamloze lijst moeten doen om dat de samenwerking te laat van de grond kwam om de naam nog te laten registreren. De belangrijkste reden waarom CPN, PPR en PSP op deze wijze aan de verkiezingen deelnemen is dat zij opnieuw willen laten zien dat pro gressieve politiek ook nu mogelijk, zelfs noodzakelijk is. Progressief Zierikzee is zich sterk bewust van de gevaren van de ekono- mische krisis. Niet voor niets zie je overal het herleven van fascistische gevoelens. Een beleid zoals gevoerd door de huidige regering t.o.v. de laagstbetaalden, werkloze jongeren en tegenover buitenlanders (b.v. Christen-Turken, Zigeuners) ver sterkt het idee dat de schuldigen in die groepen gezocht moeten worden. Progressief Zierikzee staat een be leid voor wat daar haaks op staat. Dit beleid wordt vervat in 4 huis- aan-huis te verspreiden folders met als thema's: „Wonen en woonomge ving", „Onderwijs en welzijn", „Werk, vrede, en veiligheid", Demo cratie en vrijheid" BROUWERSHAVEN Vergadering VVD De afdeling Brouwershaven van de VVD vergadert vanavond (donder dag) in hotel Van der Weijde te Noordgouwe om het programma van de gemeenteraadsverkiezingen vast te stellen. (Voor tijd: zie agenda). Astma Fonds De ook alhier gehouden kollekte t.b.v. het Astmafonds heeft 411,70 opgebracht. NOORDGOUWE Afd. Plattelandsvrouwenbond Als eerste vereniging mocht dc af deling Noordgouwe e.o. van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen gebruik maken van het nieuwe verenigingsgebouw te Noord gouwe. Woordvoerder Vink van de Nederlandse Spoorwegen, hield een Waarschijnlijk door een groep jon gelui werden gisteren vernielingen aangericht op Aquadelta. Verkeers borden en lantarenpalen werden ver nield. De daders zijn nog onbekend. Geslaagd Onze plaatsgenote, mejuffrouw F. Plug is op de Bestuursschool in Goes geslaagd voor het examen B.B.N. (Bevolking, Burgerlijke Stand en Natidnaliteitsrecht). Dit is een gespe cialiseerde opleiding voor de afde ling Burgerzaken op een gemeente huis,; Herbestrating In het kader van de herbestrating is thans een begin gemaakt met de Acacialaan. Het karwei wordt uitge voerd door het aannemingsbedrijf v. d. Velde uit Bruinisse. ZEIST. De Nederlandse milieube schermers, verenigd in de stichting natuur en milieu, gaan hun activiteiten meer richten op de landbouw. ZONNEMAIRE, 28-4. In Zonnemaire kunnen bankza ken sinds woensdag in een fraai, nieuw bijkantoor van de Rabo-bank worden afgehandeld. Gisteren werd het gebouw officieel geopend door de heer D. Deïst, vice- voorzitter van Het bestuur van de Rabo-bank Zierikzee, door het overhandigen van een cheque van 1000,— aan de plaatselijke muziekvereniging ,,Nut en Uitspanning". Het lijkt wel of de nieuwe bank aan de Prof. Zeemanstraat er altijd heeft gestaan, want het pand is volle dig gebouwd in de stijl van de omge ving en heeft een „dorps" uiterlijk. In aanwezigheid van enkele specia le genodigden, sprak voorzitter van het bestuur Rabo-bank, de heer W. den Boer, een welkomstwoord. Hij wees er op dat een bij-kantoor beslist geen bijzaak is, want ook in de kleine dorpen moet hulp aan kliënten op een goede wijze geschie den in een pand dat geheel is aange- De officiële opening van het nieuwe bankgebouw te Zonnemaire. De heer D. Deïst overhandigt de vice-voorzitter van „Nut en Uitspanning" een cheque van 1000,—. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) past aan de eisen van deze tijd. „Architektenburo Tieleman is er ze ker in geslaagd een ontwerp te ma ken van een pand dat aansluit bij de omgeving. Een nieuw kantoor kan het belang van een coöperatieve bank te Zonnemaire niet beter on derstrepen", aldus de heer Den Boer. Burgemeester C. Slabbekoorn van de gemeente Brouwershaven sprak over een aanwinst voor de gemeente, vooral omdat het hoekje waar de bank gebouwd is, jaren braak heeft gelegen. Hij wees op de verandering van ta kenpakket van de bank door de jaren heen. „De bank is niet alleen een plaats voor geldzaken, maar ook rei zen kunnen er worden geboekt, volop informatie kan er worden verkregen. Ik hoop dat ook aan de sociale taak kan worden voldaan". Plaatselijke binding Verder feliciteerde drs. K. J. Merk, regio-direkteur Rabo-bank het bestuur met het nieuwe onderkomen. Hij dook kort in de geschiedenis van het bankwezen en vertelde over de ontwikkeling van dienstbetoon aan kliënten. „Vooral een plaatselijke binding is een belangrijke faktor en deze nieuwe bank zal daar zeker aan voldoen". Eerste bankzaak De heer Deïst overhandigde ver volgens na een korte toespraak een cheque van duizend gulden aan de vice-voorzitter van „Nut en Uitspan ning" de heer Van Leersum. Laatst genoemde verrichtte de eerste bank- handeling door deze cheque te verzil- 's Avonds werden de inwoners van Noordgouwe en Zonnemaire uitgeno digd het nieuwe bankgebouw tc ko men bezichtigen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3