deunloo b.u. Amerika heeft nog hoop op een diplomatieke oplossing Arthur Goederenvervoer De Faikiandkwestie binnensteden Spanning in PvdA Grote heroïne- vangst Zo groot...? Dode door heroïne Militair verongelukt AGENDA Stichting Het Theater 91 Sex in de klas WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE FEEST 2 Advertentie Door een onderzoek in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn veel gegevens be kend geworden over het goederen vervoer in de binnensteden, een akti- viteit die tot nu toe sterk onderbelicht is geweest Het onderzoekrapport bevat vooral veel gegevens over het laden en lossen, de wijze van parke ren en over de omvang van het goede renvervoer in relatie met de belang rijkste aktiviteiten in de binnenste den. Uit het onderzoek is gebleken dat het goederenvervoer in de binnen steden sterk is gevarieerd. Zo wordt bij winkel- en horecabedrijven 2 k 2,5 maal per dag geladen en gelost, ter wijl dit bij de overige bedrijven in de binnenstad gemiddeld 4,7 maal per dag gebeurt Ook de aard van het ingezette materieel geeft een grote variatie te zien. bij de winkel- en horecabedrijven zijn de personen- en bestelauto samen goed voor ruim de helft van het aantal laad- en losbe- wegingen. Bij de overige bedrijven overwegen de personen- en bestel auto's met een aandeel van 62%. Vrachtwagens met meer dan 10 ton laadvermogen nemen circa 4% van het aantal laad- en losbewegingen bij winkel- en horecabedrijven voor hun rekening, tegen circa 6% bij de overi ge bedrijven. De aan- en afvoer naar winkel- en horecabedrijven in gebieden zonder toegankelijkheidsbeperkingen blijkt voor circa 60% plaats te vinden in de ochtenduren. Opmerkelijk is dat in gebieden waar de toegankelijkheid voor het vrachtverkeer is beperkt tot de ochtenduren, toch nog circa 30% van het aantal ladingen en lossingen plaats vindt in de middag. Ook de spreiding van de aan- en afvoer over de week is groot, maar geeft een na druk te zien op de eerste drie dagen en met name op de dinsdag. Tot nu toe bestond er weinig inzicht in deze en andere aspecten van het goederenvervoer. Daardoor ging de aandacht voor het goederenvervoer veelal alleen uit naar de ondervon den hinder in het verkeer. Gevolg hiervan was bij de opstelling van verkeers-cirkulatieplannen en het nemen van verkeersmaatregelen weinig aandacht werd besteed aan het belang van het goederenverkeer. Om meer te weten te komen over het goederenvervoer in de binnensteden is in 1980 aan het raadgevend inge nieursbureau ,DHV te Amersfoort opdracht gegeven een onderzoek in te stellen in vijf Nederlandse binnen steden. De keus viel op Delft, Arn hem, Amersfoort, Leeuwarden en Tilburg. Een belangrijk criterium by deze keuze was het verschil in struc tuur van deze binnensteden. Bij het onderzoek is het vrachtverkeer ge teld en zijn verschillende enquêtes gehouden. De enquêtes vonden plaats onder ladende en lossende chauffeurs en by winkel-, horeca- en andere bedrijven. Ook zijn interviews afgenomen bij instanties en bij bedrijven in het be roepsvervoer en het eigen vervoer. Aan de hand hiervan is een groot aantal gegevens geregistreerd die betrekking hebben op het vrachtver keer en de bedrijven in de binnenste den. Hierbij is voortgebouwd op een al eerder door het bureau DHV ver richte literatuurstudie over het goe derenvervoer in binnensteden. Door deze studie en het nu verrichte on derzoek is een beter inzicht ontstaan in de omvang en samenstelling van het goederenvervoer per vrachtauto in samenhang met de verschillende soorten bedrijvigheid in de steden.- Dit zal de basis vormen voor meer gerichte studies over maatregelen betreffende de afwikkeling van het vervoer, zoals de ligging en omvang van laad- en losplaatsen en het vast stellen van toegangstijden voor vrachtverkeer in voetgangersgebie den. In deze vervolgstudies zal ook aandacht geschonken worden aan de betekenis van het goederenvervoer voor het functioneren van aktivitei ten, zoals winkels in de binnensteden. Ad. Int DEN HAAG, 28-4. In de top van de Partij van de Arbeid probeert men de kalmte te bewaren nu het geschil tus sen een deel van het partijbestuur, de socialistische ministers en fraktie- voorzitter Wim Meijer over de aan tasting van de koopkracht der laagst betaalden in de jongste bezuinigings voorstellen van het kabinet nog steeds niet de wereld uit is. Flitsen uil het buitenland WASHINGTON. De Sowjet-Unie Is bijzonder gebrand op een ontmoeting van president Leonid Brezjnjev met de Amerikaanse president Ronald Reagan, maar de gezondheid van de eerste vormt hiervoor het grote pro bleem. Dit heeft Norman Bailey, di- rekteur planning van de nationale veiligheidsraad woensdag gezegd in Washington. LONDEN/BUENOS AIRES/WASHINGTON, 28-4. De Verenigde Staten hebben ondanks de verscherping van het Brits-Argentijnse konflikt over de Falkland- eilanden, de hoop nog niet opgegeven dat er een diplo matieke oplossing kan worden gevonden, zo zeiden Ame rikaanse funktionarissen woensdagavond. Zij waren, met de Britse pers van donderdag, unaniem van mening dat het Amerikaanse voorstel dat nu ter tafel ligt de laatste kans is op een vreedzame regeling. De instelling van een oorlogszone die vrijdag om 13.00 uur (Ned. tijd) ingaat zet Argentinië extra onder druk en als er voor die tijd geen vreedzame regeling uit de bus komt is, zo gelooft de Britse pers, militair geweld zeer waarschijnlijk. Terwijl de Armada volgens een Britse verslaggever binnen schoot safstand van de betwiste archipel ligt, wacht Washington op een ant woord van de Argentijnen op Haigs voorstel. Volgens goedingelichte kringen rond het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse zaken hangt het van dit antwoord af of mi nister Haig naar Buenos Aires zal af reizen. De Argentijnse minister van buitenlandse zaken, Costa Mendez, verklaarde na een onderhoud van een klein uur met Haig dat deze ten alle tijde welkom is in Buenos Aires. Morgen (30 april) hoopt H.K.H. prin ses Juliana haar 73ste jaardag te vie- Mr. P. van Vollenhoven - echtgenoot van H.K.H. prinses Margriet - hoopt morgen (vrijdag) zijn 43ste jaardag te herdenken. TEL AVIV. Israëlische soldaten hebben door middel van schoten op de benen twee jonge Palestijnen licht verwond, nadat zij door hen met ka- tapults waren beschoten met meta len voorwerpen en een soldaat ge wond was geraakt. Dit werd bekend gemaakt door de Israëlische radio. LONDEN. China heeft bijzonder heden van zijn nieuwe ontwerp- grondwet bekendgemaakt. Ver klaard werd dat het voorgestelde nieuwe staatshoofd voor maximaal twee ambtstermijnen van vijf jaar gekozen kan worden. Het zou niet noodzakelijkerwijs hoofd van de strijdkrachten zijn. LUXEMBURG. In een verklaring aan het eind van een tweedaagse konferentie in Luxemburg hebben de Europese milieuorganisaties er bij de Europese Gemeenschap op aange drongen vooral de ontwikkelingslan den te helpen bij het bèhoud van de snel verdwijnende bossen. SCHIPHOL, 28-4. De douane op Schiphol heeft tijdens een routine- controle twee Maleisiërs aangehou den, die in totaal vijf kilo heroïne in hun bagage bleken te hebben. Een woordvoerder van de Rijkspolitie Dienst Luchtvaart, waaraan de man nen na hun aanhouding zijn overge dragen, heeft dit pas woensdag - in verband met het onderzoek - meege deeld. UTRECHT. 28-4. Een 34-jarige boekhouder, die sinds twee jaar werkte op het Utrechtse hoofdkan toor van de Bruna-dochter ,,De Kring van Boekspecialisten" en daar door middel van computermanipulaties ruim 6,5 ton verduisterde, schrok er van toen de politie hem dat bedrag meedeelde. Dit is, aldus waarnemers, een ver andering van de Argentijnse hou ding. Na de Britse herovering van South-Georgia schortte de junta de onderhandelingen op en een aanbod van Haig naar Buenos Aires te ko men werd van de hand gewezen. Nu werd in Argentijnse kringen gezegd dat de Amerikaanse bemidde lingspoging nog springlevend is. Oordeel kommandant De kommandant van de Britse vloot, schout-bij-nacht John Wood ward, die zich tot dusver zeer opti mistisch uitliet over de Britse kan sen bij een gewapend treffen, ver klaarde donderdagmorgen tegenover Britse verslaggevers dat een gevecht om de eilanden ,,lang en bloedig" kon zijn. Het grootste gevaar voor de vloot dreigt, zo zei hij, als Argentinië erin slaagt zijn hele leger op de been te brengen. Een krachtsinspanning die militaire deskundigen als zeer moeilijk omschrijven. Hij toonde zich een voorstander van een vreed zame regeling. DEN HAAG. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking - tussen 60 en 65 procent - vindt dat ons land zich alleen in NAVO-verband zinvol kan verdedigen en dan het bestaan van kernwapens heeft bijgedragen tot het voorkomen van oorlog. AMSTERDAM, 28-4. In het Marnix- bad in de Amsterdamse Mar- nixstraat is woensdagmiddag een elf jarig jongetje verdronken. Het kind, Jay Patrick Richardson, werd om streeks half drie dood uit het bassin opgehaald. 1 BENNEKOM, 28-4. Een 24-jarige inwoner van Bennekom is in een zie kenhuis overleden aan de gevolgen van heroïnegebruik. De man was korte tijd eerder met ernstige adem halingsmoeilijkheden door de politie aangetroffen in een woning aan de Bovenweg in zijn woonplaats. EDE, 28-4. De 20-jarige dienstplich tige militair J. Joosse uit Middelburg is woensdagmorgen door een ongeval op het terrein van de Mauritzkazerne in Ede om het leven gekomen. Joosse werd ernstig gewond toen hij bekneld raakte tussen een mili tair voertuig en een steunpilaar bij de ingang van de kazerne. Hij werd overgebracht naar het Julianazie- kenhuis in Ede waar hij na aankomst bleek te zijn overleden. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, dorpshuis. Kaarten- avond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. vertoont in de Concertzaal GEPROLONGEERD a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur ben ik vrij en kan ik doen wat ik wil De bovenmodaalste playboy ter wereld. DudleyMoore ÜiaMimeS JohnGMfud "Arltmr" j BuilBaoarach «-.jpu/tejH Jolte RoOert Greenhut Steve Gordon Alle leeftijd a.s. zaterdag 22.30 uur 18 jaar Vrijdag 30 april Zaterdag 1 en zondag 2 mei Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doterv Van Geer, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen vrijdag-, zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van donder dagmiddag 18.00 uur tot maandag morgen 08.00 uur. Voor spoedgeval len is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur,> zowel op- vrijdag, zaterdag, en -zondag; Buiten spreekuurtijden alleen dringende ge- vallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts A. Broere, Meekrabstr. 7 Brouwershaven, tel. (01119) 1588, neemt waar voor geheel Schouwen-Duiveland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van vrijdag-, zaterdag- en zondag-middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Vrijdag 30 april Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Zaterdag 1 en zondag 2 mei Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op vrijdag en zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weijde. Vergadering V.V.D. afdeling Brouwershaven, vaststelling verkiezingsprogramma. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 30 april Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 - 17.00 uur. (Mogelijk ook 19.00 - 22.00 uur.) Renesse Dorpshuis. Oranjebal t.b.v. ver nieuwd dorpshuis. 21.00 uur. Zaterdag 1 mei Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 - 17.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Diskussie- avond voor de jeugd. 20.00 uur. Maandag 3 mei Zierikzee Raadszaal. Kommissie Financiën. 17.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Hervormde Kerk. Uitvoering Herv. Kerkkoor. 19.30 uur. Scharendijke Putmeet. Start bevrijdingstrimloop. 19.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Zeeuwse Herberghe". Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjas- wedstrijden. 20.00 uur. Vrijdag 7 mei Zierikzee „Huis van Nassau". Vogelvereniging „Zang eh Kleur. 20.00 uur. J Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei S ch ou wen-Dui veland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Maandag 10 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Lezing over Jeroen Brou wer, ZVU i.s.m. plattelandsvrou wen. 13.30 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Maandag 17 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Lezing over Jeroen Brou wer, ZVU i.s.m. plattelandsvrou wen. 13.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Vrijdag 21 mei Zierikzee R.K.-kerk. Oratoriumvereniging. Uitvoering. 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering „Stad en Lande", Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Zaterdag 5 juni j) Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden voor onbepaalde tijd gesloten. Brogum (Zierikzee) Concert „Doe maar", vrijdag 30 april. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Gesloten. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 55 55 In die jaeren vö de Duitsers ier kwaeme, wier d'r meraekels vee geféést. Ku je naegae; de verlo ving van de prinses, in laeter trouwe, in toen wier d'r nog 'n prinsesje gehore; afijn 't kon nie op, ma leutig was 't wé. We dogte glad nie an oorlog of zo. Iederéén liep 't vier uut z'n sloffen, om de straeten te kröónen, in in 't gos van de gemêênte stienge waxine- ligjes. De vrouwen kwaeme 's aevens in de buurte saeme om pepiere rozen te maeken, in lol dat z'ad- de. 't Was singelier. Jd mi zö'n féést mog j'n bitje meer van tuus laeter nae baade in zo, Eêl wat lol maeke op 'n glaesjgazeuse nutuurluk, in achter dé meiden anzitte, want da 't oorae d'r ök bie. Zö maklik was dat agêél nog nie, want wé of j'n öögje op ad, die liep 'n êêlen aevend mi klik- kebillen rond te spriengen, in perbeer dan md's 'n afsp aekje te maeken. Néé, as daer om gieng leke de mééste inééns mènse- schoef, md dat gaf niks. As 't laeter wier, kust Ij' achter de meziek an, in 'n lange reke en dan was d'r aoltied wé zö'n on- strant dieng, die best even 't Sliengerbos du wou laope, in jie gröós nutuurluk. Gek, ma opééns wist je nie mi goed, wa je most zaage; in 't was nog 'n êël aande du dd bos, zo bie mekaore in dan zei ze: ,,k' mi m'n vriendinnen afgesproke in jie nop zö verle ge as 'n oen op straetef ,,jd, d j't op je genome eit, mö je 't doe" in dan giengen m'n wi md 't rug nae 't féést. J' d nutuurluk wé gezie, dat ze d'r eige vréét opgetuugd at, in j'a varders wi's niks vö z'n zaagen, Zo gieng dat. D'eige weke nog gienge m'n nae de revue ,,Zieric in Oranje"; dae lachede j'n eigen 'n ongelok; de Kesertzael daeverde d'r van. Bie 't begin was 't nog 'n béétje moelijk, want dae i was de Schouwse zeemeerminne, in le vende lieve, zö 'k md üaage, injö - 't was wé glad nie zö erg - md zö nutuurluk bienae gin kléren ah, in de burgemééster kuste da't nie goed vinde, zei t'n. De pulisie kwam 'r an te pas, in de meer minne most 'n bloesje antrekke. Vréét jammer nutuurluk, want êél de zael stieng recht overènde om goed te kunne kieken, in dae kwaeme die zaoniktesten om te zaagen, dat nie mogt. Nog 'n jaertje gieng verbie, mi 'n klein Oranjefêëstje, in toen was 't beurt. De moffen - zei md - kwae me, mit aol d'r rotzooi, in toe was d'r wé wat oares an 't andje, dan een béétje blóöte meerminne op 't tenêêl. Afijn gelokkig straks is 't tog wi féést, md 't ei vee gekostvö 't wi zo vaare was. Oe 't ök is, vee plezier strakjes! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2