Toenemende drukte verwacht voor komend toeristenseizoen deurloo Unieke trimloop te Scharendijke 5 mei Er is al een Adria lichtgewicht voor f.4.995/ Zierikzeese ondernemers sturen voordeelcheques VVV-Scharendijke STREEKNIEUWS Werkgroep organiseert: De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DESM0KKELH0EK" ?e?om™S9e R kswe93 Z.O.C. mei-aktie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 29 april 1982 Nr. 23106 15 Advertentie SCHARENDIJKE, 27-4. De V.V.V. voor Schaendijke en omgeving hield in De Putmeet te Scharendijke de voorjaarsvergadering. De voorzitter, de heer Van Baarle, kon behalve 12 leden, verwelkomen mevrouw M. Hovestad namens de Provinciale V.V.V.de heer J. Holm namens de Streek V.V.V. Schouwen-Duiveland en de heer L. F. van Wijck namens de gemeente Midden- schouwen. In zijn openingswoord zei de voor zitter, dat de verwachting bestaat, dat het in 1982 drukker zal worden dan in andere jaren i.v.m. vakan tiespreiding en het op grote schaal de vakantie doorbrengen in eigen land. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Van Keme- nade wil acht studentenstops voor het komende studiejaar. Hij wil niet, dat er meer plaatsingsbewijzen wor den uitgereikt dan de kapiciteit aan geeft. RIJSWIJK. Het KNOV, het ver bond van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, heeft dins dag in een eerste reaktie op het jaar verslag van de Nederlandsche Bank, gewaarschuwd voor een te forse da ling van de binnenlandse bestedin gen. NIJMEGEN. Estel (Hoesch-Hoog- ovens) heeft in 1981 een netto verlies geleden van 697,6 miljoen tegen 488,1 miljoen in 1980. DEN HAAG. Esso Nederland heeft als gevolg van de eind vorig jaar zelf gestarte prijzenoorlog" rond de benzineprijzen het marktaandeel in ons land in het eerste kwartaal van 1982 met een half tot driekwart pro cent vergroot. DEN HAAG. De tweede kamer- fraktie van D'66 zal pas een defini tief standpunt over de ziektewet- voorstellen van Den Uyl innemen als het kabinet de Voorjaarsnota heeft gepubliceerd. DEN HAAG. In de Ridderzaal aan het Haagse Binnenhof heeft de vroe gere V.V.D.-fraktievoorzitter in de Tweede Kamer Han Wiegel afscheid genomen van de landelijke politiek. Dr. C. Boertien werd Commandeur Dr. C. Boertien, Kommissaris der Koningin in Zeeland is ter gelegen heid van Koninginnedag benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau, de hoogste onder scheiding. In totaal werden acht nieuwe Com mandeurs benoemd, vijf meer dan in 1981. ZIERIKZEE I.W.Z.-Paaskollekte De kollekte gehouden in de door de I.W.Z. georganiseerde interkelijke Paasdienst en bestemd voor de z.g.n. Noodopvang te Zierikzee, heeft 671,36 opgebracht. Nuttige kadermiddag N.C.V.B. te Zierikzee Onder het motto ,,Twee weten meer dan één!" hield de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, rayon Noord-Beveland/Schouwen-Duive land een besturenkaderbijeenkomst in de Chr. Geref. Kerk te Zierikzee. Aanwezig waren 40 dames, af komstig uit de 9 afdelingen van dit rayon. Tijdens de diskussie werd er gesproken over de moeilijkheden, die je als bestuurslid kunt tegenko men. Doordat vrouwen, die een zelf de funktie bekleedden, bijelkaar za ten, kon men elkaar met raad en daad terzijde staan. Na de pauze werd er aandacht besteed aan o.a. het organiseren van koffiemorgens en het aanvragen van subsidie (loopt goed in Wissenkerke, Noord-Beveland). Het geven van kursussen, vertegenwoordiging b.v. in de Vrouwenraad of welzijnskom- De voorzitter las' het jaarverslag voor over 1981 daar de sekretaris, de heer Hilkman wegens vakantie af wezig was. De informatrice, me vrouw De Voogd deed mededeling, dat in 1981 1446 personen het VVV- kantoor hebben bezocht. De penning meester, de heer A. M. van de Panne, gaf een financieel jaaroverzicht over 1981. Renteloze lening De voorzitter deelde verder mee, dat het bestuur bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor een renteloze lening in verband met het plan tot het verbouwen van het kan toor. De kosten inklusief inrichting wor den geraamd op ruim 15.000,—. Spreker hoopte, dat de gemeente zijn medewerking zal verlenen nu er door een nieuwe huurovereenkomst ga ranties bestaan voor gebruik van het kantoor voor langere termijn. Hij gaf toen, dat de aanvraag door een misverstand eerst een dezer da gen was ingediend, zodat verbouw eerst na het seizoen kan worden uit gevoerd. Advertentie NEWMAN, WMRBENJE? Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. Holt^n^ode Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee TeletoonOU 10- 2816 missies, maar ook ,,hoe aktiveren wij onze leden" waren punten van bespreking. Tot slot werd nog een ideaal profiel van een bestuurslid samengesteld. Met deze droomwens en gesterkt door het onderlinge kontakt gingen de dames om 4 uur weer huiswaarts. De leiding van deze middag was in handen van de rayon-kontaktvrouw mevrouw M. J. L. Hack-Engel. WESTENSCHOUWEN Binnenbrand in werkplaats Dinsdagmiddag, rond 12.00 uur, ontstond brand in de werkplaats van caravanpark ,,De Meijpacht" aan de Lageweg te Westenschouwen. De ei genaar, C. v. d. Klooster, was bezig met slijpwerkzaamheden en daarbij kwamen vonken in een plastic em mertje gevuld met benzine terecht. Daardoor ontstond brand, die door de eigenaar met poederblussers werd bestreden. Het plafond, bestaande uit tempexplaten, vatte eveneens vlam en de resten hiervan' dropen omlaag. Daarbij werd v. d. K. aan de hand gewond en hij moest deze brandwond bij de plaatselijke arts laten behandelen. De inmiddels ge waarschuwde brandweer was met de korpsen uit Haamstede en Renesse snel ter plaatse, maar hun werk bestond alleen nog maar uit kontro- lewerk, omdat v. d. K. gehlopen door SCHARENDIJKE, 28-4. Voor de eerste maal organi seert de werkgroep Evenementen Scharendijke, in sa menwerking met de atletiek vereniging Delta Sport een trimloop op 5 mei. Jong en oud (kinderen vanaf 7 jaar) kunnen hieraan deelnemen. Deze bevrijdingsloop start 's avonds zeven uur en men kan zich hiervoor opgeven van zes uur af in de Putmeet te Scharendijke. Er wordt een zeer gevarieerd par cours uitgezet van 2Vi kilometer dat één, twee of drie maal gelopen kan worden. De route gaat via de Platte- weg, langs de jachthaven, Grevelin- gen, het Koepeltje en zelfs nog even over het strand. Na afloop ontvangen de deelnemers/sters een oranje ere- lint als aandenken. Startschot Het startschot zal worden gelost door burgemeester W. den Boer van de gemeente Middenschouwen. Ver der verlenen diverse bedrijven mede werking aan de verloting die na de bevrijdingsloop in de Putmeet zal worden gehouden. De coördinator van de werkgroep Evenementen is zeer verheugd over het tot stand komen van deze trim loop. Hij is er van overtuigd dat in de dorpen Scharendijke Ellemeet ze ker een behoefte bestaat aan een der gelijk evenement en hij rekent op een groot aantal enthousiaste deelne mers. De kosten voor deelname bedragen 3,—. Voor meer informatie kan men bellen: 01117-1439. De aktie tot werving van leden en donateurs heeft een winst meege bracht van 12 leden en 7 donateurs. De aktie is nog niet helemaal klaar. De vereniging telt thans 55 leden en 7 donateurs. Rondvraag Tijdens de rondvraag vestigde de heer Hanson de aandacht op de zeer minieme toiletvoorziening op de Kabbelaarsbank. Besloten werd, dat het bestuur zich voor uitbreiding zal wenden tot de Rijksdienst IJssel- meerpolders te Zonnemaire. De heer Geluk wees op het ontbre ken van toiletvoorziening aan de bui tenzijde van de Brouwersdam. De voorzitter zegde toe, dat hiero ver met de gemeente zal worden gesproken. enkele mensen van de camping het vuur al gedoofd had. De schade is groot en kon nog niet in geld uitgedrukt worden. Ook een binnenstaande vrachtauto liep brandschade op. De toeloop van kij kers was zeer groot. Ook burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer stelde zich van de situatie op de hoogte. RENESSE Oranjebal in dorpshuis Tijdens koninginnedag zal 's avonds in het dorpshuis te Renesse een Oranjebal worden gehouden. De ze avond begint om 21.00 uur en niet om 20.00 uur zoals in één van onze edities stond vermeld. SEROOSKERKE Koninginnedag Serooskerke Het programma voor Koninginne dag in Serooskerke ziet er als volgt uit: 9.00 uur: Optocht door het dorp. 9.20 uur: Vlag hijsen bij school. Aubade: Wilhelmus, ,,De koningin is jarig", „Kleine scholen lied", „Het is feest, tra-la-la". 9.40 uur: Spellencircuit rond de school. ±11.45 uur: Einde ochtendpro gramma. 14.30 uur: Spelen voor jong en oud op het sportveld, met o.a.: kruiwagen-race, kussengevecht, touwtrekken. 16.30 uur: Ringsteken op hobbel- fietsen. Tijdens de spelen zijn er weer kraampjes aanwezig, evenals een bar. 18.00 uur: Barbecue (verzorgd door slagerij Ossewaarde) met heer lijke sausen, stokbrood, braadworst, saté en kip. 20.00 tot 23.00 uur: Oranje-bal in het Dorpshuis. SCHARENDIJKE/ ELLEMEET Examen jeugd E.H.B.O. Dinsdag 27 april behaalden acht zesde klassers van de openbare lage re school te Ellemeet het E.H.B.O. jeugddiploma A. De geslaagden zijn: Edwin Daane, Eddie de Poorter, Rahul Ravestein, Jeroen Immerzeel, Rian de Jonge, Sa- cha Touw, Carolien Thijssen en Lian Kooman. De zesde klassers van de chr. lagere school te Scharendijke deden 22 april examen voor het diploma jeugd E.H.B.O. (A). Hiervoor slaagden: Henriët de Bakker, Hannie van Be- zuyen, Manon de Graaf, Wilco Hart, Frank Hillibrand, Hohan v. d. Horst, Jeanine Hubregtse, Silvia Kristelijn, Marin Meyboom, Marja Pleune, Si- mone Stahlie en Kim Verhoek. BROUWERSHAVEN Slotevenement valt vroeger Bij ons lijstje van komende koncer- ten in de St. Nicolaaskerk, dat wij dinsdag publiceerden, stond als da tum van het slotkoncert 4 september vermeld. Dit laatste koncert wordt echter op vrijdag 27 augustus gegeven, door de plaatselijke zang- en muziekvereni ging. „Open ochtend" peuterspeelzaal lil het kader van de gemeente- raadsverkiezingen en onder het mot to „Zorg dat kinderopvang serieus genomen wordt!" hield de peu terspeelzaal Brouwershaven afgelo pen zaterdag een „open speeloch- tend". Door dit op zaterdagochtend te doen gaf de leiding de diverse partij en de kans eens te komen kijken, hoe een peuterspeelzaal werkelijk draait en om te horen wat de knelpunten zijn. Voor de peuters was dit een fijne, extra morgen, binnen en buiten werd dan ook enthousiast gespeeld. Voor de bezoekers was er koffie, uitleg, en een gezellige ochtend met de peuters. Tevens werd aan alle partijen schriftelijke informatie over de noodzaak en de wensen van de kin deropvang toegestuurd. Tennisteam „de Schoener" naar Nederlandse kampioenschappen Op 1 mei a.s. komt het schoolteam van de O.L.S. „de Schoener" uit Brouwershaven, uit op het Neder lands Basisscholen kampioenschp ta feltennis in Culemborg. Al op 23 fe- De komfortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok met 2-bekken gasvuur en watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij ons zien! •incl 6TW enallevcringskosien. ZIERIKZEE, 27-4. „Koop in Zierikzee, goed voor uw portemonnaie", deze slogan begeleidt de zogenaamde mei-aktie van de Zierikzeesche Ondernemers Centrale (ZOC). Deze mei-aktie van de ondernemers in Zierikzee behelst de uitgifte van een cheque-boekje met negenenzestig voordeelcoupons voor de konsumenten op Schouwen-Duiveland. De chequeboekjes worden deze week via de PTT over geheel Schou wen-Duiveland verspreid en geven de klanten in de regio de mogelijk heid gedurende de periode van 1 t/m 29 mei voordeeltjes te halen bij de Zierikzeese winkeliers. Korting Tegen inlevering van de ZOC- voordeelcheque bij de deelnemende ondernemers ontvangt de klant een aanzienlijke korting bij de aankoop van het op de bon vermelde artikel. Het ZOC-bestuur heeft goede ver wachtingen van deze mei-aktie en toont zich tevreden over het feit, dat negenenzestig ondernemers bereid bleken aan deze verkooppromotie deel te nemen. De ingeleverde coupon dient bij de betrokken winkelier aan de achter zijde te worden afgestempeld en door de klant van naam en adres te wor den voorzien. Deze ingevulde voordeelcheques dienen vervolgens te worden gedepo neerd in de ZOC-bus, die staat op gesteld op het Havenplein bij de fir ma Joh. de Vries. bruari plaatste het zich, hier in de Zierikzeese sporthal, voor het Zeeuwse Basisscholen kampioen schap in Middelburg. Daar de leden in Middelburg als derde eindigden, gaan ze nu als eerste team van Schouwen-Duive land naar de Nederlandse kampioen schappen. Het team bestqat Uit Rico Si'es, Mark Marchand, Martïjn Bruêl 'en:"! Marcel Duinhouwer. Na 29 mei zullen door middel van deze ingeleverde cheques nog een aantal extra prijzen worden verloot. Deze extra prijzen bestaan uit waar debonnen tot een totaalbedrag van f 1000,-. Advertentie .Mól.5-7, Zierikzee Ophalen oud papier Zaterdagochtend 1 mei start de Sportvereniging Brouwershaven op de Markt met het ophalen van oud papier. ZONNEMAIRE Astma kollekte De Astma kollekte heeft in Zonne maire 220,— opgebracht. Gevers en kollektanten worden hartelijk dank gezegd. NOORDGOUWE Koninginnedag Noordgouwe Het programma voor Koninginne dag ziet er voor Noordgouwe als volgt uit: 9.00 uur: Vlaghijsen door burge meester Slabbekoorn aan de Ring van het dorp. Aansluiting samenzang met de schoolkinderen en de muziek vereniging „Con Amore". Daarna kinderspelen op het sportveld van Noordgouwe. 14.00 uur: Optocht met versierde voertuigen door Noordgouwe en Schuddebeurs. Nadat de stoet in de Brouwerijstraat is geformeerd, wordt er gereden door de Heereweg, Groeneweg, Hanenweg, Klooster- weg, Zuiddijkweg, Donkereweg en Heereweg. In het dorp wordt de op tocht ontbonden. Daarna volksspe len in het dorp, zoals paalklimmen, kussengevecht, touwtrekken en bij goed weer boegsprietlopen over de gracht. 20.00 uur: Bingo in de kantine van caravanpark „De Stern". OOSTERLAND Opbrengst kollekte Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd in de maand april in Oosterland weer gekollekteerd ten bate van de Mbuma-zending door Mirjam Bakker, Anne Marie Hen- drikse, Arianne Morks, Anja Meer man, Irma Pieper, Arjan Steenpoorte en Henriëtte IJzelenberg. De opbrengst bedroeg over de ge noemde maand de som van 278,95. Veel dank aan de milde geefsters en gevers, leiding en kollektanten. Ophalen oud papier Op zaterdag 1 mei hoopt het desbe treffende komité weer oud papier en vodden op te halen bij de ingezetenen ten bate van het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten. Omstreeks negen uur in de morgen wordt gestart met tractor en wagen en de ingezetenen worden beleefd verzocht het papier en de vodden zo mogelijk gevonden aan straat of trot toir gereed te zetten. SIRJANSLAND Programma Koninginnedag Het programma op vrijdag 30 april ziet er te Sirjansland als volgt uit: 10.00 uur: Opening, ballonnen opla ten, muziek. 10.30 uur: Kinderspelletjes in de loods van fa. Neele aan de Sportweg. 12.00 uur: Prijsuitreiking, 's Avonds bestaat de mogelijkheid touw te trekken voor de Sirjansbar in de Dorpsstraat. OUWERKERK Oranjedag Ouwerkerk Het programma voor Koninginne dag 1982 ziet er als volgt uit: Optocht 13.30 uur. Vertrek van het parkeerterrein aan de Oostweg, met muziekvereniging „Nieuw Leven" voorop. Een optocht met versierde fietsen, wagens en verklede personen voor een rondgang door het dorp. Kinderspelen op de Ring voor kleu ters en de klassen 1 en 2 van de lagere school en volksspelen 15.00 tot 17.00 uur voor de jeugd vanaf de 3e klas van de lagere school en voor volwas senen. Deelnemers kunnen zich aan melden bij de heer Snijders, Den Domp 30 (telefoon 2760) of bij de heer Dalebout, Schellewitseweg 2 (tele foon 1257). Aanmelden is ook nog mo gelijk na afloop van de optocht (bij het Dorpshuis). Leerlingen van „Het Stoofje" hoeven zich niet voor de volksspelen op te geven. Puzzeltocht voor jong en oud over een korte afstand maar met veel vra gen 19.00 tot 20.00 uur. U kunt tussen 19.00 en 20.00 uur in het Dorpshuis een vragenformulier afhalen. Dit for mulier moet vóór 21.30 uur weer in geleverd worden. De uitslag en de prijswinnaars worden enige tijd na afloop van de lampionoptocht be kend gemaakt. Lampionoptocht. Opstellen voor het Dorpshuis, 21.30 uur. Lampions zijn verkrijgbaar bij GEBA-Su- permarkt. Plaatjes draaien ter afsluiting, in het Dorpshuis. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Koningin Beatrix en prins Claus hebben dinsdagmiddag op paleis Huis ten Bosch in Den Haag een afscheidslunch aangeboden aan de ambassadeur van de Sowjet-Unie, Yasily S. Tolstikov en diens echtge note. DEN HAAG. PSP-fraktievoorzit- ter Van der Spek heeft de ministers Terlouw (van ekonomische zaken) en Van der Louw (van c.r.m.), gevraagd of ook zij van oordeel zijn, dat afslui- tingen van gas en elektriciteit zo veel mogelijk moeten worden voorko men. HEERLEN. Met de arrestatie van de 54-jarige architekt B. G. uit Heer len en van belastingadviseur mr. L. T. (53) uit Voerendaal meent de justi tie in Maastricht een belangrijke fraudezaak op het spoor te zijn. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid en milieuhygië ne heeft een kommissie benoemd die de gerezen problemen tussen het Ko ninklijk Nederlands Geleidehonden fonds (K.N.G.F.) en de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slecht zienden (N.V.B.S.) moet gaan onder zoeken. DEN HAAG. PPR-senator Bas de Gaay Fortman heeft dinsdag ge vraagd premier Van Agt te mogen in terpelleren over de problemen die zijn ontstaan met geld van minister Van Dijk (ontwikkelingssamenwer king). AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft twee mannen aangehou den, die verdacht worden van fraude op de internationale goederenter- mijnmarkt. Het zijn de 37-jarige Westduitser B. B. G. en de 39-jarige Nederlander M. J. N. D. HOORDDORP. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het pensioenfonds van de ambtenaren, bouwt alleen nog huurwoningen in gebieden waar (stijgende) werkgele genheid is. NIJMEGEN. Het wordt door de po litie niet uitgesloten dat de Maffia te maken heeft gehad met een serie van acht gewapende overvallen op post kantoren in onder meer Nijmegen, Roermond, Zutphen en Tiel. Via In terpol wordt gezocht naar zeven Sici- lianen. OUWERKERK. Fraai plaatje van Ouwerkerk in 1918ingang van het dorp. Op de voorgrond (met fiets) c wijlen burgemeester J. Romeijn, Wim Hage, Pie Kuijper. Katrien Ruijtenberg en J. Lonke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 15