HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Duisenberg: „gezondmaking ekonomie zwaar maar niet bovenmenselijk" Eisen in zaak Spaanse coup Akties bij vleeswaren- industrie Banen weg bij Unilever Banenverlies bij kraamzorg Toren Sint Jans hersteld Vrouw en huishouding ELEKTRO LIEVENSE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 29 april 1982 Nr. 23106 13 AMSTERDAM, 28-4. „De opgave om onze ekonomie gezond te maken en voor verder afglijden te behoeden is heel zwaar en vergt vastberadenheid en overtuigings kracht. Zij is echter noch onmogelijk noch bovenmense lijk". Tot deze konklusie komt de president van de Nederlandse Bank, dr. W. F. Duisenberg, in zijn eerste jaarverslag. „Hoewel er op dit moment nog maar weinig indikaties zijn voor een ekonomisch herstel zou het diepte punt van de recessie nu toch wel ge passeerd moeten zijn. Het herstel verloopt trager dan verwacht maar Een geboorte boom LUXEMBURG28-4. Om een ernstige milieuramp te voor komen wordt het hoog tijd voor internationale aktie voor het behoud van de bossen in de gehele wereld. De bossen verdwijnen thans in zulk een snel tempo, dat de huidige projekten ter bescher ming van de bossen en de aan plant van nieuwe bomen een druppel op een gloeiende plaat zijn. Het ontwikkelingspro gramma van de Verenigde Na ties Unep heeft daarom een ak tie opgesteld onder de titel Voor elk kind een boom", die zijn hoogtepunt moet krijgen op de wereldmilieudag op 5 ju ni aanstaande. Dit deelde P. Thatcher, on- derdirekteur van de UNEP-or- ganisatie in Nairobi, mee tij dens een konferentie van Euro pese milieu-organisaties in Luxemburg. UNEP wil alle ou ders aanmoedeigen dit jaar voor elk kind een zogenaamde .geboorteboom" te planten. WMWWWWWWWWW Flitsen uit het buitenland PEKING. Bij een ongeluk met een Chinees vliegtuig in het zuiden van China zijn ongeveer honderd mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog tussen Canton en Guilin tegen een berg. Er zaten vijftig buitenland se toersiten in. ROME. De 24 terroristen van de Rode Brigades, die in Rome te rechtstaan in verband met de ontvoe ring van en moord op oud-premier Aldo Moro, hebben opnieuw een ver- tragingstaktiek toegepast door hun advocaten af te wijzen. BRUSSEL. De Belgische advocaat Frangois van Drooghenbroeck be schuldigt de Turkse junta van het voeren van schijnprocessen, WASHINGTON. De ministers van buitenlandse zaken van de organisa tie van Amerikaanse staten (OAS) hebben opgeroepen „de vrede op het (Amerikaanse) kontinent te bewa ren" en het recht te laten gelden bij het zoeken naar een oplossing van het geschil. NEW YORK. Argentinië heeft een klacht ingediend bij de Veiligheids raad van de Verenigde Naties dat Groot-Brittannië een daad van gewa pende agressie heeft gepleegd tegen South-Georgia, dat het omschreef als een deel van het Argentijnse grond gebied. MOSKOU. Middelbare scholeren hebben op 20 april op het Poesjkin- plein in Moskou op de geboortedag van Adolf Hitler een demonstratie gehouden, zo is van onofficiële Sowjet-zegslieden vernomen. LUXEMBURG. Thailand mag, al dus heeft een ministerie delegatie uit dat land van Europees landbouw- kommissaris Poul Dalsager verkre gen, meer maniok in de E.G. invoe ren dan was afgesproken. het komt er naar mijn stellige over tuiging wel aan. Voorraden zullen weer moeten worden aangevuld, ter wijl de daling van de olieprijzen en meer in het algemeen het teruglopen van de inflatie alsmede het ontstaan van meer evenwichtige betalingsba lansverhoudingen, even zovele posi tieve faktoren zijn", aldus dr. Dui senberg. Geruime tijd Helaas zijn de rendementen steeds verder verslechterd waarmee het weerstandsvermogen van bedrijven verder is uitgehold. Daarom zal het herstelproces geruime tijd vergen. Matiging in de partikuliere en de kol- lektieve sektor blijft dan ook gedu rende vele jaren onontkoombaar om de uitholling ongedan te maken en daarmee de voorwaarden te schep pen voor duurzaam herstel van groei en werk. NEW YORK. Diverse oliemaat schappijen zijn op het ogenblik raffinage-projekten in Saoedi-Ara- bië aan het herzien. CAIRO. Twee Arabische staten die de betrekkingen met Egypte hadden verbroken, nadat dit land een vre desverdrag met Israël had gesloten, hebben de Egyptische president, Hosni Moebarak, gelukgewenst met het herkrijgen van het laatste deel van de in 1967 door Israël bezette Si- naï. MOSKOU. In Moskou is een telefo nische hulpdienst ingesteld voor mensen die in geestelijke en sociale nood verkeren. BANGKOK. In Bangkok is de 47- jarige Fransman Yves Le Bozec we gens heroïnebezit tot 33 jaar en vier maanden gevangenisstraf veroor deeld. Toen hij in januari 1980 op het vliegveld van Bangkok in een vlieg tuig naar Genève wilde stappen, was 2,9 kilo heroïne in zijn bagage aange troffen. MOSKOU. Een zwarte markt in boeken die in de Sovjet-Unie schaars zijn. Daarover heeft het Russische re geringsblad Izvestija zich bezorgd ge toond. Boeken van bijvoorbeeld Alexandre Dumas worden verkocht voor een bedrag ter hoogte van een maansalaris. CIUDAD BOLIVAR, Venezuela. In Puerto Ayacucho in het Amazonege bied van Venezuela is een Ameri kaanse zendeling aangehouden op verdenking van moord op een kind van twee jaar. BRUSSEL. De staalproduktie in de Europese Gemeenschap is in de maand maart opnieuw gedaald. Vol gens het Europese bureau voor de statistiek is deze daling volledig te wijten aan de langdurige stakingen die de Belgische staalsektor hebben getroffen. MADRID, 28-4. De drie .Spaanse militairen, die ervan worden ver dacht de belangrijkste rol te hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep van 23 februari vorig jaar, hebben dertig jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. De aanklager achtte hen schuldig aan militaire rebellie en aan gewapende opstand tegen de grondwettelijke orde. ZIERIKZEE. ..Doe maar" geeft vrijdat 30 april een koncert in jeugdsoos Bro- gum. Kaartjes hiervoor zijn al volledig uitverkocht en hieruit blijkt wel dat deze groep inmiddels grote populariteit heeft verworven in Nederland. Als echte bron voor een herstel van de werkgelegenheid ziet dr. Duisen berg een aantrekken van de investe ringen. Arbeidstijdverkorting in de vorm van meer deeltijdbanen wijst hij in beginsel niet af maar hij waar schuwt er voor dat kreatie van meer deeltijdbanen het aanbod op de ar beidsmarkt weer kan doen toene- WARSCHAU. Het blad Zycie Warszawy heeft regeringsfunktiona- rissen beshuldigd van obstruktie van de ekonomische hervorming van het land en gewaarschuwd dat staatssub sidies de pijn van de ingestorte eko nomie slechts verlengen. LONDEN. Het Britse kabinet heeft woensdagmorgen spoedberaad ge houden over de jongste ontwikkelin gen aan het diplomatieke en militai re front in het konflikt met Argenti nië over de Falkland-eilanden. MANILLA. De Aziatische Ontwik kelingsband (ADB) is er in geslaagd zich te verzekeren van de beoogde 3,2 miljard dollaar (ruim 8,3 miljard gul den) aan nieuwe bijdragen voor haar fonds ten behoeve van gunstige le ningen aan de armste landen in Azië en het gebied van de Stille Oceaan. LONDEN. De kosten van het zen den van de Britse interventiemacht van ruim 60 schepen naar de Falkland-eilanden is gestegen tot on geveer 270 miljoen pond sterling 1,25 miljard). Dit hebben rege ringskringen in Londen dinsdag mee gedeeld. BELFAST. Gemaskerde en gewa pende mannen hebben woensdagoch tend 24 autobussen opgeblazen in een remise te Armagh, ongeveer 50 kilo meter ten zuiden van Belfast. Er wa ren geen doden of gewonden. Dit deelde de politie mee. WASHINGTON. Ministers van bui tenlandse zaken van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Washing ton hebben woensdag een beroep ge- daad op Groot-Brittannië de vijande lijkheden in het zuiden van de Atlan tische Oceaan te beëindigen. UTRECHT, 28-4. Nu de centrale werkgeversorganisatie in de vlees- warenindustrie (10.000 man) de vak- bondseisen voor een nieuwe CAO blijft afwijzen gaat de Voedingsbond FNV CAO-onderhandelingen voeren per bedrijf. Als de bond ook bij de af zonderlijke vleeswarenbedrijven bot vangt zijn er akties te verwachten, stakingen inbegrepen, aldus een woordvoerder van de Voedingsbond FNV. ROTTERDAM, 28-4. Bij Unilever- Nederland is in 1981 nauwelijks spra ke geweest van een bevredigend her stel van de winst. De nettowinst steeg weliswaar van 4 min. naar 24 min., maar op de totale verko pen van 5,5 mljard van Unilever in ons land betekende dit, dat op elke gulden verkoop nog geen halve cent werd verdiend, aldus het personeels- jaarverslag van Unilever. Unilever vindt, dat de bakens ver zet zullen moeten worden voor het te laat is. Dit jaar zullen door voor tgaande reorganisaties 750 banen bij het koncern in Nederland verloren gaan, waarbij gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn. Zo zei direk- tievoorzitter M. L. Mogendorff van Unilever-Nederland bij de presenta tie van het jaarverslag. UTRECHT, 28-4. Niet aleen in de gezinszorg dreigt massaal banenver lies (10.000 stuks) door de bezuini gingsplannen van het kabinet, ook in de kraamzorg dreigen 1000 van de 5000 kraamverzorgsters hun baan te verliezen als minister Gardeniers (volksgezondheid) haar plannen uit voert om de kraamzorg thuis te be korten tot maximaal vijf (nu gemid deld negen) dagen. De Nationale Kruisvereniging zegt in een verkla ring van deze plannen van de mi nister „met grote bezorgdheid en ver bazing" kennis te hebben genomen. DEN BOSCH, 28-4. De restauratie van de toren van de monumentale Sint Jans-kathedraal in Den Bosch is klaar. Op koninginnedag, 30 april, wordt de toren door het restauratie- team overgedragen aan de gemeente, de eigenaar van de toren. De restauratie van de kathedraal zelf gaat inmiddels onverdroten ver der. Het zal nog wel enkele jaren du ren voordat ook dat karwei is ge klaard. De restauratie van de toren kostte ruim tien miljoen gulden. De herstelwerkzaamheden aan de ka thedraal vergen meer dan het vier voud, namelijk 42 miljoen gulden. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 30 APRIL NED. 1: Allereerst een reportage vanuit Harlingen. 's Middags wordt het Koninginnefeest voortgezet in Zuidlaren. Ook daarvan is een repor tage te verwachten. De AVRO opent het programma met de romantische film De ontembare Angelique. Het is de vierde film uit een serie van vijf, die zich afspelen rond de mooie An gelique aan het hof van Lodewijk XIV. Haar man is ternauwernood aan exekutie ontsnapt, maar is naar onbekende bestemming vertrokken. Ook Angelique ontvlucht het hof en scheept zich in en gaat het avontuur tegemoet. Na het programma van het IKON Oorlogsverklaring een tweede film getiteld Een zondag in New York. In de hoofdrollen, Jane Fonda, Cliff Robertson en Rod Taylor. Jane Fonda vertolkt de rol van een aan trekkelijke vrouw, die een uitgespro ken mening heeft over sex voor het huwelijk. Dat dreigt haar verloving te doen stranden en daarom gaat zij raad vragen aan haar broer in New York. NED. 2: Om zes uur worden de feestelijkheden van deze koninginne dag in Harlingen en Zuidlaren her haald. Boem Boem is de titel van een speciaal voor de tv gemaakte musi cal. In de hoofdrollen, André van Duin, Frans van Dusschoten en Cor- rie van Gorp, Betsey Smeets, Jaap Stobbe. Nellie is een meisje uit de „slechte" buurt en Walter een jongen afkomstig uit de „rijke" buurt. Ze ontmoeten elkaar en vinden elkaar aardig. De ouders van de jongen zijn tegen deze vriendschap en het meisje besluit dan ook naar Amerika te rei zen. En maakt daar zeer snel karriè- re. Tot slot van de avond beelden van het WK ball rom en Latin American dansen. VRIJDAG 30 APRIL NED. 1: 10.25 Koninginnedag '82; 13.00 Nieuws voor doven; 14.30 Ko ninginnedag; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Open schooltijd; 18.58 Nieuws19.00 Holland-België; 20.10 Angélique21.37 Journaal; 21.55 Oor logsverklaring; 22.35 Zondag in New York; 00.20 Nieuws; 00.25 Nieuws voor doven. NED. 2:18.00 Koninginnedag; 18.25 Paspoort18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Pluto en Junior; 19.15 ZOO is de dierentuin; 20.00 Journaal; 20.27 Boem Boem; 22.00 Aktua TV; 22.45 W.K. Dansen; 23.45 WCT Tennis00.40 Nieuws. ZATERDAG 1 MEI NED. 1: Het zou vreemd zijn als de VARA vandaag 1 mei. Dag van de Arbeid, niet zou aangrijpen om nog eens extra de aandacht te richten op het fenomeen „werk". Voor een dis- kussie hierover werden o.a. uitgeno digd: Wim Kok, André van der Louw, Joop den Uyl, Margo Vliegen- thartr en vele anderen. Na het Jour naal van hafl tien en het gevarieerde voetbalmagazine Voetbal 80 het En gelse tv-spel Verenigd Koninkrijk, waarin Colin Welland de rol vertolkt Vrijdag 30 april, 20.10 uur, Nederland 1: De ontembare Angelique. Angeli que aan het hof van Lodewijk de Veertiende. van kommissaris van politie, waar voor hij zelf een onderscheiding kreeg en het spel uit de bus kwam als de beste dramatische produktie van het jaar 1981. Het verhaal speelt zich af in een kleine stad in Oost-Enge- land, waar het stadsbestuur gevormd wordt door Lanbouwvertegenwoor- digers. Als de regering onpopulair bezuinigingsmaatregelen wil opleg gen, weigert het stadsbestuur daar uitvoering aan te geven, daar de vele arme inwoners het water toch al tot de lippen gestegen is. NED. 2: Na het journaal wordt af scheid genomen van het spelpro- gramma, de Tedshow, gepresenteerd door Ted de Braak. Vanavond zijn behalve de quizdeelnemers tevens te gast: Marga de Boer, Don Williams en de Hoofdstadoperette, Mieke Bos, de dansgroep Boutkan en vele ande ren. Vervolgens vijftig minuten spanning in de tweede aflevering van de Engelse serie In de macht van Quilp. Dit heerschap heeft beslag kunnen leggen op het winkeltje van grootvader, die met kleindochter Nell al bedelend de vlucht genomen heeft naar Londen. Het winkeltje krijgt bezoek van een vreemdeling, die het tweetal graag wil ontmoeten. Zou deze persoon redding kunnen brengen? Om vijf voor elf terug in de wereld van vandaag met de actuali teitenrubriek Hier en nu en daarna sportimpressies en uitslagen van wedstrijden in Studio Sport. Leven is samenleven is de eerste aflevering getiteld van de vierdelige reeks over denkingen, uitgesproken door ds. Meynen uit Amersfoort. ZATERDAG 1 MEI NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 VAR A's Film- klub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 A sta tistic, a reminder; 19.50 1 mei 1982; 21.37 Journaal; 21.55 Voetbal '80; 22.25 Verenigd koninkrijk; 01.05 Nieuws; 01.10 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se- ROTTERDAM. Volgende week donderdag opent minister Zeeval- king (verkeer en waterstaat) in Rot terdam de eerste fase van de nieuwe oost-westlijn van de metro. ROERMOND, 28-4. De Linburgse vrouwenraad moet opkomen voor de traditionele huishoudelijke rol van de vrouw, omdat die in sommige fe ministische geloofsbelijdenissen veel te weinig aan bod komt of zelfs gene geerd wordt. Dit zei de kommisaris van de koningin in Limburg, dr. J. Kremers, toen hij in Roermond een studiedag van de Limburgse vrou wenraad opende, gewijd aan het the ma „vrijwilligerswerk". Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. samstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Zo moeder zo dochter; 19.25 De lieverdjes van Grange Hill; 20.00 Journaal; 20.27 Tedshow; 22.05 In de macht van de Quilp; 22.55 Hier en nu; 23.25 Studio Sport; 23.50 Tot besluit; 00.00 Nieuws. ZONDAG 2 MEI NED. 1Tros A k tua Specia lzien we hoe de Amerikanen aankijken te gen het in Nederland bij velen heer sende anti-Amerikaanisme. In het uitsluitend op Amerika geënte pro gramma van de TROS deze avond, wordt vervolgens de Amerika- quizgepresenteerd, althans de fina le hiervan. Vijf kandidaten zullen trachten elkaar de loef af te steken wat kennis betreft van de Ameri kaanse geschiedenis, kuituur en geo grafie. Het nu volgende amuse mentsprogramma vanuit het Kur- haus te Scheveningen, „De Holland- Amerika Lijn" wordt gepresenteerd door Willy Dobbe en Wibo van de Linde. Als gasten zullen o.a. optre den Lionel Hampton en zijn Big Band, Lori Spee en Guy Mitchell. Henry Fonda, Myrna Loy, Stephen Collins én Lindsay Crouse zijn ver volgens te bewonderen in de film „Toen de zon stilstond", over een be jaard echtpaar dat een terugblik doet op hun lange bewogen huwelijksle- NED. 2: bi 1979 vond op Jamaica het Regaefestival plaats waarvan een reportage gemaakt werd. De reg- gaemuziek ontstond vanuit de Rasta- kuituur, waarop de hier uitgevoerde nummers Get up, stand up". „Rastaman live up" duidelijk geïnspireerd zijn. Achtergronden van deze kuituur werden verfilmd door de cineast Stefan Paul, waarvan in het programma „Reggae Sunsplash" de kijker fragmenten ge toond worden. Het historische maga zine „Kronycke" richt de aandacht o.a. op Nederlandse schilders in het Rome van de zeventiende eeuw, op de lokale streekgeschiedenis en op de Nederlandse verkiezingen vroeger en nu. Het vertrouwde zondagnamid dagprogramma van de NOS laat geen afwijkingen zien. Dus sport-, kunst en politiek geïnteresseerden, wees paraat'. De VPRO start met het aktu- aliteitenprogramma ,,BGTVen ver volgt de uitzending met een program ma rond de stad Berlijn.. ZONDAG 2 MEI NED. 1: 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Teleac; 17.00 Trinus Rie- mersma; 17.30 Wilde Ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 De Holland- Amerika Lijn; 00.10 Nieuws. NED. 2: 14.45 Open schooltijd; 15.30 Nieuws. 15.35 Tweetie; 15.40 Reggae Sunsplash; 16.25 Kronycke 17.05 Studio sport; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf min. be denktijd; 20.45 BGTV; 21.15 De ge daanteverwisseling; 22.30 Tijdsver schijnselen; 23.20 Nieuws. 30 „De logica ontgaat me ten enemale," antwoordde Hannie. „Je speelt toch niet enkel om te winnen? Het is een tijdverdrijf en een leuk tijdverdrijf." „O ja? Het zal wel, als jij het zegt Maar bij ons thuis wordt nooit gekaart en ik heb er ook nooit iets aan ge vonden. Het is een banaal spel, waarbij de gemoederen vaak verhit raken en dan ontstaat er ruzie. Ik houd niet van ruzie. Op de kegelklub is het altijd leuk. Daar komen trouwens enkel be hoorlijke mensen. Geloof maar, dat er zwaar geballoteerd wordt, als een nieuw lid zich aanmeldt We hebben een klein ploegje, zo'n twintig man, dus we willen het leuk houden. Er valt bij ons trouwens nooit een wanklank." Hannie had er maar geen antwoord op gegeven. In de loop der maanden had Flip wel eens het een of anderover de befaamde kegelklub verteld en na men genoemd. Dat waren allen intel lectuelen of zakenlieden. De gewone man kwam er vanzelfsprekend nooit in. Dit was en bleef een kongsi van mid denstanders en gelijkgestemden. En ze kon zich wel voorstellen, dat de an tecedenten van iedere ad spirant-kege laar tot in de finesses uitgeplozen en bekeken werden, alvorens de betrok kene tot de klub werd toegelatea Behalve dan dal kegelen had Flip geen enkele liefhebberij. Of het zou de tv. moeten zijn. Daaraan was hij ge woon verslaafd. Als het haar begon te vervelen - en dat gebeurde verschei dene avonden - nam ze een boek of tijdschrift, waarin ze zich verdiepte. Gelukkig was er in het winkelcentrum nu ook een bibliotheek gekomen, zodat ze naar hartelust kon lezen. Want om telkens een nieuw boek te kopen, daar voor was het haar toegemeten privé- geld in het geheel niet toereikend. Dus leende ze wekelijks een paar boeken uit de bibliotheek, terwijl ze af en toe een tijdschrift kocht, dat Flip overigens ook meestal las. Op gezette tijden reden ze de vrije maandagochtenden naar het geboorte dorp, waar ze om beurten de weder zijdse ouders bezochten. Of brachten er een zondagmiddag door. Een heel enkele keer, als het mooi weer was, reden ze de stad uit en dronken ergens een glaasje. Maar dergelijke tochten behoorden tot de uitzonderingen, want benzine was duur en waarom zou je plezierritten gaan maken als het niet nodig was? Per slot van rekening had den ze toch een mooi huis met een balkon aan de achterzijde van de wo ning? Als Hannie wilde zonnen, kon ze het daar toch doen? Ook hierover ontstonden kibbela rijen, want Hannie maakte zich nog als eens kwaad over haar al te zuinige man. Als Flip niet wilde rijden, ging Hannie zomers in haar eentje naar het strand, dat tenslotte maar een goede twintig minuten rijden van de stad lag Dan zwom ze om daarna nog een poosje te zonnen, alvorens naar huis terug te keren. En in de winter zwom ze in het Sportfondsenbad in de stad. Door HENK VAN HEESWIJK want ze wilde haar lichaam in konditie houden. Ze zat doorgaans toch al hele dagen in huis. Met de buren links en rechts bemoei den ze zich nauwelijks. Links was een drukke levensmiddelenzaak, maar de eigenaar en zijn vrouw waren overdag wel in het bedrijf, doch 's avonds trok ken ze naar hun huis in Bennebroek, terwijl de winkelchef met zijn vrouw boven de zaak woonde. En met een ondergeschikte wilde Flip niet amicaal worden. Dat streed tegen zijn princi pes, want hij was op zijn manier zich bewust van zijn afkomst zoon van een grote schoenhandelaar, de grootste in de stad. Dan ecannailleerde je je niet met ondergeschikten. Al was Van der Eijnde een aardige kerel en zijn frêle vrouwtje een lief, verlegen ding, de kontakten beperkten zich tot een vriendelijke groet wederzijds. Al stond Flip er wel op, dat zijn vrouw in ieder geval een deel van haar boodschappen bij de buren haalde, want dat was je natuurlijk verplicht Rechts was een herenmodemagazijn en hier was het omgekeerde het geval de eigenaar groette zijn buren even eens vriendelijk, maakte te hooi en te gras een kort praatje met Flip, als dat zo uitkwam, doch daarmee was het ook afgelopen. Bruinsma had een slee van een wagen, waarin hij doorgaans na het avondeten wegreed, soms met zijn knappe, volslanke vrouw, welke zich in hèt geheel niet met de buren bemoeide. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13