Radio Weltevreden Zieri B.V. GARAGE DIJKMAN OCCASIONS MEDEDELINGEN GEMEENTE ZIERIKZEE SAMAN SAMAN Discobar Weltevreden presenteert a.s. zaterdagmiddag 1 mei 11/2 uur lang live: „HET SCHELDE TRIO" Verton's schoenen TROMP Dit ter introduktie van hun hitsingle „De Zeeuwsche Stromen" op 't Telstar label. Hun optreden is gepland van 14.30 tot 16.00 uur in onze Discobar. Cees - Henk - John Korte St Janstraat 12-20, Zierikzee, tel. 01110-2805 NOTENOTENOTEN NOTENOTENOTEN Trim- en sportschoenen zijn helemaal in. Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) Let op onze weekendreklame Waarom Keltum edelstaal? 12 WELTEVREDEN U bent allen van harte welkom. Verkoop van onze single met handtekening mogelijk. Schelde trio O T E N O T E N O T E ,^v Doe je eindexamen HAVO/MAVO Zoek je vakantiewerk van eind mei tot eind augustus Bel 01110-2898 PAUMELLEN Herman Jansen Nieuwerkerk Als U schoenen met ze gaat kopen willen ze niet anders. Ze lopen er immers allemaal op. 't Moeten blitse stappers zijn met sterren en strepen. Goed voor hun voeten is 't niet. Logisch, 't zijn en blijven sportschoenen. Piedro komt met 'n verantwoord alternatief. Ja, Piedro komt met 'n goed alternatief, 'n nieuwe sportieve stapper. 'n Echte Piedro met alles erop en eraan. Met 'n leren binnenschoen en glanzend nylon van buiten. Piedro's in hun eigen stijl. De nieuwe kollektie staat nu voor u klaar. PiCDftO Havenplein 13 - Zierikzee - Telefoon 01110-2488 Toyota Starlet, zilvermetalic1979 f 9.750,— Toyota Starlet, zilvermetalic1979 f 9.250,— Toyota Starlet, rood1978 f 7.250,— Toyota Tercel coupé, orange-metalic. 1981 14.750, Toyota Carina 1600, blauwmetalic 1979 f 8.500,— Toyota Carina 1600, rood1977 f 5.500,— Toyota Cressida autom., bruinmetalic 1979 M3.250,— BMW 528, groen1975 f 6.500,— Opel Kadett stationwagen, rood1978 f 5.750,— Daf 46, groen1977 f 3.250,— Ford Escort 1300, rood1979 f 9.250,— Bovag-garantie - inruil financiering mogelijk ZUIDSTRAAT 10 HAAMSTEDE - TELEFOON 01115-1446 -1533 ^7 Herdenking der gevallenen Dinsdag 4 mei De burgemeester van Zierikzee maakt bekend dat de Nationale Her denking van allen - burger zowel als militair - die sinds 10 mei 1940, wan neer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn ge vallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, dit jaar zal worden ge houden op dinsdag 4 mei 1982. In verband daarmee deelt hij het vol gende mede: 1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang (zonsondergang heeft plaats om 21.09 uur) zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehan gen. Een ieder wordt verzocht de ze gedragslijn te volgen. 2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. 3. Van 20.00 uur tot 2 minuten daar na, zal overal en algemeen twee minuten volkomen stilte in acht worden genomen. Begin en einde van de stilte worden aangegeven door de sirene. Aan de vooravond van 4 mei zullen, door de zorg van de gemeente, op de gebruikelijke plaatsen bloemen kransen worden gelegd. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 29 april 1982 Hinderwet Openbare kennisgeving Op de secretarie van de gemeente Zierikzee liggen met ingang van 3 mei 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op za terdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage de beschikkingen op de ver zoeken van: 1. S. den Boer, Straalweg 6, Zierik zee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw-/pluimveebedrijf en veehouderij, op het adres Straal weg 6, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie K, num mer 195; 2. J. J. Bolijn, Bettewaardsedijk 2, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf en vee houderij. op het adres Bette waardsedijk 2, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 560; 3. J. J. van Dienst, Steenovenseweg 6, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking heb ben van een landbouwbedrijf, op het adres Steenovenseweg 6, ka dastraal bekend gemeente Zie rikzee, sectie K, nummer 142; 4. M. Kloet, Gasthuisdreef 1, Zie rikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf en veehouderij, op het adres Gasthuisdreef 1, ka dastraal bekend gemeente Zie rikzee, sectie H, nummer 62; 5. C. Legemate, Groeneweegje 3, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf, op het adres Groe neweegje 3, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie F, nummer 1330; 6. L. de Ruijter, Boerenweg 9, Zie rikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een rund veehouderij, op het adres Boe renweg 9, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie H, num mer 29; 7. J. C. Pannekoek, Steenovense weg 2, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en vee houderij op het adres Steenoven seweg 2, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie K, num mer 464; 8. J. J. Stols, Bettewaardsedijk 8, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf, op het adres Bette waardsedijk 8 en 11, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sec tie H, nrs. 451 en 503; 9. J. C. Uijl, Zandweg 37, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een landbouw- en veehouderijbedrijf, op het adres Zandweg 37, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 564; 10. C. M. v. d. Velde, Oudeweg 25, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruit- teeltbedrijf met opslagruimten voor landbouwprodukten op het adres Oudeweg 25, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sec tie H, nrs. 167/168; 11. A. A. Vis, Bettewaardsedijk 4, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een land bouwbedrijf en pluimveehoude rij, op het adres Bettewaardse dijk 4, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie H, num mer 452. Burgemeester en wethouders hebben - gelet op de uitgebrachte adviezen - besloten de gevraagde vergunning onder voorwaarden, teneinde ge vaar, schade of hinder voor de omge ving te voorkomen, te verlenen. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door; a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden ge richt aan H.M. de Koningin en wor den ingediend binnen een maand na datum van terinzagelegging van de beschikking bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen over eenkomstig artikel 60a vari dè Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi ge voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 's- Gravenhage. Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Bestemmingsplan De burgemeester van Zierikzee maakt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 26, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 3 mei 1982 gedu rende een maand voor een ieder ter ger. .•entesecretarie, afdeling Alge mene Zaken, ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 19 april 1982, num mer 19, vastgestelde bestem mingsplan ..Heuvelsweg", met de daarbij behorende toelichting. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende bovenbedoelde termijn van een maand bij gedepu teerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg bezwaren tegen het bestemmingsplan indie- De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 22 april 1982 Wijziging bestemmingsplan De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 april 1982 heeft besloten dat een wijziging van het bestemmingsplan „Poortambacht I" wordt voorbereid voor het perceel Eendrachtstraat 46. Genoemd besluit met bijbehorende kaart ligt met in gang van 3 mei 1982, ter gemeentese cretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 29 april 1982 Art. 19 Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend dat door de heer J. Bil, te Zierikzee een bouw- aanvraag is ingediend voor het bou wen van een garage aan de Een drachtstraat 46, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie M 347. Deze bouwaanvraag is in strijd met het voor het perceel Eendrachtstraat 46 geldende bestemmingsplan „Poor tambacht I", doch is in overeenstem ming met de in voorbereiding zijnde gedeeltelijke herziening van dit plan. Wij zijn bereid aan dit bouwplan me dewerking te verlenen met toepas sing van art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 50, lid 8 van de Woningwet. De bouw vergunning kan echter eerst worden verleend nadat gedeputeerde staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar voor het bouwplan hebben afgegeven; deze verklaring kan pas worden aangevraagd nadat de aan grenzende of naburige eigenaren en gebruikers in de gelegenheid zijn gesteld van het bouwplan kennis te nemen en daartegen bezwaren in te dienen. In verband met het voorgaande lig gen de op de aanvraag betrekking hebbende bescheiden met ingang van 3.mei-a.s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter gemeentesecreta rie van 9.00-12.00 uur, afdeling Alge mene Zaken, ter inzage. Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder zijn (gemotiveerde) bezwa ren tegen het onderhavige bouwplan aan het college van burgemeester en wethouders, Meelstraat 8 te Zierik zee, schriftelijk kenbaar maken. Burgemeester en wethouders voor noemd, TH. H. DE MEESTER,burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 29 april 1982 Commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor financiën vergadert 3 mei aanstaande om 17.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: afsluiting kapitaaldienst 1981 overbrenging restant-kredieten 1981 naar de kapitaalsdienst 1982 toevoeging aan de reserve „nade lige gevolgen i.v.m. door de ge meente verleende garanties voor de betaling van rente en aflos sing hypothecaire geldleningen" toevoeging aan de reserve „aan leg nieuw sportpark" restauratie Gravensteen financiële gevolgen voor de ge meente ten aanzien van de ex ploitatie van jeugdsoos Brogum. II. De vaste commissie van advies en bijstand voor sport vergadert 6 mei a&r.Maande om 16.30 uur in de raad zaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: plannen tot realisatie van een tennisaccomodatie in de wijk Poort ambacht Bij Groente- en Fruitmarkt is het niet alleen in mei voordelig maar het hele jaar door! En dit zon der bonnen en VOLOP voorradig 2 grote kroppen slavoor 1,15 1 Hollandse komkommervoor 0,95 V2 kilo Hollandse tomatenvoor 1,85 2 kilo Golden Deliciousvoor 3,75 15 vol sap zoete sinaasappelsvoor 2,95 Wij zijn ook uw adres voor het verzorgen van uw FRUITSTUKKEN Wij hebben ze voor u vanaf 7,50 Verder hebben wij voor u: Hollandse aardbeien, snijbonen, spercieboon- tjes, bloemkool, spinazie, andijvie, jonge bos worteltjes, bos bietjes, bos uitjes, Granny Smith, Red Delicious en nog vele andere soorten verse grroenten en fruit. Komt u ook eens naar de winkel en kijk en vergelijk onze prijzen en kwaliteit en u zult zien, Saman is het voordeligst. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 De vraag doet zich wellicht voor, waarom Keltum de nadruk legt op roestvrijstaal. De voornaamste reden is dat Keltum als bestekmerk een volledig program ma wil bieden. In echt zilver en pleet was Keltum al het grootste merk. De voordelen van edelstaal: 1. 18/8 keltum edelstaal heeft een maximale resis tentie tegen corrosie het is roestvrij ot „door en door vlekvrij", dus duurzaam. 2. 18/8 Keltum edelstaal vraagt een minimaal onderhoud en veilig in de vaatwasser. 3. 18/8 Keltum edelstaal is uiteraard veel lager geprijsd dan zilver of pleet. Keltum edelstaal een produkt van: Koninklijke van Kempen en Begeer KELTUMDEALER DAM 10 IN DE STRAAT VAN DE APOTHEEK 01110-2443 ZIERIKZEE Koopt bij onze adverteerders!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12