Mevo '80 heren sluiten seizoen af met voortreffelijke show: 3-0 ERIC DE NOORMAN Te koop Volleybalkompetitie besloten INGEZONDEN STUKKEN SUCCESJES Drukkerij L 0 i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 27 april 1982 Nr. 23105 7 WESTERSCHOUWEN. Het duinlandschap tussen Haamstede en Renesse, bij de Verklikker op een plaat uit 1934. Z1ERIKZEE, 24-4. Een week nadat de herenploeg van volleybalvereniging Mevo'80 in Puttershoek het kampioenschap behaalde heeft de formatie van trainer/coach Marco Reedijk in Sporthal Onderdak de puntjes nog eens extra op de i gezet door in een voortreffelijke wedstrijd met 3-0 af te rekenen met TOP, dat lange tijd met Mevo'80 en Intermezzo in de race was voor de titel. Ook de tweede Schouwen-Duivelandse kampioen kwam winnend uit de laatste kompetitiewedstrijd. In Onderdak won Kwiek uit Bruinisse met 1-3 van de damesploeg van Mevo'80. Van de overige Mevo'80 teams won het derde damesteam met 3-0 van Volley/Quick, maar moesten zowel het derde en vierde herenteam met fikse nederlagen genoegen nemen. Ook het tweede en vierde damesteam wonnen hun laatste wedstrijden. In een uitermate goed gespeelde wedstrijd bleef het eerste herenteam van Mevo'80 met 3-0 het bezoekende TOP uit Briele de baas. Vooral in de Mevo '80-dames vanavond voor beker tegen eerste klasser ZIERIKZEE, 27-4. Vanavond - dins- dag 27 april - speelt het eerste da mesteam van volleybalvereniging Mevo '80 een interessante beker wedstrijd in de tweede ronde. Tegenstander is het Nieuw-Lekker- landse Molenwiek, dat in de kompe titie uitkomt in de eerste klas. Deze wedstrijd wordt vanaf 19.30 uur gespeeld in de gymnastiekzaal van de Rijksscholengemeenschap Prof. Zeeman aan het Hatfieldpark in Zie- rikzee. Scheidsrechters voor WIK-tennis De tennisvereniging WIK uit Kerk- werve heeft er zes nieuwe scheids rechters bij. Zij hebben met goed ge volg het examen voor scheidsrechter- kategorie D afgelegd en zijn be noemd tot verenigingsscheidsrech- ter. De kursus stond onder auspiciën van de K.N.L.T.B. Distrikt Zeeland. De nieuwe scheidsrechters zijn: Ton van der Tak, Maria van Strien, Petra Exoo, Alexandra Gyarmathy, Piet de Ruiter en Jopie Kouwenberg. Programma zaterdagkompetitie De zaterdagkompetitie met een volledig programma was voor de 4 teams uit de Westhoek weinig suk- sesvol. Het eerste team verloor bij Duive- land op alle onderdelen. Uitslag 6-0. In Kapelle bij Goes onderging Westerschouwen II een zelfde lot, doch met een gunstiger eindstand, nl. 4-2. Het derde team met een paar jonge re spelers erbij kon weer niet impo neren en verloor thuis kansloos van De Schenge uit Arnemuiden met 0-6. Westerschouwen IV stevent op het kampioenschap af. Nu werd opnieuw gewonnen en wel bij TEBO II in Heinkenszand en wel met 2-4. Het zondagteam won thuis overtui gend van Noord-Beveland uit Kort- gene met 8-0. tweede en de derde set speelde de Zierikzeese ploeg met zijn tegenstan der. Door snel en geraffineerd spel werd het Brielse team keer op keer verrast Via 16-14 en twee keer 15-6 werd een overtuigende zege binnen gehaald. De kampioensploeg van Me vo'80 boekte in 22 wedstrijden 18 keer een 3-0 zege en won daarnaast ook twee keer met 3-1. Twee wedstrijden (tegen Intermezzo en Spivo) eindigden in 2-2, maar Marco Reedijk en zijn mannen hoefden niet een nederlaag te inkasseren, zodat van een waardig kampioen mag worden gesproken. Karakter In het eilandelijke damestreffen tus sen Mevo'80 en kampioen Kwiek was de eerste set bijzonder spannend en bleef de stand tot 17-17 gelijk, voor aleer Mevo'80 de winst binnen kon halen met 19-17. In de twee volgende sets liet de Bruinisser ploeg vervolgens zien, dat men niet zo maar kampioen was ge worden. Met 8-15 en 10-15 werden zowel de tweede als de derde set naar Bru gehaald, waarin met het in de vierde set simpel leek te gaan afwer ken, toen Kwiek met 7-2 aan de lei ding kwam. Nog eenmaal echter trok Mevo'80 een blikje karakter open, waardoor men bij 14-14 naastzij kwam. Toch drukten de bezoeksters alsnog door naar 14-16 en 1-3. Wel licht zou een puntendeling eerlijker zijn geweest, maar het grote verschil tussen de beide ploegen was het wel of niet in de ploeg hebben van Corrie Wilbrink, een speelster, die de Brui nisser ploeg voortreffelijk draagt Het tweede damesteam klopte in eigen zaal Apollo I uit Numansdorp met 3-0, hetgeen zondermeer een pui ke prestatie genoemd mag worden. De eerste en tweede set gaven een kat en muis-spelletje te zien (15-2 en 15-3), terwijl Apollo het in de derde set ten minste nog tot 16-14 kon brengen. Het derde damesteam won de laat ste thuiswedstrijd tegen Volley/Quick uit Strijen vrij gemakkelijk,'hetgeen door de cijfers 15-5, 15-7 en 15-8 re delijk duidelijk wordt geïllustreerd. Door dit resultaat plaatst het Zierik zeese team zich als tweede in de vierde klasse F, waardoor mogelijk promotie/ degradatiewedstrijden gespeeld moe ten gaan worden voor een plaats in de derde klas. Het vierde damesteam klopte in Bruinisse het tweede team van Kwiek met 1-3 via de setstanden 11-15,15-10, 10-15 en 2-15. Het derde herenteam was niet opge wassen tegen het evenwichtige Spivo IV. De Spijkenisser ploeg won in eigen hal met 3-1. De eerste twee sets waren voor de thuisploeg via 15-5 en 15-8, maar daarna kon Mevo'80 met 11-15 even wat terug doen, vooraleer Spivo IV de zaak simpel afrondde: 15-6. Het vierde herenteam kreeg een in- gekalkuleerde nederlaag aangemeten van TOP III uit Brielle. In sporthal Onderdak ontnamen de bezoekers Mevo'80 alle illusies via de setstanden 11-15, 4-15 en 8-15. Wedvlucht P.V. „De Reisduif", Sint Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te Sint Philipsland vanaf St. Quentin op 24-4-'82. In concours waren 474 duiven. Ze werden met een noorden wind gelost om 9.00 uur. De snelheid van de eerste duif was 967.80 m/m. Aankomst 12.34.03. De snelheid van de laatste duif was 831.29 m/m. Aan komst 13.09.12. Iz. Vermeij 1, 2, 3, 6, 7,*16, 17, 26, 33, 64, 70, 74, 78 en 119; L. Reijngoüdt 4, 22, 54 en 68; A. S. Hoogalnder 5,11, 44 en 106; J. v. Oeveren Zn 8, 20 en 46; W. Ëeurkens 9 en 110; Vermaas/Ver wijs 10, 15, 27, 34, .86, 98, 109 en,118; J. D. Quist 12, 6Ó| 1Ó1 en 104; A. Faasse 13, 15, 48, 67, 75, 79, 83 en 115; Jack Reijngoüdt 14, 65 en 94; J. Walpot 18, 28, 30, 50, 66, 80, 90 en 102; J. Quist 21, 38, 82, 105, 107 en 112; F. den Braber 23, 57 en 93; C. Dieleman 24; C. Ver wijs 25; Iz. Reijngoüdt 29 en 35; J. C. Verhijs 31 en 96; Jac. Geense 32,40 en 88; Adr. Verwijs 31, 42, 56 en 62; Gl. Walpot Zn 37,59 en 113; J. Smits 39, 72 en 111; S. M. Quist 41, 49. 55, 58, 71, 87, 89, 91, 92 en 95; A. P. v. d. Reest 43, 63 en 81; J. Verwijs Zn. 45, 61, 97 en 100; M. Mol 47, 73 en 116; M. Meijer Zn. 51 en 84; Joh. Reijngoüdt 52 en 103; K. de Frel 53 en 77; D. Hage 69 en 108; J. Zuidweg 76; K. A. Reijngoüdt 85 en 117; K. van Dommelen 99; M. Laban 114. Begeleidingsgroep Borstkanker- patiënten Maandag 3 mei hebben we onze vol gende bijeenkomst. Deze middag be gint deze keer om 13.30 uur en we zijn te gast bij het Congrescentrum „De Zeeuwse Stromen", Motel weg 5 te Renesse. Daar zal de film vertoond worden welke getiteld is: „Kitty, ik ben meer dan kanker". Het belooft een zeer interessante middag te wor den en we rekenen dan ook op uw aanwezigheid. Tot maandag 3 mei. Heeft u nog vragen: U kunt altijd bellen naar de volgende telefoon nummers: mevr. Beun 01110-2142; mevr. Slager 01115-2384. Begeleidingsgroep B.-patiënten „N en U" speelde niet te Noordgouwe Op zaterdag 24 april werd tijdens de opening van het multi-funktionele ge bouw te Noordgouwe door de sekreta- ris van de Beheerskommissie Dorps huis te Brouwershaven, mede gedeeld dat de muziekvereniging „N en IJ" te Zonnemaire helaas verhinderd was. Ja, ja, maar het was wel even anders. Als lid van genoemde Beheerskom missie heb ik „N en U.. gevraagd de opening te willen opluisteren „als ver rassing voor Noordgouwe". Ik was mij er zeer wel van bewust, dat een optre den moeilijk zou zijn; de tijd van voor1 bereiding was kort en op zaterdag een zo grote muziekgroep bijeen te krij gen, is wel wat Een afwijzend ant woord had ik dan ook wei kunnen be grijpen, maar - zo bleek - de voorzitter van „N en U" wilde toch wel over het verzoek praten. Een gesprekje volgde met de sekretaris van de Beheerskom missie. De tijd moest veranderd; het werd 19.00 uur Lp.v. 16.00 uur. Weer ging ik naar de voorzitter om hem de gewijzigde plaats en tijd mede te delen. Na afloop van een (muziek)-vergade ring deelde een bestuurslid mij mede: „we spelen". Die mededeling deelde ik direct mede aan de sekretaris, die het programma publiceerde in de pers en op raambiljetten. Een uur voor de opening evenwel hoorde ik dat „N en U" niet zou op treden. Desgevraagd was het kom- mentaar: „niets officieels van Noord gouwe te hebben gehoord. Men wist van geen tijd en plaats". Vier maal aan de deur geweest met mededelingen, maar niets weten. Uiteraard was ik slechts „bemiddelaar" geen berichtje in de zin van „in principe akkoord, maar we wachten op een officieel te lefoontje uit Noordgouwe?". Nee, „N en U" laat het er op aanko men en zet een mens in de kou. Een lid van de Beheerskommissie heeft voor een andere kwestie onlangs bedankt; ik zal dat niet doen, maar het zou wel goed zijn voortaan als „iemand" te worden beschouwd, zeker door eigen mensen. C. Mandemaker-Penning Landelijke aktie Kinderzaaidag Heeft u kinderen van zo tegen de drie jaar tot onder de zestien? Dan ra den wij u aan om ze, vanaf woensdag 28 april t/m zaterdag 1 mei aanstaan de, „de weg te wijzen" naar een NVT tuincentrum in uw omgeving. NVT tuincentra zijn onder meer te herken nen aan een oranje vlag-met- beeldmerk bij de ingang. Tijdens genoemde periode krijgen alle kinderen daar, zolang de voor raad strekt, namelijk een zakje courgette-zaad en een duidelijk instruktie-foldjertje .gratis, uitge reikt. - Dit in he,t kader van de .jKinder- zaaidag" 1982; een NVT-evenement dat langzamerhand een leuke tradi tie gaat worden. De opdracht bij deze geste met een wedstrijd-karakter luidt: „Wie kweekt de langste courgette?" Een courgette is - zoals u misschien weet - een plant met grote groene komkom merachtige vruchten. Deelnemers(-sters) die de zaai- en verzorgingsinstrukties- goed opvol gen, kweken na verloop van tijd een prachtige lange courgette. Die moe ten zijn straks tussen 22 en 25 sep tember aanstaande inleveren bij het tuincentrum waar zij de zaadjes heb ben gekregen. Daar wordt bepaald wie de langste, op één na en op twee na langste vrucht heeft ingeleverd. Die kinderen krijgen dan van het NVT tuincentrum een prijs, in de vorm van een aardig beeldje. Alle kinderen ontvangen trouwens ook een aandenken, in de vorm van een deelname-certificaat Nadat de winnaars per tuincen trum zijn beloond, wordt nagegaan wie landelijk de langst courgettes hebben gekweekt. De eerste drie lan delijke prijzen bestaan achtereenvol gens uit een fiets, een draagbare ra dio en een fototoestel. Verder zijn er nog dertien troost prijzen te verdelen. Kansen genoeg dus, dachten wij. Maar het gaat na tuurlijk niet om de knikkers maar om het spel. Tuinieren is een fijne hobby, waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Een leuk initia tief van de NVT tuincentra die „kweekwedstrijden", want zo kweek je enthousiaste amateur- tuinders-in-de-dop, die wij bij deze al veel sukses met hun courgette toe wensen. Nederlandse Vereniging van Tuincentra Wigberths wraak 64. Duizelig gaat de Noorman weer overeind zitten en de pijn in zijn schouder en boven been, vertelt hem, dat de verraderlijke schut ter tenminste twee keer op hem geschoten moet hebben. „Daar zijn we weer", hoort hij Svein naast hem zeggen. „Niets ernstigs gelukkig. Maar die schurk is er geweest, daar heeft Sveintje vöor gezorgd". „En de koning", vraagt Eric ongerust. „Die leeft nog, zoals ge ziet", klinkt een stem en Vortigern voegt zich snel bij hem. „Ik ben u dubbele dank verschuldigd," zegt hij Er ic de hand toestekend. „Ge verijdelde een moordaanslag, ge maakte een Piet gevangen, die wel eens een heel belangrijk persoon kon blijken te zijn." De Noorman staat op als Vortigern hem wenkt en zonder op de pijn in zijn been te let ten, volgt hij de vorst. „Terwijl gij de gevangene binnenbracht, viel ik aan", zegt Vortigern. „Wonderlijk ge noeg, boden de Pieten bijna geen weerstand. Ze trokken zich terug en hebben zich aan de overzijde van de heide in het bos verschanst. Wat ze van plan zijn, moeten we maar afwach ten, hoewel ik denk, dat ze haastig een krijgs raad belegd hebben. Mijn mannen houden het woud in het oog, want waarschijnlijk zullen de Pieten nu willen onderhandelen om de gevan gene uit onze handen te krijgen." „Bij de goden", valt Eric uit, „misschien is het koning Grimthan zelf wel, ons kent de Pic- tenvorst van aanzien en helaas heb ik Mildred naar de burcht terug laten brengen. Maar we zullen spoedig meer weten". Enkele uren later verschijnen inderdaad twee ruiters behoedzaam uit het woud, die hun speren in tweeën breken, ten teken, dat zij in vrede komen, maar de boodschap die ze mee brengen. zal een lelijke streep halen door de verwachtingen van de Britten. Dankbaar en blij willen wij u vertellen dat wij de dochter die aan onze zorgen werd toe vertrouwd RENSKE willen noemen. PETER en ARJA DE RUIJTER 25 april 1982 Platteweg 16 4322 BE Scharendijke Arja en Renske rusten van 13.00 tot 15.00 uur. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Wij willen al onze kennissen, vrienden en familieleden har telijk danken voor de vele gelukwensen, die wij na de ge boorte van onze zoon JULIEN mochten ontvangen. DINY en EUGÉNE TOTTÉ 4305 AD Ouwerkerk, april 1982 Burg. Romeijnstraat 1 „Vaste rots van mijn behoud". Gez. 83 (oude bundel). Verdrietig omdat wij haar moeten missen, maar dank baar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, berichten wij u het overlijden van onze dappere, zorgzame moeder en schoonmoeder, onze lieve oma SARA VIERGEVER weduwe van WILLEM MARINUS SCHIEWOLD Zij werd 78 jaar. Nieuw-Vossemeer: T. N. SCHIEWOLD R. T. SCHIEWOLD-HUIZING Geleen: D. C. KOSTER-SCHIEWOLD L. F. KOSTER HARM en CORRY KOSTER-ZONNEVELD Oud-Vossemeer: ERNESTINE en PETER BIJLEFELD-SCHIEWOLD Dordrecht: SAKI A en JAN ZONDERVAN-SCHIEWOLD Haamstede: LIESBETH KOSTER Geleen, 23 april 1982 „Bunderhof", .kamer 105 Kórrespondentiëadrès: f *Óp ■dé'Kr^orikel 33, 6161 TR Geleen. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 28 april a.s. te Geleen. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze geliefde, zorgzame moeder en oma JACOBA SOETERS-DEN BOER betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: M. SOETERS Zierikzee, april 1982 15.50.00 ha prima landbouwgrond gelegen te Dreischor tussen de Kapteinsweg en de Gaan- derse'sweg. Ligt aaneengesloten en is vrij te aanvaarden. Nadere inlichtingen bij: Te koop: Voor al uw zonwering en ta pijt naar Meubelstoffeerderij Goudzwaard, tel. 01110-2491, Meelstraat 24, Zierikzee. Woensdag komen wij toch in Scharendijke, Brouwersha ven, Zonnemaire, Dreischor, Kerkwerve en Noordgouwe voor het opmeten van zonwe ring. Heeft u interesse? Bel ons dan. Wij komen geheel vrijblijvend bij u langs (ook voor reparaties aan binnen- en buiten zonwering). Zonwe ring „De Nobelpoort", fa. W. Goudswaard en Zn., Hoek K. Nobelstraat 2, Zierikzee, 01110-2497. Hubo-Renesse voor karwei- klare doe-het-zelf machines, zoals schuur-, zaag- en decou- peermachines van Bosch en Black en Decker. Altijd aan biedingen. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Dagelijks verse winter bloemkool bij J. C. van As, Kloosterweg 6, Noordgouwe. Haamstede: vrijst. semi bun galow op 506 mJ eigen gr.; grote tuin op Z.; karport, dichtbij dorpskern, p.n.o.t.k. Tel. 010-662288 of 01115-1402. Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Janne wekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7