die zekerheid hou je? HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Vakbeweging wil opnieuw praten met regeringspartijen Huishouden en energierekening Geen zwaardere lasten AOW-hoogte en de premie Slechte stoelen Landelijk alarmeringssysteem Wat biedt de BEELDBUIS? Minder zendtijd uitbreiding Illegale zenders zwijgen opgelegd Kok: Grotere rol werknemers bij arbeidsomstandigheden Om gezins verzorging ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 27 anril 1982 Nr. 23105 Het bezuinigingsbeleid UTRECHT, 26-4. De vakcentrales FNV en CNV willen met de regerings partijen verder praten over de bezui nigingsplannen van de regering, de gevolgen hiervan voor de werkgele genheid en de rol van de vakbewe ging hierbij. Zowel de Federatieraad van de FNV als de Verbondsraad van het CNV hebben maandag nog eens hun be zorgdheid uitgesproken over de ma nier waarop de politiek de vakbewe ging bij haar plannen betrekt Het ge sprek met de regering over de voor jaarsnota (vorige week) was daar een voorbeeld van, en als we niet duidelijk van ons laten horen gaat het met de vaststelling van het beleid voor 1983 precies zo, aldus FNV en CNV. De DEN HAAG, 26-4. De gasbedrijven in Nederland moeten socialer optre den tegen huishoudens die de ener gierekening niet meer kunnen beta len. Daardoor moeten zij de leve ringsvoorwaarden voor gas verande ren en desnoods lagere \'oorschotbe- dragen rekenen. Dit zijn enkele van de eisen die Konsumenten kontakt uit Den Haag maandag heeft gedeponeerd bij de Vegin, de Vereniging van gasbedrij ven. De konsumentenorganisatie vindt het a-sociaal dat distributeurs van gas zo makkelijk de meter afslui ten wanneer de rekening niet op tijd is betaald. DEN HAAG, 26-4. Voor herstel van onze ekonomie is het nodig dat de overheid eindelijk eens ophoudt zwaardere lasten te leggen op werk gevers en werknemers in het be drijfsleven. Dat heeft de werkgever sorganisatie VNO maandag ver klaard in een reaktie op het plan van de regering om per 1 juli een solidari- teitsheffing in te voeren in de vorm van een tijdelijke verhoging van de loon- en inkomstenbelasting van 1,5 procent. DEN HAAG, 26-4. De hoogte van de AOW zal afhankelijk gesteld moe ten worden van het aantal jaren dat premie is betaald. Wel zal er een minimum-ouderdomspensioen moe ten komen, dat zo nodig kan worden aangevuld tot by standsniveau. Het onderscheid tussen gehuwden en niet-gehuwden, tussen kostwinners en nietrkostwinners zal moeten ver dwijnen. Dat is een van de punten uit een plan tot herziening van de sociale zekerheidswetgeving, dat het Neder- lands Christelijk Nationaal Vakver bond heeft ingediend. HAARLEM, 26-4. Het personeel van de provinciale griffie in Noord- Holland kampt met rugklachten, die de bedrijfarts toeschrijft aan slechte kantoorstoelen. Om die reden heb ben de provinciale staten maandag besloten om anderhalve ton beschik baar te stellen om nieuwe stoelen te kopen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. De dienstenbonden van FNV en CNV hebben besloten op kor- te termijn weer te gaan onderhande len over een nieuwe bank-CA O. DEN HAAG. De benzine-oorlogdie de oliemaatschappijen uitvechten stelt volgens de Consumentenbond weinig voor. De borden met kortingen waar mee de klant wordt verleid het ben zinestation aan te doen zeggen niet veel, aldus de bond in een artikel in de Consumentengids van mei. RIJSWIJK. Hollandsche Beton- en Waterbouw, een werkmaatschappij van de Hollandsche Beton Groep (H.B.Gj, heeft opdracht gekregen voor de bouw van een kademuur in de Achtste Petroleumhaven op de Maasvlakte in Rotterdam. FNV wil de komende weken zowel met de fraktievoorzitters van CDA, PvdA en D'66 als met de delegaties uit de Kamerfrakties van deze partijen een diepgaand gesprek hebben over de sociaal-ekonomische problemen. DEN HAAG. Nederland zal 16 tot 20 miljoen bijdragen in het Ariane 4 programma, de ontwikkeling van de Europese draagraket waarmee Euro pa vanaf 1982 over een onafhankelij ke lanceermogelijkheid voor onder meer kommunikatiestellieten wil kunnen beschikken. DEVENTER. Het uitgeverskon- cern Kluwer voorziet een zorgelijke ontwikkeling van de publiekstijd schriften wanneer de daling van de advertentie-omzet zich voortzet. Ad vertentie-inkomsten maken bijna de helft uit van de totale inkomsten van tijdschriften. MIDDELBURG. De belangstelling voor de hoorzittingen van de stuur groep Maatschappelijke diskussie energiebeleid, is tot nog toe buiten gewoon groot. Dat konkludeerde jonkheer mr. M. de Brauw, voorzit ter van de stuurgroep na afloop van de hoorzitting in Middelburg. AMSTERDAM. Een breed front van tientallen organisaties op het ge bied van kunst, kuituur en kunstzin nige vorming, zowel van werkgevers als werknemers, zijn maandag in ak- tie gegaan tegen bezuinigingen van de overheid in deze sektor. HULST. Een felle uitslaande brand heeft even na zes uur een pla tenzaak in het centrum van het Zeeuwsvlaamse Hulst volledig ver woest. APELDOORN. Een kommunie- feest in Apeldoorn is uitgelopen op een massale vechtpartij waaraan meer dan honderd woonwagenbewo ners uit Apeldoorn, Zwolle en Kam- ,pen hebben deelgenomen. ROTTERDAM. Officier van justi tie, mr. D. Hart, heeft bij de recht bank in Rotterdam tijdens de derde zittingsdag van het „Black Harley"- proces, wegens zware mishandeling, diefstal, heling en drugbezit, drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 23-jarige R. D. LOCHEM. Een felle uitslaande brand heeft een paviljoen van het jongensinternaat Amsen in het Gel derse Lochem in de as gelegd. Van de inventaris kon niets worden gered. UTRECHT. De kring van boe- kenspêciaiiStèn ih'Utrecht, onder deel van Brüha,'heeft "hi j d Utrecht- se politie aangifte gedaan van een omvangrijke fraude. Volgens de di- rektie van het bedrijf zou een van de medewerkers het bedrijf voor 6,5 ton hebben opgelicht door geknoei met de computer. APELDOORN. Een meubel groothandel op het industrieterrein Apeldoorn in die stad is in de nacht door een korte, hevige brand geheel in de as gelegd. AMERSFOORT. De Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren heeft akties in het hoofd tegen de „onevenredige bezuinigingen" bij de gemeenten ten opzichte van het rijk. DORDRECHT. De Dordtse politie heeft dit weekeinde 2,5 kilo heroïne in beslag genomen. Volgens de poli tie is de detailhandelswaarde daar van 750.000 gulden, er werden vier mensen, allen Engelsen, gear resteerd. THOLEN. Zondagavond is in Poortvliet (gemeente Tholen) de 29- jarige Leendert L. Vroegop uit Oud- Vossemeer bij een verkeersongeval om het leven gekomen. ROTTERDAM. De Rotterdamse politie heeft in een woning in de Put- sestraat in Rotterdam een zendin- stallatie in beslaggenomen van de „Vrije Televisie Omroep Rotterdam". DEN HAAG. De Nederlandse rege ring heeft met zorg kennis genomen van de jongste ontwikkeling in de Falkland-krisis. DEN HAAG. Het KNMI in De Bilt heeft op een Sowjetrussische kern proef geregistreerd die genomen werd in het proefgebied van Semipa- latinsk in Oost-Kazakstan. Dit heeft een woordvoerder zondag meege deeld. ROERMOND. Het historische St. Odiliënberg, een van de vier Ruhrstreekgemeenten nabij Roer mond krijgt steun van de provincie Limburg bij de oprichting van een Heemkundig museum. Dat werd duidelijk in een toespraak die hij maandag hield op het arbeidsomstandighedenkongres in de RAI in Amsterdam. De over eenstemming zou bereikt moeten worden op het niveau van be drijfstakken, maar ook in de onder neming, aldus Kok. De regels die de overheid de afgelo pen jaren over arbeidsomstandighe den heeft opgesteld zijn volgens Kok onvoldoende geschikt om een werke- APELDOORN. De brand die in de nacht heeft gewoed in de speelgoed import-groothandel Kempenaar in Apeldoorn heeft voor enkele miljoe nen schade aangericht. Een groot deel van de voorraadruimte is afge brand. ROTTERDAM. De werkloosheid zowel onder mannen als onder vrou wen is in maart in de regio Rotter dam fiks gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. HEERLEN. Bij het station in Heer len is de 27-jarige L. S. zonder vaste woonplaats aangehouden. Enkele uren tevoren was hij ontsnapt uit de cel van het politiebureau in het Mid denlimburgse Reuver. HEILOO. Tijdens het grote lande lijke kongi;es in Vught van de Neder landse bond van oudstrijders „Het Veteranenlegioen Nederland" is door de vice-voorzitter van de Raad van Advies, Schout-bij-nacht B. D. J. van Dapperen, aan zestien leden het verzetsherdenkingskruis uitgereikt. DEN HAAG, 26-4. Het kommuni- katienetwerk van de PTT is met in gang van dinsdag uitgebreid met een landelijk alarmeringssysteem voor de beveiliging van postkantoren, PTT- en overheidsgebouwen en ban ken. Het alarmkommunikatie- systeem is geschikt voor de beveili ging van maximaal 10.000 objekten. Binnen vijf jaar hoopt de PTT er ruim 5000 kantoren en instellingen mee te hebben beveiligd. Het beveiligingssysteem is geba seerd op stille alarmering. In totaal kunnen 32 verschillende soorten alarm binnen tien seconden, vanuit iedere plaats in Nederland worden doorgegeven aan permanent bezette alarmcentrales. Het netwerk heeft een investering gevergd van om streeks 65 miljoen gulden en kost de klant ongeveer 6000 gulden per aan sluiting. WOENSDAG 28 APRIL NED. 1: De herdershond van Cata- lina een film van Walt Disneu vormt de hoofdmoot van het middagpro gramma. Scenes uit een huwelijk is de titel van een Zweeds tv spel. Door keihard samen te werken heeft een echtpaar zoveel geld bijelkaar gespaard dat zij een fraai huis in een buitenwijk kujnnen kopen. De saam horigheid is er erg groot en dat blijkt snel nodig te zijn, want er is een in breken die regelmatig zijn wèrkter- l rein in de buurt zoekt. Het gelukt de nieuwe familie de inbreker te pak- ken te krijgen en ze verwerven dan ook meteen aanzien. Maar dan komt hei bericht dat de man meer geweld --had gebruikt dan nodig had £e- weest Advertentie Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. NED. 2: In Pubertijd komt het the ma aan de beurt Weggelopen vün huis. De driehonderd mensen die zich in het schip De Goliath bevinden, kunnen naar boven gehaald worden en aanschaouwen dan een totaal an dere wereld. Dit wordt getoond in de aflevering van Goliath Awaits. Dan HILVERSUM/DEN HAAG, 26-4. Minister Van der Louw (crm) is in principe akkoord met het voorstel, dat hem maandag is gedaan door een NOS-delegatie onder leiding van vooi> zitter Jurgens, om dit jaar de televsie- zendtijd niet met twaalf uur maar slechts met acht uur uit te breiden. Daarbij heeft de minister er wel sterk op aangedrongen om toch zo spoedig mogelijk een begin te maken met zendtijduitbreiding in de late uren in het weekeinde. Woordvoerders van de NOS en van het ministerie hebben dit maandagavond bekendgemaakt AMSTERDAM, 26-4. De Amster- damse politie heeft het afgelopen weekeinde in samenwerking met de radiokontroledienst een serie illega le zenders tot zwijgen gebracht en de apparatuur in beslag genomen. De zenders die daarmee uit de ether verdwenen zijn: Radio Calyp so, Radio Randstad, Radio Nova, een Surinaamse zender, Radio Arpenti, Radio West, Radio Sonar en Radio Disco Action. In alle gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. laat de VOO zien ivat ze hei komende seizoen1 aan speelfilms in petto heb ben. Dan de rubriek over auto's de heilige koe genaamd. Tot slot het programma Op lokatie. Ditmal staat de tent van de VOO in Gouda op gesteld. Onder andere zullen de gou den harpen uitgereikt worden WOENSDAG 28 APRIL NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven14.45 Open schooltijd; 15.30 De dieren van het groene woud; 15.55 Walt Disney pre senteert; 16.45 Ren je rot; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Scènes uit een buitenwijk; 20.50 Cinevisie; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studtio Sport; 22.40 Nieuws; 22.45 Nieuws voor do ven. NED. 2: 18.35 Sesamstraat18.50 Jeugdjournaal18.59 Pubertijd; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Goliath Awaits; 21.20 Meimaand filmmaand; 21.25 De heilige koe; 21.55 Nederland muziekland komt naar je toe; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG, fö. APRIL t'_ NED. 1: Reigers staan 'centraal in de Spaanse natuurserie De natuur en de mens. De camera's richten zich dan op Londen waar een beeld- verslag wordt gegeven van het Zesde Circus wereldkampioenschap 1981. De veelzijdigheid van de circusakti- viteiten wordt getoond. Dan het fe ministische programma Kijk haar. Twee onderwerpen Zelf onderzoek, borstkanker en een gesprek over de vraag 'Waarom houden vrouwen zo van romantiek en koesteren zij hoog gespannen verwachtingen van het huwelijk? Artsenij besteedt ditmaal aandacht aan de huismiddeltjes die vroeger gebruikt werden. Beelden van het WK ijshockey besluiten de avond. NED. 2: In Popi gaat Abraham zon der rij bewijs achter het stuur van een auto zitten en dat nog wel in het spitsuur in New York. Lou Grant komt in de problemen als hij de pas sagierslijst van een Jumbo Jet wil nalopen. Het vliegtuig is boven Los Angelos als het in moeilijkheden komt. In de Sullivans komen een ge lukkige Tom en Christine een even gelukkige Maggie en Russel tegen. Ondertussen .komen ook John en An- nawat dichter tot elkaar. Tot slot van de avond een indrukwekkende doku- mentaire Kinderen achter prikkel draad. Dit beeldverslag gaat terug naar Duitsland in de Nazi-tijd. Ejeze film behandelt niet de situatie van het Joodse kind maar juist dat van andere kinderen, die achter prikkel draad misvormd werden tot meerde re eer en glorie van het Germaanse ras. DONDERDAG 29 APRIL NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk Telebord; 11.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Nieuwtjes uit Uhlenbusch; 19.30 De natuur en de mens; 20.00 Circus W.K.; 20.50 Kijk haar; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Artsenij; 22.40 Studio sport; 23.30 Nieuws; 23.35 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Popi; 19.25 De Flintstones; 20.00 Journaal; 20.27 Lou Grant; 21.20 Brandpunt in de markt; 22.10 De Sul livans; 22.35 Kinderen achter prik keldraad; 23.35 Nieuws. AMSTERDAM, 26-4. FVN-voorzitter Wim Kok vindt dat de overheid subsi dies voor het verbeteren van arbeidsplaatsen pas moet geven, nadat werkge vers en werknemers het eens zijn geworden over de aard van de verbeterin gen. lijke bijdrage te leveren aan het hu- maniseringsbeleid. Natuurlijk zijn er dank zij die regels wel ar beidsplaatsen verbeterd, maar de rol van de werknemers is zo minimaal geweest en de verbetering van de ar beidsplaat? zo direkt gebonden aan het ondernemingsbelang, dat het spe cifieke belang van de werknemers daar ternauwernood in te herkennen is. zo meent de FN V-voorzitter. DEN HAAG. 26-4. Meer dan 15.000 personen, voor het over grote deel vrouwen, zijn maan dag naar Den Haag gekomen voor een manifestatie, die de centrale raad voor gezinsver zorging heeft georganiseerd. Als de plannen doorgaan die staatssekretaris Hans de Boer van c.r.m. de Tweede Kamer heeft voorgelegd, zullen naar schatting 20.000 bejaarden, langdurig zieken en gehandi capten dit jaar geen gebruik kunnen maken van de noodza kelijke gezinsverzorging naar schatting 100.000 veelal part time werkende vrouwen voor deze basishulpverlening zullen worden ontslagen, aldus de centrale raad. 29 Bovendien liet ze af en toe woorden vallen, welke Hannie maar matig aan stond. Ze kende Bob van Alteveer ook al jaren en wist, dat hij tamelijk ruw in de mond was, als het zo uitkwam. Deze mentaliteit had ongetwijfeld een stem pel gedrukt op de eens zo gedistin geerde en keurige Tonia van de MMS. Aan het einde van de middag - ik moet nodig aan m'n eten beginnen, wist Han nie - nodigde Tonia op haar beurt haar vroegere schoolgenote uit voor een te genbezoek, doch Hannie wist meteen al, dat ze die uitnodiging nimmer zou honorerea Ik verbeeld me niets, dacht ze, toen Tonia met haar baby de trap afgesjokt was, maar met zo iemend ga ik toch liever niet geregeld om. Na het bezoek van Tonia wist Han nie: ik vereenzaam en kom in een eng wereldje terecht Vroeger, toen we nog niet getrouwd waren, ging ik op gezet te tijden naar m'n familie, m'n tante's en ooms. En thuis kwamen onze ken nissen regelmatig over de vloer, dan was het gezellig en deden we spelle tjes: Scrabbelen of monopoly. Of we gingen schaken, omdat vader het graag deed. En dan was er het wekelijks kaartavondje met de buren van de overkant En een andere keer puzzel den we 's avonds. Maar Flip houdt niet van spelletjes, al deed hij beleefdheids halve een enkele keer mee. En van kaarten had hij helemaal geen ver stand. Eigenlijk had Flip in het geheel geen liefhebberijen. Behalve dan het kege len. Op een stille zomeravond reali seerde ze het zich eigenlijk pas goed. Idioot gewoon. Een mens doet toch een of andere hobby hebben? Waarom Flip niet? Die zit 's avonds met zyn neus in de krant tot de televisie begint en dan blijft hij zo ongeveer de hele avond voor het glazen scherm kijken. Onder hand een borreltje drinkend. Een en kele keer, als het zo eens uitkwam bijvoorbeeld op een regenachtige zon dag, draaide hij wel eens een plaatje. Op zijn manier hiel hij van opera en operette. Hoewel erg zuinig van aard, kocht hij een enkele maal een plaat, die hij dan de eerste dagen en soms avon den tot in de treure toe afspeelde. Maar voor de rest kon hij zich nergens krea- tief mee bezighouden. Voor knutselen stonden zijn handen verkeerd. Zo er al eens in huis het een of ander gerepa reerd moest worden, deed hij het mop perend en onhandig, zodat Hannie het hem doorgaans maar niet eens vroeg en zelf de handen uit de mouwen stalt En anders belde ze de betrokken vak man, die het dan in orde maakte, uiter aard tegen betaling, waarover Flip dan weer mopperde, als hij de door Hannie betaalde rekening zag. Ik heb een man getrouwd, die op de HBS is geweest en op de Handels school overdacht de vrouw wel eens. Mij dunkt, hij moet toch een zekere mate van ontwikkeling hebben, maar wat merk ik er eigenlijk van? Wat kan hij feitelijk? Dammen of schaken vindt hij oervervelend. Bovendien kent hy het nauwelijks. Zijn dooddoener was steevast vroeger moest ik studeren. Door HENK VAN HEESWIJK dus had ik geen tijd voor deze en der gelijke spelletjes. En nu interesseert het me nauwelijks. Wat kun je er aan doen? De ene mens houdt hiervan, de ander van wat anders. Je gaat toch niet als man en vrouw 's avonds tegenover elkaar zitten met een dam- of schaak bord tussen je in? Stel je voor, dat je onverwacht visite krijgtze zouden ons vierkant uitlachen! En vragen, of we misschien al uitgekeken waren op elkaar. Met kaarten van hetzelfde laken een pak. Een enkele keer had Flip zich laten verleiden om op een gure zondag middag een spelletje met Hannie te doen, maar hij kende het maar heel matig en al spoedig begon het hem te vervelen, misschien ook omdat Hannie doorlopend won en hij tameÜjk slecht tegen zijn verlies kon. „Hoe doe je dat dan op de kegelklub? Dan zul je ook wel eens verliezen. Wordt je dan ook korzelig?" informeerde ze op een keer. Glimlachend antwoordde hij: „Ik verlies zelden of nooit In de klubkom- petitie sta ik doorgaans bovenaan. Mo menteel sta ik op de tweede plaats, maar ik heb de meeste sterke tegen standers al gehad, terwyl Doornebal, de hoofdonderwijzer, die nu nummer één staat de meeste cracks nog moet hebben. En in de verenigingskompe titie win ik vaker dan ik verlies. En ne dat is heel wat anders. Jij kunt goed kaarten, ik niet Dat wil ik best we tea Wat heeft het dan voor zin om met jou te spelen?" (wordt vervolgd) 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5