Voorstelling dansschool „Giselle" in Concertzaal 4 Op vrijdag 21 mei Dodelijk bedrijfsongeval Kamer vasthoudend: domeingronden inruilen voor natuurgebieden „Spullen" voor Unifil F^EELAflCE FOEOG3AFEV1 Benzineprijs hoger De gasvoorraden in Europa Verwijten van Zevibel-voorzitter BRU 27 vernieuwd Afscheid ds. B. Baks Cantate-dienst 4 MIDDELBURG/ZIERIKZEE, 22-4. Balletschool „Gi selle" te Zierikzze en Middelburg geeft 21 mei in de Concertzaal te Zierikzee en 12 juni in de Schouwburg te Middelburg haar eerste balletvoorstelling in Zeeland. Balletschool „Giselle" werd in 1963 te 's-Gravenhage opgericht door Puck Bijl, leerlinge van Balletacademie Pe ter Leoneff, die destijds ook ballet- meester was van het Nederlands Bal let, het tegenwoordige Nationale Bal let Leoneff doceert die Russische stijl en de virtuositeit van de Franse ballet stijl nu al 50 jaar. Met zijn lijfspreuk „als je wilt, dan kun je alles", heeft hij zelfs matig getalenteerde leerlingen tot dansers weten te vormea „Als je zelf zo'n balletopvoeding hebt genoten vind je het ook fijn om het op die manier ook weer aan je eigen leerlin gen door te geven", zegt Puck. „Via onze scholen zijn al heel wat leerlingen naar de dansvakopleiding gegaan. Op het voorstellings-programma staan 27 balleten die als volgt zij|n onderverdeeld: 6 balleten in „Het Schilderijenmuseum"; 2 balleten uit de „Vier Jaargetijden" van Antonio Vivaldie; 1 Roemeens dans; 1 show; 1 jazz en 2 beat balletten; 9 balletten uit „La gaite Parisienne" van Jacques Of fenbach en na de pauze „De klassieke Suite" van Frédéric Chopin. Ballet in zijn facetten dus. Jong geleerd, oud(er) gedaan. ROTTERDAM, 26-4. Door een on geval op de Verolmewerf in het Rot terdamse Botlekgebied is maandag de 45-jarige Spanjaard P. S. Sanchez- Garcia om het leven gekomen. De man viel bij werkzaamheden aan een kraanwerkschip ineen achttien me ter diepe tank en was op slag dood. De toedracht van het gebeuren is vol gens een politiewoordvoerder nog niet duidelijk. De Arbeidsinspektie stelt een onderzoek in. Kostuums Om met zo'n betrekkelijk kleine school zo'n uitgebreid programma te brengen, vraagt wel het maximum aan inzet van de leerlingen, maar dat is iets wat de leerlingen zelf ook graag willen, Voor deze voorstelling worden 330 kostuums gemaakt door Wieteke en Puck Bijl met assistentie van Lil de Jonge,Margot Hameeteman en me vrouw Coomans. Het is bijzonder inte ressant voor het publiek om te zien wat amateurs met maar 1 lesuur per week na anderhalfjaar kunnen presteren op het gebied van klassiek ballet, waar over in het algemeen de gedacht leeft „Dt is zo moeilijk, dat leer ik nooit!" en DEN HAAG, 26-4. De bijzondere Tweede Kamerkommissie voor landelijke gebieden heeft maandag in een debat met minister De Koning van landbouw en staatssekretaris De Boer van c.r.m. een slepend konflikt tussen de departe menten van landbouw en financiën aangescherpt. Herhaaldelijk heeft de Tweede Ka mer de afgelopen jaren in moties aan gedrongen op verkoop van domein gronden van de staat om de aankoop van natuurgebieden te financieren. Daar is tot dusver weinig van geko men door de halsstarrigheid van het ministerie van financiën, dat daar weinig voor voelt. De kamerleden Faber (CDA), Even huis (VVD) en Ter Veer (D'66) hebben maandag 'een motie ingediend tijdens het debat over de nota landelijke ge bieden waarin de regering wordt ge vraagd nog voor 1 september van dit jaar de Kamer in te lichten over de uitvoering van dit verlangen van de kamermeerderheid. Herziening pachtwet Minister De Koning van landbouw heeft maandag toegezegd dat hij nog eens zal nagaan hoe bij de herziening van de pachtwet kan worden be werkstelligd dat ook in natuurgebie den pachtkontrakten kunnen wor den gesloten voor landbouwers. Dat hangt samen met de juridische afba kening van „beheersgebieden" en „natuurgebieden", een volgens de ambtenaren van het ministerie van landbouw zeer komplex probleem. Faber (CDA) drong in een motie aan op een onderzoek door het Neder lands Economisch Instituut naar de rentabiliteit van bosbouw in Neder land. Faber verwacht hiervan een on dubbelzinnige afwijzing van bos bouw in Nederland als een rendabele produktie. DEN HAAG, 26-4. Het Nederlandse Unifil-detachement krijgt zo spoedig mogelijk vanuit Nederland enkele tientallen voertuigen ter aanvulling en verbetering van het bestand aan rollend materieel. Volgens de voorzitter van de vaste tweede kamerkommissie voor defen sie Van den Bergh heeft staatssekre taris Stemerdink van defensie hem dit maandag in een gesprek toege zegd. Na een bezoek aan het detachement in Zuid-Libanon zei de staatssekreta ris afgelopen zondag dat met name het rollend materieel in een rampza lige staat van onderhoud verkeert en dat er veel te weinig van aanwezig is. „Daar moetje heel jong mee beginnen". Kaarten voor beide voorstelhnen zij voor Zierikzee op de avond van de voorstelling aan de zaal verkrijgbaar. In Middelburg zijn de kaarten tevens in voorverkoop bij Uit in Zeeland. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Uit de Bijlmerge vangenis is maandagmiddag een ge detineerde ontsnapt Het is de 22-ja- rige A. T. die volgens de politie om streeks half vijf tijdens het luchten over de muur klom en via de gracht rond de gevangenis de vrijheid bereik te. ROTTERDAM. In Capelle aan den IJssel gaat woensdag de eerste paal de grond in voor vier huizen waarin een nieuw systeem om energie te bespa ren - met luchtcollectoren en warmte- opslag binnen een betonkolom - in de praktijk wordt beproefd. AMERSFOORT. Een al jaren voort- sudderende ruzie tussen de voedings bond FNV en de Horecabond FNV heeft dinsdag een nieuw „hoogtepunt" bereikt Beide bonden hebben leden in de horeca-sektor en ze liggen al jaren inde clinch over de vraag bij wie de leden zich moeten aansluiten. LEEUWARDEN. Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Friesland (PEB) heeft maandag acht leden van de kon- taktgroep „Weiger atoomstroom" af gesneden van het elektriciteitsnet ROTTERDAM. De hoge huren ma ken de zogenaamde Van Dam-eenhe- den vaak veel te duur voor jongeren. De huur kan lager wanneer jongeren bereid zijn zelf te verbouwen aan be staande woningen of andere gebou wen en deze zo geschikt te maken voor hun huisvesting. RUSWIJK. Het Koninklijk Neder lands Ondernemers Verbond, de orga nisatie van ondernemers in het Mid den- en Kleinbedrijf, is teleurgesteld over het antwoord van minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp verplichte vakaturemel- ding. HENGELO. De bewoners van zes flatwoningen in Hengelo zijn in de nacht van maandag op dinsdag geëva cueerd, omdat er brand in het gebouw was uitgebroken. DEN HAAG. Het Nationaal Bu reau voor Toerisme in Den Haag ver wacht, dat er het komende 1 mei- weekende belangrijk minder buiten landers naar ons land komen dan vo rig jaar het geval was. ROZENDAAL. Enkele tientallen hectaren bos en hei zijn maandagmid dag verloren gegaan bij een brand op het Rozendaalseveld (Veluwezoom) bij Arnhem. VELDHOVEN. De overheid maakt zich bij elke maatregel die de aktivi- teiten van uitzendbureaus beperkt schuldig aan vernietiging van ar beidsplaatsen. Deze beschuldiging uitte W. Ruggenberg, voorzitter van de Algemene Bond van Uitzendbu reaus, dinsdag in Velthoven tijdens de openbare ledenvergadering van de bond. AMSTERDAM. De gekonsolideer- de nettowinst van de grenswissel kantoren NV is vorig jaar gestegen van 3,8 miljoen naar 4,1 miljoen. Flitsen uit het buitenland BEIROET. Bij zware gevechten tussen Ethiopische regeringstroepen en guerrillastrijders zijn de algelo pen week veel slachtoffers gevallen. Advertentie We doen meer dan de krant alleen f V REPORTAGE REKLAME „THUIS"FOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOK 3E33ËVOEC3 S3. JÓK 3E33ËVÖËES J3. ANKARA. De Iraakse export van ruwe olie is tijdelijk stil komen te liggen doordat de laatste nog funkti- onerende pijpleiding naar de Middel landse Zee zaterdagavond gesloten, nadat een lek was ontdekt. LONDEN. De Britse strijdkrach ten hebben op het eiland Zuid- Georgia 200 Argentijnse krijgsgevan genen gemaakt Dat is maandag in Londen van regeringszijde verno men. PARIJS. Bij een inbraak in de wo ning van de weduwe van Paolo Picas so, de oudste zoon van Pablo Picasso, in Parijs is een in rood krijt uitge voerde tekening van Olga Kolkova, de eerste vrouw van de grote spaanse kunstenaar, gestolen. BEIROET. Een officier van het Franse detachement van Unifil, de V.N.-vredesmacht in Zuid-Libanon, is maandagavond zwaar gewond toen onbekenden zijn voertuig in West-Beiroet beshoten. Dit is verno men uit betrouwbare Libanese bron. MOSKOU. Volgens de Sovjet-Unie hebben de Amerikanen in de Falk- landkrisis van begin af aan de Brit ten gesteund in hun „koloniale ambi ties". SAN SALVADOR. Het aantal poli tieke moorden in El Salvador is fors gestegen na de verkiezingen die een meerderheid opleverden voor rechtse tot extreem-rechtse partijen. LOS ANGELES. De Amerikaanse warenhuisketen Wickes Companies, die met een omzet van vier miljard dollar (ongeveer 10,5 miljard gulden) per jaar één van de grootste van de V.S. is, heeft zaterdag een faillisse mentsaanvraag ingediend. MOSKOU. De vroegere Russische onderminister van visserij Vladimir Rytov is wegens korruptie terecht gesteld. Dat is dinsdag van justitiële zijde in het partijblad Pravda be kendgemaakt. MILAAN. Een brand in de onder grondse van Milaan in de nacht van maandag op dinsdag heeft zware schade veroorzaakt. De politie maak te bekend dat op één der stations elf rijtuigen uitbrandden. MILAAN. Twee mannen op een motorfiets hebben dinsdag een voor aanstaand bankier Voor zijn huis in Milaan neergeschoten en - niet le vensgevaarlijk - geyrond. Een bank- bewaker schoot één van de twee da ders dood. WARSCHAU. Asln de vooravond van zijn bezoek aaH Rome heeft de primaat van Polen, mgr. Glemp, on verwacht een ontmoeting gehad met de Poolse premier en partijleider, Ja- ruzelski. ANKARA. De openbare aanklager van het militair gerechtshof in de Oostturkse stad Erzincan heeft de doodstraf geëist tegen twee voorma lige parlementsleden van de ontbon den republikeins-demokratische volkspartij. 'BRUSSEL. De Europese kommis sie heeft vrijdag besloten 5.000 ton graan en 500 ton melkpoeder naar Mozambique te verschepen ter bestrijding van de hongersnood in dat land. AN Km Km. 11miihani is opnieuw .ccn aanklacht ingediend tegen tie - voorn.uiige lurk.se preii iet Bulent Ecewi. Hij worot ucsenuldiga van „klagen tegen een Neueiiana.se tele- nsicploeg an tie NL KV Dit nebben lurkse autoriteiten n aandag be- kentigen aakt 11AMBL KG. Di zoon san tie Iraan- se ajatollah Ka/en bjanatiuatian heelt on internationale hulp voor zijn vadei ges raaga, die beschuldigd is s an san.enzss enng legen de revolu tionaire leid ei Lhon.eini en die sinas enige 11ja onder huisarrest slaat. KAMPALA. Bij ten suurgeveehl on. een gestolen auto hebben gessa- pende mannen drie Oegandese poli tiemannen doodgeschoten en een in de benen gerankt ANKARA. De Turkse minister van buitenlandse zaken heeft toegegeven dat in een gevangenis in Dyarbakir, in het oosten van het land, twee ge vangenen zijn overleden. Hij noemde beschuldigigingen dat 36 andere ge vangenen als gevolg van martelingen zijn omgekomen, „volledig onjuist". WINDHOEK, Namibië. Onder Zuidafrikaans bevel staande troepen hebben de laatste 24 uur vier zwarte nationalistische guerrillastrijders gedood in het noorden van Namibië. MOSKOU. Volgens de Sovjet-Unie hebben de Amerikanen in de Fal- klandkrisis van begin af aan de Brit ten gesteund in hun „koloniale ambi ties". DEN HAAG, 27-4. Het ministerie van ekonomische zaken verwacht dat de benzineprijs met ingang van zater dag vier tot vijf cent per liter omhoog zullen gaan. Een woordvoerder van het ministerie heeft dat dinsdag mee gedeeld. Het ministerie komt woensdag met een overzicht van de prijzen voor de komende twee weken. De benzineprij zen worden twee maal per maand aan gepast aan de noteringen op de vrije markt en de koers van de dollar. WASHINGTON, 26-4. De gasvoor raden in Europa zijn zo groot dat de Europese landen helemaal geen gas uit de Sowjet-Unie nodig hebben. Eu ropa heeft zichzelf in een kwetsbare positie geplaatst doordat het zijn ei gen energiebronnen onvoldoende heeft ontwikkeld, zo staat in een stu die die is verricht in opdracht van het Amerikaanse ministerie van defen sie. ZIERIKZEE. Zes fraaie zeilende bedrijfsvaartuigen lagen zaterdagavond in de Nieuwe Haven afgemeerd. Samen vormen ze de zeilvloot ,,De Zeeuwse StromenHet betreft gerestaureerde voormalige vrachtschepen, die nu pas- sagiersreizen verzorgen. Het centraal boekingskantoor is sinds enige tijd in Zierikzee gevestigd bij mevrouw J. v. d. Meulen-den Exter op het „Door Ver trouwenaan de Engelse Kade. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) CARDIFF. Kadikale nationalisten uit Wales hebben de laatste drie jaar meer dan 60 buitenhuisjes in de as ge legd. Er is één dode te betreuren. BEIROET. De 340 rechters in Liba non zijn maandag in staking gegaan om een lang verbeide salarisverho ging van 40 proeent al' te dw ingen. NEl\ YORK. Argentinië haait per dag miljoenen dollars van rekenin gen van banken in de Verenigde Sta ten, zo is van Amerikaanse bankiers vernomen. TEL AVIV. Israëlische soldaten hebben maandag twee Arabieren op de bezette westelijke- oever van cie Jordaan verwond en in Kalah, m het zuiden van de Gaza-strook, Paleslij- nen verspreid die met stenen gooi den. VISSERIJ BERIC HTEN BRUINISSE, 26-4, Op de vorige week te Breskens gehouden Visserij dag spuide de heer A. Rammeloo, voorzitter van de Mosselsektor van de vissersvereniging Zevibel zijn gram over het feit, dat de eerste we ken van de op 3 mei beginnende mos selzaadvisserij, in de Waddenzee, geen mosselzaad van daaruit naar Zeeland mocht worden overgebracht. .Het heeft geholpen want Direktie Visserijen tot wi,e^ Rammeloo zijn verwijten richtte" Heeft besloten als nog de gewraakte vergunning te zul len verlenen. BRUINISSE, 26-4. De heer D. de Ronde Az., éigenaar van de; in 1923 gebouwde mosselkotter Bru 27 Ma ria Johanna heeft zijn schip bij scheepswerf Gebr. Kooiman te Zwijndrecht een vernieuwjngs- en vergrotingsbeurt doen ondergaan. Ook werd eert nieuwe vóorsteven aangebracht. Dit schip is nu niet meer van nieuw te onderscheiden en de veile kijkers, die zaterdagochtend het geheel gere viseerde en verlengde schip kwamen bekijken, prezen eensgezind, de mooie lijn, die het vakmaüschap van de firma Kooiman in de Btu 27 heeft weten te brengen. In het schip is een eveneens bij Kooiman gebouwde niéuwe Cum mins dieselmotor 320 pk aange bracht, terwijl het schip is uitgerust met een nieuwe Maaskarit korlier en een Maaskant ankerlier. I MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 26-4. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t:w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 42,50 - 43,50; Bintje 50 mm opw. 65,00 - 67,00; Bintje 35-55 mm opw. 39,00 -ƒ 44,00; Irene 35 mm opw. in zakken 39,00 - 44,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken voor Italië 67,00. Stemming: 35-50 rustig, 50 mm op waarts vast. Veemarkt Leiden LEIDEN, 26-4. Aanvoer totaal 1317, w aarvan: slachtrunderen 1U57, schapen en lammeren 260. Prijzen per kg: Stieren le 8,60 - 9.10. 2e B.00 - B,50; vaarzen le B,25 - 9,1U, 2e 7.60 - 8,20; koeien le 8,20 - 9,10, 2e 7,80 - 8,15, 3e 7,30 - 7,75; worstkoeien 6,25 - 6,50; dikbillen extra kwaliteit 9.50 - 13,80. Prijzen per stuk: Schapen j 200 - 250; zuiglammeren 175 - 220. Overzicht: slachtrunderen: aan voer redelijk, handel slepend, en prijzen moeizaam te handhaven; schapen en lammeren: aanvoer ma tig, handel matig, en prijzen iets la ger. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Raamsdonk: H. Rijk- sen (1.1. predikant Geref. Gem.), kand., Zoetermeer. Aangenomen naar Hierden: W. Verboom, Waddinxveen, die bedank te voor Wierden. Bedankt voor Capelle aan de IJs sel: Joh. Richter, Bodegraven; voor Vriezenveen (nieuwe predi kantsplaats): B. van 't Veld, Nunspeet. Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: W. van Leeu wen, Stationsweg 17,2435 AN Zeven hoven. Beroepen te Zevenhoven (part-time 40 W. van Leeuwen, kand., al daar, die dit beroep heeft aangeno men; te Idskenhuizen: drs. I. J. Bijlsma, Oldehove. Aangenomen naar Bunschoten- Spakenburg: drs. H. Hiddink, Dom burg en Westkapelle. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Bedankt voor Spakenburg-Noord: A. den Broeder, Bergentheim; vo Schilwolde en voor Leek-Roden (2e predikantsplaats): H. J. Siegers, Uit huizen. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Huizen (N.H.): J. Jonkman, Almelo. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Gouda: A. Moerk ken, Nieuw-Beijerland; te Bosko C. Harinck, Dordrecht; te Schever gen: R. Boogaard, Leiden. Bedankt voor Scherpenisse: J Weststrate, 's-Gravenpolder. Gereformeerde Gemeente in Nederland NIEUWERKERK. Donderdag 29 april: ds. A. v. d. Berg te Gouda. 14.45 uur (H.B.). Jeugddienst Ter- HAAMSTEDE. In de Ned. vormde kerk worde a.s. zondég 2 mei, een jeugddienst gehouden. Voorganger in deze dienst, welke aanvangt om 10.00 uur, is kanld. J. Wegerif te Spijkenisse. Medéwer- king wordt verleend door het jeugd koor „Halleluja" uit Bruinisse, én de plaatselijke Herv. Jeugdklub eii zon dagsschool, die ook deze dienst; heb ben voorbereid. Hervormde gemeente - Serooskerke SEROOSKERKE, 25-4. Na/ ruim 5 jaar bijstand in het pastoraat te heb ben verleend, nam ds. B' Baks, zondagochtend, op zijn zeventigte verjaardag, afscheid van de Ned. Hervormde gemeente van Sijroosker- In deze afscheidsdienst w ord mede werking verleend door de; alt Map Baks (dochter van de predikant) die een drietal liederen zong. Voor deze dienst was veel belangstelling. Ds. Baks las voor zijn preek uit Openbaring 3 vers 7 tot 11. Als tekst voor de prediking koos hij een ge deelte uit verst 11: „Houdt' vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon ne me". Receptie Na afloop van de prediking, werd de scheidende predikant namens de Hervormde gemeente van Seroosker- ke dank gebracht door de ouderling kerkvoogd de heer Joh. Hanse. Ver der werd de fam. Baks, door de kerk voogdij, een receptie aangeboden in het Dorpshuis. Hier werd namens de burgerlijke gemeente de scheidende predikant dank gebracht door de burgemeester van Westerschouwen mevrouw J. L. Niemftntsverdriet- Leenheer. Velen kwamen, al dan niet vergezeld van een cadeau, in het Dorpshuis afscheid neitien van het predikanten-echtpaar. Gereformeerde kerk Nicuwerkerk NIEUWERKERK. 26-4. Zondag middag 2 mei, aanvang 17.00 uur, zal in de Gereformeerde kerk te Nieu- werkerk een zogenaamde Cantate dienst worden gehouden, met mede werking van sopraan, koor en or kest. Uitgevoerd wordt cantate 84 van Joh. Seb. Bach. Het geheel staat on der leiding van mevrouw M. v. d. Dungen. Verder medewerkenden zijn de leden van de Chr. Gemengde Zangvereniging „Eén naam is onze Hope" uit Nieuwerkerk. Voorganger in deze bijzondere dienst is ds. C. Meyer uit Heesch (N.-Br.). Het orgel zal bespeeld worden door de heer Jaap Rentier.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4