Twaalf woningen te Kerkwerve voltooid DAK REPARATIES SAMAN BV Goed gevuld dorpshuis zag Op Drift" in aktie LES COP1NES, WMRZiJN JULLIE TE ZIEN? <*Holty*iqpde STREEKNIEUWS Oproep tot bijeenkomst Schouwen-Duiveland-vrouwen Kind dood door bus 4 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 27 april 1982 Nr. 23105 KERKWERVE, 27-4. De laatste woningen van in totaal 12 huurwoningen in de Zuidkerkestraat te Kerwerve zijn opgeleverd. Dit bouwplan bestaat uit 5 eengezinswoningen, 2 bejaardenwoningen, 4 bovenwoningen voor 1 en 2 huishoudens (HATs) en 1 rolstoelwoning. In de woningen is meer dubbelglas en dikkere muurisolatie aangebracht dan volgens de voorschriften vereist is. De eengezinswoningen hebben 4 slaapkamers en een kale maandhhuur van f 509,-. De bejaarden- en 1 en 2 woningen hebben 1 slaapkamer en een kale maandhuur van f 362,-. De wonin gen zijn ontworpen door architekten- buro Jobse en gebouwd door aanne mingsbedrijf Den Hartog. De laatste keer dat in Kerkwerve huurwoningen gebouwd werden was in 1974. Wisselwoningen Twee woningen zullen worden ge bruikt als wisselwoning voor bewoners van de Kerkweg te Kerkwerve en Ka- pelleweg te Looperskapelle, geduren de ingrijpende verbetering (renovatie) van hun woningen. Ook al wegens de leegstandsverliezen wordt gehoopt op een snelle goedkeuring door de over- heid van dit renovatieplan, dat reeds medio maart 1982 bij de gemeente werd ingediend. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. Ook voor hoeden en shawls- Dam 15-19. Zierikzee Telefoon 01110- 2816 ZIERIKZEE Bijeenkomst „Wees een Zegen" Aanstaande donderdag zal er geen bijeenkomst zijn van de Hervormde Vrouwengroep „Wees een Zegen", maar op 6 mei a.s. is er jaarfeest. Alle leden zijn dan hartelijk welkom. N.C.V.B.-afdeling De afdeling Zierikzee van de N.C.V.B. hield een ledenvergade ring. Na het zingen van Psalm 19 vers 1 en 2 en gebed las de presidente me vrouw Tuitman-van der Maas Psalm 104. Deze Psalm, een loflied op de schepping, was gekozen i.v.m. het onderwerp waarover de gastspreker de heer J. van Leerdam uit Seroos- kerke (W.) deze avond zou spreken nl. „De schepping". De heer Van Leerdam, een boeiedn verteller en tevens een briljant foto graaf, vertelde aan de hand van het Alle woningen zijn inmiddels ver huurd. De rolstoelwoning is speciaal aangepast voor een inwoonster van Kerkwerve. scheppingsverhaal uit Genesis 1 hoe men de schepping anno 1982 kan er varen. Hij vertoonde hierbij fraaie dia's over licht en duister, water en land, dier en plant en de mens. Na een dankwoord van de presi dente werd de bijeenkomst gesloten met het zingen van gezang 427 vers 1 en dankgebed door de heer Van Leer dam. Opening galerie Zaterdag 1 mei opent Borsboom an tiek en oude kunst, naast de antiek zaak een galerie voor moderne kunst. De 'eerste tentoonstelling, van wer ken van schilder Henk Stapper en Ineke Bakker (schilderijen en glasplastieken) zal worden geopend door de echtgenote van de burge meester van Zierikzee, mevrouw J. M. J. de Meester-Post. De opening vindt plaats a.s. zater dag om 15.00 uur. Benzinetank leeggehaald Uit de tank van de auto van J. R. uit Zierikzee, die op het parkeerter rein 's Heerlauwensdorp was gezet, is alle benzine ontvreemd. Abri's vernield In het afgelopen weekeinde zijn vernielingen gepleegd aan enige abri's bij het Sas. Er sneuvelden een aantal glasplaten, die een waarde vertegenwoordigen van 350,— per stuk. - WESTERSCHOUWEN Extra openbare raadsvergadering Morgen, woensdag 28 april, wordt een extra raadsvergadering gehou den in Westerschouwen. Er staan twee voorstellen op de agenda. Het eerste behelst subsidië ring in het bouwrijp maken van het terrein t.b.v. de tennisvereniging Scelveringhe en het tweede over het uitgeven van grond in erfpacht, even eens aan die tennisvereniging. SCHARENDIJKE Programma Koninginnedag 9.00 uur: Vlaghijsen met de schoolkinderen bij het gemeente huis. 9.30 uur: Diverse spelen en akti- viteiten bij de beide scholen. Film. 13.00 - 15.00 uur: Puzzelrit op de fiets met opdrachten en hindernis sen. Leeftijd 8-15 jaar. 15.00 - 16.30 uur: Volksdansen in de „Putmeet". Volksdansgroep „Neha- lennia" Zierikzee. Volksdansgroep „Dios" Scharendijke. 18.00 uur: Oriënteringsrit voor au to's. Start: Zwarte Plein. Startkaar ten en reglementen verkrijgbaar vanaf 17.15 uur in de „Putmeet". 20.30 - 01.30 uur: Oranjebal en bin go in de „Putmeet". KERKWERVE Enquête Werkgroep Jeugdaktiviteiten Een dezer dagen zullen de kinderen BRUINISSE, 25-4. Nijverig bluswerk, onder leiding van brandweerkomman- dant M. Jumelet, kon niet verhinderen dat het woonhuis van H. Jonker aan de Langeweg totaal uitbrandde. Wel bleef de schuur behouden. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) van Kerkwerve een enquête-formu lier ontvangen van de Werkgroep Jeugdaktiviteiten. Omdat de werkgroep elke vakan tie iets organiseert voor de jeugd, zou men graag willen weten of de kinde ren misschien zelf wat leuke ideetjes hebben, zodat men aan ieders wensen tegemoet kan komen. De formulieren worden verstrekt op de kleuterschool, lagere scholen en aan kinderen die de middelbare scholen bezoeken. Vooral als ook de wat oudere jeugd met wat suggesties zou willen ko men, wordt erg op prijs gesteld. De enquêteformulieren moeten voor 1 mei ingeleverd worden, zodat men voor de zomervakantie met een nieuw programma uit de bus kan ko men. BROUWERSHAVEN Evenementen in St. Nicolaaskerk De evenementenkommissie Brou wershaven heeft ook voor komend seizoen een aantal koncerten georga niseerd in de St. Nicolaaskerk. Agenda is als volgt: dinsdag 13 juli, Kees van Eersel, Goes (orgel); dins dag 20 juli, Gerard Dekker, Son (or gel en clavecimbel); dinsdag 3 au gustus, Pierre de Nijs en Rein Kooien (gitaar); dinsdag 17 augustus, Mauri ce Pirenne, Rosmalen (orgel) en za terdag 4 september, slotkoncert door de plaatstelijke zang- en muziekver eniging. DREISCHOR Programma Oranjefeest Hieronder volgt het programma van het Oranjefeest, dat op 30 april te Dreischor zal worden gevierd. 8.30 uur: Klokluiden. 8.45 uur: De muziekvereniging „Crescendo" maakt een rondgang door het dorp, waarbij de schoolkin deren bij het scholenkomplex „De Klimop" achter de muziek aanslui ten. 10.00 uur: Hijsen van de vlag op het grasveld bij de N.H. kerk tegenover het Plaetsenuus, m.m.v. de muziek vereniging „Crescendo". 10.30 tot 12.00 uur: Kinderspelen op de Ring voor de kinderen van de kleuter- en lagere school. 's Middags 14.00 uur: Meerkamp op het sport terrein „De Mol". Een 6-tal ploegen van mensen die zich daarvoor opge geven hebben, zullen op sportief ge bied de krachten met elkaar meten. 16.00 uur: De s.v. Dreischor organi seert een voetbal- en korfbal wedstrijd, gespeeld door oud-spelers en -speelsters'. 18.30 tot 20.00 uur: Oriënteringsrit voor fietsers. Start bij het Plaetse nuus. Inschrijvingen en inlichtingen voor deze rit vanaf 18.00 uur in het Plaetsenuus. reglement wordt gratis verstrekt in het Plaetsenuus op Ko ninginnedag van 10.30 tot 11.00 uur. 20.30 uur: In hét Dorpshuis 'ial in afwachting van de uitslag van de oriënteringsrit „bingo" worden gespeeld. Tussendoor wordt dan de uitslag van de rit bekend gemaakt. 21.30 uur: Lampionoptocht met me dewerking van de muziekvereniging „Crescendo". (Liefst geen fakkels of tuinkaarsen.) 22.30 uur: Oranje-disco in het Dorpshuis. Iedereen wordt verzocht op deze dag de vlag uit te steken of te hijsen en hun woning, of gezamenlijk de straat, feestelijk te versieren. OUWERKERK Ruiten stukgeschoten Vermoedelijk met een buks zijn vier ruitjes van een vakantiewoning in de Salvatorhoeve stukgeschoten. Eigenaar van de woning is v. d. D. uit Gorkum. NIEUWERKERK G.S. hecht goedkeuring aan renovatie zwembad Dolfijn Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben hun goedkeuring gehecht aan de renovatie van het zwembad „Dol fijn" te Nieuwerkerk. Deze ingrij pende opknapbeurt, die een bedrag van een half miljoen gulden vergt, is dringend noodzakelijk. Zou die niet gebeuren, dan had het zwembad moe ten worden gesloten. Vanwege die overweging besloot de raad Duive- land onlangs, hoewel met krappe meerderheid, subsidie te verlenen. Politie in het verkeer In het kader van „Politie en het verkeer" zijn vorige week niet alleen de lagere scholen bezig geweest met dit onderwerp, maar ook de kleuters. Praktisch de gehele week stond in dit teken. Met z'n allen hebben ze ge tekend, geplakt en gekleid met als onderwerp alles wat met verkeer en politie te maken heeft. De hoofdleidster vertelde wat de politie zoal doet, hoe de verkeerslich ten werken en waaraan iedereen in het verkeer op moet letten. Het was de politie zelf, die de werkstukken kwam beoordelen. Ieder was er van overtuigd: dit projekt was nuttig en leerzaam, ook voor de kleuters. De monstraties waren er ook: de kinde ren mochten een rit meemaken in een politiebus, waar de werking van al lerlei apparatuur werd uitgelegd. OOSTERLAND Tijdrede voor SGP-Oosterland Zaterdag 1 mei houdt ds. M. v. d. Ketterij, predikant van de Oud Gere formeerde Gemeente te Urk, een tij drede voor de Staatkundig Gerefor meerde Partij Oosterland. De samen komst begint om 19.00 uur in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeen te aan de Burg. v. d. Havestraat. BRU1NISSE Bruse bedrijven in Ahoyhal Op de van 20 tot 24 april in de Ahoyhal te Rotterdam gehouden vakbeurs voor de Haven en Binnen vaart 82, was Bruinisse vertegen woordigd met 3 stands. Maaskant Scheepswerf Bruinisse Stellendam bemande er stand 148, Maaskant b.v. had daarnaast stand 206 gehuurd. Maar ook Padmos b.v. Bruinisse Stellendam was er van de partij op stand 309. „Zilveren" motor Machinefabriek Padmos te Brui nisse - Stellendam leverde deze maand zijn vijfentwintigste Mitsu- bishu S. 6 N motor af. Deze motor werd afgeleverd aan en gebouwd in de TH van A. P. Baay uit Tholen. In iets meer dan vier jaar wist Padmos dit verkoopsukses te bereiken. Kandidatenlijst De kandidaten van de lijst „van de Velde" voor de gemeenteraadsver kiezingen op 2 juni a.s. ziet er als- volgt uit: 1. M. J. v. d. Velde; 2. A. J. Bal; 3. M. Houkamp; 4. C. de Jonge-v. d. Vel de; 5. A. J. Jumelet; 6. R. J. Plug-de Bode; 7. J. C. Bal; 8. P. E. Meertens; 9. A. Kostense; 10. h. p. Salemink; 11. A. Th. Lock; 12. Joh. Schults. Deze lijst is samengesteld uit leven van de P.v.d.A. alswel uit personen die niet direkt enige verbinding met een politieke partij hebben. Het se- kretariaat is gevestigd v. Hertsbe- kestraat 27, Bruinisse. Advertentie aa. rep. of vervanging van goten Vrijblijvend prijsopgave Snelle uitvoering Julianastraat 40 Telefoon 2647, Zierikzee Flitsen uit het buitenland BELGRADO.. In Prizren, in de Joe goslavische autonome provincie Ko sovo, zijn maandag vier Albanese.na- tionalisten veroordeeld tot gevange nisstraffen van één tot twee jaar we gens het maken van „vijandige pro paganda". WASHINGTON. In de Amerikaan se hoofdstad Washington is maan dagmiddag om 17.30 uur (Ned. tijd) de bijeenkomst van de organisatie van Amerikaanse staten (OAS) be gonnen over het konflikt rond de Falkland-eilanden. NEW YORK. De organisatie van niet-gebonden landen steunt de Ar gentijnse aanspraken op de Falk land-eilanden, maar is voor een vreedzame oplossing van het kon- flikt. BONN. De Westduitse banken ver wachten in de loop van dit jaar een verdere daling van de rentestand, zo heeft de voorzitter van de Westduitse bankiersvereniging, Harald Kuhnen, maandag verklaard. WENEN. Onbekenden hebben maandag in Wenen een Oostenrijkse politieman die de handelsafdeling van de Franse ambassade bewaakte, beschoten. De 22-jarige man werd ernstig aan het hoofd gewond. BONN. Het Westduitse kabinet is op een aantal plaatsen vernieuwd. Manfred Lahnstein wordt minister van financiën, een post die tot dusver werd bezet door Hans Matthofer. De ze is overgestapt naar het ministerie van posterijen. BRUSSEL. De Europese investe ringsbank heeft een krediet tot een waarde van 10 miljoen gulden ver strekt aan Wales ter financiering van kleine industriële en toeristische projekten in de regionale ontwikke lingsgebieden van Wales. VATICAANSTAD. De primaat van Polen, aartsbisschop Jozef Glemp, heeft maandag onmiddellijk na zijn aankomst in het Vaticaan een onder houd gehad met de paus. Het Vati caan gaf hieroever geen bijzonderhe den. BRUSSEL. Naar zondag van de brandweer is vernomen is het doden tal van de brand te Brussel opgelo pen tot veertien. Er zijn acht gewon den, van wie er twee ernstig aan toe zijn. MOSKOU. De Russische staatsvei ligheidsdienst heeft maandag in Mos kou een perskonferentie verhinderd van vier burgers die op 10 mei met een hongerstaking willen beginnen om te protesteren tegen de weigering van een uitreisvisum. BUENOS AIRES. Het in Buenos- Aires verschijnende dagblad La Prensa meldde dat Argentijnse mili tairen de onderzeeër Santa Fe zelf hebben vernietigd opdat hij niet in handen zou vallen van de Britten die hadden hem flink beschadigd. LONDEN. „Dame»" Celia Johnson, de Britse frele aktrice met de grote ogen en het dito talent, is maandag, een dag voor de première van haar nieuwste stuk, op 74-jarige leeftijd overleden. NOORDGOUWE. Kleine kern Noordgouwe beleefde zaterdag een hoogtijdag: de officiële opening van het dorpshuis. Voor burgemeester C. Slabbekoorn de deur het multifunktionele gebouw kon openen, moest hij de sleutel opzoeken, die verborgen zat op de vlag met het gemeentewapen uit de tijd dat Noordgou we nog zelfstandig was. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De emancipatienota ZIERIKZEE, 26-4. Alle vrouwen van Schouwen-Duiveland zijn welkom op een op 6 mei a.s. te houden bijeenkomst in „De Zeeuwsche Herberghe", zulks n.a.v. de emancipatienota Schouwen-Duiveland te pogen om te komen tot het realiseren van plannen. Het ligt in de bedoeling om de vol gende punten aan de orde te stellen: 1. Een korte inleiding betreffende de geschiedenis van de totstandko ming van de nota. 2. Behandelen van de aanbevelin gen aan de hand van de richtlijnen van het ministerie van sociale zaken. 3. Besluitvorming n.a.v. bo venstaande. Druk bezet Om zoveel mogelijk vrouwen in de gelegenheid te stellen deze bijeen komst bij te wonen wordt deze 2x ge houden. Beiden op 6 mei: lx 's middags, aanvang 14.00 uur; lx 's avonds, aan vang 20.00 uur. PEKING. In de Mantsjoerijse la- brieksstad Shenyang zijn 470 straat vegers in het huwelijk getreden, be richtte het Chinese persbureau dat de massa-huwelijkssluiting prees als een „overu inning.vopr kopypunisL- sche ethiek". WASPtlNör'l'ON. Zondagmorgen is in de woestijn van de Amerikaanse stat Nevada een gekombineerde Brits-Amerikaanse ondergrondse kernproef genomen. Dit heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van energie meegedeeld. De proef werd op Brits verzoek geno men. JAKARTA. In Jakarta zijn naar schatting 130 mensen gearresteerd naar aanleiding van de incidenten die zich zondag hebben voorgedaan op een verkiezingsmanifestatie van het Indonesische regeringsblok „Gol kar". ATHENE. In de nacht van zondag op maandag zijn voor zaken in de Griekse hoofdstad die produkten verkopen van de multinational I(nternational) B(usiness) M(achines) twee bommen ontploft. Toneel te Renesse Voor nadere inlichtingen: Tel. 01117-1605 en 01115-2525, tussen 18.00 en 19.00 uur. Tevens kan de emanci patienota Schouwen-Duiveland via bovenstaande telefoonnummers wor den aangevraagd. Niet humaan GENÈVE, 26-4. Geïnterneerde le den van de vrije vakbond Solidari teit in Polen hebben in een maandag gepubliceerde brief verklaard dat de berichten dat zij humaan behandeld zouden worden gelogen zijn. De brief is afkomstig uit het kamp Bialoleka ten zuiden van Warschau en is vorige week aangekomen bij de in Genève gevestigde wereldalliantie van Hervormde Kerken. De geïnteresseerden, van wie geen namen worden opgegeven, zeggen dat zij in kleine, koude cellen worden gevangen gehouden in een sterk be- veilgde gevangenis en oneetbaar voedsel krijgen de gevangenbewaar ders onthouden hun naar willekeur voedselpakketten of familiebezoek. De brief is geadresseerd aan jullie die buiten de muren en het prikkel draad levenen zegt dat ,,het niet waar is dat wij onder humane om standigheden worden gevangen ge houden en dat wij enige rechten zou den hebben. TUBBERGEN, 26-4. Bij een ver keersongeval in Tubbergen maan dagmiddag de 13-jarige J. Oude Nij- huis uit Tubbergen om het leven ge komen. Fietsend temidden van mede-scholieren kwam de jongen spelenderwijs in aanraking met een tegemoetkomende autobus. De ande re jongelui bleven, evenals de buspassagiers, ongedeerd. De heeft de Rijkspolitie meegedeeld. RENESSE, 24-4. De toneelvereniging „Op Drift" uit Renesse hield voor jaarsuitvoering in het goed gevulde dorpshuis te Renesse. Scène uit het toneelstuk „Vlak om de hoek", dat „Op Driftop de planken bracht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Op het programma stond het to neelspel „Vlak om de hoek" van Par- nell Bradbury, een thriller die zich afspeelde rond 1900. De avond werd geopend door de voorzitter van „Op Drift", de heer W. Lokker. Hij vestigde de aandacht op de aankleding en het décor van het stuk, waaraan erg veel aandacht is besteed en waarmee ook veel waar dering werd geoogst. Verder legde hij uit dat in de pauze een verloting werd gehouden ten bate van de Stich ting Interieur Dorpshuis Renesse. Een uitstekend geslaagde verloting werd het, die een netto bedrag van ongeveer 550,— opbracht. Na de welkomstwoorden van de voorzitter speelden de leden van „Op Drift" onder regie van voorzitter Wout Lokker de thriller. Aan het slot dankte mevrouw C. Hoogerhuis-v. d. Linde namens alle aanwezigen de medewerkers. Dank woorden die vergezeld gingen van een boeket. De avond werd besloten met een gezellig bal op muziek van „After Eight".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3