Londen wil door onderhandelen Falklandkrisis oplossen Stad Rafah (zuiden Gaza) door prikkeldraad in tweeën COMPROMIS NODIG Verschillen tussen Oostbloklanden Zelfmoorden in India Na South-Georgia Egypte en Israël De Poolse ekonomie Zuid-Koreaan maakte amök AGENDA Konsekwenties van Sinaï-overdracht Nederland neemt deel aan vlootoefening Caribisch gebied ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ADVIES 2 Het storm omhuilde en door pin- guins bewoonde eiland South Geor gia in de zuidelijke Atlantische Ocea an zal - wil het goed zijn - redelijk af sluitende pleister moeten zijn op de wond. die de Britse eer werd toege bracht door de Argentijnse bezetting van de Falkland-eilanden. Speciale Engelse eenheden, die het „niet zoeken in kracht, maar in slim heid" hebben de weg bereid voor de herovering van South-Georgia, als voorgeschoven post van de ijzige Zuidpool. De eer - mogelijk al te zeer geaccentueerd door Londen - is nu wel voldoende gered en het woord zou weer moeten zijn aan de diploma tie, door bemiddeling van de Ver. Staten (nieuwe pendelmissie Haig) of - beter nog - de Verenigde Naties. Wellicht kan dan nog een veel ern stiger konfrontatie worden voorko men, want het blijft een absurde ge dachte dat Engeland aan de andere kant van de wereld een echte oorlog zou gaan voeren tegen een land, deel uitmakend van een ander kontinent, waar allerlei enge zaken (schending mensenrechten) en opgeklopt natio nalisme, een toch wel griezelige cock tail vormen, die in een oorlog snel het karakter van een wespennest kan aannemen. Temeer omdat Buenos Aires er al les aan zal doen, de andere Zuid- Amerikaanse staten op te trommelen „mee te doen", c.q. Argentinië de modige steun te geven. Natuurlijk is Groot-Brittanië mili tair nog wel in staat de Argentijnen van de Falkland-eilanden te verja gen, maar het al oude probleem zou daar niet mee zijn opgelost. De Ar gentijnse aanspraken zullen blijven bestaan en in een gevoeliger worden de hoek van de wereld, zit de politiek weer met een onrustprobleem opge scheept. Achter de facade van: „die eilanden horen bij ons" en „de eer is geschonden" spelen andere zaken: toegangspoort tot het - al genoemde - Zuidpoolgebied (delfstoffen) en de niet onmogelijk geachte aanwezig heid van olie. Op bedenkelijke wijze worden di- rekt en indirekt uiteraard de zaken ook weer getrokken binnen het span ningsveld van de grootmachten. De Sovjet-Unie vergeet even voor het gemak, dat Argentinië een fascistoï de regering heeft en Amerika doet er alles aan nieuwe grote onrust in een uithoek van zijn achtertuin te ver mijden. Spanningen dus ook op de achtergrond van het Falkland-geHbeu- ren en daarom is het vurig te hopen dat met praten (inschakeling V.N. of anderzinds) een soort compromis wordt bereikt, waardoor de bellige- renten hun gezicht kunnen redden en de lange golven van de Atlantische Oceaan voortaan vredig op de eenza me stranden van de Falklands zullen kunnen uitrollen tot het einde van deze eeuw en liefst nog veel langer. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben de hoeveelheid vis die Ja pan mag vangen in de 200-mijlszone van Alaska beperkt met tien procent. SCHIPHOL, 24-4. De verschillen tussen de Oostbloklanden onderling nemen toe, naarmate-de groei van de ekonomie in die landen toeneemt. Die leidt tot het streven naar een gro tere politieke en kulturele eigen identiteit. Dit heeft Tweede Kamer voorzitter Dolman zaterdagmiddag op Schiphol gezegd na zijn aankomst uit Bulgari je. Op uitnodiging van de nationale vergadering van Bulgarije (het parle ment) heeft hij als hoofd van een uit vijf leden tellende delegatie van Eerste en Tweede Kamer leden een bezoek van vier dagen aan Bulgarije gebracht. *AAAAAAA*AAA*AJ*AAA*AA#Wg Looi i voor huisvrouw STUTTGART. 26-4. Een huisvrouw, die de zorg heeft voor haar man, twee kinderen, een eengezinswoning en een tuin, heeft per maand recht op een loon van 1.993.75 mark f 2.203.). Dit heeft een des kundige op huishoudelijk ge bied maandag gezegd voor een rechtbank in Karlsruhe. LONDEN, 26-4. De herovering van South-Georgia „doet niets af aan de vastbeslotenheid van de regering al het mogelijke te doen om een oplossing door onderhan delingen te bereiken voor de huidige crisis" tussen Enge land en Argentinië. Dit heeft de Britse premierMargret Thatcher maandag verklaard in het Lagerhuis. In een officiële verklaring zei de premier „te hopen dat de Argentijnse mi nister van buitenlandse zaken Costa Mendez zijn besluit nader zal overwegen" om de onderhandelingen onder leiding van de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Haig af te breken. „Naarmate de Britse vloot de Falk land-eilanden nadert, wordt de nood zaak dringender de onderhandelin gen te versnellen en niet op te hou den" aldus Thatcher. Gevangenen De premier zei dat ongeveer 180 Ar gentijnen gevangen zijn genomen bij de herovering van South-Georgia. Bijna 50 van hen waren versterkin gen aan boord van de Argentijnse on derzeeër Santa Fe, die zondag voor afgaand aan de Britse landing door helikopters onschadelijk is gemaakt. De herovering van het eiland, 800 mijl ten zuidoosten van de Falkland- eilanden „is uitgevoerd overeen komstig ons recht op zelfverdediging onder artikel 51 van het VN- handvest" aldus de premier. Militaire druk Mevrouw Thatcher zei tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis dat zij haar strategie de militaire druk op Argentinië te vergroten zal voortzet ten. „Ik geloof dat wij meer kans hebben op een vreedzame regeling wanneer wij grotere militaire druk op de Argentijnse regering uitoefe nen". LONDEN. Na de herovering van South-Georgia heeft Groot-Brittan- nië Argentinië gewaarschuwd dat het zijn troepen zeer spoedig van de Falkland-eilanden moet terugtrek ken als het nieuwe gevechtshandelin gen wil voorkomen. LONDEN. Het Britse landings vaartuig Intrepid heeft maandag de Zuidengelsche haven Portland verla ten met bestemming het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Dit is vernomen uit welingelichte bron. CAIRO/JERUZALEM, 26-4. De Egyptische president Hosni Moebarak heeft maandag één dag na de Israë lische terugtrekking uit de Sinaï-woes tijn, nog eens bevestigd dat zijn land de vredespolitiek van Israël zal voortzet ten. Tijdens een speciale vergadering van het Egyptische parlement ver klaarde hij tevens dat Egypte niet be reid is concessies te doen in hetgrens- konflikt met Israël over een kleine strook land in Tara aan de Golf van Akaba WARSCHAU, 26-4. De regering sambtenaren in Polen staan een her vorming van de ekonomie in het land in de weg. Overheidssubsidies ver lengen slechts de „doodsstrijd van de zieltogende ekonomie", *zo. schrijft het Poolse dagblad Zycie Warszawy. Enkele ministeries houden geen re-, kening met de wetten op de ekonomi- sche hervorming die het„parlement heeft goedgekeurd en prbDereh de vroegere struktuur van de be drijfsleidingen te handhaven, aldus het dagblad. SEOUL, 26-4. De Zuidkoreaanse minister van buitenlandse zaken, Suh Jong Hwa, heeft dinsdag zijn ontslag aangeboden nadat een over spannen politieman in het zuiden van het land dinsdagmorgen een bloed bad had aangericht waarbij minstens 62 mensen omkwamen en 20 werden gewond. Minister Suh begaf zich naar de plaats des onheils, Uihong dat 60 km ten westen van Poesan ligt, en (ver klaarde dat hij de verantwoordelijk heid voor het bloedbad op zich nkm. Volgens de politie raakte de 27-ja- rige politie-agent Woo Bu-Kon over spannen na een ruzie met zijn vrien din. Hij bedronk zich en toog naar|een regeringswapenopslagplaats waaruit hij twee karabijnen en zeven handgra naten meenam. Hij trok van dorp naar dorp en schoot in de wilde weg op mensen. Uiteindelijk doodde Woo zichzelf en een aantal andere mensen met een handgranaat Zij gaf een kort verslag van de ver overing van Grytviken, de belan grijkste haven op South-Georgia, en de uitschakeling van de Santa Fe. De Britse troepen zijn de gehele nacht door verder opgerukt op het ei land en maandag „om 11 uur (Ned. tijd) gaf de Argentijnse kommandant zich formeel over", aldus Thatcher. De Britse troepen hebben een mini mum aan geweld" gebruikt en er zijn geen slachtoffers te betreuren. MONTEVIDEO. In het Britse zie kenhuis van Montevideo in Uruguay zijn alle voorbereidingen getroffen voor de eventuele komst van gewon de Britse soldaten door gevechten rond de Falkland-eilanden. LONDONDERRY. In een super markt in Londonderry in Noord- Ierland hebben dinsdagochtend twee 'mannen een man doodgeschoten, die brood kwamen bezorgen. Volgens de politie werkte het slachtoffer bij het protestantse paramilitaire Ulster Defence Regiment. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. WARSCHAU. Op de universiteit te Warschau is mdandag een symboli sche demonstratie gehouden voor herstel van de akademische vrijhe den, die onder de staat van beleg zijn opgeschort. LUXEMBURG. Indien onderhan delingen die de E.G. binnenkort in Parijs gaat voeren, slagen, zal de Sowjet-Unie alsnog „gestraft" wor den voor haar rol in de gebeurtenis sen in december vorig jaar in Polen. Vandaag - dinsdag 27 april - viert Z.K.H. prins Willem Alexander, zijn 15e jaardag. NEW DELHI, India, 26-4. Per jaar slaan gemiddeld 40.000 Indiërs de hand aan Zichzelf om uiteenlopende redenen die variëren van de wens een einde te maken aan bekommernis over lichamelijk of geestelijk lijden tot ruzie met schoonouders, aldus een studie die de regering van het pro bleem gemaakt heeft. De meeste zelfmoorden worden be gaan uit wanhoop over lijden dat door „gevreesde ziekten" - die niet nader worden omschreven - wordt veroorzaakt. RAFAH, 26-4. De stad Rafah in het zuiden van de strook van Gaza is zondag in tweeën gedeeld. Als gevolg van de terugtrekking van Israël uit de bezette Sinaï- woestijn loopt de Egyptisch-Israëlische grens dwars door de stad. Er is nu ccn Rafah-Palestina waar 60.000 mensen wonen en een Rafah-Sinaï met 20.000 inwoners. De twee stadsdelen worden gescheiden door een hoge prikkeldraadversperring. „Als wij op reis gaan bevinden wij ons in een zelfde positie als de Oost en West-Duitsers", zie Zakariah Mo hammed, een Palestijnse postbeamb te uit Rafah. Als inwoner van Rafah- Sinaï (Egyptisch territorium) is hij in dienst bij de posterijen van Rafah- Palestina (Israëlisch). Hij weet nog niet of hij dagelijks zonder moeilijk heden de grens kan passeren om zijn werk te gaan doen. Bovendien is hij er niet zeker van of hij zijn familie, die in het Israëlische deel woont, nog geregeld zal kunnen bezoeken. Het prikkeldraad snijdt de stad in twee delen die worden gescheiden door een niemandsland van een tien tal meter. Hier en daar loopt de de- markatielijn dwars door een huis heen. Het prikkeldraad is ook aange bracht op de daken van de huizen aan de grens. Tot aan de laatste minuut hebben de mensen geprobeerd de demarka- tielijn te overschrijden. Een ezelskar passeerde vlak voor de afgesproken tijd de grenslijn, terwijl de laatste Is raëlische militairen hun materiaal in een vrachtwagen laadden voordat ze uit Rafah-Sinaï vertrokken naar Rafah-Palestina. Een soldaat zette de laatste prik- ledere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noor dgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 27 april Zierikzee NORFOLK, Virginia, 26-4. Meer dan 45.000 militairen in aktieve dienst en reservisten en ruim 60 oorlogsschepen nemen vanaf dinsdag tot midden mei deel aan een vlootoefening in het Caribische gebied die tot doel heeft de ver sterking van de Amerikaanse presentie in het gebied, aldus maandag marine autoriteiten in Norfolk in Virginia. -- - De oefening draagt de codenaam „Ocean: Venture 82"' en zij is een voortzetting van ,,Readex 2-82", een grote Amerikaanse Caribische oe- feing met de Britse koninklijke ma rine, en „Safe Pass", de eerste grote oefening van de NAVO in Straat Flo rida en de Golf van Mexico. Eerste manoeuvres In Norfolk werd meegedeeld dat „Ocean Venture 82" de eerste grote manoeuvres waren onder het nieuwe Amerikaanse Caribische opperbevel dat onlangs in Key West in Florida werd ingesteld, onder meer om Cuba te tonen dat men in staat is de zegs man in het gebied te beschermen. Aan „Ocean Venture 82" nemen ook schepen en manschappèn van de Nederlandse koninklijke marine en mariniers en onderdelen van de nati onale garde van Portorico en de Maagdeneilenden deel. In Norfolk is et met nadruk op ge wezen dat de oefenig niet is bedoeld als reaktie op dei wankele politieke toestand in Midden-Amerika, in het bijzonder El Salvador. BUENOS AIRES. De Argentijnen hebben zondag ceii Britse helikopter neergehaald bij de Britse aanval op Grytviken, hoofdstad van het eiland Zuid-Georgia. BUENOS AIRES. Een demonstra tie in Buenos Aires tegen de Britse herovering van South-Georgia is maandagavond uitgelopen op een manifestatie tegen de militaire jun ta. keldraadpaal in de Hoofdstraat, en drie kleine meisjes slaagden er nog in tussen de versperring door te glip pen. Om 12.10 uur plaatselijke tijd werd het prikkeldraad aan elkaar gehecht. Een Egyptische soldaat droeg een huilend kind over de versperring en gaf het aan een Israëlische militair. Dat was de laatste die de grens pas seerde. Gespannen sfeer Op dit moment heerst er een gespannen sfeer in Rafah. Voor en na het sluiten van de demarkatielijn gooiden Palestijnse jongeren stenen naar de Israëlische soldaten, waarop deze in de lucht schoten om hen te verspreiden. De Hoofdstraat ligt er verlaten bij en de winkels zijn geslo ten. Om 13.30 uur plaatselijke tijd verschenen de eerste Egyptische politie-agenten aan de kant van Rafah-Sinaï. Een applaus weerklonk in de straat. Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor middenstand. 16.30 uur. „Huis van Nassau". Lezing transce- dente meditatie. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B., lezing over „Hoe lezen we de Bijbel". 19.45 uur. Chr. Geref. Kerk. Kadermiddag N.C.V.B. rayon Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensocië teit. 14.30 uur. Serooskerke Dorpshuis. Informatiebijeenkomst „Dorpsplan" projektgroep Kleine Kernenexperiment en gemeente. 19.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 Haamstede Winterkerk. Bezoek beroepen predi kant. 19.30 uur. c Scharendijke „De Putmeet". Voorjaars ledenver gadering V.V.V. Scharendijke e.o. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Bijeenkomst N.B.v.P. 19.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. 35 jaar „Helpt Elkander". 19.30 uur. Woensdag 28 april Zierikzee Stadhuis. Kommissie Jeugd- en Jon gerenwerk. 16.00 uur. „Mondragon". Vrouwen in de V.V.D., bijeenkomst, lezing: vrouw en chip. 20.00 uur. Vrouwencafé, „Gekroonde Suiker biet". Thema-avond i.v.m. gemeente raadsverkiezingen. .20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bijeenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaal Chr. Ger. Kerk. Tijdrede S.G.P. 19.30 uur. Haamstede Gemeentehuis. Extra raadsvergade ring Westerschouwen. 19.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering „Stad en Lande", en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 30 april Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 - 17.00 uur. (Mogelijk ook 19.00 - 22.00 uur.) Dorpshuis. Oranjebal t.b.v. ver nieuwd dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 1 mei Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 - 17.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Diskussie- avond voor de jeugd. 20.00 uur. Maandag 3 mei Zierikzee Raadszaal. Kommissie Financiën. 17.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Hervormde Kerk. Uitvoering Kerk koor. 19.30 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Zeeuwse Herberghe". Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Zierikzee „Huis van Nassau". Vogelvereniging „Zang en Kleur. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Toch nog maar weer eens terug naar Coolen, omdat in de sfeer van de streekroman zo iets misschien nooit meer geschreven wordt; volmaakte harmonie tussen de mensen met hun kleine en grote deugden en ondeug den en de natuur in zijn eveneens al tijd wisselende sfeer van liefelijk heid tot - zo lijkt het - bijna boosaar digheid. Een merkwaardige parallel. Dat simpele - alleen wonende - Peelwijfje gaat wel zoet en regelma tig naar de ochtendmis, maar rustig zitten doet ze niet, want ze weet wel bijna zeker ,,dat nu de dief weer komt". Telkens toch als ze thuis komt uit de kerk is er geld gestolen; o, geen bankbiljetten van honderd, maar dubbeltjes en kwartjes en wie flikt dat nou? Het oude krakkemik kige schildertje bij haar in de buurt zal ze eens vragen „op te passenen het oude schildertje in ruste komt de volgende zondagmorgen, voordat de mis begint. Hij smoort een pijpje en mag zich een bakje koffie inschenken en het Peelwijfje gaat naar de kerk. Na een eenzaam half uurtje, hoort het schil dertje gekraak op de zolder; voor zichtig gaat het luik open en een zwart bekousd been komt omlaag en zoekt de sport van de ladder en dan een tweede been. Het mannetje zit als vast genageld aan zijn stoel. Wie komt tevoorschijn? ,,De Bonk", een reusachtige kerel, met de beste repu tatie van het hele Peelgebied, altijd in de weer, goed voor zijn wijfje en van onbesproken gedrag. Daar staat hij op de plavuizen van Peelwijfje's kamertje en het oude schildersbaasje veert op van zijn stoel: ,,ei jou lillike dief, noe heb ik je". Maar dat was niet waar: ,,De Bonk" had het schildertje. Hij vloert hem met één slag en haalt dan het broodmes uit de tafel en kerft het mannetje de keel door. ..De Bonk" ontvlucht het huis en lees hoe de on rust hem overwoekert tijdens zijn lange zwerftocht door de velden, zandvlakten en bossen van de Peel. Maar eens moet hij weer naar huis; daar staan de strenge marechaussees uit Roermond of daaromtrent hem al op te wachten en de speurhond vliegt ..De Bonkzo naar de keel; 't bewijs van zijn schuld. De dorpelingen lopen te hoop en kunnen hun hartstocht en afschuw niet bedwingen: ..moordenaar" schreeuwen ze door de anders zo stil le straatjes van het dorp. ver weg gestopt achter de donkere contouren van de Brabantse bossen. Wat won derlijk dat de eerste verrukking van het lezen van Coolens werk, nauwe lijks verslijt door de tijd. Ik weet niet of Coolen nog wel zo driftig prijkt op de schoolliteraluurlijsten van nu als „toen", maar is het min der dan Streuvels. Timmermans. De Jong? Malle vraag natuurlijk, maar- eigenwijs advies - haal Coolen nog eens uit de kast of bij de blibiotheek wat is dat werk toch adembenemend gaaf en mooi gebleven. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2