01180- 33333 6 Mi Voorstel kredietverlening aanschaf brandweervoertuig Rijkspolitie Uniek boekje over 'Nobelpoort' van Zierikzeese scholieren I DE ZIERIKZEESCHE COURANT 4 Jttotnisse Gemeenteraad Duiveland: donderdag 29 april Zorgen Nederlandse Bank Alarmnummer P£ Schrijvers: Tom HanseCamiel van Tiggelhoven en Johnny Vermue van Onder de Wieken war* ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 27 april 1982 138ste jaargang Nr. 23105 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Voltooide huizen (12) te Kerlcwerve Debiteurenverliezen Uit een evenals vorig jaar bij de grote banken en de Rabobanken gehouden enquête naar verwachte debiteuren- verliezen en de ontwikkelingen in de onroerend-goedsektor blijkt over 1981 wederom een aanzienlijk accres van de verwachte debiteurenverliezen. Dat zijn de toevoegingen aan de speci fieke Voorziening Alegeme Risico's (VAR) worden ontrokken. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten HASSELT. Een felle uitslaande brand heeft aan de markt in Hasselt een woonhuis boven een winkel in de as gelegd. DUIVELAND, 26-4. Het kollege van b. en w. van de ge meente Duiveland stelt de gemeenteraad voor een kre diet van 110.000,te verlenen voor de aanschaf van een brandweervoertuig. De nieuwe brandweerauto dient ter vervanging van de meer dan twintig jaar oude materiaal-manschappenwagen van de voormalige ge meente Nieuwerkerk. Dit voorstel komt aan de orde in dé gemeenteraadsvergadering op don derdagavond 29 april. De agenda ver meldt verder ondermeer een voorstel medewerking te verlenen aan de gas- voorziening in de zogenaamde onren dabele gebieden. Het kollege licht in het voorstel toe, dat binnen de gemeente Duive land 132 woningen voor aansluiting in aanmerking komen, verdeeld over 16 ..projekt-clusters". AMSTERDAM, 26-4. De Neder landse Bank is zeer bezorgd over de achteruitgang van de kwaliteit van de vorderingen van het bankwezen. In het licht hiervan stelt de bank in het jaarverslag vast dat de in de twee voorafgaande jaarverslagen uitgespro ken zorg over het teruglopen van de bronnen van de vermogensvorming der Algemene Banken thans wellicht nog te gematigd blijkt te zijn geweest Uit berekeningen blijkt, volgens het voorstel, dat de onrendabele in vestering per woning - uitgaande van 132 permanente aansluitingen - va rieert van 1.059,— tot 3.777,—. Hiervan neemt de PZEM 50 tot een maximum van 1.000,— voor haar rekening. Het dan resterende' bedrag dient derhalve in principe geheel voor degene, die om aansluiting vraagt, betaald te worden. Ondersteunen Gelet op de omvang van dit bedrag en mede in aanmerking nemende, dat betrokkenen in vele gevallen ook nog aanzienlijke uitgaven zullen moeten doen voor aanpassing bin nenshuis, zijn b. en w. van mening, dat de gemeente dit projekt moet on dersteunen met het beschikbaar stel len van een financiële bijdrage. Uit een financiële berekening in het voorstel blijkt, dat een bedrag van 12.831,— ten laste van de gemeente zou komen. Het kollege stelt de raad voor medewerking te verlenen. Als tot uitvoering van één of meer clusters kan worden overgegaan, zal de raad verzocht worden het beno- di^JWcrediet te verlenen. Het bestuur van de Vereniging School met de Bijbel" te Nieuwer kerk heeft bij de gemeente het ver zoek ingediend medewerking te ver lenen de bestaande hal te verbouwen tot gemeenschapsruimte, annex dokumentatie- en vaklokaalruimte. Dit verzoek houdt volgens het voorstel van b. en w. verband met de verbouw van één lokaal van de lage re school t.b.v. het kleuteronderwijs, waardoor het ingerichte lokaal voor vakonderwijs wederom voor het la ger onderwijs in gebruik zal moeten worden genomen. In overleg met de betrokken wordt het mogelijk geacht de bestaande hal te verbouwen tot gemeenschapsruimte. Het kollege stelt de raad voor de medewerking te verlenen en daaraan de Voorwaarde te verbinden, dat de te maken kosten van de te treffen voorzieningen door toekenning van een dusdanig stich tingsjaar aan de gemeenschapsruim te of overige lokalen kostendekkend zijn. Welzij nskommissie Verder stelt het kollege een wijzi ging voor van de samenstelling ad vieskommissie welzijnsbeleid. Van de Verenigingsraad Nieuwerkerk werden destijds resp. de heer C. R. de Seriëre-du Bizourniet als lid en me vrouw M. E. M. Èollemans-Winkels als plaatsvervangend lid benoemd. De Verenigingsraad heelt thans la ten weten, als nieuwe ledeii - in plaats van bovengenoemde personen - voor te stellen de heer G. J. La Grand en mevrouw M. 1' Haak-Bij de Vaate. verhaaltjes, zoals in het jaar 1795, toen de Nobelpoort werd ingericht als magazijn voor kleding en muni tie. Omdat er kruit lag in de Poort, mochten de mensen in de Nobelstraat en omgeving toen 's winters niet sto ken, want men was bang dat er een ontploffing zou plaatsvinden Toen de Fransen Schouwen-Duive- land in bezit hadden genomen heette de Nobelpoort ..Porte d'Aboukir", maar ,,dat was gelukkig van korte duur", aldus de drie schrijvers. Over de oplage wordt niet geïnfor meerd, maar het boekje zou ook best voor doeleinden buiten de school kunnen worden gebruikt. Ook voor belangstellende inwoners en voor toeristen is het best aardig om al die gegevens over een van de oudste nog bestaande stadspoorten in Neder land, op een rijtje te bezitten. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 27-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Morgen blijven wolkenvelden van de Noordzee ons land binnendrij ven. De kans dat hieruit neerslag valt is klein. De temperatuur, die vannacht tot ongeveer vijf graden daalt, loopt morgen overdag op tot rond twaalf graden. Inmiddels neemt een hogedrukgebied met het centrum ten westen van Ierland in betekenis af en verwijderd zich naar de oceaan. Tegelijkertijd breiden depressies uit de omgeving van IJsland afkomstig, hun invloed naar de Noordzee uit. Morgen is dat al merkbaar doordat de noordwestelije wind gaat toene men. Na woensdag wordt het kouder en worden af en toe buien verwacht. Advertentie Meldkamer district Middelburg. Bel dit nummer in dringende gevallen. Er is altijd een surveillance auto in de buurt. Een geruststellende gedachte. Verwachting tot woensdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur om streeks zes graden; middagtempera- tuur van tien graden aan zee tot onge veer veertein graden in het zuid oosten van het land; matige, aan de kust af en toe krachtige noordweste lijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 1 mei: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 10 gr. Windkracht: n.west 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 28 april Zon op 6.17, onder 20.58 Maan op 9.48, onder 1.41 29 april Zon op 6.15, onder 21.00 Maan op 10.52, onder 2.42 Eerste Kwartier: 30 april (14.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 28 april 7.31 19.09 0.34 13.03 29 april 8.06 20.03 1.24 13.53 Doodtij: 2 mei RAF AH. In de nacht van zondag op maandag is voor onbepaalde tijd de avondklok ingesteld in Rafah in het zuiden van Gaza, naar aanleiding van incidenten die zich er zondag hebben voorgedaan. WASHINGTON. Volgens president Reagan gaat er in de Verenigde Sta ten jaarlijks ongeveer 450 miljard dollar om waarvan de belasting niet op de hoogte is. Eén van de programma-onderdelen tijdens de open dag van ziekenomroep Nomen Nescio, zaterdag in het Rode Kruis Ziekenhuis, was het Nomen-Neseio-spel. Hieraan werd deelgenomen door burgemeester Th. H. de Meester (rechts), di- rektrice mevrouw A. Kortleve, de heer ASchraven (links) en direkteur J. H. Hekking (midden). Het spel werd aan el kaar gepraat door ziekenomroep medewerksters Jacquelwn van Rooijen (met mikrofoon) en Conny Boot. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De agenda voor deze raadsvergade ring vermeldt verder: Wijziging aan koop besluit grond P. van Strien; wijziging lozingsverordening: herzie ne vaststelling bedrag uitgaven openbaar lager onderwijs 1979; vaststelling afrekening kosten vak onderwijs 1981; 20e wijziging begro ting 1981 en 4e wijziging begroting 1982. Een illustratie uit het boekje ,,De No belpoort". In hun inleiding maken de drie jon gelui duidelijk, hoe het allemaal is begonnen. In de klas werden spreek beurten over de oude monumenten in Zierikzee gehouden, een onderwerp dat hun onderwijzer en schoolhoofd P. R. M. v. d. Sneppen zeer ter harte gaat. Hij stak zijn leerlingen aan met zijn liefde voor geschiedenis, vooral van Zierikzee en omstreken, en hij maakte zelf een klein boekje over het Driekoningenklooster. En dat bracht de drie jonge schrijvers op het idee ook zelf een speciaal boekje over de beroemde Nobelpoort te maken. Een vader verzorgde het stencil- werk. Documentatie Tom, Camiel en Johnny haalden de uitvoerige documentaite onder ande re uit het Rijksarchief Middelburg en de bibliotheken te Middelburg en Zierikzee. Aan het eind van het boek je wordt daarom dank aan deze in stellingen uitgesproken, evenals aan de heer W. H. Keikes, stadsarchiva ris, en enige andere hulpvaardigen. Levendig Gedetailleerd beschrijven zij de historie, van het vermoelijke bouw jaar 1494 af. De jaartallen, onont beerlijk bij een dergelijke uitgave, worden verlevendigd met grappige Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. ZIERIKZEE, 27-4. Tom Hanse, Camiel van Tiggelho ven en Johnny Vermue, allen leerlingen van de r.k. lage re school „Onder de Wieken", hebben al op jonge leeftijd een boekwerkje op hun naam staan. Dit bijzonder werk je verscheen deze maand en is geheel gewijd aan de Zie rikzeese „Nobelpoort". Met zwier hebben de drie jongelui de historische gegevens op schrift gesteld. Het is een uniek boekje geworden, het eerste dat in zijn geheel over de Nobelpoort gaat. Ter illustratie zijn foto's en tekeningen van de poort ge bruikt. ZIERIKZEE. Met o.m. een vaartocht over de Oosterschelde. vond zaterdag een reünie plaats van de familie Schiette- katte. Ortgeveer honderd reünisten beleefden een gezellig familie-avontuur aan boord van ..Stad Zierikzee". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1