Koningin en prins terug van reis naar Ver. Staten Afscheid ds. J. B. Assendorp De landbouw prijzen Zwaar gewonden bij bankoverval Dader overval Lelystad-bank gepakt Aanhouding in moordzaak De ARBO-wet De El Salvador- kruisen in Amsterdam ERIC DE NOORMAN Provincie heeft subsidiepot beschikbaar van f 1 miljoen ZIERIKZEE. In de middagdienst van zondag nam ds. J. B. Assendorp afscheid van de Hervormde Gemeente van Zie- rikzee. Na afloop volgde een bijeenkomst in het hervormd verenigingsgebouw, waar de scheidende predikant werd verrast met een optreden van de kinderen van de Zondagsschool. Hier neemt hij de tekst van het te zingen lied in ont vangst. Men zie verder, onder kerknieuws. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 25-4. Koningin Beatrix en prins Claus zijn zondagmorgen om tien voor zeven op het vliegveld Ypenburg aangekomen na hun bezoek aan de Verenigde Staten. KERKNIEUWS ZIERIKZEE, 25-4. „Vragen blijven bestaan; hoe kan het kwaad op aarde zo'n onvoorstelbare omvang aanne men?" Saillante vraag in de diepste kende predikatie, die ds. J. B. Assen dorp, zondagmiddag hield tijdens zijn afscheidsdienst in een volle Gasthuiskerk. Vertrek uit Zierikzee voor deze pastor, die drie en twintig jaar het ambt bekleedde in de „oude veste", zijn emeritaatsleeftijd hier bereikte, maar straks aantreedt te Ede Lun- teren waar hij werd benoemd tot bijstand in het pastoraat, in de stijl van deze tijd een ,,part-time"-baan, maar (nog) druk genoeg, naar valt aan te nemen. Twintigste eeuw Na Schriftlezingen uit Exodus en Johannes trok de predikant het lij den van het Joodse volk door naar onze twintigste eeuw „die een duister beeld vertoont" met zijn ge- noceïde, zijn holocaust, zijn Goelach, zijn strafkampen, zijn (nog niet ver dwenen) anti-semitisme en zijn mar telingen. Met Pasen echter breekt God in in de wereld en zendt Zijn Zoon, Jezus Messias, die opstond uit de dood. De Paasboodschap te bren gen in predikaties, die een brok poli tiek en maatschappelijke geënga geerdheid inhielden, had de schei dende predikant als zijn opgave ge zien. Na Pasen intussen gaat het ver der, zoals het Joodse volk verder moest na de Schelfzee. De „green pastures" van het beloofde land wa ren nog ver; een konfrontatie volgde met een weerbarstige werkelijkheid en het volk „murmureerde" (S.V.) „en dat was nog te begrijpen oo", al dus ds. Assendorp, die daarna het in grijpende Gods exegetiseerde met een „aanwijzen Gods", hetgeen im pliceerde „een stukje weg banen", aangeven hoe de problemen moeten opgelost. Testcase Zo wordt de weg door de woestijn een „uitproberen" voor het volk Is raël, een „testcase", een proeftijd, een leven beheerst door de verbonds- regels. Nieuwtestamentisch vertaald zien we - in tegenstelling met de har de, onbarmhartige herders, de Goede Herder, die zijn levenskracht geeft aan de schapen en Zijn volgèlingen leidt naar een beter leven. Die Her der echter drijft zijn schapen echter wel uit naar de wereld „waar de machten zijn". „Niet in zelfgenoeg zaamheid neerzitten in de kerk, geen „pastorale", maar de stal uit en de woestijn in". Zo werd de laatste Zie- rikzeese preek van de scheidende predikant tot een waar getuigenis, waarvan hij zelf zei: „ik heb de men sen niet naar de mond gepraat, maar gewerkt uit overtuiging en geloof en gestaan voor de boodschap, die in de bijbelse materie wortelt". Sprekers Na de dienst sprak mevrouw S. Mo lengraaf, namens de Vereniging We reldwinkel Schouwen-Duiveland, onderlijnend dat het voor Christenen niet aangaat, het lijden van de mens heid lijdelijk aan te zien, maar „als broeder van de andere mens iets te doen tegen schijnend onrecht in de wereld". Zij schonk als dank ds. As sendorp een vredesduif met kaars uit Guatemala. Ds. C. de Groot te 's-Gravenzande had zijn koilega Assendorp meege maakt in het theologisch dispuut, tij dens zijn universitarie jaren. Ds. As sendorp - zo wist hij - kon destijds kiezen tussen drie „Z" 's: Zierikzee, Zuidlaren, Zweeloo; het is Zierikzee geworden, in welke stadn hij op 5 juli 1959 door spr. werd bevestigd. Een verrassingspresentje was de uitge- tipte bevestigingspreek. Voorzitter Meijer (Vlissingen) van de Provinciale Vereniging van Vrij zinnig Hervormden, typeerde ds. As sendorp als een man van geest en geestdrift voor Gods Woord. Hij bood een boekenbon aan. Uitzondering Pastoor H. de Graaf te Zierikzee sprak namens het Interkerkelijke Pastories Concent en noemde de ver trekkende pastor - met zijn 23 jaar te Zierikzee - een uitzondering. Orga nist Jan van Dijk dankte voor de prettige samenwerking en erkende dat de preken van ds. Assendorp veel voor hem hebben betekend. Dankwoorden sprak ook ds. De Boer, namens de Provinciale Kerk vergadering, waarna ds. C. L. de Rooij de dankgevoelens vertolkte na mens klassis en Ring. Heel naderuk- kelijk betrok hij mevrouw Assen dorp in zijn dankwoord, haar type rend ais „de ideale predikants vrouw". Namens het vrijzinnig deel van de wijkkerkeraad sprak tenslotte de heer H. M. v. d. Post, die de vitaliteit en strijdbaarheid van de predikant prees en hem Gods zegen toewenste bij zijn werk te Ede. Op zijn verzoek zong men de scheidende predikant Gez. 313 5 toe. „Er is mij veel schoons toegedicht, maar mij zelf kennende moet toch veel met een korrel zout genomen", aldus de kern van een algemeen, maar hartelijk dankwoord van ds. Assendorp, die eindigde met: „het gaat u allen goed lieve mensen". Verrassing Zeer velen drukten nadien, tijdens een bijeenkomst in het hervormd verenigingsgebouw, ds. en mevrouw assendorp de hand ten afscheid. Een verrassing aan het begin hier was een schoon lied, gezongen door de kinde ren van de zondagsschool. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Bedankt voor Oosterwolde (Gld.): W. van Gorsel, Wijk bij Heusden. Gereformeerde Kerken Beroepen te Hoogezand-Sappe- meer: N. Berghuis, Hollandscheveld. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Emmeloord: drs. M. te Velde, Neede, Beroepbaar: R. ter Beek, kand., Kampen. Bedankt voor Ermelo: drs. C. Bijl, Groningen-N oord Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rotterdam-Alexander- polder: J. J. van Eckeveld, Zeist. Bedankt voor Rotterdam-Zuid en voor Rijssen: J. Kareis, Beekbergen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Het kabinet heeft be sloten dat de grens waarbij via een T- biljet nog belastingen worden terugge geven van 1 januari 1983 op driehon derd gulden wordt gebracht DEURNE. De gemeentepolitie van Deurne heeft met de aanhouding van vijf jongens uit Liessel - een kerkdorp van Deurne - dertien brandstichtingen in de Peel opgelost Het vijftal (vijftien en zestien jaar oud) heeft bekend. SMILDE. Jonge verkeersovertre- ders in het Drentse Smilde kunnen binnenkort in plaats van een boete een lesmiddag doorbrengen in het plaatse lijk politiebureau. DEN HAAG. De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in maart op onveranderd niveau gebleven en de verwachting is dat dit beeld zich niet zal wijzigen in het tweede kwartaal van dit jaar. De export zal iets toe nemen, het aantal werknemers iets dalen. UTRECHT. De dienstenbonden FNV en CNV dreigen met akties inklusief stakingen bij het kruideniersconcern Ahold als de direktie niet voor dinsdag middag 4 mei om 12.00 uur positief reageert op de vakbondsverlangens in zake korter werken en volledige door betaling van het ziekengeld UTRECHT. Na uiterst moeizame onderhandelingen is er volgens de dienstenbonden van FNV en CNV bij het warenhuisconcern Vroom en Dreesmann een CAO-akkoord in zicht AMERSFOORT. Een stuk grond rond drie flatgebouwen aan de Ring weg Randenbroeck in Amersfoort is ernstig verontreinig met huisbrand olie en dient te worden afgegraven. Dat blijkt uit een onderzoek van Provin ciale Waterstaat na klachten van flat bewoners over opvallend hoge ener gierekeningen. LEIDEN. Minister Gardeniers (volksgezondheid) opent dinsdag in Leiden het klinisch genetisch centrum. ROTTERDAM. De dreiging dat het tot stakingsakties komt bij de Rotter^ damse olie-opslagbedrijven Paktank, Nieuwe Matex en Panocean, samen 1100 werknemers neemt toe. Geschil punt is de wijze waarop bij de drie bedrijven arbeidstijdverkorting zou moeten worden ingevoerd. DEVENTER. Er kan minstens twintig, misschien wel dertig pro cent worden bespaard op de bouw kosten van woningen. Drs. B. Kem pen, direkteur van de Nationale Wo ningraad, heeft dit vrijdag in Deven ter gezegd. Daar is een nieuw kan toor van dé N'.W/R. geopend. BRUSSEL, 22-4. Het feit fat er nog geen nieuwe Europese landbouwprij zen zijn kost de zuivel-, rundvlees- en schapenvleesproducenten in de Euro pese Gemeenschap alleen al in de maand april bijna 590 miljoen gul den. Dat zegt de COPA, de Europese boerenorganisatie. Die verliezen aan inkomsten vormen een risiko voor de investeringen in de landbouw en dat zal zeker van invloed zijn op de alge mene werkgelegenheidssituatie in de Europese Gemeenschap, aldus de verklaring van de organisatie van Europese boeren. Gratistanken UTRECHT, 24-4. Dankzij een ver geetachtige pompbediende heeft een aantal Utrechtenaren afgelopen za terdagavond in totaal 378 liter super- benzine kunnen tanken zonder er één cent voor te betalen. De pompbedien de had zijn zaak 's avonds omstreeks acht uur dicht gedaan, maar vergeten een van de pompen af te sluiten. Volgens de politie kreeg een passe rende automobilist die wilde tanken dat bij toeval in de gaten. De automo bilist heeft toen, na eerst zijn eigen tank te hebben gevuld, vermoedelijk vrienden gebeld. Zo stond er na een dik uur een hele file tanklustigen voor de pomp. Een oplettende omwo nende maakte echter een vroegtijdig einde aan de voordeelaktie SCHIPHOL. De nationale lucht vaartmaatschappij van de Arabische Republiek Yemen, Yemenia Yemen Airways, zal met ingang van I mei rechtstreekse diensten tussen Sana en Amsterdam gaan onderhoudea De diensten zullen twee maal per week met toestellen van het type Boeing 727 worden uitgevoerd. LELYSTAD, 24-4. Bij een banko verval in Lelystad, zijn de twee per soneelsleden van de bank door pistoolschoten levensgevaarlijk ge wond geraakt. Omstreeks tien uur werd de bank bediende L. V. door een man met pistool gedwongen een nog onbekend geldbedrag af te geven. Deze bankbe diende wist zwaar gewond naar de naast de bank gelegen supermarkt te komen waar de politie werd gewaar schuwd. de politie trof in het bankge bouw de 35-jarige filiaalbeheerder T. P. zwaar gewond aan. De politie heeft de twee gewonden, die inmid dels zijn overgebracht naar een zie kenhuis in Zwolle, nog niet kunnen verhoren. De dader is te voet ontko men. De politie, die wel een signale ment van de dader heeft, heeft tot elf uur de hele Flevopolder afgegren deld. Dit heeft echter niet geleid tot de aanhouding vande dader. LELYSTAD, 24-4. De politie in Le lystad heeft de overvaller van een fi liaal van de Bondsspaarbank in Le lystad aangehouden. De man, de 26-jarige L. A. J. B. uit Lelystad heeft bekend, aldus de poli tie die dit zaterdagochtend bekend heeft gemaakt. De 35-jarige filiaalbe heerder T. J. S. Prins uit Lelystad is in het ziekenhuis aan zijn verwon dingen bezweken. Bij de bankover val, vrijdagmorgen, werd hij evenals de 23-jarige vrouwelijke bankem- ployee L. V., door pistoolschoten ern stig gewond geraakt. Bij de banko verval is een bedrag van omstreeks 50.000 gulden buitgemaakt. Omstreeks tien uur werd de ban- kemployee door B. gedwongen het geld af te geven. Zij wist daarop zwaargewond naar de naast de bank gelegen supermarkt te komen, waar de politie werd gewaarschuwd. Deze trof in het filiaal het slachtoffer Prins zwaargewond aan. Een andere voorrangsregel is er voor projekten in gebieden in Zee land met de hoogste werkloosheids percentages. Initiatieven die een aan toonbaar uitstralingseffekt hebben krijgen voorrang op projekten die dit effekt niet vertonen. Het gaat hierbij om aktiviteiten die niet alleen zelf arbeidsplaatsen opleveren, maar ook in andere bedrijven. Bijvoorbeeld: een bedrijf maakt een bepaald pro- dukt, maar besteed het vervoer er van uit aan een ander bedrijf, of laat onderdelen elders vervaardigen. Projekten met een naar verhou ding hoge eigen financiële bijdrage verdienen de voorkeur. Wie dus zelf veel geld in een projekt kan of wil steken, maakt in beginsel meer kans op een bijdrage uit de provinciekas. De provincie houdt een kleine slag om de arm als het om experimentele zaken gaat. Zij maken minder kans op een bijdrage dan projekten met een grote kans van slagen. Aanmelding Projekten moeten worden aange meld vóór 1 juli a.s. bij: Gedeputeer de Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Nogmaals wordt erop gewezen dat het niet persé hoeft te gaan om groot se nieuwe plannen. Iedereen die een NEW YORK. Koningin Beatrix en prins Claus hebben zaterdagmorgen in New York het laatste deel van hun zesdaagse staatsbezoek aan de Ame rikaanse oostkust afgewerkt. Aan LOSSER, 24-4. In Overdinkel (ge meente Losser) heeft de rijkspolitie zaterdag de 35-jarige Amsterdamse G. A. aangehouden. De vrouw werd gezocht in verbdnd met de moord op de 75-jarige J. Beuker, 31 maart j.l. in Amsterdam. DE man werd op ge welddadige wijze om het leven ge bracht in zijn woning. De politie van Amsterdam kon zaterdag niet zeggen wat de vrouw precies met deze moord had te maken. Op het moment dat zij werd aangehouden was zij on der invloed van alkohol. Zij bezocht in Overdinkel een café. Van daaruit werd de politie attent gemaakt op de vrouw die zich „vreemd" gedroeg. Oudste j Christelijke j school BLOEMEDAAL, 24-4. De i oudste christelijke lagere J i school in ons land staat in i 1 Bloemendaal: De Bos en Duin- J i i school die in 1632 werd opge- 1 J i richt. Het jubileum wordt ge- i vierd met een reünie en een i i i herdenkinsbijeenkomst. De i j i minister van onderwijs en we- i i tenschappen, dr. Jos van ke- J i i menade, zal 15 mei de feeste- i lijkheden officieel openen. i De school werd gesticht va- i i i nuit Haarlem door het aanstel- len uan een voorlezer, die te- 1 i 1 vens de kinderen onderwijze" l Verder was de man ook koster i klokluider en grafmaker. Het J i originele schoolgebouwtje 1 bestaat nog, zij het in slechte i staat. Het ligt aan het plein, i i waaraan ook de vier jaar jon- gere Nederlands Hervormde i kerk staat. De school kwam i i voort uit de kerk. 1 bedrijf(je) op poten wil zetten of uit breiden en kan aantonen dat er rede lijke toekomstperspektieven zijn als de laatste financiële barricaden kun nen worden opgeruimd, kan in prin cipe bij de provincie aankloppen. Informatie Wie meer wil weten kan telefoni sche informatie inwinnen bij de pro vinciale griffie van Zeeland: tel. (01180) 27351, toestel 328 of 329 (de heer De Rijke of Blondeel). AMSTERDAM, 26-4. De arbeid somstandighedenwet, kortweg ARBO-wet, vormt geen garantie voor verbetering van de arbeid somstandigheden. De inzet van alle betrokkenen in het arbeidsproces is van veel meer belang. Met die inzet kan de ARBO-wet wel een belangrijk hulpmiddel zijn, dat nieuwe moge lijkheden biedt. Dit zei staatssekretaris mevrouw d'Ancona van sociale zaken maan dagmorgen bij de opening van het kongres ARBO'82 in het RAI- komplex in Amsterdam. het begin van de ochtend ontving de- koningin in het Vista-hotel de Ameri kaans-Nederlandse moderne schilder Willem de Kooning, die juist die dag zijn 78ste verjaardag vierde. De ont vangst vond plaats in een van de za len van het hotel, waar enkele wer ken van deze in Amerika zeer popu laire moderne schilder waren opge hangen. Flitsen uit het buitenland LAUSANNE. Door het neerstorten van een kraan op een trolleybus zijn in de Zwitserse stad Lausanne zes menzen om het leven gekomen en 20 gewond. Tien gewonden zijn er ern stig aan toe. STOCKHOLM. Het hooggerechts hof van de Sowjet-republiek Estland heeft de 52-jarige arts Endel Rose tot een jaar werkkamp veroordeeld, om dat ze had opgeroepen tot staking en vlugschriften had verspreid. LONDEN. Een vooraanstaand Iraans politikus heeft vrijdag ver klaard, dat Iraanse troepen het buur land Irak zullen binnenvallen als president Saddam Hussein niet in gaat op de voorwaarden die Iran heeft gesteld aan een beëindiging van de oorlog die sinds september 1980 tussen de twee landen woedt. AMSTERDAM, 24-4. Leden van het El Salvador-komité hebben de vijf houten kruisen, die voor het Ameri kaans konsulaat op het Museumplein in Amsterdam waren opgericht voor de vier omgekomen IKON- journalisten en 40.000 gedode Salva- dorianen, vervangen door ijzeren kruisen in een bedding van beton. Het komité heeft dit gedaan, om dat de houten kruisen al enkele ma len omgegooid zijn. Bovendien heeft het monument nu een meer perma nent karakter. Burgemeester Polak liet eerder deze week weten dat hij het niet gewenst acht de kruisen voorgoed voor het konsulaat te laten staan. B. en w. overwegen op korte termijn elders in de stad een meer blijvend gedenkteken op te richten. INGEZONDEN STUKKEN Anti-fascistische tentoonstelling in Gravensteen Op 30 april en 1 mei organiseren wij een tentoonstelling over nazisme en herlevend fascisme. Dit in het ka der van de 4e én 5e mei. De ten toonstelling „Tekens aan de wand" werd in 1981 door de Anne Frankstichting gestart met het idee de bezoekers - vooral jongeren - èn dat het zaak is zich tegen het nu weer herlevend fascisme te verzetten. De tentoonstelling geeft o.a. een beeld van vroeger fascisme, maar ook van fascistische groeperingen die nu ak- tief zijn zoals de Nederlandse Vikipg- jeugd, het Engelse National Front, de Duitse Jung National-demokraten enz. „Tekens aan de wand" werd alleen al in Amsterdam bezocht door 200.000 mensen waaronder veel jon geren. De reakties waren overwe gend positief. Velen waren van me ning, dat deze tentoonstelling niet al leen in Amsterdam mocht blijven omdat het onderwerp aandacht ver dient van een groter publiek. De An ne Frankstichting besloot daarom de tentoonstelling in pqstervorm uit te geven. Op 30 april en 1 mei is deze poster tentoonstelling „Tekens aan de wand" in het Gravensteen te Zierik zee te zien. Openingstijden: 10.00 uur tot 17.00 uur (en, onder voorbehoud, 30 april ook van 19.00 uur tot 22.00 uur). De toegang is gratis. P.S.P.-JONGEREN Postbus 63, Zierikzee, (01110-5936) Wigberths wraak 63. Gevolgd door Svein en de aanvoerder der boogschutters, begeeft Eric zich naar de plek, waar hij vermoedt, dat zijn aanvaller verscho len zat. ,,Met hoeveel man waren jullie hier", vraagt hij een der boogschutters. „Vier", antwoord er een. „maar Barin is zo pas weggegaan." Eric knikt met een veelbete kende blik naar Svein. „Welke richting?" „Hij zei, dat hij de koning ging helpen". geeft de krijger ten antwoord, niet, wat hij bedoelde .Ik begreep „Ik des te beter", mompelt Eric grimmig. En na de aanvoerder der boogschutters het bevel over zijn troep terug gegeven te hebben, haast hij zich met de lange Sakser weg. Koortsachtig glijden Ëric's ogen over de hei de, waar de gestalte van de vorst, hoog te paard, duidelijk zichtbaar is. De Noorman stelt juist vast. dat de Pieten in haastige terug tocht zijn, als hij eensklaps in het donker, tus sen een paar reusachtige Cromleghs een bewe ging gewaar wordt. Hij trekt zijn zwaard en stormt met een kreet naar voren, waarop de verscholen boogschutter geschrokken achter de steen vandaan gluurt. De boog met de moor dende pijl ligt al in zijn hand „Laat vallen je wapens, moordenaar", brult Eric hem toe. „Je bent op heterdaad betrapt." De schutter aarzelt even, dan wendt hij zich ra zendsnel om en met een kreet van afgrijzen poogt Svein Langtand Eric opzij te trekken. „Pas op Noorman, hij schiet Voor Zeeuwse arbeidsplaatsen (Slot) MIDDELBURG, 24-4. Onderstaand zijn aanvullende opmerkingen gemaakt over de subsidiepot van de provincie, waaruit f 1 miljoen beschikbaar komt voor Zeeuwse arbeidsplaatsen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8