HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Officiële opening dorpshuis Noordgouwe Turks feestje in Brussel werd ramp STREEKNIEUWS Postzegel tentoonstelling „Boe" voor kunstenaars Wachtmeester schoot man neer Dodelijke messteek Dode bij steekpartij Dode bij ruzie Reebok velt man Inleveren voor Veronica Wat biedt de BEELDBUIS? 4 (Vervolg van pagina 1) ret sen, ook nog voorzitter van de Dorpsraad en lid van de beheerskom- missie dorpshuizen, de noodzakelij ke organisatorische perikelen in de bouwtijd opgevangen. Magnifiek Veel mede-inzet bij de start van de bouw van het dorpshuis was gegeven door de heer B. Broekhuis, nu PvdA- tweede kamerlid, maar destijds ad viseur bij het provinciaal opbouwor- gaan Stichting Zeeland. Hij vond het dorpshuis er magni fiek uitzien, prees de betrokkenheid van het hem aan het hart liggende Kleine Kernen Projekt en verklaar de zijn kamerlidmaatschap proberen te blijven gebruiken om het beleid in de ontwikkeling der kleine kernen op te voeren. Het wonen, werken en rekreëren in die kleine kernen vond hij de moeite waard om er in „Den Haag" aan te laten denken, niet uit sentimentele, maar uit landelijke politieke over wegingen. Bruikbaarheid Architekt V. d. Velde wees nog eens op de praktische bruikbaarheid van de nieuwe akkommodatie en overhandigde schoolhoofd Gerretsen mede namens installatiebedrijf Deurloo een geschenk onder couvert. Direkteur J. P. Bijkerk prees de to lerantie van het onderwijzend perso neel en had zijn dank al laten blijken door het kado doen van muziekaf- speelapparatuur voor de school. De samenwerking was geen enkele pro bleem geweest en dat had hij wel eens anders meegemaakt. Geschiedenis Het laatste woord was die middag aan de heer Gerretsen, die „een stuk je geschiedenis" gaf. Met humor gaf hij een aantal voorbeelden aan van de manier, waarop zich een en ander in Noordgouwe had afgespeeld. Hoe hij op de benedenverdieping van het kleine verenigingsgebouwtje van de Hervormde Kerk het plafond in de gaten hield, wanneer de jeugd soos zich daarboven dansend en springend ophield. Wegens gevaar mocht de soos er ook later niet meer plaatsvinden. Hij verhaalde hoe de bejaarden zich bij de gymnastiek in dat piep kleine benedenzaaltje elkaar bij het spreiden der armen bijna in het ge zicht sloegen. En hoe ze, toen ze later gebruik mochten maken van de kleu terschool, eerst persoonlijk stoelen uit het ernaast gelegen Groene Kruis- gebouw moesten slepen. Hij memoreerde de zorgden van de leden van de trimklub, die hun oefe ningen eerst buiten deden, een vaak koude bedoening en dan 's avonds als schimmen in het donker opdoemden. Naderhand voerden ze hun oefenin gen ook nog uit in een schuur, tussen landbouwmachines. Dictee Ook bracht de bouwtijd in de school bij het lesgeven het nodige te weeg. Buiten de twee interne verhui zingen van de klassen, die noodzake lijk waren, ging het sloopwerk in de beginperiode met nogal wat kabaal gepaard. Maar een goede samenwerking loste veel op. Dictees werden op rustige tijden gegeven en wanneer de bou wers weer met de nodige herrie moesten gaan werken, werd toch even om het hoekje van de klas ge vraagd of het dictee al af was. De bouwers vierden ook Sinter klaas mee, maar zingen deden ze al leen als de kinderen hen daarbij steunden. De samenwerking ging goed, de stoer was het ook, getuige de vogel huisjes van afvalhout die in die tijd in elkaar werden getimmerd Tevreden Hoewel spreker het jammer vond, dat ook de kleuterschool niet aan de lagere school zit „vastgeplakt" (zon der die koppeling zal de integratie ook best gaan, verzachtte hij dat weer), was hij buitengewoon tevre den over alles wat tot stand kwam. Met de renovatie kreeg de school ook nieuw meubilair, nieuwe zonwering en vloerbedekking. Niets dan lof had hij voor de re- kordtijd, waarin alles tot stand was gekomen, nadat in juni '81 met de bouw en verbouw was gestart. Muzikale groet Terwijl alle aanwezigen, na de toespraken, dorpshuis en school be zichtigden, was buiten al een muzi kale groet uit Dreischor te horen van het muziekgezelschap „Crescendo". Dat betekende ook een tweede kon- cert binnen, nadat „Con Amore" het officiële gedeelte reeds muzikaal had ondersteund. Een vol abrpshuis sloeg met waar dering de demonstratie volksdansen van plaatselijke plattelandsvrouwen gade, waarna het etenstijd was geworden. Rond zeven uur was „Con" Amore" weer ter plaatste om de feestelijkheden van de avond mu zikaal te openen en weer waren toen de Noordgouwse bevolking, plus de geïntegreerde rekreanten van cam ping „De Stern", in groten getale aanwezig bij de vertoning van twee Noordgouwse films, een uit 1952 en een uit 1979. Het was al laat in de avond, toen de viering achter de rug was. En van nu af aan is alles dan weer gewoon, zoals het moest zijn. Geen gesleep meer met stoelen door be jaarden, geen problemen meer voor de trimklub, geen timmergeluiden meer voor de leerlingen van de school. Het dorpshuis gaat deze week meteen op volle toeren draaien ZIERIKZEE Nieuws van Pleun De zeezeiler Pleun van der Lugt heeft weer iets van zich laten horen, via een passerend Grieks vracht schip. Als wellicht bekend kan de zeiler die solo de wereld rondt, geen radio- kontakt opnemen wegens een defek- te dynamo. Het bericht werd zondag middag half vier door gegeven. Hij meldde dat hij nog 2340 mijl van de Zierikzeese haven is verwijderd. Men gaat er nu van uit dat Pleun van der Lugt niet 15 mei, maar zater dag 22 mei in haven van Zierikzee zal arriveren. Voorlopig kan dat nog. niet definitief worden bevestigd. Verder was „alles wel aan(bpord". BURGHSLUIS Nachtje op zee Een met pech kampende sportvis ser, de Belg Hermans uit Merksem heeft een koud nachtje doorgemaakt in de monding van de Oosterschelde. Door een mankement aan de bezi- nepomp kon hij niet meer terugke ren. Via de 27 Mc noodband kreeg hij verbinding met een Middelburger die de reddingboot „Dolfijn" te Burghsluis waarschuwde. De Belg verkeek zich op de juiste positie, want denkende dat hij bij de Oude Roompot 3-boei zat, bleek dit de Roompot 3 te zijn, dus aan de andere kant van de zeemonding. De „Dol fijn" zocht tevergeefs tot het donker werd en keerde terug naar de thuis haven. De andere morgen werd weer uitgevaren en toen, na wat ruimer te hebben gezocht, kreeg men de Belg in de peiling. Met zijn boot werd hij naar Colijnsplaat gesleept, een nach telijke ervaring op het koude zeewa ter rijker. HAAMSTEDE Verbetering rekord N. Kosters (19) uit Oud Beyerland heeft het vliegrekord van de vlieg- klub Haamstede verbeterd. Zaterda gochtend steeg hij met een zweef vliegtuig op van vliegveld Haamste de, met de melding dat hij naar Frankrijk zou gaan. Omstreeks 11.00 uur begon hij aan zijn rekordreis en vijf uur later was hij inderdaad in Frankrijk, vlak bij Parijs in het plaatsje Troyes, een afstand van on geveer 400 km. Een auto van de klub volgde de suksesvolle vlieger en hield onderweg radiografisch kon- takt. Toch was het nog een hele toer om het vliegtuig te vinden. Zonda gochtend 9.00 uur arriveerde Kosters weer in Haamstede, met vliegtuig. REXESSE Straatvoetbal op sportveld Zaterdag 24 april werd te Renesse een straatvoetbaltoernooi gehouden. Het initiatief hiertoe en de organisa tie kwam van de jeugdkommissie van de S.V. Renesse, bijgestaan door de heer K. B. Hoogerland, oud-voor zitter van de Voetbalvereniging Zie rikzee, en mede-oprichter en ere voorzitter van de S.V. Renesse. Het werd een zeer geslaagd evene ment, waarbij jeugd van 6 tot 14 zich uitstekend vermaakte. Niet alleen van de S.V. Renesse, maar iedereen die dat wilde, kon deelnemen. Zeven teams, ingedeeld naar wijken, kwa men tegen elkaar uit. Vijf jon gensteams uit Renesse, één meis jesteam en één team uit Serooskerke. Er werd gespeeld in twee poules, waarna door de poulewinnaars werd gestreden om de eerste plaats. In een spannende finalewedstrijd verslogen de Zoom Drifters met 1-0 de Frisotek- kels en legden zo beslag op de eerste plaats. Maar veel belangrijker dan de eerste plaats behalen was het plie- zier en het enthousiasme waarmee de jeugd de gehele middag bezig was. Alle deelnemers werden getrak teerd op limonade, frites en ijs. Alles bij elkaar een zeer geslaagd evene ment, voor jeugd zowel als de organi satoren. En men is dan ook van me ning dat het gebeuren zeker voor een herhaling vatbaar is. Gearresteerd In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de in Renesse vertoevende J. P. uit Terneuzen aangehouden en naar het buro te Renesse overgebracht. Hij werd wegens diefstal te Sas van Gent door de politie aldaar gezocht en is de volgende dag daarheen ge bracht. NOORDWELLE Eenzijdig ongeluk Zondagnacht te 01.00 uur is de bromfietser C. v. G. uit Zierikzee, rij dende over de Stoofweg, wellicht door te snel rijden tegen een bord van de bushalte aldaar gereden en ver volgens in de sloot geslingerd. V. G. liep een gebroken arm op en werd naar het Zweedse Rode Kruis zieken huis voor behandeling vervoerd. De brommer werd ernstig beschadigd. ELLEMEET Brandjé Tijdens repafatiewerkzaamh'é'deh aan het dak van de woning van de fam. G. te Ellemeet geraakte een deel van de dakbedekking in brand. De brandweer van Middenschouwen was snel ter plaatse en bluste de vuurhaard die voor 8000,schade aanrichtte. De brand ontstond vrijdagavond te 18.00 uur. BROUWERSHAVEN Inbraak In de nacht van zaterdag op zondag werd ingebroken bij garagebedrijf S. Via een ingeslagen ruit van het ma gazijn werd toegang verschaft. Ver mist wordt een bedrag van 900,-. OOSTERLAND De feestelijkheden op Koninginnedag Het bestuur van de oranjevereni ging deelt mede dat ter gelegenheid van de feëstelijkheden alhier op Ko ninginnedag, vrijdag 30 april a.s., de kinderspelen die om half elf in de voormiddag aanvangen, niet zoals in de verspreide folder staat vermeld, gehouden zal worden op het nieuwe sportveld aan de Weelstraat, maar op het voormalige sportveld „De Saële" aan de Sint Joostdijk. Verder verzoekt met tijdens het plechtig vlaghijsen door Duivelands brandweer, om 9.30 uur op het Marktplein, niet met auto's of brom fietsen over de Markt te rijden, of de wagens te parkeren. Vervolgens ver zoeke het bestuur tijdens de „Ronde van Oosterland" van 15.30 tot 16.15 uur geen auto's te parkeren op het te rijden parcours. BRUINISSE Kikkerkoncert Het kikkerkoncert (Ranidae in concerto) gedirigeerd door moeder Natuur zelf, is vorige week weer in symfonische hevigheid losgebarsten. Waren het eerst nog wat solisten ron dom de ijsbaan, hun aantal groeide gestaag uit tot een ware kakefonie van harmonieus samenspel. Struikrovers De Rijkspolitie onderzoekt mo menteel waar de struiken kunnen zijn die op de wal stonden rondom „De Pul". De struiken zijn enkele weken geleden door gemeenteperso- neel ingeplant ter verfraaing van het landschap én om de evt. decibels „binnen de perken" te houden. Ca. 40 struiken zijn gestolen. Aanrijding Op de parallelweg bij de brug van Bruinisse, deed zich zondagmiddag een aanrijding voor tussen twee Bru- enaars: L. K. en J. K. L. K. moest stoppen voor een tegenligger, die voorrang had en moest een stukje achteruitrijden. Daarbij reed hij te gen het voertuig van J. K. Schade on stond resp. aan de voor- en achterzij de van de voertuigen. LEIDEN. D'66-fraktieleider Brink horst zal dinsdag in de Tweede Kamer aandirngen op uitstel van de behan deling van het wetsontwerp tot aan passing van het ziekengeld. TILBURG. In Tilburg wordt op 15 en 16 mei een interessante postzegel tentoonstelling gehouden ter gele genheid van het 40-jarig bestaan van de plaatselijke vereniging van post zegelverzamelaar (V.P.T.). Opmerkelijk aan deze tentoonstel ling is de deelname van de gemeente Tilburg met een inzending op pos- thistorisch gebied. Maar niet alleen posthistorie en oude brieven zijn aanwezig. Vele filatelisten uit Noord-Brabant en Zeeland tonen hier hun verzamelingen van zeer uit eenlopende aard: van klassiek tot thematisch. WARSCHAU, 24-4. De Poolse be volking lijkt een nieuw wapen ge vonden te hebben om haar ongenoe gen te manifesteren over de sinds de cember bestaande noodtoestand. Kunstenaars, die solidair zijn met de militairen, krijgen steeds vaker te maken met boe-roepende en applau- diserende toeschouwers die hun het optreden onmogelijk maken. De woning waarin gefeest werd met uit Gent en Nederland afkomsti ge familieleden stortte tegen half vijf in de ochtend in. Daarna volgde een gasexplosie waarna de woning in brand vloog. Vier mensen werden onmiddellijk gedood. Volgens gegevens die de brandweer zaterdag tegen de avond 28 Op een avond had ze de moed hem te vertellen, dat ze bij een specialist was geweest omdat ze zich zorgen maakte over het feit, dat er nog altijd geen baby in aantocht was. En voegde er aan toe, dat bij haar alles in orde was. „Daarom moet jij eens naar een specialist om je te laten onderzoeken. Dokter Vriends heeft gezegd, dat er tegenwoordig doorgaans wat aan te doen is bij man nen. Dus ga naar hem toe en vraag een verwijsbriefje." Maar daar wilde Flip niets van we ten. „Grote onzin. Hoe lang zijn we eigenlijk getrouwd? Anderhalf jaar, niet? Nou? Wat is nu anderhalf jaar! Dat zegt niets! Tal van faktoren kun nen op de een of andere manier rem mend werken. Zenuwen bijvoorbeeld. Neem nu onder anderen mevrouw Da genaar. Een klant van ons. Vroeger al kwam ze in onze winkel in de stad. Tegenwoordig woont ze ginds op de flat Ik ken haar al jaren en ze vertelt altijd alles over haar leven. En weetje, hoe lang zij en haar man getrouwd waren, voor ze in verwachting raakte? Acht jaar. Ja, acht volle jaren! Die zijn beiden ook naar een specialist geweest en die kon niets bijzonders ontdekken: noch bij haar man, noch bij zichzelf. Een kwestie van geduld en een rustig leven, had de specialist gezegd, dan kam alles van zelf wel in orde. Nu zijn ze twaalf jaar getrouwd en hebben al drie kinderen. Het is stilstaan of hollen. Wacht jij maar geduldig af, snoes; over een jaar of wat heb je de schrik te DEN HAAG. De tuinbouwgasprijs gaat - zo wordt in Den Haag meege deeld - per 1 mei verhoogd met 8,9 cent per kubieke meter. AMSTERDAM. Het stadsdeelraad kantoor in Amsterdam Noord, dat sinds maandagavond bezet werd gehouden door een groep buurtwerkers, is door de politie ontruimd. ZUIDBROEK, 25-4. De 25-jarige wachtmeester J. Z. van de rijkspolitie in Scheemda heeft zondagmorgen bij een cafetaria in Zuidbroek een pistool schot gelost op de 21-jarige S. K. uit Kloham. De kogel trof de man onder de rechter schouder. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Gronin gen. Hij verkeert buiten levensgevaar, aldus de Rijkspolitie. ROTTERDAM, 24-4. Een 42-jarige Rotterdammer, wiens naam nog niet door de politie werd vrijgegeven, is in de nacht van donderdag op vrijdag met een mes in zijn borst gestoken en aan zijn verwondingen overleden. Kort na het gebeuren heeft de 19- jarige Rotterdammer P.S. zich als da der bij de politie gemeld. Volgens de Rotterdamse politie hadden de twee elkaar eerder ont moet op de Noordsingel in de Maasstad, waar P. van het slachtof fer een lift kreeg aangeboden. Vol gens de verklaringen van P. kregen zij daarna ruzie en stak hij de Rotter dammer neer in de Raampoortstraat. De politie vond het slachtoffer dode lijk getroffen naast zijn auto. Over de oorzaak van de ruzie kon de poli tie nog niets meedelen. APELDOORN, 25-4. De 24-jarige H. Telnekes uit Apeldoorn is zondag morgen in een ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een steekpartij die enkele uren eerder plaatsvond voor een bar in het centrum van zijn woonplaats. Zijn 20-jarige stadge noot M. H. P. raakte daarbij zeer ern stig gewond. AMSTERDAM, 24-4. Een ruzie om een kinderfietsje is zaterdagavond uit gelopen op een steekpartij die het le ven heeft gekost aan de 37-jarige Am sterdammer R. C. E. van het Valerius- plein. De ruzie was ontstaan nadat een 13- jarigTurks jongetje het fietsje van zijn buurmeisje had ingepikt en mee naar huis genomen. De moeder van het meisje ging daarover bij de ouders van het jongetje haar beklag doen en nam buurman E. mee voor morele steua Het konflikt liep zo hoog op dat E. op een gegeven ogenblik met een mes in de rug werd gestoken. Hij overleed enige tijd later. verstrekt heeft, werden toen nog vier mensen met ernstige verwondingen in ziekenhuizen verpleegd. Er waren vier licht gewonden, maar er werden op dat moment ook nog tien of elf mensen vermist. Niet uitgesloten is dat hun stoffelijke overschotten on der het puin zullen blijken te liggen. pakken en lopen er hier twee of drie van die peuters rond en heb je er schoon genoeg van." Hannie was het er niet mee eens. Opnieuw drong ze er bij Flip op aan naar een specialist te gaan, maar Flip weigerde gedecideerd. „Ben je zot! Die man lacht me uit, als ik zeg, dat ik pas anderhalf jaargetrouwd ben. Die heeft wel belangrijker patiënten dan ik. Nee, snoes, zet dat maar uit je hoofd. Voor lopig denk ik er nog niet aan." Hoe Hannie ook praatte of pleitte, Flip wuifde al haar argumenten weg met „Jij haalt je muizenissen in je hoofd, snoes. Je bent te ongeduldig. In tal van huwelijken duurt het een paar jaar, voor zich een baby aanmeldt Wees toch wat geduldiger!" Omdat ze doorgaans voor de middag al gereed was met het dagelijks werk in haar moderne bovenwoning - je kon toch niet elke week een kamer over hoop halen of een grote beurt geven - verveelde ze zich. Ze had op een mid dag Tonia van Alteveer opgebeld en haar gevraagd of ze eens een middag mocht komen. Tonia was blij verrast geweest maar stelde voor zelf naar het winkelcentrum te komen. Hetgeen Hannie uiteraard ook goed vond Maar ze schrok wel behoorlijk, toen een bij na tweehonderd pond wegende Tonia met haar jongste spruit de trap op kwam, transpirerend van inspanning. Wat was er overgebleven van de ver- legen slanke scholier van enkele jaren geleden? Nu een veel te dik, vroeg-oud EINDHOVEN, 24-4. Een ree- bok die was ontsnapt uit 1 i een kinderboerderij in Eindho- i yen, heeft vrijdagmorgen een i jachtopziener geveld met een i kopstoot. Dat gebeurde in de i 1 zwaanstraat, waar de man, die 1 i door de politie te hulp was ge- j 1 i roepen, het beest probeerde te i 1 vangen. De jachtopziener i moest zich aan een hoofdwond 1 in het ziekenhuis laten behan- i delen. De reebok kon later i worden neergelegd met behulp ,i van een verdovingsgeweer. i HILVERSUM. De beslissing van minister Van der Louw om de meer der zendtijd van Veronica ten koste van de zendtijd van de andere omroe pen en zonder financiële kompensa- tie te doen verwerken gaat in de om roep enkele tientallen arbeidsplaat sen kosten. HILVERSUM, 24-4. Als gevolg van het toekennen van de B-status aan Veronica door de minister van crm - met later de toevoeging dat hij in te genstelling tot het gebruikelijke pa troon die meerdere zendtijd niet ex tra zal geven - zullen de NOS, de A- omroepen en Vereonica televisie zendtijd moeten inleveren. Tot die konklusie is het kollege van overleg programmazaken televi sie, waarin de vertegenwoordigers van alle A-, B- en C-omroepen zitting hebben, gekomen. Aan het NOS- bestuur, dat en een extra vergade ring over deze zaak bijeen kwam zal daarom een geheel nieuw zendsche- ma voor het komende winterseizoen, dat officieel op 27 september begint, worden voorgelegd. DINSDAG 27 APRIL NED. I: Na het kleuterprogramma biedt de EO het tweeënhalf uur du rende feestprogramma E.O. 15 jaareen nieuw begin. Eerst wor den beelden uit het archief getoond gevolgd door de hoogdmoot de uit voering van het tweede deel van het muziekwerk Surely, Jesus is coming. Dirigent Arie Pronk komponeerde het op de tekst van Mattheus 24. Uit voerenden zijn Deo Cantemus, The Credo Singers en een aantal solisten. Vrouwenfilms staan centraal in het programma Ot hoe zit dat nou met Sien? Beelden van het WK ijs hockey besluiten de avond. NED. II: Favorieten groepen en ar tiesten treden voor het voetlicht in Toppop. JR smeed weer smerige plannen in de aflevering uan Dallas. Lucy vraagt aan Mitch haar te trou wen en Pamela denkt haar moeder gevonden te hebben. Jan Wandel voelt duidelijk de tegenwerking van Kwel en daardoor moet zijn Furie langs de kade blijven liggen, dit is te aanschouwen in de aflevering van Hollands Glorie. Een doek van Ea- kins staat centraal in het programma Honderd beroemde schilderijen. DINSDAG 27 APRIL NED. I: 10.00 Schooltelevisie: 13.00 Nieuws voor doven: 14.00 Frysk Tele- bord; 14.30 Schooltelevisie18.20 Nieuws voor doven: 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws: 19.00 D^r kan nog meer bij; 19.15 Kop en staart; 19.30 EO 15 jaar; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Ot en hoe zit het nou met Sien?; 22.40 Studio Sport; 23.30 Nieuws; 23.45 Nieuws voor do ven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald19.05 Avro's Toppop; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21720 Babbelonië; 21.50 Hollands Glorie; 22.40 Televizier magazine; 23.20 Toestand in de wereld; 23.25 Hon derd beroemde schilderijen; 23.40 Nieuws. Door HENK VAN HEESWIJK moeketje, dat breeduit in een stoel tegenover haar in de salon zat En Tonia vertelde, terwijl Hannie luisterde en nauwelijks gelegenheid had om er iets tussen door te zeggen. Ja, ze had nu vier kinderen en voor wat haar betrof, vond ze het welletjes. O, ze had niet te klagen, want sinds enkele maanden had ze nu een meisje voor hele dagen en als ze eens een middag weg wilde, paste Alie wel op de kin deren. Ze had nu ook een eigen wagen tje. De woning boven de garage was geheel gemoderniseerd Bob was een schat, verdiende uitstekend, dus ze had het slechter kunnen treffen. „Het enige is," vervolgde ze, van een room soes smullend, „dat ik danig aanleg heb voor corpulentie. Dat had mijn moeder ook. En m'n grootmoeder, het zit in de familie. O, soms laat ik er heel wat voor staan, hoor, maar het helpt zo weinig. Bob zegt wel eens: jij wordt van een glas water nog dik. Maar hij vindt het niet erg, hoor. Hij zegt zo vaak: Aan jou heb ik tenminste houvast En mij kan het ook niet zoveel schelen. Ik heb er nauwelijks last van Het bezoek was voor Hannie een desillusie en omdat Tonia de hele mid dag bleef plakken, bovendien een be zoeking. Van de leuke Tonia van vroe ger was niets overgeblevea Voor haar in der salon zat nu een vadsige vrouw, die jaren ouder leek dan ze in werkelijkheid was. (wordt vervolgd) OUWERKERK. Het vooroorlogse Oost-slop te Ouwerkerk, met op de achtergrond de fcerfctoren. V.l.n.r.. Sietje Manni, een logeetje. Leentje Manni thans mevr. L. Speelman te Burgh), L. Hack en J. Hack. Een plaat uit 1930. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUSSEL, 24-4. Een feestje dat een aantal Turkse gastarbeiders hield in een woning in de Brusselse agglomeratiegemeente Sint Joost ten Node is voor deze mensen zaterdagochtend vroeg uitgelopen op een ramp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4