Tot f 2,50 per inwoner gelimiteerde subsidie SCZ Zeilvloot Zeeuwse Stromen" meerde af in Nieuwe Haven Asfaltwegen in Westerschouwen krijgen onderhoudsbeurt STREEKNIEUWS ALCANTARA, WAAROM BEN JE ZO AANTREKKELIJK? Gemeenteraad Middenschouwen Centraal Boekingskantoor Zierikzee Motorkruiser vast en los Jachteigenaar liet kuststation voor wat het was ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 26 april 1982 Nr. 23104 3 ZIERIKZEE. Eén van de fraaie schepen van de zeilvloot „De Zeeuwse Stromen' ZIERIKZEE, 24-4. Zeilvloot „De Zeeuwse Stromen" deed tijdens een promotiereis zaterdag de haven Zierik- zee aan. De reservering op deze charterschepen van de zogenaamde „Bruine Vloot" geschiedt sinds enkele maanden centraal: via het boekingskantoor van me vrouw J. v. d. Meulen-Den Exter op het zeilend bedrijfs- vaartuig „Door Vertrouwen" aan de Engelse Kade. De promotiereis werd georgani seerd in verband met de start van dit centrale boekingskantoor. Zeilvloot ,,De Zeeuwse Stromen" omvat zes fraaie schepen, t.w.: Tweemasttjalk „Morgenster"; Tjalk „Verwisseling", Zeilklipper „Avon tuur", Tjalk „Twee Gebroeders", tweemasttjalk „Boreas" en twee mastklipper Anita Jacoba". De v.oórmalige zeilende vracht schepen werden alle gerestaureerd en verzorgen nu vele passagiersrei- zen. Tot voor kort droegen de schip pers zelf zorg voor de reserveringen, maar nu berust deze taak, zoals ge zegd bij Jannie van der Meulen in Zierikzee. Symbool „We willen je dit geschenke over handigen als symbool voor het blok, dat de schippers voor hun hoofd had den", zei Jan van Aartrijk, schipper van de „Avontuur" zaterdagavond tijdens een gezamenlijke maaltijd in „De Gekroonde Suikerbiet". Hij overhandigde Jannie een strop- blok en sprak de hoop uit, dat dit tastbare, maar ook het symbolische blok geen blok aan haar been zal gaan vormen en het boekingskantoor het sukses zal opleveren, dat wordt nagestreefd. Verder bood schipper Van Aartrijk een zak Nieuw-Zeelandse wol aan, die de beheerster van het boekings kantoor zelf hoopt te gaan spinnen. De promotiereis het afgelopen wee kend werd meegemaakt door ruim honderd passagiers. Vrijwel alle zes de schepen waren volgeboekt. Uite raard gold een speciaal tarief voor deze tocht en ook de maaltrijden wa ren inbegrepen. Proviand Normaal is dat niet het geval en dienen de passagiers tijdens een tocht met één van deze klippers of tjalken zelf voor de proviandering te zorgen. Het is gebruikelijk, dat de schipper ook aan die maaltijden deel neemt. Zeilvloot „De Zeeuwse Stromen" werd zaterdag tegemoet gevarfen door het boekingskantoor „Door Vertrouwen". De „Morgenster" en „Anita Jaco ba" hadden de Zeelandbrug inmid dels gepasseerd. De overige schepen lieten weten door de burg van drie uur te komen. In de zeilwereld is ech ter niet alles voorspelbaar en het werd dan ook de burg van vijf uur. De passagiers aan boord van de schepen vormden een gemêleerd ge zelschap, geen beletsel overigens voor een zeer geanimeerde sfeer 's avonds tijdens een bijeenkomst in „De Gekroonde Suikerbiet". Schippersmaaltijd Daar werd een echter schip persmaaltijd genuttigd; bruine bo nen, spek, gebakken uien, augurken en groenten. De avond werd verder omlijst door muziek van een accorde on, piano en sopraan-saxofoon ver zorgd door vrienden van Jannie van der Meulen. Schipper Joop Snoep vertoonde verder een prima film van zijn schip „De Morgenster". Zondag verliet de Bruine Vloot de haven van Zierikzee weer, om koers te zetten naar de ver- trekhavens: Bruinisse, Tholen en Katseveer. Zeeuwse vrouwen tegen „verdwijningen" De kommissaris der koningin in de provincie Zeeland, dr. C. Boertien, heeft de petitie tegen de verdwijning van mensen in Argentinië, die hem op 15 april is aangeboden door een aantal Zeeuwse vrouwen, doorgezon den aan de minister van buitenland se zaken. „Tijdens een indrukwekkende stil le tocht van ruim tweehonderd Zeeuwse vrouwen door de bin nenstad van Middelburg als zwij gend protest tegen de verdwijning van personen in Argentinië als blijk van solidariteit met de Dwaze moe ders van Plaza de Mayo, is mij bij gaande petitie aangeboden, met het verzoek deze petitie door uw tussen komst door te geleiden naar de am bassadeur van Argentinië. Aan dit verzoek voldoe ik gaarne", aldus de kommissaris in zijn brief aan de mi nister. De kommissaris heeft ook de vaste kommissie voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer van de petitie in kennis gesteld. meert af in de Nieuwe Haven. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) Naar verwacht mag worden, zullen deze fraaie schepen de Nieuwe Ha ven nog wel wat vaker aan doen de komende zomer. „Zierikzee wordt geen thuishaven, maar als aanloop haven gaat het vast een topper vor men", hoopt Jannie van der Meulen. ZIERIKZEE „Tekens aan de wand" In mei 1981 werd door het Amster damse 5 mei Comité in de Zuiderkerk te Amsterdam een fototentoonstel ling met tekst georganiseerd met me dewerkers van de Anne Frank Stich ting. Deze fotodokumentatie „Te- De Zeeuwse bolussenaktie van showband „Rust Roest" heeft een zeer suksesvol verloop gehad. De bakkers van de bolussen waren met hulp van enkele mensen van „Rust Roest" tot 's ochtends half vijf in de weer. Met een kleine vierduizend bolus sen dacht men toe te kunnen komen. Dat bleek echter een misrekening. De verkoop verliep zo vlot, dat wel tweeduizend bolussen meer verkocht hadden kunnen worden. Vele mensen kregen dan ook geen bezoek van „Rust Roest", omdat er geen koop waar meer was aan te bieden. De mensen van de showband lieten we ten dit te betreuren en zegden toe vol gende keer veel meer bolussen te bakken. Kadermiddag N.C.V.B. Dinsdagmiddag 27 april wordt in de Chr. Geref. kerk te Zierikzee een kadermiddag gehouden voor de ne gen besturen van de N.C.V.B. in de rayons Noord-Beveland en Schou- wen-Duiveland. Deze kadermidag wordt verzorgd door mevrouw M. J. L. Hack-Engel. De bijeenkomst heeft het thema: „Twee weten meer dan één". Voor tijd: zie agenda. Kommissie Financiën De Kommissie van advies en bijstand voor Financiën, vergadert op maandag 3 mei in de raadszaal van het stadhuis. Aan de orde komen o.m.: toevoe ging aan de reserve: „aanleg nieuw sportpark"; restauratie Gra vensteen; financiële gevolgen voor de gemeente t.z.v. de exploitatie jeugdsoos „Brogum". Aanrijding Op het Kraanplein verleende vrij- SCHELPHOEK Illegaal kamperen Het seizoen is nog niet begonnen, maar toch kwamen alweer de eerste rekreanten die het met een plaatsje niet zo nauw nemen. Bij de Schelp- hoek werden drie rekreanten van een proces verbaal voorzien. BURGH Auto gestolen Een op het parkeerterrein van het bungalowpark Burghstede gepar keerde auto, eigendom van M. uit Re- nesse is zaterdag gestolen. De wagen was een dure Amerikaan, merk Pa- eer. HAAMSTEDE Valse melding De Rijkspolitie kreeg zaterdag een melding over een auto-ongeluk met gewonden dat gebeurd zou zijn op de Vroonweg ter hoogte van de afslag J. J. Boeijesweg. Toen de politie en de gewaarschuwde ambulance daar aankwamen bleek totaal niets ge beurd te zijn. Een misselijke grap. RENESSE Uitvoering Hervormd Kerkoor Op woensdag 5 mei geeft het Her vormd Kerkoor Renesse haar jaar lijkse uitvoering. Dit gebeurt in te genstelling tot andere jaren in de kerk van Renesse. Aan de uitvoering Alcantara: een (niet zó maai'!) veelbelovende naam om te onthouden. De naam Alcantara staat voor een schitterend-ogende, suède- achtige stof, die héél praktisch is in onderhoud. Alcantara het materiaal dat past bij eigentijdse mode. 'Holty" iijpde Ook voor hoeden en shawls" Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110-2816 wordt behalve door het kerkkoor on der leiding van mevr. J. Lemsom- Daane, medewerking verleend door mevr. E. Vos-Simons (piano), Lex Zeedijk (orgel), Kees Hoogerhuis (trompet) en Leon Leijdekkers (gi taar). Het koor begint met geestelijk re pertoire om via een overgang met wat luchtiger liedjes na de pauze het programma- te beëindigen met de operette „Klaas en Trien" van P. Vasseur. '«re - SCHARENDIJKE, 23-4. Op de jongste vergadering, •van de gemeenteraad van Middenschouwen, onder voor zitterschap van burgemeester W. den Boer, zijn nog en kele belangrijke zaken aan de orde gekomen. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld de subsidie aan de S.C.Z. te beperken tot 2,50 per inwoner. Er werd nu een voorstel gedaan omdat ge deputeerde staten een definitieve uitspraak verlangen. De heer Renden zei, dat volgens een persbericht de S.C.Z. al bijna ter ziele zou zijn. Hij kon zich wel met het voorstel van burgemeester en wethouders verenigen. Hij had wel bezwaar tegen een slotzin in het voorstel over de geringe betrokkenheid van de inwoners bij de evenementen van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland. De voorzitter antwoordde, dat dit gegeven berust op mededeling van inwoners die de evenementen wel be zoeken. Het persbericht is versche nen naar aanleiding van een vergade ring van de I.C.R.P. De afwikkeling van de zaken rond de S.C.Z. is hem niet bekend. Abri Vastgesteld werden de 5e en 6e wij ziging van de gemeentebegroting voor 1982 en van de 41e wijziging van de begroting 1981. Naar aanleiding van de 6e wijzi ging vroeg de heer Renden informa ties over het plaatsen van een tweede abri bij de bushalte te Scharendijke. De voorzitter lichtte toe, dat deze abri aan de overzijde van de weg komt. Het oversteken van de vrij drukke verkeersweg wordt te ge vaarlijk geacht. Een aantal inwoners hebben om plaatsing van de abri ver zocht. In juni 1980 is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst gehouden. Middenschouwen had het voordeel, dat de aanleg van het fietspad plano logisch geregeld was. Er is zo lang mogelijk gewacht met de aanleg. In overleg met de Prov. Waterstaat is ten slotte besloten tot splitsing van het bestek over te gaan en aanleg van het gedeelte op het grondgebied van Middenschouwen. De opmerking in de raad van Zie rikzee is geheel voor rekening van degene die deze gemaakt heeft, al be treurde hij wel, dat deze opmerking gedaan is. De voorzitter zegde toe overleg met de Rijkspolitie te zullen plegen over een tijdelijke voorziening bij de oversteekplaats zolang de officiële bebording nog niet is uitgevoerd. Naar aanleiding van een vraag van de heer Renden deelde hij mede, dat aande officiële ingebruikstelling van het fietspad een officieel tintje zal worden gegeven. Brandweer De heer Hart informeerde naar een bespreking over het aanschaffen van hulpverleningsmateriaal voor de brandweer. De voorzitter antwoordde, dat er op korte termijn nog een gesprek zal volgen met de commandanten van de brandweer. De heer Hart maakte verder gewag over enige verontrust heid bij de winkeliers over verkoop in de gemeente door de Kaashandel Dammers. Hij informeerde of er spoedig een verordening komt voor regeling van het venten en de ambu lante handel. De voorzitter hoopte de verorde ning in de volgende raadsvergade ring te kunnen brengen. kens aan de wand", handelde over het nazisme en het herlevend fa scisme. Nu is hiervan een reproduktie ver schenen in de vorm van een groot boek, een soort „doorblader-foto-ten- toonstelling" met tekst. Dit boek zal gedurende twee we ken, vanaf woensdag 29 april, in de bibliotheek ter inzage liggen. Voorts heeft de bibliotheek uit eigen voor raad de tentoonstelling aangevuld met studieboeken, romans, tijd schriften en brochures, waarbij ook de aanverwante begrippen diskrimi- natie en rascisme betrokken werden. Aanrijding Twee auto's kwamen zondagmid dag met elkaar in aanrijding bij de stoplichten „De Tol". G. K. uit het Westduitse Koenz stopte voor het ro de licht. J. t. V. uit Rijswijk zag dit te laat en reed achterop de auto van K. Beide voertuigen liepen schade op. Bolussenaktie „Rust Roest" WESTERSCHOUWEN, 22-4. Een groot aantal asfaltwegen in Wester schouwen wordt in de maand mei verbeterd en van een nieuwe slijt laag voorzien. Wethouder P. v. d. Aarsen gaf een opsomming tijdens de kommissie vergadering openbare werken, die donderdagavond werd gehouden. Bij die wegen behoren het Vuurto renpad in Nieuw-Haamstede, dat hard nodig aan een onderhoudsbeurt dagmiddag J. d. B. uit Bruinisse geen voorrang aan J. B. uit Zierikzee. Bei de auto's werden beschadigd. toe is, en het Middenpad, ook in Nieuw-Haamstede. De verdere wegen, die gemeente werken onder handen gaat nemen zijn: Zeelelieweg, Motelweg, Ooste- renbanweg, gedeelte Hoogenboom- laan (alle Renesse), Westerban, Westerenbanweg, Julianastraat, Maireweg, Grevelingenlaan, Ooster- scheldelaan (alle Haamstede), ge deelte Weeldeweg, Boeyesbosch (bei de Burgb), Badweg en Strandweg (Nieuw-Haamstede). Advertentie BURGHSLUÏS, 25-4. De dienstdoende lichtwachtcr op de vuurtoren ontdekte zondagmorgen een vrij groot motorjacht dat op de Petroleumbollen voor de Schouwse kust aan de grond liep. Het jacht begon vuurpijlen af te schieten en de vuurtoren waarschu w de de President Jan Leis die onmid- delijk uitvoer. Na enkele mijlen ge varen te hebben, kwam het bericht dat het jacht zelf vlot was gekomen en de reis voortzette. De Leis keerde daarop ook terug naar Burghsluis. De dienstdoende lichtwachter merkte later op dat het jacht na los gekomen te zijn er zonder meer van door ging richting Hoek van Hol land. Het zou zeer wenselijk zijn dat elke jachteigenaar die in een derge lijke strandingssituatie belandt, na vanzelf te zijn Tos of vrij gekomen dit meldt aan de Kustwacht of Vlissin- gen Radio. Nu werd het vlot komen door de vuurtoren opgemerkt en kon de reddingboot terug geroepen wor den. Indien dit in de nacht was ge beurd had een reddingsoperatie uren kunnen duren en alles voor niets. Een beleefdheids-geste wordt in der gelijke omstandigheden door de Kuststations ten hoogste gewaar deerd. De heer Renden hoopte, dat de ou ders die hun handtekening voor plaatsing van de abri hebben gezet en zij die dit niet gedaan hebben hun kinderen zullen wijzen op een goede behandeling van dé abri's. De abri die er nu staat is in erge mate beklad. De raad besloot tot het aangaan van een vaste geldlening groot 500.000,-bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten tegen een renteper centage van I0l/z en een koers van 100%. Rondvraag Tijdens de rondvraag verzocht de heer Renden zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen voor de bevei liging van de oversteek van het fietspad langs de Heuvelsweg nabij de Mosseleeweg. Verder had hij kennis genomen van een minder prettige mededeling in de raad van Zierikzee met betrekking tot het fietspad. De voorzitter deelde mede, dat er van het begin af aan nauw overleg geweest is met het ge meentebestuur van Zierikzee over aanleg van het fietspad. BRUINISSE, 26-4. Zondagochtend is het woonhuis van de fam. H. Jonker aan de Langeweg door brand verwoest. De bewoners waren niet thuis. De brand werd ontdekt door buren (M. Verkamman), die uit de kerk kwamen. De vrijwilli ge brandweer van Bruinisse was zeer snel ter plaatse maar het huis was toen al niet meer te redden: meters hoge vlam men sloegen door het dak, en bedreigden de schuur, vlak naast het huis. Dankzij het kordate optreden van de brand weer, met een 240 meter lange toevoerleiding voor de benodigde stralen, wist men de schuur te behoude, al was dit een kwestie van minuten, volgens de kommandant, de heer M. Jumelet die hiermee z'n eerste grote brand behandelde. Over der oorzaak tast men nog in het duister. De technische recherche uit Middelburg heeft i.s.m. de groep Schouwen- Duiveland een onderzoek ingesteld. Enkele motorrijders van de verkeersgroep Middelburg verleenden assistentie om het talrijke publiek op afstand te houden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3