Britse troepen heroveren Falkland-eiland South-Georgia Tijdelijke verhoging Joon- en inkomstenbelasting Oudere werknemers in de hoek waar de klappen vallen Israël heeft - na vijftien jaar - Sinaï verlaten AGENDA De wapens spreken Bosbrand Per 1 juli 1982 Slechte „spullen bij Unifil Belastingen naar provincie? Kapitein in arrest De ziektewet- voorstellen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 LONDEN BUENOS AIRES WASHINGTON, 25-4. Britse troepen zijn zondag geland op het afgelegen ei land South-Georgia in een van de eerste gewapende ak- ties om de Falkland-eilanden te heroveren op Argenti nië. Eerder op de dag hadden Britse he likopters een Argentijnse onderzeeër aan de oppervlakte beschoten. De Argentijnse minister van buiten landse zaken Costa Mendez verklaar de hierop in New York dat zijn land „technisc in staat van oorlog is" met Groot-Brittannië. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. Argentinië heeft zijn pogingen om tè komen tot een vreedzame oplossing voor de krisis rond de Falkland-eilanden opge schort. Dit heeft de Argentijnse mi nister van buitenlandse zaken, Nica- nor Costa Mendez, in de nacht van zondag op maandag in Washington meegedeeld. BRUSSEL. De failliete scheeps werf Cockerill Yards te Hoboken, die verder gaat onder de naam N.V. Scheepswerven, krijgt van de Belgi sche regering een kleine 500 miljoen gulden om vier schepen af te bouwen. WASHINGTON. De konsumenten- prijzen in de Verenigde Staten zijn in maart met 0,3 procent gedaald, zo heeft het Amerikaanse ministerie van arbeid vrijdag bekendgemaakt. LONDEN. Ongeveer duizend men sen hebben zondag in de regerings wijk in Londen gedemonstreerd te gen het gebruik van geweld in de Falkland-krisis. WARSCHAU. Op de bijeenkomst van het centraal komité van de (kom- munistische) Poolse verenigde arbei derspartij hebben de 200 afgevaar digden met name gesproken over de status van arbeidersraden, die in 1981 zijn gekozen in de Poolse bedrij ven. BRUSSEL. In de maand april zijn in België de konsumptieprijzen met 1,97 punten ofwel 1,22 procent geste gen. Dat is bekendgemaakt door het ministerie van ekonomische zaken. Op jaarbasis is de inflatie nu geste gen tot 8,42 procent en dat is het hoogste percentage sinds 1976. LONDEN, de Britse minister van defensie John Nott heeft zondaga vond bekendgemaakt dat Britse troepen de belangrijkste haven van het eiland South-Georgia, Grytviken hebben heroverd en dat de Argentijn se bezettingstroepen op het eiland zich hebben overgegeven. TOKIO. Twee Japanse gevechts vliegtuigen hebben afgelopen week een Sowjet-bommenwerper die het Japanse luchtruim naderde, onder schept en teruggedwongen. Dit heeft de regering in Tokio vrijdag meege deeld. WARSCHAU. De rector van de uni versiteit van Gdansk, professor Ro bert Glebocki, is door de minister van hoger onderwijs afgezet. Dit heeft het Poolse persbureau Pap meegedeeld. Een reden gaf het niet. BRUSSEL. België en Luxemburg, die verenigd zijn in een monetaire unie, gaan de biljetten van twintig frank (ongeveer 1,20 gulden) eruit doen. Enige tijd geleden zijn er mun ten ingevoerd van die waarde. Van 1 mei af zijn de biljetten van twintig frank niet langer geldig. JERUZALEM. Met een reeks klei ne, maar gewelddadige anti-Israëli sche demonstraties hebben Palestij- nen op de westelijke Jordaanoever zondag geprotesteerd tegen de vrede tussen Egypte en Israël. BRUSSEL. De Brand in Brussel die zaterdag een huis dat door Turken werd bewoond in de as heeft gelegd, heeft inmiddels aan 11 mensen het leven gekost en tussen de 3 en 4 wor den nog vermist Men neemt aan dat ook zij zijn omgekomen. ATHENE. In Saloniki zijn acht to neelspelers elk tot vijf maanden ge vangenisstraf veroordeeld wegens hun optreden tot het omstreden stuk ,,De heilige van Prewesa". Zij wer den schuldig bevonden aan beledi ging van de synode van de Grieks-or thodoxe kerk. WARSCHAU. De Poolse partij- en regeringsleider generaal Jaruzelski heeft vrijdagavond een sombere slo trede voor een vergadering van het centrale komité van de partij gehou den, waarin hij voor de lopende peri ode van tien jaar nauwelijks vooruit zichten zei te zien voor een verbete ring van de levensstandaard van de bevolking in Polen. Parijs doet het... PARIJS, 24-4. Het gemeente- i bestuur uan de stad Parijs 1 heeft een schoonmaakproject 1 van 160 miljoen francs (720 miljoen gulden) aangekondigd dat de ouerlast van honde-uit- werpselen zal gaan bestrijden. Parijs heeft een overeen- komst van 8 jaar met een parti- kuliere onderneming die de ge schatte hoeveelheid honde- j poep uan 20 ton per dag zal opruimen. Aldus een woord voerder van burgemeester Jac ques Chirac. Het ministerie van defensie in Lon den maakte zondag aan het begin van de avond de landing op South- Georgia bekend. Het gaf geen bijzon derheden over verzet of eventuele slachtoffers. Naar zondag uit zeer be trouwbare bron in Whitehall is ver nomen, is al op 22 april een eerste groep Britse soldaten aan land ge gaan op South-Georgia. De groep bestond uit een tiental mariniers die behoren tot elitekom- mando's van de Special Boat Servi ce" van een onderzeeër. Hun op dracht was de landing van zondag voor te bereiden aldus de bronnen. Er zouden zich ongeveer 100 Argen tijnse soldaten op het eiland bevin den. South-Georgia ligt bijna 1500 km ten zuidoosten van de Falkland-eilanden. Zes uur eerder had het Britse mi nisterie bekendgemaakt dat Britse helikopters een aanval hadden ge daan op ,,een vijandige Argentijnse onderzeeër in de buurt van Grytvi ken", de belangrijkste haven van South-Georgia. Het ministerie ba seerde de beschieting op ,,de uit oefening van ons legetieme recht op zelfverdediging in overeenstemming met artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties". Argentinië: „schending" Een Argentijns kommuniqué be vestigde later de aanval op een on derzeeër ,,die voorraden aan wal bracht voor 30 schroothandelaren die op South-Georgia een voormalig wal visstation afbreken". Het kommuni qué noemde de Britse aanval een dui delijke schending van resolutie 502 van de Veiligheidsraad. Een onder zeeër boven water heeft geen, moge lijkheden zichzelf te verdedigen, al dus het kommuniqué. Het officiële Argentijnse persbureau Telam ver klaarde dat Argentinië ervan uitgaat nu alle handelingsvrijheid te hebben om zichzelf te verdedigen. ,,Het zal het zeker doen met al zijn militaire kracht", aldus Telam. Argentinië maakte ook beken dat twee Britse helikopters Grytviken hadden be schoten en waren verdreven. Volgens radioberichten die door zendamateurs in Argentinië zijn op gevangen, zijn bij de beschieting op de onderzeeër verschillende beman ningsleden gewond geraakt. De autoriteiten op het eiland zou den halverwege de dag dringend om versterkingen hebben gevraagd we gens hevige Britse beschietingen, al dus een zendamateur. Schrikbarende resultaten..." UTRECHT, 24-4. Een alko- holkontrole in de nacht van vrijdag op zaterdag in de stad Utrecht heeft volgens de poli tie schrikbarende' resultaten opgeleverd. Van de 1350 auto mobilisten die xvejrden gekon- troleerd moesten er 180 een blaastest afleggen en bijna de helft van de blaastests was raak, een zeer hoge score, vindt de politie. Op grond van eerder gehou den kontroles komt de politie in Utrecht tot de konklusie dat steeds meer mensen met een slok op achter het stuur krui pen. De Utrechtse politie zal dan ook - naast de landelijke kontroleakties - doorgaan met het veelvuldig houden van lo kale ..verrassingsakties". ANKARA. Voor het eerst sinds meer dan tien jaar is in Turkije een man geëxecuteerd voor een misdrijf. Wegens moord op zijn vrouw in 1974 is hij vrijdag volgens de Turkse radio opgehangen. NIJMEGEN, 25-4. Vier brandweer korpsen uit de Gelderse plaatsen Nij megen, Groesbeek en Overasselt plus de brandweer van het Limburgse Mook hebben zondagavond een vrij omvangrijke bosbrand onder de ge meenten Groesbeek en Mook nabij de jeugdherberg ,,De Hoge Hoender- berg" en de wijk Molenhoek moeten blussen. 99 JERUZALEM, 25-4. Met een een voudige miliatire plechtigheid heeft Israël zondag officieel het schier eiland Sinaï verlaten. Bijna 15 jaar na de verovering van de woestijn en 3 jaar na sluiting van het vredesverdrag met Eypte, werd in Sjarm-El-Sjeik in het uiterste zuiden van Sinaï de vlag met de Davidster gestreken. „Dit is geen terugtrekking in het aangezicht van de vijand, maar ver overing van de vrede", verklaarde mi nister van defensie Ariel Sjaron in en door de Israëlische militaire radio om geroepen dagorder. Het strijken van de vlag was om half acht zondagmorgen onze tijd begon nen en een kwartier later geëindigd. Er was een einde gekomen aan een bezet ting van EgyptischArabisch gebied van 60.000 vierkante kilometer. SCHIPHOL, 25-4. De staat waarin het materieel van het Nederlands Unifil-detachement in het zuiden van Libanon zich bevind is rampzalig. Het materieel is zo slecht, dat als er niet op zeer korte termijn maatrege len worden genomen, het detache ment de opgelegde taken niet meer kan uitvoeren.. Dit heeft staatssekretaris Stemer- dink van defensie zondagmiddag op Schiphol meegedeeld na zijn aan komst uit Beiroet. Hij heeft een werkbezoek van drie dagen aan de Nederlandse troepen in Zuid- Libanon gebracht. DEN HAAG, 24-4. Het kabinet heeft besloten per 1 juli een tijdelijke verhoging- van de loon- en inkomstenbe lasting door te voeren van 1,5 procent van alle schijven, met uitzondering van de laagste. Deze zogenaamde „solidariteitsheffing", die als was aangekondigd in het akkoord De Galan-Halberstadt, ontziet de laagste inkomens, de minima. Dit heeft vice-premier Den Uyl na afloop van het wekelijks kabinetsbe raad meegedeeld. Hij zei dat deze tij delijke heffing bedoeld is om werk- gelegenheidsbevorderende maatre gelen te stimuleren. De opbrengst ervan wordt ge raamd op 635 miljoen gulden, waar van 420 miljoen nog dit jaar beschik baar zal komen. Het restant in de eerste maanden van 1983. DUSSELDORF. Joseph Luns, de sekretaris-generaal van de NAVO, heeft zaterdag zijn tevredenheid uit gesproken over het vasthouden aan het dubbelbesluit van het bondge nootschap door de Westduitse SPD, afgelopen dagen op haar kongres in München. DEN HAAG, 24-4. Minimaal een verdubbeling van de provinciale be lastingen en verlaging met hetzelfde bedrag van rijksbelastingen. Hier aan denkt een kommissie onder voor zitterschap van het Eerste-Kamerlid prof. dr. J. H. Christiaanse in een voorlopig rapport aan staatsesekre- taris Stuiveling van binnenlandse za ken, dat vrijdag is gepubliceerd. Die kommissie heeft de opdracht het be lastingstelsel van gemeenten en pro vincies onder de loep te nemen en met adviezen te komen over eventue le wijzigingen. Keuze ,,De opbrengst van de solidariteits- heffing is nodig voor de financiering van het beleid dat is gericht op her stel van de ekonomie en de werkgele genheid", aldus een perskommuni- qué na afloop van de ministerraad. MILAAN. De Italiaanse politie heeft de arrestatie bekendgemaakt van een prominet lid van de stadsgu- errillagroep Rode Brigades en twee van zijn medewerkers. ,,Twee vormen van heffing zijn in overweging geweest, te weten verho ging van de loon- en inkomstenbe lasting en verhoging van de omzetbe lasting. De regering heeft na afwe ging van de aan deze beide mogelijk heden verbonden voor- en nadelen gekozen voor verhoging van de loon- en inkomstenbelasting. ROTTERDAM, 24-4. De politie van de Grieks-Cypriotische havenstad Larnaca heeft zaterdagavond kapi tein Berend van der Laan (43) van de Nederlandse kustvaarder „Margit" gearresteerd, nadat de havenautori teiten in het scheepsdagboek hadden gelezen dat het schip drie maanden geleden een haven op het Turkse deel van het eiland heeft aangedaan. Vol gens de Griekse autoriteiten is dit niet toegestaan. DEN HAAG, 24-4. Een delegatie uit het kabinet heeft na afloop van het wekelijks kabinetsberaad, met de fraktievoorzitters van de drie rege ringspartijen (CDA, PvdA en D'66) overleg gepleegd over de behande ling deze:week in de Tweede Kamer van de zièktewet-voorstellen. DEN HAAG, 24-4. De oudere werknemers zitten in de hoek waar de klappen vallen bij een toenemende druk op de werkgelegenheid. Hun positie op de arbeidsmarkt is beroerd en deze ontwikkeling neemt steeds verontrus tender vormen aan. Er dient dan ook gericht aandacht worden besteed aan de toenemende werkloosheid onder de boven-vijftigjarigen. Dit standpunt heeft een adviesgroep van de Nederlandse Federatie voor Be jaardenbeleid (NFB) minister Joop den Uyl van sociale zaken en werkgele genheid gestuurd. In de groep zitten vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties en van de ouderenbonden. Soms worden ouderen momenteel bij duizenden tegelijk onvoorbereid de zogeheten „derde levensfase" in gewerkt. Als reaktie op de druk op de werkgelegenheid lijkt men de weg van de minste weerstand te hebben gevonden: Ouderen, want die zijn toch al bijna bejaard, aldus de NFB. Dat deze ontwikkeling ongerustheid tot gevolg heeft, is vele duidelijk, maar ze gaat desondanks door. Werkgelengenheidsbeleid Dit blijkt onder meer uit het ont breken van een uitgwerkt werkgele genheidsbeleid voor ouderen. Ster ker nog, aldus de NFB, men denkt er over om de vervroegde uittreding verplicht te stellen. Dit moet gebeu ren door de pensioendatum op te schuiven. Daarmee wordt dan onder andere een eind gemaakt aan de aktieve sa menwerking tussen de verschillende generaties binnen het arbeidsbestel, aldus de nota aan de bewindsman. De nota „Positie van oudere werk nemers op de hyidige arbeidsmarkt" is ook de organisaties toegestuurd die aktief zijn met of voor ouderen alsmede aan de werknemers- en werkgeversorgani saties. De reakties op het standpunt van de adviesgroep worden gebun deld opdat er eindelijk eens serieus over deze zaak wordt gepraat, aldus de NFB. LONDEN. Britse militairen heb ben een tweede Argentijnse basis op Zuid-Georgia veroverd. Het gaat om Leith, ongeveer 20 kilometer van Grytviken. Dit heeft het ministerie van defensie in Londen maandag ochtend bekendgemaakt. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.): Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 26 april Zierikzee Prinses Julianaschool, Janneiyekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Zaal Geref. kerk. Schrijfavond Am nesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk. Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Maandag 3 mei Zierikzee Raadszaal. Kommissie Financiën. 17.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Hervormde Kerk. Uitvoering Kerk koor. 19.30 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Zeeuwse Herberghe". Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Zierikzee „Huis van Nassau". Vogelvereniging „Zang en Kleur. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert Apollo". 20.00 uur. Zaterdag 26 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Dinsdag 27 april Zierikzee Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor middenstand. 16.30 uur. „Huis van Nassau". Lezing transce- dente meditatie. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B., lezing over „Hoe lezen we de Bijbel". 19.45 uur. Chr. Geref. Kerk. Kadermiddag N.C.V.B. rayon Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Kerkwerve VerenigingsgebouwBejaardensocië teit. 14.30 uur. Serooskerke Dorpshuis. Informatiebijeenkomst „Dorpsplan" projektgroep Kleine Kernenexperiment en gemeente. 19.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 Haamstede Winterkerk. Bezoek beroepen predi kant. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Voorjaars ledenver gadering V.V.V. Scharendijke e.o. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Bijeenkomst N.B.v.P. 19.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. 35 jaar „Helpt Elkander". 19.30 uur. Woensdag 28 april Zierikzee Stadhuis. Kommissie Jeugd- en Jon gerenwerk. 16.00 uur. „Mondragon". Vrouwen in de V.V.D., bijeenkomst, lezing: vrouw en chip. 20.00 uur. Vrouwencafé, „Gekroonde Suiker biet". Thema-avond i.v.m. gemeente raadsverkiezingen. 20.00 uur, Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bijeenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaal Chr. Ger. Kerk. Tijdrede S.G.P. 19.30 uur. Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering „Stad en Lande", en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Vrijdag 30 april Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 -17.00 uur. (Mogelijk ook 19.00 - 22.00 uur.) Renesse Dorpshuis. Oranjebal t.b.v. ver nieuwd dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 1 mei Zierikzee Gravensteen. „Tekens aan de wand". 10.00 - 17.00 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Diskussie avond voor de jeugd. 20.00 uur. BEIROET. Een partijfunktionaris van de Libanese kommunistische partij, Chalil Hatoum, is in West- Beiroet vermoord. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396. (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2