I4-Ï DEURLOO VOOR KAMERBREED: GORDIJNEN PROVINCIE ZEELAND Werkgelegenheidsfonds Projecten gezocht A Gewijzigde spaarrente bi j de Rabobank Rabobank 9 TAPIJTEN V1TR AGE'S Adverteren doet verkopen! herscho projektonderhoud De provincie Zeeland heeft sinds kort een werk gelegenheidsfonds ter grootte van f 1 miljoen. Hieruit kunnen bijdragen worden gegeven aan projecten in de marktsector die blijvende arbeids plaatsen kunnen opleveren. Bijzondere aandacht verdienen projecten die zijn gericht op bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld jonge ren en vrouwen. Uw omzet vergroten? Regelmatig adverteren Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland Gewasbeschermingsmiddelen ROMBOUTS S.G.P. Middenschouwen DS. D. J. BUDDING VIERGEVER Verkiezing leden gemeenteraad ROMBOUTS Inbraak kan voorkomen worden 10 Herscho pleegt prima onderhoud. De onderhoudsafdeling verricht aan gebouwen en bungalowparken enz. in hoofdzaak reparaties en onderhoud. Grote en kleine, zowel binnen als buiten: defekt hang- en sluitwerk, ontstoppen van rioleringen, defekte stortbakken, reparatie van parketvloeren, en/in, te veel om op te noemen. Want Herscho beschikt over een kompleet ingerichte gereedschapsauto, een rioolreinigingsmachine, ladders enz. Aanvragen van partikulieren, rijkswaterstaat, woningbouwverenigingen en bedrijven, worden door ervaren servicemensen snel én vakkundig afgehandeld, dus Bel eerst even Herscho Oosterland: 01114-2827-1857 Wilgenstraat 8 - 4307 DA Oosterland Voorwaarden Bij toekenning van een bijdrage uit het werk gelegenheidsfonds geldt de voorwaarde dat een project leidt tot meer blijvende arbeids plaatsen. Verder dient er duidelijkheid te bestaan over het tijdelijke karakter van de financiële ondersteu ning uit het fonds. Aanmelding Vóór 1 juli a.s. bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Informatie Telefonische informatie kunt u verkrijgen via de provinciale griffie van Zeeland, telefoon 01180- 27351, toestel 328 of 329. Uitgangspunten Projecten met een naar verhouding hoge eigen financiële bijdrage verdienen de voor keur. Projecten in gebieden in Zeeland met de hoogste werkloosheidspercentages hebben voorrang. Projecten waarvan de kans van slagen groot is verdienen de voorkeur boven experimen tele projecten. Projecten met een aantoonbaar uitstralings effect - dus activiteiten die in andere onder nemingen ook leiden tot meer arbeidsplaat sen - krijgen voorrang op projecten die dit effect niet hebben. m.i.v. 19-4-1982 Spaarrekening voor vaste termijn looptijd 1 jaar 7%% (was 81/2%) looptijd 2 jaar (was 9 looptijd 3 jaar 9 (was 9XA%) looptijd 4 jaar 9Vè% (was 9%%) looptijd 5/6 jaar 10 %(wasl01/4%) T ermijnplanbrieven looptijd 2 jaar 814% (was 8%%) looptijd 3 jaar 8%% (was 9XA%) looptijd 4 jaar 914% (was 9!4%) looptijd 5/6 jaar 9%% (was 10 m.i.v. 1-5-1982 Spaar-Premie-Rekening6%% (was 714%) Spaar-Extra-Premie- Rekening 834% (was9'4%) Spaar-Direct-Rekening 6 (was 6'4%) In verband met KONINGINNEDAG zullen op VRIJ- r AG 30 april 1982 GEEN afvalstoffen worden opge- t .aid, doch in de plaats daarvan zoals hieronder is vermeld: WOENSDAG 28 april 1982 Wijk 5.2. A - DREISCHOR WOENSDAG 28 april 1982 Wijk 5.5. A-B-C - BUITENWIJKEN OUWERKERK - NIEUWERKERK - DREISCHOR DONDERDAG 29 april 1982 Wijk 5.1. A-B-C - OUWERKERK - NIEUWERKERK De vuilverwerkingsplaats aan de Hoosjesweg zal op VRIJDAG 30 april 1982 GESLOTEN zijn. De directeur. EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOCOOOQOOOOCi Grote sortering tegen veenmollen, mieren, slakken enz. enz. Verrenieuwstraat 48 - Zierikzee Ook verkrijgbaar in onze depóts D.V. woensdag 28 april 1982 hoopt voor ons een tijd- rede te houden (Ned. Herv. predikant te Scherpenisse) Zaal Chr. Geref. Kerk te Kerkwerve. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is hartelijk welkom. Ook van aanverwante partij en en in het bijzonder de jongeren. Echte zilveren Zeeuwse knoppen Hoek Kraanplein - Z'zee TERINZAGELEGGING GELDIGE LIJSTEN VAN KANDIDATEN De burgemeester van BROUWERSHAVEN, BRUINIS- SE, DUIVELAND, MIDDENSCHOUWEN, WESTER- SCHOUWEN en ZIERIKZEE brengt ter openbare ken nis, dat de voorzitter van het centraal stembureau de geldige lijsten van kandidaten voor de aanstaande stemming ter verkiezing van de leden van de gemeente raad, met vermelding van de daaraan toegekende num mers en - in voorkomend geval - de namen en of de aan duiding der politieke groeperingen, ter gemeentesecre tarie voor een ieder ter inzage heeft gelegd. De burgemeesters voornoemd. 23 april 1982 HANDGRASMAAIERS MOTORGRASMAAIERS SPADEN BATSEN SNOEISCHAREN enz. enz. Onze prijzen zijn het vergelijken waard!!! VERRENIEUWSTRAAT 48 - ZIERIKZEE betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle tel.: 01112-1267

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10