c Opening dorpshuis werd op z'n 'Noordgouws' gevierd Ziekenomroep Nomen Nescio officieel de lucht in PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Noordgouwe is nu één van de volledigste kernen van de gemeente Brouwershaven Het hele dorp was er „Muziek als medicijn" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE E.N BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90. per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 26 april 1982 138ste jaargang Nr. 23104 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer. -r. Vloot Zeeuwse Stromente Zierikzee NOORDGOUWE, 24-4. Een officiële handeling, mu ziek, toespraken. Allemaal zaken die gebruikelijk zijn bij de opening van een nieuw gebouw. Zo ook in Noord- gouwe, bij de opening van het dorpshuis, maar dat ge beurde afgelopen zaterdag echt op z'n „Noordgouws". Er was onvoorstelbaar veel belangstelling, het hele dorp was erbij, jong en oud kwamen naar de Pauwstraat. De bewoners toonden zich weer een hechte gemeen schap, die zich zonder uitzondering verheugden in de nieuwe aanwinst, waarnaar zo lang was uitgezien. Het dorpshuis is tegen de school aangebouwd en geschikt gemaakt voor multifunktioneel gebruik, zoals dat heet. Een derde lokaal van de school is ingericht voor zowel school gebruik als voor de dorpelingen, er is een aparte ingang, een hal met bar en een grote zaal, die zowel voor sport - doeleinden als voor feestelijke sa menkomsten of toneeluitvoeringen kan worden gebruikt. De kosten wa ren 708.000,- voor de nieuwbouw, plus 250.000 gulden voor de renovatie van de school. Door dat „multifunk- tionele" gaven zowel CRM als Onder wijs subsidie. Volledige kern „Vandaag is Noordgouwe wel één van de volledigste kernen van Brou wershaven geworden", konstateerde burgemeester C. Slabbekoorn in zijn openingstoespraak, nadat hij als of ficiële daad de sleutel van het ge bouw had omgedraaid. De speeches werden gehouden in de grote zaal, voor de volwassenen. De kinderen, Op vrijdag 30 april a.s. (Konin ginnedag) zal de „Zierikzee- sche Nieuwsbode" niet ver schijnen. Het kantoor van de krant zal op deze dag gesloten zijn. Advertenties voor de editie van maandag 3 mei a.s. dienen uiterlijk donderdag 29 april vóór 11.30 uur in ons bezit te zijn. De redaktie is de gehele dag bereikbaar, zowel op kantoor aan het Jannewekken als tele fonisch, nr. 01110-6551. die voordien eveneens buiten een op treden van het Noordgouwse muziek gezelschap „Con Amore" hadden bij gewoond, waren inmiddels naar een der lokalen gedirigeerd. Daar werd een poppentheater-voorstelling gege ven door Elles Saijers uit Zierikzee. Direkt na de opening was er dus al sprake van een „dubbel" gebruik van school-met-dorpshuis. Trots Burgemeester Slabbekoorn somde de kerk, de school, het behoorlijke winkéTbestand, het dorpshuis, de toekomstige uitbreiding van het wo ningbestand en het sportterrein op, met de gevolgtrekking dat de leef baarheid in Noordgeouwe flink om hoog is gegaan. Het nieuwe bestemmingsplan spreekt over Noordgouwe als een dorp met een beschermd deel en de burgemeester dacht dat „we met z'n allen trots op Noordgouwe kunnen zijn. We moeten het met ons allen be schermen, zodat het niet alleen een goed leefbaar dorp is, maar dat het ook van alle kanten bekeken kan worden: als voorbeeld-kern die laat zien dat welzijn een veel diepere be tekenis heeft voor het leven van een mens dan welvaart". Beheerskommissie Namens het gemeentebestuur van Brouwershaven waarvan vertegen woordigers onder de aanwezigen wa ren, droeg de burgemeester het ge bouw over aan de beheerskommissie dorpshuizen. Voorzitter daarvan is mevrouw S. Loschacoff-De Kanter, wethouder van onderwijs, en in woonster van Noordgouwe. Zij maakte van de gelegenheid ge bruik de samenstelling en het funkti- oneren van die beheerskonpnissie te verklaren en verwelkomde de be heerster, mevr. Klip-Zalm uit Brou wershaven, met een geschenkje. Het was een „historisch glas", met het Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina s. Bedenk altijd, wat gij over ie mand zegt en aan wie gij het zegt. Horatius Positief „In die paar weken dat de omroep proef draaide, bleek wel dat zowel patiënten als personeel zeer positief op de omroep reageerden. Dat er ruim 300 verzoekjes voor het platenpro- gramma zijn binnen gekomen bewijst dat" ZIERIKZEE. Ziekenomroep Nomen Nescio tijdens de open dag in het ziekenhuis met links, achter de draaitafel David Bakker en rechts, achter de microfoon Marry Slijkhuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zij vond het een lofwaardig streven dat mensen in deze tijd zich volledig vrijwillig inzetten ten behoeve van de patiënt. Zij besloot haar speech met een applaus voor het radioteam No men Nescio en hoopte dat dit werk tot in de lengte van dagen kan worden voortgezet. De voorzitter van het stichtingsbe- Harry van Rooijen achter de knoppen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie wapen van het zelfstandige Noord gouwe van weleer. Deze glazen wa ren uitgebracht bij het 600-jarig bestaan van Noordgouwe, dat enige jaren geleden uitbundig is gevierd. Aanvraag gebruik Met nadruk wees mevrouw Loscha- coff op de procedure, die dient te worden gevolgd bij aanvraag tot ge bruik van het dorpshuis. Dat dient te geschieden via de heer T. Egberts, bereikbaar op het ge meentehuis te Brouwershaven. Wan neer het dorpshuis in gebruik is, zal mevrouw Klip daar altijd aanwezig zijn. Spreekster vond het jammer voor de jeugdsoos, dat daarvoor nog steeds geen onderkomen was gevon den. Na een „bloeiende" start is de jeugdsoos enige jaren geleden, na en kele tijdelijke oplossingen, bij ge brek aan lokaliteit gestopt. Bedankjes Hoofdaannemer Bijkerk werd be dankt voor de voorbeeldige afleve ring van het gebouw, dat een ont werp was van architektenburo De Jonge. Van dat buro was aanwezig de heer V. d. Velde uit Noordgouwe, die niet alleen wegens zijn professie, maar ook als voorzitter van de ouder kommissie van de school veel in breng had verricht. Medewerkers aan de bouw waren voortst installatiebedrijf Deurloo ui*,. Noordgouwe, schilderbedrijf Franke uit Brouwershaven, fa. Paauwe uit Zonnemaire, Schelde International, Heineken Nederland B.V., Eromes BV. De fa. De Ruyter uit Noordgou we werkte dag en avond door om de bestrating, inklusief de ingelegde hinkelbanen op de speelplaats, op tijd klaar te hebben. De klok in de foyer was een geschenk van deze fir ma. Speciale dank ging uit naar me vrouw Dien Ketting, die de afgelo pen tijd bepaald geen gemakkelijke NOORDGOUWE. Burgemeester C. Slabbekoorn, terzijde gestaan door zijn echtgenote, verricht de officiële opening van het dorpshuis in Noordgouwe. In de deur een fraaie weerspiegeling van de plaatselijke muziekvereniging „Con Amore", die voor prima muzikale ondersteuning zorgde tijdens deze feestelij ke gebeurtenis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) taak had gehad met het schoonhou den van de school tijdens de bouw - en verbouwingswerkzaamheden. Een bloemetje viel haar ten deel voor het ongemak. Lesgeven in bouwtijd Ook de heer G. Gerretsen, het hoofd der school, was danig op de proef gesteld. Het liefst had mevrouw Loschacoff hem 20 nieuwe leerlingen „overhan digd", want ook in Noordgouwe speelt het probleem der kleine scho len, maar de alternatieve keus van het boek „Monumenten in Neder land" viel bij de heer Gerretsen, die sekretaris is van „Stad en Lande", goed in de smaak. Onverstoorbaar had de heer Ger- Vervolg pag. 4 Verwachting tot dinsdagavond: Perioden met zon Droog weer en perioden met zon; mi nimumtemperatuur ongeveer 6 gra den; middagtemperatuur van 10 gra den aan zee tot 16 graden in Limburg; matige noordwestenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 30 april: Woensdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: n.west 5 Donderdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.. 10 gr. Windkracht: n.west 7 Vrijdag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp,: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 27 april Zon op 6.19, onder 20.57 Maan op 8.55, onder 0.28 Eerste Kwartier; 30 april (14.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 27 april 6.45 18.34 12.17 Doodtij: 2 mei HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied bij Ierland is bepalend voor het weer in West-Europa. Het houdt de wind in de noordwesthoek en blijven wol kenvelden van de Noordzee binnen drijven. Toch worden ook enkele pe rioden met zon verwacht. Hierbij kan in Brabant en Limburg de tem peratuur morgenmiddag wel even 15 graden worden. Aan zee wordt het evenwel niet meer dan 10 graden. Re gen wordt niet verwacht. stuur, de heer A. Schraven deelde ten slotte nog mee dat hij het zeer ver heugend vond bijna alle burgemees ters van Schouwen-Duiveland tijdens deze open dag te mogen verwelkomen. Hij sprak zijn hoop uit van de diverse gemeenten financiële steun voor de omroep te mogen ontvangen. Spontaan Op dit verzoek werd in de loop van de ochtend persoonlijk spontaan in gegaan door o.a. de burgemeesters Slabbekoorn, De Meester, Den Boer en Van Bommel die zich opgaven als donateur van Nomen Nescio. Zowel patiënten als personeel wer den tijdens deze open dag bij de om roep betrokken vla interviews en ver- zoekplatenprogramma's. Het radioprogramma kwam tot stand door medewerking van: Harrie en Jac- quelien van Rooyen, Peter en Maija Geldof, Wijnand Troost, Koos v. d. Male, David Bakker, Marry Slijkhuis en Conny Boot ZIERIKZEE, 24-4. Het enthousiaste team van zieken omroep „Nomen Nescio" presenteerde zaterdag een ge smeerd Lopend radioprogramma tijdens de Open dag in het Zweedse Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee. 's Och tends om tien uur werd de omroep, die al meer dan een maand wekelijks verzoekplatenprogramma's verzorgt in het ziekenhuis, officieel in werking gesteld door burge meester Th H. de Meester van de gemeente Zierikzee. Na een korte speech („want er wordt al te veel gepraat in radiopro gramma's) haalde hij een handle over waarna de herkennigstune van de ziekenomroep te beluisteren was, ook voor de patiënten via de kopte lefoons. In zijn openingswoord uitte de bur gemeester zijn enthousiasme over dit initiatief. Hij wees erop dat de radio programma's in het ziekenhuis een welkome afwisseling kunnen beteke nen voor de patiënten. Ook de direktrice van het zieken huis, mevrouw A. Kortleve, sprak nog enkele woorden. Zij vertelde in eerste instantie niet goed raad te weten met de plannen van initiatiefnemers Har rie en Jacquelien van Rooyen toen zij in september verleden jaar met het verzoek een omroep op te zetten bij haar aanklopten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1