HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE VNO waarschuwt Van Dam voor instorting woningbouw De landbouw prijzen Amerika vraagt Israël bombardementen te stoppen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 23 april 1982 Nr. 23103 9 DEN HAAG, 22-4. Op korte termijn moeten er maatre gelen worden genomen om de achterstand in de bouw van woningen in te lopen. Voorzitter van Veen van het Verbond van Nederlandse Ondernemers (VNO) heeft donderdag in een brief aan minister Van Dam van volkshuisvesting er voor gewaarschuwd dat vooral toeleverende bedrijven in de bouw de dupe dreigen te worden van het regeringsbesluit de maximaal toelaatbare stich- tingskosten (totale bouwkosten van een woning) voor de woningwetsektor te verlagen naar 110.000 gulden. Bouwplannen die in de afgelopen maanden zijn ingediend, moesten hierdoor onmiddellijk weer terug naar de architecht. Van Veen zegt het de betreuren dat de bewindsman van volkshuis vesting geen overleg heeft gepleegd met werkgevers en werknemers in de Flitsen uit het buitenland STRAATSBURG. De voorzitter van het Europese parlement, de Ne derlandse socialist Piet Dankert, heeft in Straatsburg zijn veront waardiging uitgesproken over wat hij noemde ,,een staaltje van weerga loze diskriminatie" ten opzichte van een Joods lid van het parlement door Pakistan. BILBAO. De Baskische coalitie Herri Batasuna, die wel wordt be schouwd als de politieke tak van de afscheidingsbeweging ETA, heeft de Spaanse regering voorgesteld onder handelingen te beginnen om een ein de te maken aan het geweld in Bas kenland. STRAATSBURG. Alle Griekse le den van het Europees parlement, van uiterst links tot uiterst rechts, heb ben in Straatsburg op een perskonfe- rentie aandacht gevraagd voor perso nen die verdwenen zijn sinds de Turkse invasie op Cyprus in 1974. STRAATSBURG. Het Europees parlement heeft donderdag een reso lutie aangenomen waarin ,,de inva sie van de Falkland-eilanden zonder voorbehoud wordt veroordeeld". De resolutie werd aangenomen met 202 stemmen voor, 28 tegen en 10 onthou dingen. BEIROET. Israëlische militaire vliegtuigen hebben donderdagmor gen vluchten uitgevoerd boven Zuid- Libanon en de Libanese hoofdstad Beiroet. Vanuit Palestijnse stellin gen werd op de toestellen gevuurd, maar deze bleven buiten schot. MOSKOU. De lijfarts van Sowjet- president Brezjnjev, Jewgeni Tsja- zov, heeft de Lenin-prijs voor medi cijnen gekregen. Dit heeft het Sowjet-partijblad Prawda donder dag bekendgemaakt. GENEVE. De ILO, de internationa le arbeidsorganisatie, heeft in een rapport de westerse landen en Japan geprezen voor hun pogingen om ont slagen te voorkomen door werktijd verkorting te subsidiëren en gedeel de banen aan te bieden. ROME. Voor de rechtbank in Rome zijn 63 vermeende leden van de Rode Brigades stadsguerrillaorganisatie officieel beschuldigd van ruim hon derd misdrijven, waaronder de moord op de voormalige premier Ai- do Moro. WARSCHAU. Verleden week dins dag is er in Krakow een betoging ge houden, na afloop van een mis ter na gedachtenis aan de doden die verle den jaar december zijn gevallen bij onlusten na de afkondiging van de stat van beleg in Polen. BUDAPEST. De Poolse premier en partijleider, generaal Jaruzelski, is in Budapest aangekomen, zijn be zoek is vooral bedoeld om politieke en ekonomische steun te krijgen. LUXEMBURG, 22-4. Waarschijn lijk volgende week woensdag, maar zeker is dat nog niet, gaan de mi nisters van landbouw van de tien EG-landen een nieuwe poging onder nemen om tot een besluit over de ver hoging van de Europese landbouw prijzen te komen. Het overleg dat de minister sinds dinsdag in Luxem burg hierover voerden heeft geen re sultaat opgeleverd. Daarom is de bestaande prijsregeling voorlopig tot 3 mei verlengd. bouw alvorens het besluit te nemen. Overleg hierover is volgens VNO- en AVBB-woordvoerders pas op gang gekomen toen het besluit al was ge vallen. Het AVBB os de overkpelen- de organisatie van bouwwerkgevers. Enorme achterstand Doordat ingediende bouwplannen nu moeten worden overgedaan", is een enorme achterstand ontstaan in de afgifte van bouwvergunningen. Onder meer hierdoor dreigt het pro gramma van minister Van Dam voor dit jaar (125.000 woningen) niet haal baar te blijken. De minister heeft de grens van de stichtingskosten ver legd om goedkoper bouwen mogelijk te maken. Direkteur Kempen van de Nationa le Woningraad (zevenjonderd wo ningcorporaties) heeft woensdag in Winterswijk de vrees uitgesproken dat er dit jaar hooguit 100.000 wonin gen gebouwd zullen kunnen worden. Volgens Kempen is dat vooral te wij ten aan de onwil van belangrijke fi nanciers om geld te beleggen in de nieuwbouw. Minister Van Dam heeft de wo ningbouwverenigingen woensdag la ten weten dat het Rijk bereid is een deel van het geld dat nodig is voor de bouw van premiecorporatie-A- woningen' (huurhuizen die iets goed koper zijn dan premiehuurwoningen) voor te schieten. Een stads provincie? AMSTERDAM, 22-4. Burge- meester en wethouders van Amsterdam hebben in de don derdag gepresenteerde diskus- sienota ,,Naar een stadspro vincie Amsterdamvoor gesteld, om in een periode van acht jaar te komen tot de vor ming van een stadsprovincie. Volgens het kollege is de hui dige bestuursorganisatie in de Amsterdamse regio niet ge schikt voor de daar voorko mende problemen en is de bestuurlijke schaal niet in overeenstemming met die, waarop de problemen aange pakt dienen te worden. Dit heeft inefficiënt en ondoelma tig bestuur tot gevolg, waarbij beslissingen te vaak genomen moeten worden door hetzij rijksinstanties, die te ver van de problemen afstaan, hetzij het gemeentebestuur van Amsterdam, dat slechts over een deel van de regio zeggen schap heeft. B. en w. pleiten in hun nota dan ook voor de instelling van een provincie Amsterdam met belangrijke eigen bevoegdhe den die ook rijkstaken kan overnemen. De aanvallen op Libanon WASHINGTON, 22-4. De Amerikaanse regering heeft een beroep op Israël gedaan zijn aanvallen op Palestijnse doelen in Libanon te stoppen en heeft te gelijkertijd de Palestijnen gevraagd de Israëliërs niet te provoeeren met ge weld of bedreigingen. In een verklaring worden alle be trokken partijen opgeroepen „de uit erste zelfbeheersing te bewaren en akties te vermijden die het geweld kunnen doen voortduren of doen toe nemen". STOCKHOLM. De regering van Zweden heeft aan de Sowjet-Unie ge vraagd haar vice-consul in Stock holm terug te roepen, omdat hij zich zou hebben bezig gehouden met ille gale werkzaamheden die niet stro ken met zijn status. COLOMBO, SRI LANKA. De Azia tische eilandrepubliek Sri Lanka moet de olifanten invoeren die het vroegere Ceylon naar hartelust had. WENEN. Een onbekende man heeft een politie-agent voor het kantoor van de Franse militare attache in We nen lichte verwondingen toege bracht, zo heeft een woordvoerder van de Weense politie bekendge maakt. JERUZALEM. In de strook van Gaza is een Palestijnse jongen van 14 jaar gewond door een kogel tijdens het uiteendrijven van een betoging in Rafah door de Israëliërs. Dit is van Palestijnse zijde vernomen. WASHINGTON. De vice-voorzitter van de Republikeinse fraktie in de Amerikaanse senaat, Ted. Stevens, heeft herhaald dat hij zal aandringen op terugtrekking van een deel van de Amerikaanse troepen uit' West- Europa indien de bondgenoten geen got er aandeel leveren in de defensie- lasten. KAMPALA. De Spaanse missiona ris osmundo Bilbao is op 20 km ten zuiden van de Oegandese hoofdstad vermoord. Dit is in Kampala verno men. BRUSSEL. Drie Nederlanders (een vrouw en twee mannen) zijn door de politie in Antwerpen gearresteerd, nadat zij waren betrapt op het bezit van 13 kilogram heroïne die een waarde vertegenwoordigde van ruim anderhalf miljoen gulden. Het ministerie van buitenlandse zaken en het Witte Huis hebben aan gekondigd te onderzoeken of er Ame rikaanse vliegtuigen zijn gebruikt -bij-het Israëlische bombardement of? Zuid-Libanon. Ook wordt bekeken of dat in strijd is met de Amerikaan se wetten. Volgens de Palestijnse ra dio werden de aanvallen van woens dag uitgevoerd door toestellen van het type F-I5 en F-16, die in de Ver- nigde Staten zijn gemaakt. Volgens de Amerikaanse wet mogen wapens van de VS, die aan andere landen zijn verkocht, alleen worden gebruikt voor „nationale of regionale zelfver dediging". WARSCHAU. Het centrale komité van de Poolse kommunistische partij komt bijeen voor een zitting, die waarschijnlijk grotendeels gewijd zal zijn aan de ekonomische proble men van het land. MOSKOU. Sowjet-president Leo nid Brezjnjev is donderdagmiddag in» het openbaar in het Kremlin versche-*1 nen. Hiermee komt een eind aan de geruchten dat hij ernstig ziek zou zijn. GENÊVE. De uit 40 landen bestaande Geneefse ontwapenings- konferentie heeft besloten tot de in stelling van een werkgroep die moet onderzoeken hoe de naleving van een totaal verbod op kernproeven kan worden gekontroleerd. PRAAG. De Westeuropeanen die maandag in Praag bij een korte de monstratie tegen honger en voor vre de zijn aangehouden, waren woens dag nog steeds in arrest. De autoritei ten hebben hun identiteit nog niet kunnen vaststellen, zo heette het of ficieel in Praag. LONDEN. Duizenden Iraniërs heb ben tijdens demonstraties de te rechtstelling van de voormalig mi nister van buitenlandse zaken Sadeq Ghotbzadeh geëist in wat een nieuwe kampagne lijkt de religieuze opposi tie tegen geestelijk leider ayatollah Chomeini uit te schakelen. JERUZALEM, pën aantal Palestij nen is gewond dooi' een granaatex plosie in Nabloes' op de bezette westelijke oever, v^h de Jordaan. Dit is in militaire kringen in Jeruzalem vernomen. WARSCHAU. De Poolse ekonomi sche krisis is nu erger dan negen maanden geleden ondanks pogingen van de regering een herstel op gang te brengen en vier maanden van mili tair toezicht op de ekonomische ont wikkelingen. WARSCHAU. De sekretaris van de Poolse Pen-Club, Wladislaw Bartos- zewski, is donderdag voorlopig voor twee weken uit internering ontsla gen. STRAATSBURG. Het Europese Parlement heeft donderdag een reso lutie aangenomen, waarin de terug trekking van alle buitenlandse troe pen uit Libanon wordt geëist. LONDEN. De Iraanse autoriteiten hebben drie medewerkers van ajatol- lah Kazem Sjariat Madari gear resteerd op beschuldiging van mede plichtigheid aan de samenzwering te gen het bewind van ajatollah Cho meini. Dit heeft Sjariat Madari's zoon, Hassan, donderdag in Ham burg meegedeeld. COLUMBUS. Appalachian Com pany, een Amerikaans-Argentijns energieconsortium, hoopt dat een project voor de levering van Argen tijns aardgas aan de Verenigde Sta ten kan doorgaan ondanks de kirisi rond de Falklandeilanden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De afdeling heling bestrijding van de Amsterdamse re cherche heeft drie mannen aangehou den op verdenking van een omvang rijke zwendel in valse paspoorten, betaalpassen en travellers cheques. AMSTERDAM. In een woning aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal is het stoffelijk overschot gevonden van een 32-jarige Westduitser, E. R. B. De man is volgens de politie ver moedelijk overleden door heroïnege bruik. WADDINXVEEN. Een verkeerson geluk op de Rijksweg 12 ter hoogte van Waddinxveen heeft in de nacht van woensdag op donderdag het le ven gekost aan één persoon. Vijf ge wonden zijn naar een ziekenhuis ver voerd. Bij het ongeluk zijn een vrachtauto en een aantal auto's be trokken. AMSTERDAM. B. en w. van Amsterdam vinden het niet „ge wenst" dat de kruisen voor de omge komen IKON-journalisten perma nent voor het Amerikaanse konsu- laat aan het Museumplein blijven staan. ROTTERDAM. Tegen de 24-jarige M. H. is voor de Rotterdamse recht bank vier jaar gevangenisstraf geëist wegens poging tot doodslag, mishan deling, valse aangifte van diefstal, deelname aan verboden wapenbezit. H. is lid van de Goudse motorklub Black Harley. DEN HAAG. Dierenbeschermers en nemers van dierproeven gaan sa men onderzoeken of het mogelijk is het aantal proeven op levende proef dieren in de toekomst te verminde ren. LEEUWARDEN. De door provinci ale staten van Friesland ingestelde vertrouwenskommissie inzake de be noeming van een nieuwe kommissa- ris van de koningin beschouwt de wijze waarop de benoeming van de heer Wiegel tot stand is gekomen als een slag in het gezicht van de ver trouwenskommissie en dus van de provinciale politiek. DEN HAAG. De Haagse politie heeft de stichter te pakken van een vijftigtal branden in de Haagse Mo lenwijk. Afgelopen zaterdag werd de man, een 20-jarige monteur uit de Re sidentie, op heterdaad betrapt bij het aansteken van een stapel sloophout in de Stortstraat. De man man is ver antwoordelijk voor vijftig branden. Zondag 25 april, 21.30 uur, Nederland II: Comedie om geld. Een scène uit de ze film met Rini Otto. Wat biedt de BEELDBUIS? ZONDAG 25 APRIL NED. I: Vanuit de St. Lambertus- kerk te Gémonde in Brabant wordt de eucharistieviering uitgezonden. Het samenzang dat de NCRV op het prgramma heeft staan, U zij de Glo rie, wordt uitgezonden vanuit. Krui- ningen. Ja, natuurlijk beleeft de laatste uitzending van dit seizoen. In Ander nieuws wordt de schijnwerper gericht op de protestantse zendings gemeenschap De Hernhutters. Tot slot besteedt Studio Sport nog aan dacht aan ijshockey. NED. II: Het Capitool brengt een samenvatting van het koninklijk be zoek aan de Vernigde Staten. Lief hebbers van klassieke muziek kun nen hun hart ophalen aan het pratori- um van Handel dat werd opgenomen in de Sinaï woestijn. De VPRO vangt het programma aan met BGTV. Aan de filmcomedie om geld gaat een in leiding vooraf. Het is een Nederland se film gemaakt door Max Ophüls in 1936 en gaat over een bankloper die met als aanleiding de vermissing van een groot geldbedrag komt tot een carriere tot direkteur van een inter nationaal financieringsinstituut. In het kader van de manifestatie Berlijn-Amsterdam 1920-1940 zullen vertegenwoordigers van drie ver schillende generaties van een uitge versfamilie diskussieren in het pro gramma De Letteren. ZONDAG 25 APRIL NED. I: 11.00 Eucharistieviering 13.00 Nieuws voor doven15.45 Te- leac; 17.00 Willem Flipse17.30 Wilde Ganzen; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Rol lebol; 19.10 Licht voor de Amazone; 19.35 U zij de glorie; 20.15 Ja, natuur lijk; 21.50 Ander nieuws; 22.30 DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken handhaaft zijn aanbod om het Nijmeegse bedrijf Smit transformatoren een lening van twaalf miljoen gulden te verstrek ken voor onbepaalde tijd, zelfs nu voor het bedrijf afgelopen woensdag surseance van betaling is aange vraagd. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft twee mannen aangehou den wegens het omverhalen van de vier kruizen die, ter nagedachtenis vaan de omgekomen IKON-journa listen, voor het Amerikaanse konsu- laat op het Museumplein zijn ge plaatst. Nieuws; 22.35 Nieuws voor doven; 22.40 Studio Sport. NED. II: 12.00 Het Capitool; 12.45 Koningin Beatrix in Amerika13.10 Israël in Egypte; 14.45 Open school tijd; 15.30 Nieuws; 15.35 Rollebol; 15.40 Prettige vakantie16.30 Op verzoek; 17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekershoek17.50 Kunst op het spoor; 18.15 Op zicht; 18.45 Se samstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf minuten be denktijd; 20.45 BGTV; 21.15 Intro ductie; 21.30 Comedie om geld; 22.45 De Letteren; 23.10 Nieuws. MAANDAG 26 APRIL NED. I: In Gods mensenboek wordt nader ingegaan op de betekenis van Petrus in zijn en in onze tijd. Gerard van den Berg presenteert weer het spelletje Zo vader, zo zoon. Moeder laat je niet inpakken is de titel van een Franse komedie. Annie Giradot speelt de hoofdrol en speelt de moe der van een gezin, bestaande uit man lief en twee zonen. Op een dag heeft ze extra haar best gedaan met koken maar bevestiging krijgt ze niet. Inte gendeel iedereen zit gespannen tv te kijken Dag Anne Frank, is de ti tel van een Nederlandse film over het 25-jarig bestaan van de Anne Frank Stichting. NED. II: Na Tarzan en JJ de Boms- how en de aktualiteitenrubriek volgt een aflevering van Solo. Gemma heeft het duidelijk moeilijk met haar eenzaamheid en denkt toch maar het advies van Julia op te volgen en te trouwen. Het is echter dezelfde Julia die laat zien dat de gehuwde staat ook niet alles is De ombudsman en Sonja op maandag worden ge volgd door een aflevering uit de Amerikaanse serie De vereenigde Staat. Richard en Libby krijgen on verwachts bezoek van hun vriend Josh, die zegt een geheel nieuwe leef wijze te hebben aangenomen. MAANDAG 26 APRIL NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.15 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de Beer; 19.10 Gods mensenboek; 19.35 Zo vader, zo zoon; 20.00 Moeder laat je niet inpakken; 21.37 Journaal; 21.35 Dag Anne Frank; 23.00 Tot besluit; 23.15 Nieuws; 23.20 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 JJ de Bom; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Pisa; 21.20 Solo; 21.50 Ombudsman; 22.15 Sonja op maandag; 23.15 De vereenigde staat; 23.45 Nieuws. ZIERIKZEE. Een opvallend stille en schone kaai van de Nieuwe Haven in 1906. Op de achtergrond de stenen brug. 27 Flip had beneden, in de zaak zijn bezigheden, waardoor hij geheel in be slag werd genomen. Hij leefde voor de winkel en tot zijn grote voldoening konstateerde hij iedere maand, dat de omzet stijgende was. Vader Boerée was tevreden over zijn filiaal in het winkelcentrum. Flip was na die eerste keer nooit meer onbekwaam thuisge komen, zodat zijn vader geen enkele reden tot klagen had. Integendeel. Waarschijnlijk had Flip na die bewuste nacht en ochtend enigszins de schrik te pakken gekregen, want al dronk hij tijdens de kegelavond zijn borreltjes, hij zorgde er sinds dien wel voor, dat hij de grens niet meer overschreed en zonder ongelukken te maken huis waarts kon keren. De gebruikelijke ruzietjes bleven desondanks niet uit, want Flip kon het iedere keer niet helemaal begrijpen, als Hannie zo'n bui had en doorgaans 's morgens bij de koffie verklaarde, dat ze de rest van de dag weg zou zijn, zodat hjj gedwongen was ergens in de stad te eten, bij gebrek aan een der gelijke behoorlijke gelegenheid in of rond het winkelcentrum. Hetgeen hij telkenmale met tegenzin deed, want buitenshuis eten kostte extra geld en op zijn manier was Flip erg zuinig, tegen het gierige aan. Vandaar, dat er ook wel eens over het huishoudgeld verschil van mening ontstond, omdat Flip als vanzelfsprekend aanvaardde dat de schoenen duurder werden, om dat het personeel meer wilde verdie nen, maar niet, dat zodoende ook de levensmiddelen, kleding en andere noodzakelijke aankopen in prijs ste gen. In bepaalde opzichten was Flip Boerée naïef en dan had Hannie wel eens al haar talenten nodig om haar man aan het verstand te brengen, datje met honderd gulden nu minder kon doen dan een jaar geleden. Waarbij nog kwam, dat Hannie haar inkopen voor de huishouding in het winkelcentrum moest doen, want als middenstands vrouw paste het niet naar warenhuizen en supermarkten te gaan. Tenminste naar het oordeel van Flip Boerée. Wat niet wegnam, dat Hannie toch wel eens stiekum naar de stad ging om daar goedkoper de voor het huishouden noodzakelijke artikelen in te slaan. Want als je in de stad negen en tachtig cent betaalde voor een pot augurken, gin je in het winkelcentrum geen een vijf en veertig betalen. Zeg nu zelf) Van deze en dergelijke dingen bleef Flip doorgaans onkundig, omdat Han nie langzamerhand van het standpunt uitging, een man hoeft niet alles te weten. Hoe hij beneden zijn zaak be heert, gaat mij niets aan, dat is zijn domein. Het huishouden doe ik wel, zoals het mij goed dunkt en als ik in een bepaalde week, om welke reden dan ook, een beetje krap zit, ga ik eens een middag naar de stad. Een der problemen, welke acuut be gon te worden was het feit, dat er nog altijd geen tekenen waren, die de ge boorte van een dochter of zoon in het schiet stelde. Vooral Hannie begon hieronder te lijden, iedere maand op nieuw, als ze bemerkt nog altijd niet in verwachting te zijn. Dan was ze een Door HENK VAN HEESWIJK paar dagen kribbig en uit haar humeur. Aanvankelijk kon het Flip weinig sche len. „Wat doet dat er nu toe?" commen tarieerde hij wel eens. „Is het deze maand niet, dan misschien de volgende keer. Wees blij, datje nog kunt genie ten van je jeugd, want als er eenmaal zo'n schreeuwerd in huis ligt, ben je aan handen voeten gebonden en kun je niet meer zo vaak een middagje uit gaan als nu nog het geval is." „Verlang jij dan niet naar een kind?" had ze een keer op verontwaardigde toon gevraagd, want voor haar bete kende dit het hoogste geluk, dat een vrouw kon overkomen: zelf een kind ter wereld brengen: een baby van Flip en haar zelf! „Natuurlijk zou ik het fijn vinden, als we een stamhouder hadden, snoes, dat weet je ook wel. Mijn liefste wens is twee kinderen: een zoon en een doch ter, maar zelfs al zouden we twee doch ters krijgen, dan zou ik blij en dank baar zijn. Geduld, snoes, het komt van zelf wel in orde." Doch na anderhalf jaar getrouwd te zijn was het geduld van Haniie uitge put Zonder er haar man in te kennen ging ze op een morgen naar haar huis arts, aan wie ze haar zorgen meedeel de. De dokter bedacht zich niet lang, schreef een briefje voor een vrouwen specialist en daarmee gewapend maakte Hannie een afspraak. Een maand later wist ze: ik mankeer niets en kan baby's krijgen. Dus, konklu- deerde ze met echte vrouwenlogica: dan ligt het aan Flip. (wordt Vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9