Sloggi zit altijd goed. f.3.50 ty SB dj een bril doet veel... p. BOER GELD 1e en 2e HYPOTHEKEN 20% KORTING A. L. DE BIE TE KOOP: Adverteren doet verkopen! a. Verkiezing van de leden van de gemeenteraad STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Zeeuwse bolussen aktie f' Verkiezing leden gemeenteraad SUCCESJES VOORJAARS BOEK 82 tot20mei hEtGEscfiEnkEJihuis AUTOVERZEKERING M0T0RVERZEKERING 40% H. VAN DUKE GEMEENTE BRUINISSE Zierikzee makelaarskantoor J. Bij de Vaate .■^=53^' RUITERSPORT DE VR1EZE Gemeente Westerschouwen HINDERWET 1. De burgemeester van BROUWERSHAVEN, BRUINISSE, DUIVELAND, MIDDEN SCHOUWEN, WESTERSCHOUWEN en Z1ERIKZEE brengt tér kennis van belanghebbenden, dat aan een kiezer op zijn schriftelijk of monde ling verzoek kan worden toegestaan aan de stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 2 juni 1982 deel te nemen in een stembureau naar zijn keuze. 2. Deze mogelijkheid bestaat niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij vol macht te stemmen. 3. De kiezer, clie van deze bevoegdheid gebruik wil maken, dient daarvan na de dag der kandidaatstelling, doch uiterlijk op de veertiende dag voor die der stemming (dus uiterlijk op 19 mei), schriftelijk, door middel van een formu lier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is, medede ling te doen aan de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag der kan didaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Hij geeft daarbij op: a. zijn naam en voornamen of voorletters; b. de datum en het jaar van zijn geboorte; c. de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling in het kiezersre gister is opgenomen, alsmede zijn adres aldaar op de dag der kandi daatstelling; d. de gemeente en het adres waar hij de verklaring, dat hij bevoegd is in een stembureau naar zijn keuze te stemmen (kiezerslegitimatiekaart), wenst te ontvangen. 4. De kiezer kan na ontvangst van zijn oproepingskaart door in persoon ter se cretarie van deze gemeente te verschijnen, tot uiterlijk 28 mei onder overleg ging van zijn oproepingskaart, deze kaart doen omzetten in een kiezerslegiti matiekaart, waarmede hij in een stembureau van zijn keuze kan stemmen. 5. De kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart kan zich, ter uit oefening van zijn kiesrecht, aanmelden in een stembureau van zijn keuze. 23 april 1982 De burgemeesters voornoemd. Zaterdag 24 april houdt de showband Rust Roest" een vanaf 9.30 uur komen we bij u langs. tevens vragen wij jongens en meisjes die opgeleid willen worden als tamboer. inl.: G. A. van Wagtendonk, Eendrachtstraat 19, 4301 VJ Zierikzee. Tel. 01110-5109 Sloggi Een altijd nieuw slipje maakt katoen-revolutie: De altijd nieuwe Sloggi. Vouwen en kreuken verleden tijd. Sloggi tanga maat 36-42 f 7,95 Sloggi mini maat 3644 f 8,95 Sloggi midi maat 3848 f 9,95 WCjcM-A» Sloggi maxi maat 38-50 f 10,95 Hel domein voor de vrouv, SMII J.KGANGE Nummering ingeleverde lijsten van kandidaten De burgemeester van ZIERIKZEE brengt, ingevolge ar tikel H 21, lid 3 der kieswet, ter openbare kennis, dat de voorzitter van het centraal stembureau heden ter secre tarie dezer gemeente ter inzage heeft gelegd het proces verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten voor de op 2 juni 1982 te houden stemming ter verkie zing van de leden van de gemeenteraad. Hij deelt voorts mede dat aan deze kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend. Lijst Naam of aanduiding van Eerste kandidaat nr. de politieke groepering 1 P.v.d.A. Groen. J(Jaap) 2 CDA Bij de Vaate, C. 3 V.V.D. Van Gastel, L. J. 4 Reformatorische Unie Sprengelmeijer, W. F. 5 geen Kleemans, P(Piet) 6 D'66 Keikes, W. H. Dc burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 22 april 1982 Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Lijstenmaker Zwart, Kre- pelstraat 25. Tel. (01110) 4842. Autobedrijf Ista, Oosterland, tel. 01114-1495, uw dealer voor Austin, Morris, Tri umph, Sherpa, Rover, Land en Range Rover, Subaru. Voor fotocopieën en stencil- werk naar Het Geschenken huis in Haamstede. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. Alle kleuren henna rood, ver krijgbaar op de Balie bij de Palaverhut. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Laat u niet wijs maken dat het stofferen van uw meube len het niet waard zouden zijn voordat u deskundig ad vies gevraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meubelstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 29, Zie rikzee, tel. 2491. Ons advies is uw voordeel. (daarna 4,50) 32 blz. 5-HAAMSTEDE-TEL01115-O op elk moment met uw doorlopend krediet Aflossing: 2%, 2Vi% of 3% per maand Snel geregeld met kontant geld. Door speciale VOLMACHTEN geen informatie bij wergevers, buren of leveranciers. f 2.000,-24x102,23 f 3.000,-36x111,30 f 5.000,-48x150,46 f 8.000,-60x199,48 f 10.000,-72x218,17 M 5.000,— 72x320,92 f 20.000,72x423,67 f 25.000,72x526,42 f 30.000,120 x 461,34 40.000,— 120x610,92 tot 70% no claim OP UW WA BROMFIETf 'ERZEKERING Vraag vrijblijvend inlichtingen Ook 's avonds en zaterdags te bereiken onder Tel. (01110)2605 Mulockstraat 22 Zierikzee Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, ge let op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij hebben besloten hinderwetvergunning te verlenen aan de gebr. L. en J. Kik, Molenweg 7-9 te Bruinisse, voor het oprich ten en in werking hebben van een land- en tuinbouwbe drijf op het perceel Molenweg 7-9 te Bruinisse. Deze beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 26 april 1982 tot 27 mei 1982 op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ter inzage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur en na telefonische afspraak buiten kantooruren. Beroep tegen de beschikking kan worden ingesteld door: a. aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en vóór 27 mei 1982 worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, J. QUIST, wnd. Bruinisse, 23 april 1982 Manhuisstraat 10 Koopsom f 99.000,— Gerenoveerd hoekhuis met ommuurd terras en achter om, goed onderhouden. Entree met toilet, doorzon- woonkamer 33 mJ met open haard, granolmuur en schoonwerk/schroten plafond met keuken en bijkeu ken, tevens toegang tot terras en achterom. 1e verd.: overloop, badkamer met ligbad, wastafel en 2e toilet. Gas c.v. ruimte, tevens bergruimte. Twee slaapkamers en onder de schuine zijde van de kap is berging. Nieuwe Haven 147, Zierikzee Telefoon (01110) 2577 makelaar o.g. en ass. „<=.ze®3e OP inteer dag®! ,oigeïl' ert ,4 0 ^eS ~"at4V »enWee telefoon'19 Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard OPTIEK Burghserlng 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSENSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten 1 Zetor trekker 5718 1 Steketee wiedgarnltuur, 3 mtr. met loofbescher- mers en uienuitrusting 1 Rumptstad wiedgarnituur, 3 mtr. met loof- beschermers 2 Rumptstad wiedgarnituren, 3 mtr. 1 Lely roterra egge, 3 mtr., type 300-20, z.g.a.n. 1 Rumptstad 5 rijentrees, type 5 FZ 1 Busatis dubbele messenbalk BM 1102 1 Lely wieder, 4,5 mtr. 1 Votex taludmaaier, 1,90 mtr. Landbouwmechanisatiebedrijf Oostweg 21 - Zonnemaire - Telefoon 01112-1248 apoooooooocoooocooocooooooooooococoooooooc openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; a. gelet op artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend dat zijn voornemens zijn om op de aanvragen voor een vergunning inge volge de Hinderwet van: 1. Bouwman-Kloet b.v. te Burgh-Haamstede;, voor het oprichten en in werking hebben van een su permarkt, gelegen aan de Burghse Ring 1-2 te Burgh-Haamstede; 2. J. van Dijke te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een le- vensmiddelenbedrijf, gelegen aan de Esdoorn- weg 1 te Burgh-Haamstede; 3. H. T. Landegent te Burgh-Haamstede, voor het oprichten en in werking hebben van een cainping met propaangastank, propaan- en butaanfljessen, gelegen aan de Steenweg 16 te Burgh- Haamstede; 4. W. O. Hoogerhuis te Renesse, voor het oprichten, en in werking hebben van een detailhandelzaak, gelegen aan de Hogezoom 194-200 te Renesse; positief te beschikken onder de ter inzage gelegde voorschriften om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen op het ge meentehuis ter inzage en wel tot 7 mei 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op 26 april en 3 mei 1982 van I81OO tot 21.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren heb ben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot 7 mei 1982 schrif telijk bezwaren inbrengen naar aanleiding van het ontwerp van de beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te ma ken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons college. b. Gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne maken bekend, dat door hen,'onder de terinzage gelegde voorwaarden, om gevaan, scha de of hinder voor de omgeving te ondervangen, op 20 april 1982 vergunningen zijn verleend ingevolge de Hinderwet naar aanleiding van de aanvragen; van: 1. J. A. v. d. Weel te Noordwelle, voor het óprich- ten, in werking brengen en inwerking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan c^e Bra- bersweg te Burgh-Haamstede; 2. Maatschap B.B.C. en M. J. Landegent te jBurgh- Haamstede, voor het oprichten, in werking bren gen en inwerking houden van een landbóuwbe- drijf, gelegen aan de Cauersweg te Burgh- Haamstede; 3. A. Hanson te Scharendijke, voor het oprichten, in werking brengen en inwerking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Ra'mpweg 30 te Noordwelle; 4. N. A. Dambruin te Burgh-Haamstede, Voor het oprichten, in werking brengen en inwerking hou den van een fruittelt- en recreatiebedrijf,[gelegen aan de Vertonsweg 2 te Burgh-Haamstede; 5. H. J. D. Priemis te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en inwerking houilen van een fruitteelt- en recreatiebedrijf, gelegein aan de Hogezoom 97 te Renesse; 6. J. P. Boot te Noordwelle, voor het oprichten, in werking brengen en inwerking houden [van een landbouw- annex veeteeltbedrijf, gelegen aan de Lockershofweg 3 te Noordwelle; 7. L. M. Leeuwe te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in i werking houden van een fruitteeltbedrijf annex camping, gelegen aan de Hogezoom 98 te Burgh- Haamstede; 8. J. P. v. d. Zande te Burgh-HaamstedeJ voor het oprichten, in werking brengen en inwerking hou den van een landbouw- en veeteeltbedrijf, gele gen aan de Hogeweg 114 te Burgh-Haamstede; 9. J. Janse te Renesse, voor het oprichtein, in wer king brengen en inwerking houden van een landbouw- recreatiebedrijf, gelegerl aan de Scholderlaan 8 te Renesse; 10. Gebr. v. d. Putte te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en inwerking hou den van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Meeldijk 14 te Burgh-Haamstede; De beschikkingen en alle ter zaken zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wel tot 23 mei 1982, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur en op maandag 26 april 1982 en 3, 10, 17 mei 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit ver zoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 23 april 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8