Baanbrekers superieur bij korpswedstrijdeu Z.K.B. Nico Timmerman (VV Zierikzee) krijgt speld van verdienste Tijdens regiovergadëring Goud voor Jan Brouwer en Jannie vd. Wekken 5 Jan Schaalje, voorzitter vande afdeling Zeeland van de KNVB, speldt Nico Timmerman, sekretaris van voetbalvereni- ging Zierikzee, de speld van verdienste van de KNVB op. (Foto. Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 22-4. Op de donderdagavond in de Concertzaal te Zierikzee ge houden regiovergadering van de Bevelanden/Schouwen-Duiveland van de af deling Zeeland van de KNVB kreeg Nico Timmerman van de vereniging Zie rikzee door voorzitter Jan Schaalje de speld van verdienste opgespeld. Tim merman kreeg deze onderscheiding voor het feit dat hij reeds meer dan 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur van de voetbalvereniging Zierikzee. Ondanks het feit dat hij momenteel te Dordrecht woont vervult hij als sekretaris een belangrijke rol in de vereniging. In zijn openingswoord schonk Schaalje aandacht aan het kompeti tieverloop, dat ondanks de gedwon gen winterstop toch in de loop van de maand mei zal kunnen worden afge wikkeld. Ten aanzien van het zaalvoetbal noemde hij het verheugend, dat door bijna alle zaalvoetbalverenigingen de wens te kennen werd gegeven de kompetitie-opzet niet te wijzigen. Een vaststaand feit noemde hij het, dat zaalvoetballend Zeeland nog niet rijp is voor een provinciale kompeti tie. Gekonstateerd werd, dat het aan tal pupillen een terugloop geeft te zien van ongeveer 10%. Door de pupillenkommissie zal hieraan aandacht worden besteed door onder meer wedstrijdreeksen mogelijk te maken voor een aange past aantal spelertjes. Gedacht werd ook om de peilda tum voor het pupillenvoetbal gelijk te stellen met deze datum voor het la ger onderwijs. Daar CRM de subsi diekraan al maar meer dicht draait, komen de opleidingskursussen zoals deze voor bestuurskader, pupil- lenspelleider en jeugdvoetballeider steeds meer in het gedrang. Gezocht zal moeten worden naar een weg om deze kursussen toch te kunnen handhaven al vraagt men zich wel af, hoe of deze in de toe komst gefinancierd moeten worden. Het standpunt van de NSF, dat verenigingen gezien hun doelstellin gen en gezien het besloten karakter niet als ondernemer aangemerkt kunnen worden, werd verworpen door de mededeling van staatssekre- taris Kombrink, dat hij geen reden ziet om sportkantines niet onder de vennootschapsbelasting te laten val len, waarbij een omzetgrens van 125.000,00 zal worden gehanteerd. De Belangenvereniging, gesteund door het bestuur amateurvoetbal hebben gemeend hiertegen fel te moeten protesteren. In de bedoeling ligt het op 12 mei a.s. op ,,Het Bin nenhof" een demonstratieve aktie te organiseren waaraan ookrdóor de af deling Zeeland aan wordt meege daan. Op deze vergadering werd door Dick Vleugel (Bruinisse) nog eens ge wezen op de onbillijkheid voor spe lers te moeten betalen die niet meer voetballen. (Dit is een gevolg van het feit, dat men reeds voor 1 juli de spelers moet opgeven voor het volgend seizoen). Volgens Vleugel moet het heel goed mogelijk zijn om de computer zoda nig te programmeren, dat niet meer spelende voetballers uit het computer-programma worden ge licht Op de regiovergadering van Zeeuws-Vlaanderen te Axel had het afdelingsbestuur verklaard deze maatregel niet te zullen uitvoeren als deze door de algemene vergadering zou worden aangenomen. Vleugel was het met de manier waarop deze zaak door het afdelings bestuur was behandeld allerminst eens en had er dan ook geen goed woord voor over. De pennigmeester van de afdeling, Johan Quaars stelde, dat ook het af delingsbestuur wel overtuigd was van de onrechtvaardigheid om kon- tributie te innen van mensen die niet meer voetballen, ,,maar wij zijn ge bonden aan de KNVB", zo liet hij we ten. Als de afdeling Zeeland de lede nadministratie in eigen beheer gaat uitvoeren zal hier zeker de nodige aandacht aan worden besteed. Over het afschaffen van de (ver- plicht)B-scheidsrechters waren de meningen bij de afgevaardigden ver deeld. Door een aantal vertegen woordigers werd de vrees uitgespro ken, dat de stimulans hiermee bij de verenigingen om scheidsrechters te leveren zou afnemen. Geen bezwaar werd door vertegen woordigers gemaakt tegen het invoe ren van het boekingssysteem met in gang van het seizoen 1982-1983. Van verschillende zijde werd er wel bezwaar gemaakt tegen de kontributie-verhoging van 1,00 per lid van de KNVB, dit om tekort van ruim 8 ton te dekken. Gesteld werd, dat in deze tijd van bezuinigingen de KNVB ook maar eens tot bezuinigen moet over gaan en niet alles op de nek vande vereni gingen moet afwentelen. Men vond het wel een erg goedkope manier om een miljoen leden nu maar één gul den te laten betalen om zo het tekort te dekken. Door de vertegenwoordigers werd de regiovertegenwoordigers vrij mandaat gegeven om op de 8 mei te houden algemene vergadering te Ka- pelle, na de KNVB te hebben ge hoord, een definitieve beslissing te nemen. Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Bruse Boys moet thuis punten pakken tegen Good Luck om niet als nog in grote problemen te komen Mevo in veiligheid bij winst op PTT Breda SKNWK treft stellig een vastberaden Wemeldinge, dat knokt voor zijn laatste kans WIK bij Kruiningen op jacht naar puntendeling ZSC voor hopeloze opgave bij Colijnsplaatse Boys Duiveland kan verloren prestige oppoetsen door in Oosterland te winnen van bijna-kampioen Veere DFS naar kopplaats na winst op Bevelanders Brouwershaven heeft ook wat goed te maken na de recentelijke zwakke prestaties Sleutelrol voor Zierikzee: winst voor De Zeeuw-elf betekent vrijwel de titel voor Sluiskil Renesse voor beslissende dagen. Drie thuiswedstrijden in acht dagen kunnen eerste kiasserschap veilig stellen Ouwerkerk voor zware opgave tegen Cortgene: nederlaag betekent zekere degradatie Mogelijkhe den voor Dreischor bij Middelburg V Zonnemaire na winst in vier puntenduel met Walcheren aardig op weg naar behoud. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Voor de tweede keer in suksessie heeft Bruse Boys in deze kompetitie twee opeenvolgende wedstrijden verloren, waaruit met wat meer ge luk en routine minstens drie punten gepakt hadden kunnen worden. Eer der sloften achtereenvolgens Arne- muiden en Altena met schlemielige overwinningen en nu was het de beurt aan RVVH en Heerjansdam - nota bene de twee toonaangevende ploegen uit de tweede klas - om met de nodige assistentie van Bruse boys zelf de beide winstpunten in de zak te steken. RVVH mocht van geluk spre ken, dat Bruse Boys in de eerste helft verzuimde om de vele kansen in minstens drie doelpunten om te zet ten, waarna het na een Ridderkerks doelpunt volledig wegzakte en Heer jansdam profiteerde attent van de onervarenheid van een paar Boys door binnen drie minuten uit eigen lijk een grove blunder twee keer te skoren. Mede door het feit, dat Bruse Boys' gevaarlijkste man Tonny van de Berge zit te wachten op een al dan niet fikse schorsing (maar een schor sing komt er hoe dan ook) zijn de mannen van trainer Maarten van Pelt nu plotseling nog in de vervelen de situatie gemanoeuvreerd, dat men nog wedstrijden moet winnen om zich veilig te wanen in een klas waarin de gelijkmatigheid hoogtij viert. Aanstaande zaterdag kan er een be langrijk deel van het gevaar in de kast worden gestopt als er wordt ge wonnen' van Good Luck, hetgeen evenwel aanmerkelijk simpeler op krantenpapier is gezet, dan dat dat eventjes in de praktijk wordt ge bracht. Good Luck is een stugge ploeg, die het bestaat om voortreffe lijk gegroepeerd te verdedigen, waardoor de tegenstander het dan verdraaid moeilijk heeft om aanval lend een vuist te maken. Zglf komt de ploeg uit Raamsdonkveer er via levensgevaarlijke counters van tijd tot tijd uit. waarbij het zo vast staat als een huis, dat men als opponent vrijwel zeker geklopt is als Good Luck de eerste treffer produceert. Men zal zich bij Bruse Boys zeker be wust zijn van de gevaren die er drei gen met het oog op het klassebehoud en alles uit de kast halen wat er in zit. Mede hierdoor lijkt een positief resultaat voor de elf van Van Pelt voor de hand liggend. De moeilijke situatie waarin Mevo zich geleidelijk aan gemanoeuvreerd heeft, mag on dertussen gevoegelijk bekend zijn. Aanstaande zaterdag kan de for matie van trainer Toon van Tiggelho- ven zich theoretisch nagenoeg in vei- titie desastreus zou gaan aflopen voor Schouwen-Duiveland. WIK en ZSC hingen namelijk bijzonder lang samen rond in de gevarenzone en vooral de Kerkwerfse ploeg leek roemloos de ondergang tegemoet te gaan. Na de winterstop echter maakt de ploeg van trainer Henk Sprong een ware wederopstanding door, die WIK zelfs reeds in de middenmoot van de klas heeft gebracht. Voor ZSC veranderde er evenwel niet zo erg veel. Steeds bleef de ploeg van trai ner Bram Cooman bij de onderste twee hangen, ook toen WIK zich dis tantieerde en Rillandia weer de fata le tweede degradatieplaats kwam in nemen. Met nog drie wedstrijden te gaan moet het ergste gevreesd worden voor de Scharendijkse ploeg of ook hier zou de wederopstanding plotse ling moeten komen waaien. Welis waar werd afgelopen zaterdag met 4- 1 gewonnen van het inmiddels ver oordeelde Rillandia, maar toch een blik op het nog resterende program ma toont aan, dat ook voor ZSC wei nig hoop meer aanwezig lijkt. Aanstaande zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij Colijnsplaatse Boys, een lastige ploeg, die zich niet zal willen laten wegzetten door een de gradatiekandidaat en zeker alles in het werk zal stellen om de beide pun ten in eigen huis te houden. Een week later komt Kruiningen op bezoek in Scharendijke en andermal zeven da gen later staat voor de tweede keer binnen een maand het Schouwse on deronsje tegen WIK op het program ma, nu met De Vospit als strijdto neel. Mogelijk dat uit deze laatste ontmoeting nog wat winstpunten te halen zouden zijn, maar gevreesd moet worden, dat zelfs een overwin- ning in Kerkwerve dan niet meer zal baten, hoe mooi het ook zou zijn. 's-Heer Arendskerke is de ploeg, die ZSC van de ondergang zou moe ten redden, maar dat lijkt uiterst du bieus. Aanstaande zaterdag trekt de ploeg naar Driewegen om SVD partij te geven, niet gemakkelijk, maar toch, wat is SVD er nog aan gelegen om een streekgenoot de nek om te draaien, om nog maar niet te praten over de 21e kompetitieronde als het dan inmiddels gedegradeerde Rillan dia op bezoek komt bij 's-Heer Arendskerke. Zeker, het is allemaal koffiedikkijkerij, maar het lijkt alle maal zo realistisch, hoe jammer het voor ZSC, in casu het Schouwen-Dui velandse voetbal ook is. Zaterdagmiddag gaat WIK op be zoek bij Kruiningen en ongetwijfeld is een zege voor de herboren Kerk werfse ploeg niet uitgesloten, te meer daar men nog iets heeft goed te maken naar aanleiding van de thuis wedstrijd tegen Kruiningen. Duive land heeft er na de winterstop bijzon der weinig meer van terecht gebracht en is inmiddels zelfs gepasseerd op de ranglijst door WIK. Direkt degra datiegevaar is er weliswaar niet, maar indien het idiote geval zich voordoet, dat 's-Heer Arendskerke en ZSC zaterdagmiddag zouden win nen en Duiveland verliest op eigen terrein van bijna-kampioen Veere, dan is dat direkte gevaar er plotse ling wel. Ongetwijfeld zou het mooi zijn en misschien ook ivel verdiend als Piet Roks en de zijnen voor een aardige stunt zorgen tegen Veere. In de tweede klas kan DFS zater dagmiddag aan de leiding komen door van Bevelanders te winnen. We liswaar is het in dat geval allemaal wat vertekend omdat Middelburg wel een punt achter komt, maar een wedstrijd minder heeft gespeeld. De ze achterstand wordt over zeven da gen dan Weer ingehaald in een ont moeting met Brouwershaven en wie weet, heeft de ploeg van Kees Berre- uoets een aardige surprise in de ach terzak. De partij tegen Bevelanders mag voor Kees Rijnberg en de zijnen overigens geen problemen opleveren. Brouwershaven speelt zaterdag ook al thuis. Borssele fungeert als te genstander en feit is, dat Brouw ge zien de resultaten van de laatste we ken best eens een positieve vuist mag maken. Het ziet er overigens alle maal niet zo best uit voor het volgen de seizoen. Geruchten in Brouwers haven willen, dat vier vooraanstaan de spelers uit de huidige hoofdmacht het volgend jaar verloren zijn voor de formatie van Kees Berrevoets. Jan Lievense, Joop Krips, Peter Bol kenbaas en Piet Bokelaar zouden om uiteenlopende redenen Brouwersha ven als speler de rug toekeren en dat lijkt een fikse aderlating. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Een fiks verjongd Zierikzee pre senteerde Breskens een onaangena me verrassing tijdens de laatste kom petitiewedstrijd. Met name Theo Wittenberg en Rini Verwest speelden een schitterende wedstrijd en dwon gen ogenschijnlijk voorlopig een vaste stek af in de hoofdmacht van trainer Bas de Zeeuw. Ook komende zondag vervangen een aantal A- junioren de Country Club-zaalvoet ballers tegen Steenbergen, hetgeen er best eens voor zou kunnen zorgen, dat het Zierikzeese publiek voor het eerst na de winterstop een spranke lend eigen team zou kunnen bewon deren. Winst op Steenbergen kan er overi gens voor zorgen, dat Sluiskil nage noeg de kampioenstitel kan binnen halen. Zeven dagen later komt Zie rikzee op bezoek bij Han van der Hooft en de zijnen en dan kan het een en ander definitief worden afge werkt. Winst voor Zierikzee in beide wedstrijden (en waarom niet?) zou er de spanning weer helemaal in bren gen en dat is natuurlijk ook nooit weg. AFDELING ZEELAND Voor eerste klasser Renesse breken acht spannende dagen aan. In, deze dikke week staan er voor de ploeg van Kees van Dijke drie thuis wedstrijden op het programma. Aanstaande zondag komt Hulster- loo op bezoek, op vrijdag 30 april is het de beurt aan Domburg om rich ting Renesse te komen en opnieuw twee dagen later staat Lewedorpse Boys op sportpark De Laone. Men heeft beslist geen rekenkundige te zijn om te kunnen becijferen, dat een gemotiveerd Renesse in deze trilogie het eerste kiasserschap veilig kan stellen, iets wat men de ploeg zeker van harte zal gunnen om over de be deesde trainer Van Dijke maar te zwijgen. Bovendien gaat dan ook een vurige wens van aanstaand trainer Ko Willemse in vervulling, die open hartig stelde dat Renesse bij hadnha- ving wel weer eens fiks mee zou kun nen gaan draaien in de kompetitie. In ieder geval moeten zeker Hulsterloo en Domburg te pakken zijn, terwijl er uit de ontmoeting met Lewedorpse Boys een puntendeling gehaald kan worden. In de tweede klas ziet het er al met al erg somber uit voor Ouwerkerk. Er mag wel haast een wonder gebeu ren willen Bertus Bleyi en zijn man nen het vege lijf nog kunnen redden. Noodzaak is in ieder geval al, dat er zondag gewonnen wordt van Cortge ne en dat is zeker geen lichte opgave. Voor Dreischor is de zaak klaar. Door de zege van afgelopen zondag kwam Dreischor definitief in veilig heid en kan er ontspannen spelend zondagmiddag een aardige partij worden afgeleverd tegen Middelburg V. Zonnemaire lijkt in de derde klas aardig op weg om zich te handhaven. Een overwinning zondag tegen hek- kesluiter Walcheren III kan een fikse bijdrage betekenen tot de definitieve redding voor de derde klas. BOXMEER. Een Nederlandse on derneming is er als eerste bedrijf ter wereld in geslaagd een entstof voor dieren te maken met behulp van de recombinant-dna-techniek. UTRECHT. Minister Gardeniers (volksgezondheid) is akkoord gegaan met een besluit van het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg om de richt lijn voor verpleegkundig personeel te verruimen. ZIERIKZEE, 20-4. De korpswedstrijden van de Zierikzeese Kegelbond ein digden dinsdagavond in een glorieuze overwinning voor De Baanbrekers. Zo wel het eerste als het tweede vijftal van deze kegelklub behaalde, respektie- velijk op maandag- en op dinsdagavond, het hoogste hout in deze tweedaagse strijd. Mevrouw Jannie v. d. Wekken van Radja benadrukte haar superioriteit met wederom goud, een hanger ditmaal. Bij de heren werd Jan Brouwer van Club X de gouden winnaar. ligheid spelen. Een blik op het totale programma van de vierde klasse A doet de veronderstelling, dat dit ook werkelijk gebeurd behoorlijke grond van waarheid geven. Mevo krijgt be zoek van PTT Breda, een ploeg, die zich nagenoeg als uitgeschakeld mag beschouwen met een achterstand van vierpunten op koploper BWR. Daar door lijkt het beslist niet uitgesloten, dat de Bredanaars niet optimaal ge motiveerd Mevo tegemoet zullen tre den. Hiervan kan de Zierikzeese za terdag vierde klasser dan mogelijk profiteren en beide winstpunten pak ken. Omdat Apollo'69 - weliswaar op eigen terrein - te doen krijgt met het Roosendaalse BWR, mag worden aangenomen, dat hier de winstpun ten naar Roosendaal zullen gaan. Op routine lijkt BWR de aangewezen kampioenskandidaat al valt er dui delijk afgevraagd te worden wat de Brabanders in de derde klas moeten gaan doen met een ploeg van gemid deld boven de dertig jaar. SKNWK kreeg het evenwel afgelopen zater dag andermaal niet voor elkaar om BWR in te tomen en de ploeg van trainer Ed van Dalen leed dan ook een bijna even grote nederlaag als dat dat eerder het geval was in Roosendaal. 'Zaterdagmiddag krijgt de Nieu- werkerkse formatie op eigen terrein andermaal een mogelijk kampioen op bezoek al is het kansenpercentage voor de aanstaande ploeg van WIK- trainer Henk Sprong na de onver wachte nederlaag bij Smerdiek lelijk afgenomen. Weliswaar werd de gestaakte wedstrijd tegen Wolf aarts dijk definitief in winst omgezet, toch scheiden nog altijd drie punten de Wemeldingse ploeg met koploper BWR en moet gevreesd worden, dat men andermaal de titel aan de neus voorbij zal moeten laten gaan. Winst is hoe dan ook noodzaak voor Wemel dinge in Nieuwerkerk. maar onget wijfeld zal SKNWK ook iets goed willen maken van de twee laatste zwakke wedstrijden, waarbij vooral de nederlaag bij Apollo'69 zjvaar meetelt. AFDELING ZEELAND Lange tijd zag het er in de eerste klas van het Zeeuwse zaterdag afde lingsvoetbal naar uit. dat de kompe De wisselbeker, waarvoor de strijd zich maandag afspeelde, was dus voor de Baanbrekers. Het eerste vijf tal van deze klub behaalde 355 hout, maar het tweede team, dat eigenlijk minder sterk zou moeten zijn, liet de volgende avond (een beetje gnui vend) zelfs meer noteren: 363 hout. Nek-aan-nek race Toch even terug naar de strijd van de eerste vijftallen. Het was een nek- aan-nek-race tussen De Baanbrekers en Sans Souci. De laatste twee deelnemers van de ze klubs waren L. van Gastel (van Sans Souci), die met 80 hout de over winning van De Baanbrekers nog in gevaar bracht. Als laatste moest C. Mulder van De Baanbrekers gooien, die 77 hout nodig had om zijn klub te laten winnen. Hij kwam (een prima resultaat uiteraard) tot 76, dus de stand was toen precies gelijk. De Baanbrekers werden toch de beste bij de korpswedstrijden omdat de heren meer negens lieten noteren dan hun tegenstanders en dat gaf de doorslag. De uitslag van maandag: 1. Baan brekers (355 hout); 2. Sans Souci (355); 3. Club X (348). Tweede teams Na de derde ronde stond dinsdag het tweede vijftal van de Baanbre kers bovenaan, gevolgd door Radja en VOP. De Baanbrekers lieten zich niet meer van hun eerste plaats ver drijven en eindigden ten slotte met de hoge score van 363 hout, een ge middelde van 72,6. Unité had zich in middels opgewerkt tot de tweede plaats (323 hout). Radja werd een goede derde (322). In het bloed Mevrouw J. Krips, die dinsdag sa men met mevrouw L. Berman en de heer W. Schell, de jury vormde, hul digde de overwinnaars. Zij memo reerde het opmerkelijke feit, dat me vrouw V. d. Wekken nu in het bezit is van 3 gouden ballen en 2 gouden, ke gels. Jan Brouwer speldde zij met veel genoegen de gouden speld op, beden kend dat zij zijn vader ook als een prominente kegelaar had meege maakt. Het kegelen moet wel in het bloed gaan zitten, was baar veron derstelling, want ook zoon Willem van de gouden speldwinnaar doet het uitstekend in de kegelsport. De twee individuele winnaars stonden maandag al bovenaan: me vrouw V. d. Wekken met 80 hout, Jan Brouwer met 83 hout. Deze scores werden dinsdag niet meer voorbij gestreefd, hoewel het enkele malen maar op het nippertje was. En dan was de spanning bij de toekijkende deelnemers en toeschouwers in Ke gelhuis Geluk voelbaar. Maar de „gouden stand" bleef dus zoals die ZIERIKZEE. Bij de korpswedstrijden van de Zierikzeese Kegelbond heerst altijd een geanimeerd sfeertje, omdat van alle klubs minstens vijf leden vertegenwoordigd zijn in kegelhuis Geluk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5