Speciale kommissievergadering over twee dorpshuizen GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN BIJ HET GESLACHT SCHIETTEKATTE deurloo mode Evaluatierapport regionale W elzijnskommissie 4 In Westerschouwen STREEKNIEUWS Bij een familiereünie WESTERSCHOUWEN, 22-4. Op voorstel van voorzit ter P. M. v. d. Aarsen heeft de kommissie openbare wer ken donderdagavond besloten een speciale vergadering te houden, waarop uitsluitend de dorpshuizen Renesse en Burgh-Haamstede aan de orde zullen komen. Die ver- gadring vindt plaats op donderdag 13 mei en dan zal een advies aan B. en W. worden opgesteld over de technische uitvoering en de daarbij behorende kosten van zowel dorpshuis Renesse als dorpshuis/bibliotheek Burgh- Haamstede. Zoals bekend reserveerde de raad in december '81 een bedrag van twee miljoen, te verdelen over de dorps huizen Renesse, Serooskerke, Noord- welle en Burgh-Haamstede. Noordwelle heeft z'n dorpshuis in tussen, in Serooskerke is men hard bezig de plannen op te stellen. HAAMSTEDE Opbrengst kollekte De vorige week gehouden kollekte voor de Zonnebloem heeft in de ge meente Haamstede totaal 992,75 opgebracht. Dank komt toe aan kol- lektanten en gevers. Programma Koninginnedag Aan de op Koninginnedag te hou den zeskamp zullen 6 groepen deelne men nl. L.R. Westelijk Schouwen I, L.R. Westelijk Schouwen II, C.J.V. Groep, Bar de Oude Zeef, De Végé- ertjes en de Volleybalklub DFS. Het programma voor 30 april ziet er als volgt uit: 8.45 uur: Herouten te paard. 9.15 uur: Start muziek in Burgh naar Beatrixweide. 10.00 uur: Vlaghijsen, toespraak door de burgemeester en samenzang met m.m.v. koren en de Kon. Muziek vereniging „Witte van Haemstede". 10.30 uur: Aanvang kinderpro gramma. 10.30 uur: Rondrit met bejaarden langs versierde huizen. 10.00 uur: Ringsteken te paard in de Slotlaan: 13.30 uur: Uitreiken ballonnen en 14.00 uur oplaten daarvan. 14.30 uur: Aanvang Zeskamp. 14.00 uur: Opening feestmarkt. 19.30 uur: Optreden Volksdans groep de Babbelaar uit Heinkens- zand en vanaf 20.00 uur feestavond in de grote tent. Bijna alles speelt zich af op de Bea trixweide. Oranjevereniging opgericht Donderdagavond werd in hotel Bom de 'Oranjevereniging „Voor Vorstenhuis en Vaderland" opge richt. Een nu in verenigingsverband opgezette voortzetting van het Oran- jekomité. De doelstelling van de vereniging omvat het bevorderen der saamho righeid onder de bevolking en de aanhankelijkheid aan het Konink lijk Huis. De minimum-kontributie bedraagt 6,—. Voorzitter wordt de heer P. v. d. Akker, sekretaresse me vrouw J. W. Prince-Kastelein, pen ningmeester de heer K. A. Delfsma, 2e sekretaresse mevrouw E. v. d. Stadt en leden van het bestuur me vrouw G. Hart-Hofman en de heren J. F. van Dijke en C.O. Rademaker. De opgestelde statuen werden goed gekeurd en niemand had bezwaar te gen de nieuwe verenigingsvorm. SEROOSKERKE Wandeltochten De S.V. „Velocitas" organiseert op zaterdag 1 mei wandeltochten van respektievelijk 40, 15 en 8 km. De starttijden zijn: 9.30, 14.00 en 19.00 uur. Ook wordt een auto-puzzelrit ge houden (start 19.00 uur). Informatiebijeenkomst „Dorpsplan" K.K.E. Om het in uitvoering zijnde Kleine Kernen Experiment aan te sluiten bij Advertentie Alcantara vesten vanaf f 198,— Het gereserveerde bedrag van twee miljoen is afkomstig van de op brengst verkoop Oostenrijkse wo ningen. De verdeling daarvan heeft het kollege een maand of twee gele den aan de raad voorgelegd, maar daarover hebben op bepaalde punten (o.a. de bibliotheekkosten Burgh- Haamstede) nogal verhitte diskus- sies plaatsgevonden. Rioolgemaal De komissie openbare werken besloot donderdagavond een positief advies uit te brengen over het ver nieuwen van het rioolgemaal Jan van Renesseweg/Burghseweg. Ook hadden de leden geen moeite met de aanleg van een trottoir aan het begin van de Hoogenboomlaan in Renesse, ter hoogte van camping Schouwen. Voor de voetgangers was het daar gevaarlijk lopen. In tien jaar tijd zullen de oudste ge deelten van de begraafplaats in alle kernen van Westerschouwen stelsel matig worden vernieuwd, waardoor het noodzakelijk is dat die gedeelten dan steeds worden afgesloten. De planning zal in verband met ge voelsmatige overwegingen met de grootste zorg geschieden. Begonnen zal worden met de begraafplaats Westenschouwen en op dit voorstel reageerde de kommissie positief. Glasbak Op voorstel van B. en W. die daar mee een wens van de burgerij volgen, zal de gladbak die nu aan de Lage- weg staat worden verplaatst naar het kampeerterrein Rotonde te Westen- schouwen. De bak was aan de Lage- weg geplaatst omdat daar een par keerterrein zou komen. Aan die par keerruimte bleek nadien weinig be hoefte, zodat dit plan is opgeschoven. Nieuwe Havenweg De kommissie was het eens met de bewoners van de Niéuwe Havenweg de gemeentelijke dorpshuisplannen, wordt dinsdag 27 april in het Dorps huis te Serooskerke de plaatselijke bevolking uitgenodigd om betrok ken te worden bij het samenstellen van een zogenoemd dorpsplan. De opzet van de bijeenkomst is om de behoeften van de inwoners aan be paalde voorzieningen na te gaan, zo als schoolaktiviteiten (kleutergym- te Burghsluis, dat er nodig iets moest gebeuren aan die weg. Het wegdek is slecht en er passeert daar onder aan de dijk nogal wat verkeer. De kom missie zag als oplossing tevens het verbreden van de weg van 3.20 naar 5.20 meter. Dit advies zal naar het kollege gaan. IN Westenschouwen was de wens gehoord voor een abri bij de bushalte aan de Westenschouwseweg, bij de aansluiting Craaijensteijnweg, waarop de kommissie positief rea geerde. Van de frakties waren ter vergade ring aanwezig: J. Jansen (VVD), H. Canters (PvdA), J. v. d. Berge (RU) en L. Tieleman (CDA). nastiek, handenarbeid), winkelexpe riment en wanneer mogelijk, gekop peld aan afgestemd op de dorpshui- saktiviteiten. Woningbouw (volkshuisvesting) en de exploitatie van het toekomstige dorpshuis zijn eveneens belangrijke punten van bespreking. Er zijn reeds ontwerpplannen ontwikkeld tot mo dernisering van het dorpshuis. (Voor tijd: zie agenda.) BROUWERSHAVEN Bijeenkomst Plattelandsvrouwen Tijdens de maandelijkse bijeen komst van de Plattelandsvrouwen afdeling Brouwershaven, gaf me vrouw C. de Dreu-Koster een lezing over het onderwerp: „Hoe leven wij?". De aanwezigen werden in kleine groepjes gesplitst om over dit onder werp te praten. De diskussie begon naar aanleiding van een spel, waar door het praten over dit onderwerp werd vergemakkelijkt. Mevrouw De Dreu besloot de avond met een gedicht. Als dank voor haar medewerking ontving zij van de presidente mevrouw De Koei er echt Brouws gebak. Verder kon den tijdens deze bijeenkomst de aan wezigen de resultaten van de kursus „De oude kruissteek" bekijken. ZONNEMAIRE Programma Koninginnedag Het programma voor Koninginne dag te Zonnemaire ziet er als volgt uit: 9.30 uur: Opening door de burge meester, op het schoolplein van de kleuterschool. 10.00 uur: Rondgang door het dorp met versierde voertuigen, voor afgegaan door de muziekvereniging „Nut en Uitspanning". ±11.00 uur: Speurtocht voor de basisscholen. Voor de kleuterschool spelletjes op het schoolplein. ±13.30 uur: „Zeskamp" op het sportveld. Deelnemers kunnen zich tot 24 april opgeven bij J. M. den haan, Bernhardstraat 9, tel. 1961. Trainingsavonden op 24 april om 18.30 uur en 29 april om 19.00 uur. 20.30 uur: Oranjebal m.m.v. de Medleys, in het Dorpshuis. Entrée 2,50. BRUINISSE. Kleuters van speelzaal ,,De Krukels" in volle aandacht voor de poppenkast, die het tienjarig bestaan van de stichting peuterspeelzaal opluisterde. Een groots feest woensdag, met ballonnen en traktaties. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDGOUWE Diamanten huwelijk Op woensdag 28 april hoopt het echtpaar J. J. Kwaak-L. Kwaak- Hage te Noordgouwe, het diamanten huwelijksfeest te vieren. Programma opening dorpshuis Noordgouwe Het programma voor de opening van het dorpshuis in Noordgouwe, morgen (zaterdag) ziet er als volgt uit: 14.30 uur: Officiële opening, om lijst door optreden muziekvereni ging „Con Amore". Kinderen wonen een theatervoorstelling bij, de overi ge aanwezigen luisteren naar spee ches. 15.30 uur: Open huis. 16.00 uur: Optreden muziekvereni ging „Crescendo". 16.30 uur: Demonstratie volksdan sen plattelandsvrouwen. 19.00 uur: Optreden muziekvereni ging „Con Amore" en „Nut en Uit spanning". 20.00 uur: Filmvoorstelling in het dorpshuis over Noordgouwe. DUIVELAND N.B.v.P. op exkursie De afd. „Duiveland" van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen hield haar bijeenkomst, deze maand in de meubeltoonzaal van de firma Paauwe te Zonnemaire. De leden werden uitvoerig inge licht over zowel donzen dekbedden als bedden. Er werd vooral de na druk gelegd op de flexibele lattenbo- dem onder de rubber matrassen. Dit ter voorkoming en/of bestrijding van rugklachten. Ook de keus van (Vervolg van pagina 1) een petitie aan de raad kan worden aangeboden met het verzoek de kom missiesverordening te wijzigen. Mevrouw Bruel achtte het een on juiste zaak als te veel raadsleden zit ting hebben in de welzijnskommis- sies. Zij had de indruk, dat een derge lijke situatie ten koste gaat van de inbreng van het partikulier initia tief. In het evaluatierapport wordt ver der gesteld, dat het funktioneren van een speciaal kussen kan soms hoofd pijnklachten voorkomen. De interes sante uiteenzetting werd door de tal rijke aanwezigen met grote aandacht gevolgd. NIEUWERKERK Reisje bejaarden Vrijdag 7 mei gaan de bejaarden van Nieuwerkerk weer op voorjaars- reis. Vertrek vanaf het Dorpshuis en in Oosterland vanaf het Groene Kruisgebouw. Reisdoel is de Deltapoort waar de koffie wordt gedronken, verder Den Haag en Wassenaar (diner) en een be zoek aan Panorama Mesdag. Via Scheveningen en een bezoek aan het Rosarium, wordt de thuisreis begon nen. Omstreeks 18.30 uur hoopt men weer thuis te zijn. ZIERIKZEE, 22-4. De familie Schiettekatte gaat - als reeds gemeld in het donderdagnummer - een reünie hou- den..Eveneens werd medegedeeld dat op het punt van de genealogie een en ander speurwerk is verricht, waarbij - zo blijkt - in eerste instantie is uitgegaan van de in de 19e eeuw geboren grootouders. dagelijks bestuur van een water schap). Hij overleed te Dreischor op 23 januari 1723. Aan het totstandkomen van bove nomschreven informatie werd wel willend medewerking verleend door de heren J. L. Braber, arts te Drei schor en H. Uil te Zierikzee, adj. streekarchivaris van het Streekar- chivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland, waarvoor hen veel dank is verschuldigd. Mol $.7. Zi*Ttkie* Grootouders: Thonis Schiettekat te, geboren te Burgh op 10 oktober 1877, overleden te Zierikzee op 18 mei 1970, beroep veldarbeider paar denknecht. Hij huwde Cornelia Su sanna van der Male te Serooskerke op 2 april 1898. Oma werd geboren te Poortvliet op Tholen op 10 juni 1877. Zij overleed te Zierikzee op 19 no vember 1958. Overgrootouders: Aarnout Schiet tekatte, geboren te Bommenede (Zonnemaire) op 3 februari 1843, overleden te Noordgouwe op 28 fe bruari 1929, beroep veldarbeider, godsdienst Ned. Hervormd. Hij huw de Jacomina Dijkgraaf, geboren te Burgh op 8 juni 1851 en overleden te Noordgouwe op 25 maart 1940. Kin deren uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geboren te Burgh, 26 september 1872, huwde met J. M. Quaak; 2. Thonis (zie opa Thoon); 3. Anna geboren te Noordgouwe 13 september 1881 ge huwd met P. A. Deurloo 26 mei 1900 en wonende te Zierikzee; 4. Jannetje geboren te Noordgouwe 8 september 1885 gehuwd met W. J. de Keijzer 20 april 1907; 5. Jacoba geboren te Noordgouwe 26 november 1886; 6. Bastiana, geboren te Noordgouwe 4 december 1889; 7. Jansje, geboren te Noordgouwe 28 februari 1892, overle den 12 december 1924; 8. Jan. geboren te Nieuwerkerk 9 september 1896, ge huwd met K. Wandel. Ouders van Aarnout: Paulus Schiettekatte, geboren te Bommene de (Zonnemaire) 15 juli 1816. Hij huwde Cornelia Keuvelaar te Bom menede 3 maart 1841. Cornelia Keu velaar geboren te Bommenede 29 ok tober 1818, was arbeidster en dochter van Aarnout Keuvelaar en Anna Stoutjesdijk. Ouders van Paulus: Tonis Schiette katte geboren te Duivendijke 4 fe bruari 1383. Gevestigd te Bommene de op 1 mei 1808 en aldaar overleden 27 februari 1855. Hij huwde Bastiana (Bastiaantje) Faase geboren 31 okto ber 1789, overleden 4 maart 1855. Ouders van Tonis: Poulus Schiette katte geboren (onbekende datum). Hij huwde Cornelia de Blinde. Kin deren uit dit huwelijk: (zonder aan spraak op volledigheid) 1. Mathijs geboren te Dreischor 13 februari 1780; 2. Thonis geboren te Dreischor 23 juni 1782; 3. Thonis geboren te Dreischor 4 februari 1785 (Thonis 2 overleden, onbekende datum). Vanaf Poulus wordt het onderzoek voortgezet in de doop- en trouwboe ken welke registers zich bevinden in het Rijksarcheif te Middelburg. Dit is een zeer tijdrovende en arbeidsin tensieve bezigheid die uiteraard nog lang niet is voltooid. Vermeldenswaard is voorts dat reeds in 1342 ene Lodewijk Scitkatte als burger van Oudenaerde in Vlaan deren voorkwam. In deze omgeving komt deze naam, met verscheidene variaties in de spelling, nog steeds vrij veel voor. Voorzover bekend, kwam op Schouwen-Duiveland de naam voor de eerste keer voor in 1642, te weten Mathijs Pietersz. Schiettekatte gebo ren te Zonnemaire. Hij vervulde on der meer de kerkelijke ambten van ouderling en diaken. Hij huwde Hester Samuëlsd. Borluidt. Hun oudste zoon, Samuël werd ge boren in 1670 en kwam op 6 januari 1691 naar Dreischor waar hij koster, voorzanger cn schoolmeester was van 1691-1723. Voorts vervulde hij het ambt van Schepen van 1696-1723 en was tevens gezworene (lid van het In de tijd dat ridders - al of niet ridderlijk - poogden elkaar met lansen van hun rossinanten te stoten, was de ..katte" of „blijde" nog in gebruik, nodig om belegerde vestingen murw te maken. De naam „Schiettekatte" herinnert aan dit middeleeuivs wapentuig. de welzijnskommissie sterk afhanke lijk is van de inbreng van de ambte lijke sekretaris en de voorzitter. Houding voorzitter Mevrouw Bruel was van mening, dat die houding van de voorzitter vooral van groot belang is tijdens hoorzittingen. „Heb je een handige voorzitter, die alle zaken snel afhan delt en zelf overal het antwoord op geeft, dan funktioneert de zaak niet goed en ontstaat zelfs een pijnlijke situati", aldus dit I.C.R.P.-lid. De voorzitter vulde aan, dat veel zal af hangen van de vragen die worden gesteld. Vragen, die eigenlijk niet aan de orde zijn, zullen doelmatig moeten worden afgedaan. In het evaluatierapport wordt verder aandacht geschonken aan de recent ingestelde Intergemeentelijke ambtelijke adviesdienst welzijnsza ken Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland. In dit kader kwam ook het begrip (of onbegrip) „Demokrati- scher Planner" aan de orde. In het rapport wordt toegelicht, dat het ministerie van c.r.m. vindt, dat voor de ondersteuning van de deelnemers aan het proces van de welzijnsplanning een „instrumenta rium demokratische planning" aan wezig moet zijn. In gewoon Neder lands en toegespitst op Schouwen- Duiveland en Sint-Philipsland wil dat zeggen een bureau met eeri des kundige. Een deskundige, die Werk zaam is voor overheid en partikulie- ren. Taakomschrijving- De huidige koördinerend wjelzijn- sambtenaar Gert Groenleer zal die taak van demokratischer plariner op zijn schouders krijgen. Funktionaris van de Stichting Jeugd Schbuwen- Duiveland, de heer G. de Groot infor meerde vanaf de publieke tribune wat je als instelling nu van zb'n de mokratische planner kunt verwach ten. De heer J. Schouwen, vertegen woordiger van de Stichting Zeeland in de I.C.R.P. lichtte toe, dat bijvoor beeld hulp verleend kan worden bij het invullen van inventarisatiefor mulieren. De heer Zoon voegde daar aan toe, dat het werk naar het Parti kulier Initiatief toe nog duidelijk gestroomlijnd moet worden. Zo dient de I.C.R.P. een taakomschrijving op te stellen voor dit gedeelte \ian het werk van de demokratischer plan- Aan het einde van deze vergade ring kwam de inmiddels al vaak be pleite vereenvoudiging van de proce dures aan de orde. De heer Zoon lichtte toe, dat in overweging wordt gegeven de kommissie ad hoe (destijds belast met de voorbereiding aan de welzijnsplanning) opnieuw in te stellen. Deze kommissie ad hoe, formule II zou zich dan moeten buigen over een vereenvoudiging van de procedure- en inspraakregels. De heer Zoon liet weten, dat er mogelijkheden zijn tot het doorvoeren van een vereenvoudi ging. door bijveerbeeld de procedure „concept-voor-ontwerp" te laten ver vallen en het voorontwerp van een rapport direkt de inspraak in te laten gaan. Dat zou reeds een tijdsbespa ring van 3 a 4 maanden betekenen, hetgeen de betrokkenheid van de burgers wellicht wat zou kunnen be vorderen. Verder wees de heer Zoon op de mededeling van staatssekreta- ris Den Boer, dat het inventariseren in de toekomst simpeler en sneller verricht zal mogen worden. Advies De leden van de I.C.R.P. besloten woensdagavond reeds een eerste aan zet tot vereenvoudiging te geven. Besloten werd de gemeenten te bena deren met het verzoek de kommissie ad hoe, formule II zo snel mogelijk weer in het leven te roepen ten be hoeve van een snelle vereenvoudi ging van de welzijnsprocedures, in dien mogelijk reeds in het stadium van de huidige evaluatie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4