Subsidievoorschot voor Werkgroep Evenementen Scharendijke-Ellemeet Provincie heeft subsidiepot beschikbaar van f 1 miljoen Oosterlandse bejaarden bezochten „Neeltje Jans" zierikzeesche nieuwsbode Vrijdag 23 april 1982 Nr. 23103 Gemeenteraad Middenschouwen Programma Koninginnedag Brouwershaven STREEKNIEUWS ELEKTRO LIEVENSE Voor Zeeuwse arbeidsplaatsen Ook Noördwelle kwam gereed met „lollig" feestprogramma 3 SCHARENDIJKE, 22-4. De raad van Middenschouwen kwam donderdagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. De heer A. B. Koster was met kennisgeving afwezig. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld een subsidie van 2.000,— toe te kennen van de Werkgroep Evenementen Scharendijke- Ellemeet. De voorzitter lichtte toe, dat de Evenementenkommissie Scharen- dijke zichzelf in 1981 had opgeheven. Bij het samenstellen van de begroting 1982 was daarom geen subsidie meer geraamd. BROUWERSHAVEN, 23-4. De Oranjevereniging Brouwershaven heeft het feestprogramma voor Koninginnedag gereed, 's Ochtends om half negen wordt de bevolking „gewekt" met de signaalhoorn van de heer B. Heijboer en zal de burgerij de vlaggen uithangen. Eind 1981 is de Werkgroep Evene menten Scharendijke-Ellemeet ge vormd. Aan de hand van de overge legde begroting werd voorgesteld een subsidie van 2000,— toe te ken nen aan de Werkgroep. De heer Hart zei blij te zijn, dat er weer een evenementenkommissie is. Hij was niet ingenomen met de inge diende begroting voor 1982. De posten in deze begroting komen z.i. niet overeen met de evenementen in de Evenementenlijst. Hij zou daarom een goede begroting willen zien alvo rens subsidie wordt verleend. De heer Renden toonde zich even eens ingenomen met de vorming van de Werkgroep. Hij stelde de vraag of het gaat om een subside die zo ter hand gesteld wordt aan de Werk groep of dat dit pas gebeurt na een goede begroting. De voorzitter antwoordde, dat de Werkgroep aan het werk gegaan is met een klein overschot van 1981. Er was toen nog geen duidelijk over zicht van uit te voeren evenementen. Subsidie 1500,— Burgemeester en wethouders stel len voor een voorschot op het subsi die van 1500,— toe te kennen. Door de Werkgroep zal rekening en verant woording worden gedaan. Een ande re begroting kan aan de Werkgroep worden gevraagd. De heer Van den Bosse had even eens bezwaar tegen de begroting van de Werkgroep. Verder wenste hij te gen het toekennen van subsidie te stemmen, omdat festiviteiten op zon dag worden georganiseerd. De voorzitter zei, dat de Werkgroep Voor 30 april Met 49 passagiers startte men om 13 uur, begunstigd door een heerlijke voorjaarszon, met een touringcar van de fa. Van Oeveren uit Zierikzee, met aan het stuur de heer P. Manni. Via de Grevelingendam ging de rit in de richting van Midelaharnis. De presidente van de sociëteit mevr. E. J. poelman-van Leeuwen, sprak bij de aanvang van de tocht een wel komstwoord tot de aanwezigen en wenste allen een gezellige reis toe. De heer Manni gaf vervolgens tekst en uitleg over de bezienswaardighe den onderweg en tevens over het doel van de reis. Via Dirksland, Melissant en Stellendam werd in de mooie plaats Goedereede een stop gemaakt om in het motel Koningspleister plaats" een kopje kofiie met gebak te nuttigen. Vandaar ging het via Ouddorp over de Brouwersdam, onder de Schouwse duinen door naar het werkeiland „Neeltje Jans" in de Oosterschelde. Aldaar werd in het informatiecen trum stromvioedkcring een twintig minuen durende film vertoond over de in uitvoering zijnde werken. Na niet zelf evenementen organiseert docht slechts coördineert. Besloten werd een voorschot op het subsidie van 1500,— toe te kennen. Een an dere begroting zal gevraagd worden. De heer Van den Bosse verkreeg aan tekening te hebben tegengestemd. Ten behoeve van de aanschaffing van een 23-gaats perforator en een opbergkast werd aan de openbare la gere school „Prinses Irene" te Kerk- werve een krediet van 343,75 be schikbaar gesteld. Aan de orde kwam de vaststelling van de ie herziening van de voor schriften deel uitmakende van het bestemmingsplan Bebouwde Kom Kerkwerve. De heer Renden vroeg of de erven bij woningen thans met meer dan 40 konden worden bebouwd en of de vergunningen die op grond van de vigerende voorschriften verleend waren van kracht bleven. De voorzitter antwoordde, dat de voorschriften die nu gelden van kracht blijven totdat de nieuwe zijn goedgekeurd. Verleende vergunnin gen blijven van kracht. De heer Den Boer informeerde, dat in het geval dat er minder dan 40 m2 aan bijgebouwen zijn er dan een ga rage kan worden gebouwd. De voorzitter wees er op, dat reke ning gehouden moet worden met een maximale bebouwing van het erf van 40 Wanneer er geen garage ge bouwd kan worden, kan een aan vraag voor het huren van een garage box worden ingediend. De heer Den Boer vroeg of er nog garageboxen zouden kunnen worden gebouwd. de vertoning van deze film werd op dit eland een rondrit gemaakt om de verschillende bouwputten te bezich tigen waarin de pijlers voor de dam worden gebouwd. Tijdens deze rondrit werd door één der dames, werkzaam op dit eiland, deskundig uitleg gegeven betreffen de de werkzaamheden en de werktui gen. Pas dan krijgt men een kleine indruk over dit machtige bouwwerk. Inmiddels was het weer half zes ge worden en vertrok men in de richting Renesse om aldaar in het restaurant „Rietnisse" een broodmaaltijd te nuttigen. Om ongeveer alf achtchtf het weer in de richting OosttaMHi De presidente Poelman-van Leeuwen, spnfl^een dankwoordt tot allen vooc^MAretti- ge stemming tijdens de reis en ver volgens tot de chauffeur, de heer Manni, voor de uitleg en de goede zorgen tijdens deze zeer geslaagde trip. Het was ongeveer acht uur ge worden toen allen weer voldaan huiswaarts togen. De voorzitter zegde toe, dat dit be zien kan worden. De vraag in Kerk werve is niet zo groot. De raad ging zonder hoofdelijke stemming akkoord met de voor gestelde wijziging van de voorschrif ten van het bestemmingsplan Be bouwde Kom Kerkwerve. De beslissing op de bezwaarschrif ten, ingedien door de Stichting Jeugd en Gezin en de Stichting Jeugd onder Dak tegen het raadsbesluit tot niet- toekenning van subsidie werd ver daagd tot uiterlijk 21 mei 1982. ,ElIemeet-Zuid' De raad besloot tot het nemen van een nieuw besluit tot aankoop van 4997 m2 grond van de heer A. W. Geelhoed te Ellemeet ter uitvoering van het bestemmingsplan „Ellemeet - Zuid". Het aankoopbedrag van het eerder genomen raadsbesluit werd door gedeputeerde staten te hoog ge vonden. Op een vraag van de heer Renden deelde de voorzitter mede, dat er voorshands 4 woningwetwoningen te Ellemeet zullen worden gebouwd. De heer Renden wees er op, dat het wo ningcontingent voor Middenschou wen voor 1982 0 bedraagt en of de wo ningen daarom wel snel zouden kun nen worden gerealiseerd. De voorzitter antwoordde, dat in 1980 een extra kontingent is toege zegd wanneer er voldoende aanvra gen voor de woningen zouden zijn. Er kan verder door de direktie volks huisvesting worden geschoven. De heer Renden hoopte, dat bij de toewijzing rekening zal houden met jonge gezinnen. De voorzitter zei, dat hiernaar wordt gestreefd. Er is bij de woning toewijzing een goed overleg met „Be ter Wonen". SCHOUWEN-DUIVELAND Kursus „Bete*" Bewegen" De werkkommissie van de huis houdelijke voorlichting L.H.V.P. or ganiseert in Brouwershaven, in sa menwerking met de bond van Platte landsvrouwen, een kursus „Beter Bewegen". Deze kursus bestaat uit 12 lessen en men kan zich hiervoor opgeven bij: 01117-1368 of 01119-1367. In Scharendijke wordt een zelfde kursus gehouden. Opgeven bij: 01117-1717? In Serooskerke zal eind augustus een naaikursus beginnen (12 lessen). Men kan zich hiervoor opgeven bij: 01117-1351. ZIERIKZEE Op dinsdag 27 april houdt de C.P.B. - afdeling Schouwen-Duive- land, de maandelijkse vergadering in het Hervormd Verenigingsgebouw. Spreker is de heer A. P. Kornet te Goes, met als onderwerp: „Hoe lees ik de Bijbel". (19.45). Buurtvoetbal Speeltuinvereniging „De Molle- man" organiseert voor 5 mei een buurt-voetbaltoernooi. Deelnemende elftallen uit Malta, Poortambacht en de binnenstad, zullen in een mini- kompetitie uitkomen. Iedere buurt speelt met twee elftal len. Eén van 14 jaar en jonger en één van 15 jaar en ouder. Men kan zich hiervoor opgeven bij: Poortambacht, Hans Nellestijn, Mastgaststraat 53; binnenstad, Erik v. d. Zande, Bagijnestraat 12; Malta, mevrouw Saman, De Huybertstraat 29. Het toernooi begint om twee uur, voetbalterrein aan de van Veenlaan. Scheidsrechters zijn de heer D. v. d. Wekken en J. Stoutjesdijk. „Stad en Lande" naar Antwerpen Op zaterdag 12 juni maakt de ver- eniging „Stad en Lande van Schou- wen-Duiveland" de jaarlijkse reis, die ditmaal naar Antwerpen voert. Voor de exkursisten is er ter plek ke een keus uit drie routes: bezoek aan de St. Caroluskerk en museum Rockox; bezoek aan het Museum Vleeshuis en bezoek aan Museum Plantin - Moretus en Rubenshuis. Voor het middagprogramma valt uit vier routes te kiezen: St. Pauluskerk, stadhuis en Plantijnmuseum, kathe draal en Museum Mayer van den Bergh en Rubenshuis en St. Jacobs- kerk. Thema-avond Vrouwencafé Voor 28 april a.s. organiseert het Zierikzeese Vrouwencafé een thema avond in verband met de gemeente raadsverkiezingen op 2 juni. Thema: „Ons belang, uw beleid". Aan alle politieke partijen op Schouwen-Duiveland werd gevraagd een vrouwelijke afgevaardigde in een politiek forum plaats te laten ne men. Bijna alle partijen hebben posi tief gereageerd. Er komen vrouwelij ke raadsleden, maar ook bestuursle den e.d. Na een korte inleiding van elk fo rumlid volgt de gelegenheid tot vra genstellen en diskussie. In principe kan en zal over alles wat een gemeen teraad aangaat worden gepraat o.a.: werkgelegenheid (in 't bijzonder voor vrouwen), onderwijs, subsidië ring van welzijns- en vormingsakti- viteiten, kernenergie, krisisopvang, kinderopvang. Ook de afstand tus sen bestuurder en „burgers" en de manier waarop de burger invloed kan uitoefenen op het beleid zijn aan dachtspunten. De forumleden zullen informatie meenemen over hun par tijen. De avond begint een half uur eer der dan gebruikelijk. (Voor aan vangstijd: zie agenda.) Thema „Jongeren en Werkloosheid" bij Stichting Jeugd De recente nota over de problema tiek „Jongeren en Werkloosheid" van minister Van der Louw van c.r.m. dient als leidraad voor een thema-bespreking over dit onder werp op een bestuursvergadering van de Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland, die donderdag 6 mei in de Zeeuwse Herberghe wordt gehouden. Van der Louw stuurde deze nota, waarvan adviseur Joop Wielakker een uittreksel maakte, naar instellin gen met het verzoek daarop voor 15 mei te reageren. Jeugdwerkleider Gabri de Groot zal enige inleidende woorden spre ken, waarna een videoband ter il lustratie van de bespreking zal die nen. Deze film handelt over twee Vlissingse werkloze jongeren en is getiteld: „Ik werk jij werkt hij werkt". Aan de orde komen school, na het examen, solliciteren, geen werk, geschikt werk, toekomst. De bespreking wordt toegespitst op de vragen: Jeugd en Jongeren, werkloosheid op Schou.wen-Duive- land: hoe zit dag?; Wat vinden wij als Stichting Jeugd in deze onze taak?; Gaan we reageren op de nota Van der Louw en Wat is er door ons konkreet aan te pakken op dit moment? Deze thema-bespreking staat als laatste punt op de agenda vermeld. Tevoren worden huishoudelijke za ken besproken en een bestuursver kiezing gehouden. Afscheid bij Waterschap Per 1 mei a.s. gaat deheering. L. A. Verdoorn, technisch hoofdambte naar van het Waterschap Schouwen- Duiveland, wegens pensionering, de dienst verlaten. In eigen kring wordt van deze funktionaris afscheid geno men tijdens een donderdag 29 april te houden bijeenkomst in 's Landska- mer. Aktie voor Jeugd Rode Kruis De Theo Thijssenschool en kleuter school „De Woelwaters" houden woensdag 28 april een aktie ten bate van het Jeugd Rode Kruis. Door de verkoop van diverse soor ten planten, woensdag van 6 tot 8 uur 's avonds, hoopt het schoolbestuur een aardig bedrag bijeen te krijgen" dat het Rode 'Kruis zal besteden aan baby-jidketten, bes'tëmd voor Polen. Het verdere verloop van de feeste lijkheden ziet er als volgt uit: 9.00 uur: Verzamelen school kinderen bij de school de „Schoener". 9.10 uur: Vertrek rondgang door Brouwershaven, m.m.v. drumband Apollo" en majorettes. 9.30 uur: Vlaghijsen op de Markt door burgemeester de heer C. Slabbe- koorn. 9.45 uur: Start speurtocht vanaf het V.V.V.-kantoor voor kinderen van 6-12 jaar. Clown-spel op het Marktplein voor kinderen van 4-6 jaar. Poppenkast voor alle kinderen jonger dan 4 jaar en ouder dan 12 jaar op het Marktplein. 11.45 uur: Einde morgenprogram ma. Middagprogramma 13.30 uur: Oranjefeest Serenade WESTENSCHOUWEN Exkursie Boswachterij De Jeugd Natuur- en Vogelwacht organiseert op zaterdag 24 april, een exkursie in de Boswachterij te Westenschouwen. (Kraayesteinweg: 12.00 uur). BURGHSLUIS Reddingboot uitgevaren Donderdagavond begon de red dingboot „Dolfijn" een zoekaktie naar een vermiste sportvisser. De boot zou van uit Colijnsplaat zijn uit gevaren. Tot donker werd de zoek aktie voortgezet, zonder resultaat. Vanochtend vroeg werd het zoeken voortgezet, maar ook nu zonder re sultaat. Navraag in Colijnsplaat leer de vandaag, dat daar (nog) niemand zich meldde. Een zoekaktie met vraagtekens derhalve. Laatste melding van de „Dolfijn": Er is een bootje gevonden, zonder personen aan boord, dat naar Co lijnsplaat gebracht zal worden. HAAMSTEDE Ned. Christen Vrouwenbond Tijdens een bijeenkomst van de Ne derlandse Christen Vrouwenbond, sprak mevrouw De With-Bokhorst, diëtiste van de Hartstichting, over een gezonde voeding. „Op steeds jongere leeftijd komen harU^fercten- voor. De gemiddelde leeftijd is momenteel 42 jaar. Risiko- faktoren zijn vooral: overgewicht, roken, verkeerde voeding, hoge vanaf de muziektent door brassband „Apollo". 14.30 uur: Zeskamp spelen op de Markt, door: de brandweer, de Middenstandsvereniging, de sport, Van Beveren aardappelen b.v., de Veteranen, de Soos. Spelen zijn: 1. oberrace, 2. skiloop, 3. autoduwen, 4. kruiwagenrace, 5. het bekende wa- terspel, 6. touwtrekken. 16.00 uur: Einde zes kampspel en. De winnende ploeg krijgt een wissel beker. Avondprogramma 19.30 uur: Aanvang gezelschaps avond in het „Tonnenmagazijn". 20.00 uur: Prijsuitreiking zes kampspelen. 23.00 uur: Einde programma Oranjefeest 1982. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. bloeddruk, stress en te weinig bewe gen". Zij vertelde dat men meer fruit, groenten, volkoren brood, aar dappelen zou moeten gebruiken voor een gezonde maaltijd. Tijdens deze inleiding werden veel vragen gesteld en beantwoord. Ver volgens werden de aanwezigen in vier groepjes verdeeld en werden on der leiding van de diëtiste verschil lende gezonde hapjes bereid. Mevrouw De With kreeg als dank voor haar duidelijke uiteenzetting een bos bloemen aangeboden. De avond werd besloten met het zingen van gezagn 257. Ten slotte werd nog meegedeeld dat de SAKOR-kollekte 790,19 heeft opge bracht. a» MIDDELBURG, 22-4. De provincie heeft een subsidie- pot beschikbaar van 1 miljoen waaruit bijdragen kun nen worden verstrekt aan projekten die nieuwe blijven de arbeidsplaatsen in Zeeland kunnen opleveren. Onder de kop „werkgelegenheids- fonds - projekten gezocht" voert de province op het ogenblik een adver- tentiekampagne in enkele dag- en weekbladen in Zeeland om be langstelling te wekken voor haar ini tiatief een bijdrage te leveren aan de werkloosheidsbestrijding. In het werkgelegenheidsfonds zit op dit moment 1 miljoen. Dit geld is beschikbaar voor blijvende ar beidsplaatsen in de martksektor. Hiermee bedoelen we arbeidsplaat sen bij kommerciële ondernemingen en niet bij de overheid of gesubsi dieerde instellingen. Werkgelegenheidsfonds Het is de bedoeling dat het werkge legenheidsfonds projekten on dersteunt, die misschien zonder .deze steun niet van de grond komen. Er wordt niet blijvend gesubsidieerd. Men zou kunnen zeggen dat de pro vincie de laatste stap over de - finan ciële - drempel mogelijk wil maken. Bij het toekennen van een bijdrage wordt wel in het vizier gehouden dat er nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Het hoeft niet om grote aantallen te gaan. Ook aanmeldingen die 2 of 3 mensen werk kunnen bieden zijn welkom. Probleemgroepen Bij het toekennen van bijdragen worden enkele „voorrangsregels" gehanteerd. Projekten die zijn ge richt op bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben op de Zeeuwse ar beidsmarkt, kunnen rekenen op ex tra aandacht. De provincie reageert hiermee op de grote werkloosheid die er is onder jongeren en - ook naar landelijke verhoudingen - onder vrouwen. ZIERIKZEE. De J. W. v. d. Doelschool in aanbouw. Een dag voordat het hoogste punt werd bereikt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NOORDWELLE, 22-4. Noordwelle blijft niet achter met de feestviering op koninginnedag. Onderstaand aantekeningen bij het voorbereide programma. 9.30 - 10.00 uur: Nadat het dorp wakker geworden, gewassen en met rood-wit-blauwe vaantjes versierd is, zijn alle kinderen (en ook hun va ders, moeders, opa's en ooms, tantes en nichten, neven en oma's en gewo ne belangstellenden) van harte wel kom in het dorpshuis. Daar liggen grote hopen en bonte stapels oude kleren klaar, waarmee de jeugd zich mag verkleden en vermaken. Daarna gaat de bonte stoet als een lange, vro lijke slinger door het dorp om de nog resterende langslapers en luilakken een goede morgen te wensen 10.00 - 12.00 uur: Tussen koffietijd en lunch is het spelen en spanning ge blazen. In het dorpshuis worden dan denk-, doe- en dolle spelletjes georga niseerd voor alle peuters, kleuters en „grote-scholers". Niet alleen zweet, aanmoedigingen, diep nadenken en vrolijk zijn, maar ook snoep, limona de en prijzen. Kortom een spelencir- kus van 3 tot 12 jaar 12.00 - 14.00 uur: Uitblazen, een bo terham en de laatste voorbereidende aktiviteiten voor de middag! 14.00 - 16.00 uur: Het grote spekta kel: de Zes-kamp, die eigenlijk een vierkamp is. Vier spelen voor twee loegen: de Dorpsgemeenschap tegen de Soos. „Je bent zo jong als je je voelt" tegen „je bent jong en je wilt wat". Op het sportveld omringd door een honderdtal toeschouwers de tita nenstrijd: touwtrekken, hardlopen, estafette, hindernisse, blauwe plek ken en rode hoofden, en als uitsmij ter het ongelofelijke kussengevecht boven een woelige zee van zeepsop en koud water En de toegang bij de ze „match van de eeuw" op het sport veld is geheel en al gratis 16.00 - 19.30 uur: Overwinning vie ren en verdriet wegdrinkenDrie aardappelen en een stukkie spek, in- diese rijsttafels voor twee personen en allereerst lekker douchen na het ontspannende rollebollen op het sportveld 19.30- uur: Met zijn allen in het dorpshuis: een oranjeborrel en spel letjes. Sjoelen, kaarten, dobbelen en een bingo met mooie en toch ook waardevolle prijzen. Op de achter grond muziek van de soos, dansende koppels en veel plezier! OOSTERLAND, 22-4. De Oosterlandse bejaarden so ciëteit maakte een namiddagtrip met als doel een bezoek aan het werkeiland „Neeltje Jans" in de Oosterschelde. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3