Koninklijk paar zag vrijheidsklok in Philadelphia Zondag (13.00 uur) krijgt Egypte laatste deel Sinaï terug BROODPRIJS AGENDA installatiebedrijf 2 Brood 6 cent duurder Europees parlement en Flakland-krisis Officier prijst politie WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Yamit ontruimd in moordzaak deunloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Naams- ontlening V Prijsverhoging van brood is iets anders dan prijsverhoging van fiet sen, sneeuwschoenen of bloemen- vaasjes, oin maar enkele artikelen te noemen. Niet dat het prettig zou zijn als deze artikelen in prijs omhoog gaan, maar zo'n verhoging ligt toch anders als van brood. Brood staat al eeuwen als basisvoedsel voor de mens van toen en nu; het is een zo es sentieel onderdeel van het voedsel pakket, dat een prijsverhoging niet alleen onmiddelijk opvalt, maar zich dagelijks doorzet - in verhogende zin - in de huishoudportemonnee. In het recente verleden hebben alle verschillende verhogingen plaats ge vonden, voorvloeiend uit doorvoe ring van de kostenstijging. Dat is een bekend verschijnsel: grondstoffen en arbeidskosten gaan omhoog, de prijs van het produkt stijgt. Juist wat het dagelijks brood betreft, is veel te zeg gen voor gewone, ongekompliceerde dankbaarheid ,,dat er brood is", maar zo'n louter afstandelijk stand punt past toch niet in het kader van prijsopmerkingen over een zo be langrijk produkt als brood. Het laatste nieuws over brood is, dat op nieuw een belangrijke prijsstijging in het vat zit, die op korte termijn wordt doorgevoerd. De nieuwe stijging gaat zes cent (per vier ons) bedragen; het brood evolueert prijsmatig in de richting van cake. Toch is dat niet het hele verhaal. Het ministerie van ekono- mische zaken stipuleert in verband met de broodprijzen in het algemeen en de komende verhoging in het bij zonder, dat een Nederlands brood (van 800 gram) feitelijk voor het pu bliek nog negentien cent te goedkoop is. Wie nu nog alles volgen kan, mag vooraan staan. Op de achtergrond van het broodgebeuren spelen zich dus nog allerlei prijsmatige perike len af, die naar het publiek toe wor den gemaskeerd. De overheid heeft een sterke troef in handen, als zij maant: klaag niet; 't is egenlijk nog veel duurder. Toch zou een stabielere broodprijs, rekenmatig gemakkelijker te hante ren in het gezinsbudget, zeker een goede zaak zijn. Steeds wisselende, stijgende broodprijzen vormen ook geen pretje voor de producent, „die er op aangekeken wordt" of kan wor den dat is niet eerlijk. Externe fakto- ren spelen een rol, maar telkens de broodprijs in het nieuws, zoals van bezine, blijft een opvallende Zaak. Zijn er regerings- of meelsjeiks, die er tegenaan zitten te duwen? Brood is anders, om te besluiten, er hangt iets tijdloos omheen en het komt dage lijks op tafel. Dat maakt het zo ge woon en toch ongewoon, vooral (een ander aspekt) als het soms achteloos op straat blijkt gegooid. Onbegrijpe lijk! HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 23-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Boven de Atlantische Oceaan bevindt zich een krachtig en uit gestrekt hogedrukgebied, het ko mend weekeinde trekt het centrum van dit luchtdruksysteem naar de Britse eilanden. Hierdoor komt bo ven ons land een overwegend noorde lijke stroming te staan. De lucht wordt over de koude Noordzee aan gevoerd waardoor de middagtempe- ratuur niet veel hoger wordt dan twaalf graden. Het blijft wel droog met zonnige perioden, maar in de middag kunnen tijdelijk veel stapel wolken ontstaan. Flitsen uit het buitenland DAMASCUS. „Syrië heeft niets te maken met de ontploffing aan de Rue Marbeuf in Parijs. Het betreurt deze misdaad waarvan onschuldige bur gers het slachtoffer zijn geworden". Dit is donderdag uit officiële bron in Damascus vernomen. WASHINGTON. De Britse mi nister van buitenlandse zaken, Pym, en zijn Amerikaanse kollega, Haig, hebben donderdag in Washington vier uur met elkaar gesproken over de Falkland-krisis. Vrijdag zullen zij elkaar weer ontmoeten. MUNCHEN. Na een emotioneel de bat van bijna zes uur heeft het kon- gres van de Westduitse Sociaal- Democratische Partij (SPD) in Mun- chen donderdag de veiligheidspoli tiek van Bondskanselier Helmut Schmidt goedgekeurd. WASHINGTON. De uitbarsting van de vulkaan Chinchonal eind maart in Mexico heeft de vorming veroorzaakt van een reusachtige wolk van vulkanisch as die zich uit strekt van de kust van Californië tot het schiereiland van Saoedi-Arabië. WASHINGTON. De Amerikaanse senator Patrick Moynihan heeft een resolutie ingediend bij het congres, waarin wordt gevraagd om ekonomi- sche sankties tegen Argentinië we gens de invasie op de Falkland-eilan- den. NEW YORK. Premier Van Agt zal zondag rond het middaguur de laatste acht kilometer meefietsen van een fietstocht die het Biccntcnnial-koniité in het centrum van New York heeft georganiseerd en waaraan naar verwachting enkele duizenden Amerikaanse sportfiet- sers meedoen. PHILADELPHIA, 22-4. Het koninklijk paar bezichtig de donderdagmorgen in Philadelphia „Independence Hall" de zaal waar in 1776 de onafhankelijkheidsverkla ring werd opgesteld en waar de eerste grondwet van de Verenigde Staten werd ondertekend. Ook bezocht het koninklijk paar de klok die in 1776 luidde toen op het plein voor Independence Hall aan de bevolking de onafhankelijksheidsverklaring werd voorgelezen. Deze „Liberty Bell" is nu een niet onbelangrijke toeristi sche trekpleister in Philadelphia. AMSTERDAM, 22-4. De broodprijs gaat op zeer korte termijn weer om hoog. Een dezer dagen valt de beslis sing te verwachten van het ministe rie van ekonomische zaken over een verhoging van waarschijnlijk zes cent, aldus Mr F. Martin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Mena- ba, bij de presentatie van het jaar verslag. Op korte termijn gezien is deze ver hoging volgens Meneba voldoende. Later in het jaar zal er weer bij gestuurd moeten worden, zo is de verwachting. Overigens vindt men bij Meneba de prijs van ons brood niet hoog. Een vergelijking van de prijzen in negen Europese landen le vert Nederland een zevende plaats op. Vreemde talen DEN HAAG, 22-4. Het voor tgezet onderwijs zou voor alle leerlingen moeten beginnen met een gemeenschappelijke oriëntatie op de moderne vreemde talen, die twee jaar zou moeten duren. In die tijd zouden ze ook kennis moeten maken met de landen, waar de ze talen worden gesproken. Daarna zouden ze moeten kun nen kiezen uit doorgaan met geen, een of meerdere talen. Dit moet in een projekt wordn uitgeprobeerd. Dit heeft de Vereniging van Leraren Talen voorgesteld in een nota, die ze vrijdag met staatssekretaris Wim Deetman van onderwijs en wetenschappen bespreekt. STRAATSBURG, 22-4. Het Euro pees, parlement heeft donderdag on voorwaardelijk de invasie door Ar gentinië van de Falkland-eilanden veroordeeld. In overeenstemming met resolutie 502 van de Veiligheids raad deed het parlement een beroep op Argentinië de vijandelijkheden te staken, alle troepen terug te trekken en in onderhandelingen met Groot- Brittannië te streven naar een diplo matieke oplossing van het geschil en de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties volledig te eer biedigen. De resolutie was gezamen lijk ingediend door liberalen, christen-democraten en Brtise con servatieven. MUNCHEN. Op het kongres van de SPD in Munchen heeft de burge meester van Bremen, Hans Kosch- nik, donderdag in de verkiezingen voor het partijbestuur met 404 stem men het beste resulaat geboekt. Tijdens het bezoek aan Indepen dence Hall kreeg de koningin een zil veren kopie van het inkstel dat in 1776 bij de ondertekening van de on afhankelijkheidsverklaring werd ge bruikt. Prins Claus kreeg van het stadsbestuur van Philadelphia een zilveren gedenkpenning, ter gelegen heid van het 300-jarig bestaan van Amerika's vijfde stad. Geen eigen wegen Aan het begin van de middag wer den koningin en prins ontvangen door de „World Affairs Council", een organisatie van invloedrijke Ameri kaanse zakenlieden. In een toe spraak konstateerde de koningin de neiging die momenteel in veel landen bestaat om eigen wegen te gaan en de wereld te laten voor wat zij is. „Dat is een houding die ingaat tegen de op dracht van deze tijd. Wij mogen en kunnen niet meer denken in uitslui tend nationale verhoudingen", zo zei de vorstin. Koningin over verdraagzaamheid PRINCETON, 22-4. In haar rede op de universiteit van Princeton heeft koningin Beatrix donderdag een schets gegeven van Nederland en zijn historische verdraagzaamheid. Zij vroeg haar gehoor ,,ons te zien zoals wij zijn en niet volgens de geijkte images die er van ons bestaan". Het doorbreken van stereotypes noemde zij een van de meest noodzakelijke en schoonste taken van de wetenschap De koningin zei dat Nederland zo veel meer is dan het land van water, dijken en molens. „Het is, om met het voornaamste te beginnen, een land van tolerantie". Al in de zeven tiende eeuw is er in de lage landen meer verdraagzaamheid gegroeid dan waar ook in Europa, om van de rest van de wereld maar niet te spre ken", aldus Beatrix, ,.„Het is toen. al zozeer het toevluchtsoord geworden voor gevolgden van overal, dat het met recht ,,A Nation of Immigrants" (een land van immigranten) kon wor den genoemd. Nederland is thans een van de dichtbevolkte landen ter we reld. Hel veel mensen moeten met el kaar leren leven op een klein opper vlak, ze moeten elkaar verdragen aldus Beatrix. „De verschillen tus sen hen zijn sinds de zeventiende eeuw toegenomen, want de stroom van vreemdelingen is in onze tijd zeer toegenomen". ALKMAAR, 22-4. „Als wij zien aan hoeveel geweld, jegens de overheid en jegens onze rechtsorde, Neder landse burgers zich de laatste 15 jaar hebben schuldig gemaakt, dan dient de politie hogelijk geprezen te wor den voor het feit, dat zij bij de beteu geling van dat geweld nog nooit er nstige slachtoffers heeft gemaakt." Dit zei donderdag Mr. J. Abspoel toen hij ter gelegenheid van zijn afsc heid als hoofdofficier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te Alk maar zijn visie gaf op de buitenparle mentaire oppositie. Zaterdag 24 en zondag 25 april Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buytendijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel- Tandarts F. van der Vliet, Varre- markt 1, Zierikzee, tel. 01110- 6190 neemt waar voor Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Du Croo, Kloosterweg 30, Haamstede, tel. (01115) 1535 neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster C. v. d. Haven, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebpurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algem%. ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. DEN HAAG, 22-4. Aanstaande zondag om 13.00 uur (plaatselijke tijd en Ned. tijd) begint de internationale vredesmacht die na de Israëlische terugtrekking uit de Sinaï-woestijn daar de orde en vrede moet handhaven, haar werk. Egypte krijgt het laatste deel bezet land terug en erkent als eerste Ara bisch land na bijna 25 jaar staat van oorlog een grens met Israël. JERUZALEM, 22-4. Het grootste gedeelte van de Israëlische nederzet ting Yamit in de Sinaï-woestijn is donderdagmiddag ontruimd en plat gewalst door het Israëlische leger. Zo werd uit militaire kringen verno men. Tegelijkertijd vertrokken uit de Egyptische hoofdstad Cairo fak keldragers naar de Sinaï om de te ruggave van het laatste gedeelte van het schiereiland door de Israëliërs aan Egypte op te luisteren. Israël opende donderdag zijn twee de consulaat in de Egyptische stad Alexandria. Tegelijkertijd opende Egypte zijn tweede consulaat in Ei- lat. Als de laatste Israëlische militai ren zich zondag uit de „brug tussen Afrika en Azië" terugtrekken is dat de stuiptrekking van de vredesak koorden van Camp David. Het vre desproces dat in de bergen van de Amerikaanse staat Maryland onder leiding van de vorige president Car ter begon en waaraan wijlen presi dent Sadat van Egypte en de Israëli sche premier Begin hun goedkeuring verleenden, loopt ten einde. Tussen de verovering van het ruim 38.000 km2 grote schiereiland door Is raël en de teruggave ervan aan Egyp te liggen bijna vijftien jaar. De Joodste staat veroverde in juni 1967 tijdens de zesdaagse oorlog de Sinaï- woestijn, die hij al tijdens de oorlog van 1956 had bezet maar in januari 1957 weer moest ontruimen. WASHINGTON. De Palestijnse be vrijdingsbeweging PLO zal zich - al thans voorlopig - houden aan het bestand in het zuiden van Libanon, als zij niet weer door Israëlische aan- vallan wordt geprovoceerd. Dit heeft een funktionaris van de PLO donder dag gezegd. Palestijnse kwestie Arrestatie Israel en Egypte kunnen nu hun energie wijden aan de in het slop zit tende onderhandelingen over Pa lestijns zelfbestuur: een dialoog zon der veel toekomst zolang de onrust op de westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook voortduurt. BRUSSEL. Het noodlijdende Waalse staalbedrijf Cockerill- Sambre kan nauwelijks nog gered worden na de definitieve ondergang. GRONINGEN. 22-4. De Groningse politie heeft donderdag de 34-jarige EL de J. uit die stad aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag op zijn 47-jarige vriendin T. Cruiming, die woensdag levenloos in haar huis werd aangetroffen. Zij bleek daar al zes weken te liggen. Sektie wordt be moeilijkt door de toestand waarin het lijk zich bevindt waardoor de de finitieve doodsoorzaak niet is vast gesteld, aldus de politie. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Vrijdag 23 april Zierikzee Foyer Concertzaal. Ziejook film: „Le Dernier Metro". 20.00 uur. Lagere school „'t Kofschip". Bazar van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Haamstede Armhoeksweg 6. Verzamelen exkur- sie C.J.P. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Start wagen: 18.00 uur. Woensdag 28 april Zierikzee Stadhuis. Kommissie Jeugd- en Jon gerenwerk. 16.00 uur. „Mondragon". Vrouwen in de V.V.D., bijeenkomst, lezing: vrouw en chip. 20.00 uur. Vrouwencafé, „Gekroonde Suiker biet". Thema-avond i.v.m. gemeente raadsverkiezingen. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bijeenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaal Chr. Ger. Kerk. Tijdrede S.G.P. 19.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 3 1 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering „Stad en Lande", en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Vrijdag 30 april Renesse Dorpshuis. Oranjebal t.b.v. ver nieuwd dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 1 mei Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Diskussie- avond voor de jeugd. 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. „Zeeuwse Herberghe". Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. Woensdag 12 mei Bruinisse 't Centrum. Diskussieavond VARA tv. 20.00 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Zaterdag 15 mei Zonnemaire Mobiele tent, schoolplein I. M. v. d. Bijlstraat. Openingskoncert „Nut en Uitspanning". 19.30 uur. Donderdag 20 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Donderdag 3 juni Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Zaterdag 5 juni Zonnemaire Mobiele tent, I. M. v. d. Bijlstraat. Koncert „Apollo". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14,30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vrijdag 23 april, film: „1941", 20.00 uur, Dorpshuis. Deze film zal zater dagavond worden vertoond in dorps huis Oosterland. 20.00 uur. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Het kwartaalblad van de afdeling Brouwershaven van de P.v.d.A. staat in het teken van de lente. Het gaat ditmaal om een lentenummer" en drie keer raden welke naam de so cialistische partijleden in (ons aller) Smalstad aan deze krant hebben ge geven: „De Rode Nieuwsbode,i,In teressantinteressant" geniffelden de mensen op de redaktie van de „ge wone Nieuwsbode". Partiële naalns- ontleding en via de cover in kt\eur gemultipliceerd. Interessantinte ressant". Op de H.B.S. destijds hadden we een wiskundeleraar, die bij toepas sing van bepaalde kunstgrepen iri de marge van de repetitiepapieren al tijd schreef: Mag dat?". De stelling van Pythagoras (een voorbeeld) is wel op tientallen manieren te bewij zen, maar een iventieveling had sonxs een trucje bedacht voor nog een be wijs en dan stond het er achter: „Mag dat?" De leerlingen hadden de steike en kollektieve neiging die vraag met een volmondig „ja" te be antwoorden, want dat kon een punt (of meerdere zelfs) opleveren. Nu dan getransformeerd in de semi-journalistiekeke wereld van een partijblad, dezelfde vraag: Mag dat?". Wie naar - de rechter- lopefig is uitgevallen, zal wellicht bedenkixi- gen hebben, maar die hebben i(uj niet. De Brouwse socialisten hebben alles goed gemaakt door er een „len tenummer" van te maken en bij Het woord „lente" worden we hier: mild, vriendelijk, gedogerig, accepteerde- rig, al vragen we ons wel af hoe Hjet moet met gele narcissen onder do hoed van „De Rode Nieuwsbode". De partiële naamsontleding bete kent niet dat alle „faits et gestes" van de mensen achter de „rode bodè" zonder meer al of niet onstuimig wor den toegejuicht. Dat zou niet kunnen. Lijsttrekker De Munnik zou - als hét anders luas - er natuurlijk geen be zwaar tegen hebben, maar ook zon der ontstuimig applaus van derdeh, rekent hij mooi op vijf zetels in de Brouwse raad. nadat op 2 juni de stembus zal hebben gesproken. Overigens is het best aanbevelens waardig een exemplaar van de rode bode" te pakken te krijgenwant daarin staat het boeiend verhaal van ..Leen en Janna", die heel wat regio- dokumentatie in Hun vertelsels de den en na een lang leven van hard werken, toe zijn aan tevredenheid en dankbaarheid. Janna: „we hebben het met dat pensioen van Drees nog nooit zo goed gehad als nu. Vroeger moest je zelfs je kleding op afbeta ling kopen". Nu. hoor je het eens van een ander. De tijden zijn niet zo op wekkend en de recessie knabbelt dan hier. dan daar wal af van de in komsten en heel ioat zaken uiorden duurder (zelf ben ik - zonder gierige overwegingen - nog altijd „kapot" van een postzegel van zeventig cent), maar als twee oude mensen aan de praat komen wordt het: „nog nooit zo goed gehad". Ik wordt daar een beetje stil van! SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2