v<t c V Regionale Welzijnskommissie besprak evaluatierapport J. W. v. d. Doelschool onzeker over toekomst schoolgebouw MC DE ZIERIKZEESCHE COURANT Re - Concept - Voorontwerp jltetnissa Zeeuwse jeugd werkloosheid loopt wat achteruit m* PÊ Hoogste punt bouw UW TAXATEUR NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 23 april 1982 138ste jaargang Nr. 23103 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer; Werkgroep Evenementen Sch'dijke-Ellemeet NIEUWERKERK, 21-4. De regionale welzijnskommis sie (onofficiële benaming voor de I.C.R.P.) boog zich tij dens de openbare vergadering woensdagavond in het ge meentehuis te Nieuwerkerk over het re-concept voorontwerp-evaluatierapport. Dit rapport handelt over de procedure, die is gevolgd in het kader van de wel zijnsplanning en over de wijze, waarop de inspraak is verwerkt. De voorvoegsels „re-concept-voor- ontwerp" duiden aan, dat het evalua tierapport in de huidige vorm nog heel wat wijziging aanvullingen kan en zal ondergaan in de fasen, die nog doorlopen moeten worden, t.w.: gemeentelijke welzijnskommissie, tervisielegging en hoorzitting, we derom de welzijnskommissie, b. en w. en ten slotte de gemeenteraad, die het uiteindelijke rapport dient vast te stellen. Woensdagavond kreeg de I.C.R.P. „dus" als eerste de gelegenheid het evaluatierapport te bespreken. Koördinerend welzijnsambtenaar de heer G. C. Groenleer lichtte toe, dat de huidige vorm in principe voor alle gemeenten op Schouwen-Duiveland en St. Philipsland geldt, maar dat per gemeenten uiteraard nog aanvul lingen zullen komen over de wijze waarop de welzijnsplanning, in spraak e.d. aldaar zijn verlopen. Niet aaien „Er wordt niet alleen over bollet jes geaaid", liet Gert Groenleer voor afgaand weten. Hij bedoelde, dat hier en daar in het evaluatierapport wordt gewezen op fouten, onjuisthe den of ongewenste situaties in de welzijnsplanning, zoals die in deze regio tot stand is gekomen. Zo wordt in het rapport gesigna leerd, dat de ambtelijke inbreng te overdadig is geweest. De concept voorontwerp welzijnsplannen be troffen in feite ambtelijke stukken, Advertentie ri Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten terwijl de planning veel meer door de welzijnsadvieskommissie moet wor den gedragen. Tijdens de I.C.R.P.-vergadering vroeg men zich af op welke wijze, de gemeentelijke welzijnskommissies dan nader bij het opstellen van de plannen betrokken kunnen worden. Sekretaris van de I.C.R.P., de heer P. A. Zoon zag daartoe wel enkele mogelijkheden door bijvoorbeeld de welzijnsambtenaar te laten samen werken met drie leden van de wel zijnskommissie met als doel een eerste aanzet tot een plan te geven. Hij gaf toe, dat een en ander waar schijnlijk wel op praktische proble men zal stuiten. In het evaluatierap port worden verder wat kantteke ningen gemaakt bij het huidige funk- tioneren van de diverse welzijns kommissies. Standpunt onderschrijven Gekonstateerd wordt dat sommige wcjziinskommissies in enkele geval len slechts een reeds door de kolleges ingekomen standpunt konden onder schrijven. De welzijnskommissie is er echter niet om een standpunt van het kollege te onderschrijven, maar om het kollege in alle vrijheid van advies te dienen. Op basis van een ambtelijke voorzet. I.C.R.P.-lid mevrouw J. N. Bruel- Pouwer onderschreef deze passage, maar voegde eraan toe het nog triester te vinden als de welzijns kommissie helemaal geen advies wordt gevraagd. Een situatie waar zij ook enkele voorbeelden van ken de. Voorzitter van de I.C.R.P., burge meester W. den Boer vulde mevrouw Bruel aan met de opmerking, dat sommige regionale welzijnskommis sies inderdaad tot nu toe niets anders te doen hebben gekregen dan het af werken van die zaken, die in het ka der van de welzijnsplanning aan de orde kwamen. Uitgebreid aandacht wordt in het evaluatierapport ook geschonken aan de samenstelling van de gemeen telijke welzijnskommissies. Gesig naleerd wordt, dat de vrouwen sterk in de minderheid zijn. Kijkend naar het totaal aantal kommissieleden in de regio, telt men 44 mannen en 13 vrouwen. Aan de hand van dit over zicht wordt verder gekonstateerd, dat in de Duivelandse welzijnskom missie meer bestuurders dan parti- kulieren zitting hebben en dat ook in de Brouwse en Zierikzeese kommis sies de bestuurders heel „wat vingers in de pap te brokkelen hebben"(?). Opgemerkt wordt verder, dat ten tijde van de samenstelling van de welzijnskommissies het kriterium politiek niet expliciet werd gehan teerd. Als dat wel was gebeurd, was de samenstelling in sommige kom missies waarschijnlijk anders ge weest. Nu is in alle gemeentelijke kommissies de linkse groepering dui delijk ondervertegenwoordigd of ontbreekt geheel. I.C.R.P.-lid drs. J. C. Erbrink in formeerde hoe de burgers invloed kunnen uitoefenen op de samenstel ling van de gemeentelijke welzijns kommissies. De voorzitter wees er op, dat dat indirekt kan via de ge meenteraadsverkiezingen. De heer Zoon vulde aan, dat eventueel ook Vervolg pag. 4 NIEUWERKERK. Een ongedwongen konfrontatie speelde zich woensdag af tussen ma use nappen van de rijkspolitie en leerlingen van de twee lagere scholen in Nieuwerkerk. Doel van dit kameraadschappelijke treffen was het keuren van fietsen, maar ook kregen de scholieren de gelegenheid politie-voertuigen te bezichtigen. Sommige kinderen voel den zich trouwens heel eventjes politieman of -vrouw toen zij zich met een uniformjas of -pet mochten tooien. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie MIDDELBURG, 22-4. De werkloos heid in Zeeland is vorige maand met 3,7 procent gedaald. Dat is 2,3 procent meer dan het lan delijk gemiddelde. Het grootst w-as de terugloop van de werkloosheid op Tholen (min 12,3 procent) en Oost burg, Zeeuws-Vlaanderen (min 6,5 procent). De cijfers werden donder dag door de arbeidsvoorziening in Zeeland verstrekt. Uit cijfers blijkt tevens dat de da ling van de werkloosheid in Zeeland zich vooral voordoet bij jongeren be neden de 23 jaar. Ten aanzien van de totale werkloosheid daalde het aan deel van de jeugdwerkloosheid de af gelopen maand van 32 procent naar 30,8 procent. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. De huiskat onderscheidt zich van mensen: zij is altijd tevre den als zij het goed heeft. Mr. C. Bake f40wyywy*0wy%0wunwuwwwiS BILT* ZIERIKZEE, 22-4. De bouw van de nieuwe christelijke lagere school, naast kleuterschool „De Speeldoos" in Poortambacht, bereikte donderdagochtend het hoogste punt. Een feestelijk moment, dat echter ook zijn scha duwzijde kent. ZIERIKZEE Het hoofd van de school, de heer A. van Oosterom en de voorzit- ter van de chr. scholengemeenschap de heer C. A. van Oord, halen akrobati- sche toeren uit, om de vlag op het dak te bevestigen. Het nieuwe schoolgebouw behelst namelijk slechts vier lokalen, terwijl de J. W. van de Doelschool over zes en misschien zeven klassen) moet be schikken. Tijdens een informele bijeenkomst in het in aanbouw zijnde gebouw, waarbij vertegenwoordigers van het schoolbestuur, het bouwbedrijf en de gemeente aanwezig waren, sprak de voorzitter van de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Schoolon derwijs, de heer C. A. van Oord, de aanwezigen enkele woorden toe. Hij dankte vooral bouwbedrijf Jobse voor de plezierige samenwerking en het vlotte verloop van de bouw. Goede hoop „Zowel gemeentebestuur als het bestuur van de school hopen binnen kort toestemming van het ministerie van onderwijs te ontvangen voor ver dere uitbouw met twee lokalen van deze school. De gesprekken hierover zijn nog gaande. De definitieve plan nen zijn nog niet bekend.", aldus de heer Van Oord die vervolgens de werknemers van bouwbedrijf Jobse een bedrag onder couvert overhan digde voor het bereiken van het hoogste punt. Hij lichtte desgevraagd nog toe dat het in het belang van de samenwer king tussen kleuter- en lageronder- wijs goen goede oplossing zal zijn als twee lagere schoolklassen elders in Zierikzee worden ondergebracht. „Dit is feitelijk in strijd niet de plan nen tot integratie". Oorspronkelijk zouden twee klassen (4 en 5) in de school in de Raamstraat blijven. De klassen 1, 2, 3 en 6 zouden verhuizen naar het nieuwe schoolge bouw. Inmiddels heeft de raad Zie- Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBBUS/DE KÜEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 rikzee besloten dat in de toekomst de lagere school „Binnen de Veste" in het pand Raamstraat moet worden ondergebracht. Het ministerie meent nu dat de twee klassen van J. W. van den Doelschool elders in de bin nenstad, b.v. in de J. L. de Jonge- school een onderkomen zouden kun nen vinden. Ruimte nodig Hoofd van de J. v. d. Doelschool, de heer A. van Oosterom, lichtte toe dat daar absoluut geen sprake van kan zijn. „Tenslotte wordt de J. L. de Jongeschool verbouwd om in de toe komst te integreren met maar liefst twee kleuterscholen. Ze hebben daar de ruimte hard nodig". Momenteel telt de J. W. v. d. Doel school zeven leerkrachten en het hoofd van de school rekent er op dat deze lijn zich in augustus voortzet. „Dat betekent dat wc eveneens over zeven lokalen moeten beschik ken. Er zijn twee mogelijkheden. Of „Den Haag" verplicht ons in noodlo- kalen te werken, of we krijgen tóch toestemming de nieuwe school met twee lokalen uit te breiden, plus één noodlokaal", aldus de heer Van Oosterom. Binnenkort, 7 mei, vindt overleg plaats tussen schoolbesturen, ge meente en het ministerie van onder wijs. De heer Van Oosterom deelde mee dat de Zierikzeese wethouder van onderwijs C. Bij de Vaate, alles in het werk zal stellen om de bouw van die extra twee lokalen te bevor deren. Verwachting tot zaterdagavond: Aanhoudend droog Droog en zonnige perioden; mini mumtemperatuur ongeveer 3 graden; middagtemperatuur rond 12 graden; matige noordwestelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 26 april: Zondag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: noord 4 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.. 12 gr. Windkr.: noord 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 24 april Zon op 6.25, onder 20.52 Maan op 7.13, onder 21.43 25 april Zon op 6.23, onder 20.54 Maan op 7.40, onder 23.07 26 april Zon op 6.21, onder 20.55 Maan op 8.14, onder Eerste Kwartier: 30 april (14.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 4.00 17.04 10.10 22.22 24 april 25 april 26 april 5.06 17.36 10.50 23.04 5.49 18.06 11.29 23.50 Springtij: 26 april Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 8 '/j (bij opname ?V. retourrente) Deposito 1-5jrvastt/m 10 Spaarbiljetten t/m 93/i NUTSSRAARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16- leleloon 01110-4051

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1