R o K X B V OCCASIONS „fred blommaert" textielhuis „rianne" AUTOBEDRIJF BROKX B.V. het GesdiEnhEnhuis JAN BOUWMAN Tot ziens bij SHOWROOMKEUKENS GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET Weekendreklame ROMBOUTS Damesklompen Prijs f 19,90 HAGE'S schoenhandel ROKKEN gevoerd, vanaf 45,— PANTALONS vana, 59,50 DENNIS-JEANS 49,50 Mitsubishi Colt 1400 GLX, 45.000 km, als nieuw, kleur zilvergrijs1980 Mazda 616, kleur bruin1977 MITSUBISHI-DEALER Edelsmederij M. Jech M. de Looze 3333399999999999939999999993 9 <s: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9' 9 9 9 9 9 9 9 99999999993939993339 3 3393339 Bij de boekhandel bent u goed uit 'w- Herntflri dearies Mededelingen Gemeente Zierikzee r keukencentrum 1 ss^sstieleman bv melissant 9 OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen van af 23 april 1982 tot en met 23 mei 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede elke maadagavond gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage de beschik kingen op de verzoeken van navolgende personen: 1. J. Dooge, Ringweg 4, te Oosterland voor het uitbrei den van een varkensfokkerij/mesterij op het adres Ringweg 4 te Oosterland. 2. M. P. Capelle, Kerkstraat 4, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bouwbedrijf/timmerwerkplaats op het adres Kerkstraat 4 te Oosterland. 3. J. A. Lievense, Stoofweg 2, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stoofweg 2 te Nieuwerkerk. 4. Gebrs. A. en P. J. van Klinken, Paardeweg 1, Nieu werkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Paardeweg 1 te Nieuwerkerk. 5. C. Stouten, Ringweg 1, Oosterland voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en veehouderij op het adres Ringweg 1 te Oosterland. 6. C. van Dijke, M. H. Jobsweg 3, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres M. H. Jobsweg 3 te Oosterland. 7. L. v. d. Wielen, Sluisweg la, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een varkensmesterij op het adres Nieuweweg, Nieuwerkerk. 8. J. Capelle, Galgeweg 5, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, annex varkensmesterij op het adres Galgeweg 5 te Nieuwerkerk. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor dé geschillen van bestuur van de Raad van State, Post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 19 april 1982 pooooccoscooooooooocoooooooooooaooooooooq Autorijschool V.A.M.O.R. en Staatsgedipl. instructeur Lesprijs: EERSTE 10 LESSEN f 30,- PER UUR Vervolglessen f 41,50 per uur Examengeld f 140,— all in Afhalen en thuisbrengen over geheel Schouwen-Duiveland Inl.: FRED EJLOMMAERT Krammerstraat 20, 4301 VP Zierikzee Telefoon 01110-6068, b.g.g. 5025 booccoooooooooocoooppoooooocqoooooooooocoS ABRIKOZENSLOOFJES of SPIJSBROODJES 4 stuks3,49 BANKETKOEKJES Vfepond3,89 Warme bakker OOSTERLAND Slaplanten Spitskoolplanten Bloemkoolplanten Rodekoolplanten Andijvieplanten Tomatenplanten Afrikanenplanten Geraniumplanten enz. enz. enz. Verrenieuwstraat 46-48 Zierikzee Oók in de meeste depóts verkrijgbaar Voor; Verse Müsli zelfgemaakt pond - 3,50 kilo - 6,50 MOLEN DE GRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415 Terreinwagen- bezitters opgelet Ik zoek serieuze en enthousi aste mensen om tot een oprichting te komen van een sportieve OFF-ROAD CLUB Mijn telefoonnummer is 01112-1592 JACQUES DEKKERS Tuinweg 2 - Zonnemaire Voordeelaanbieding.. kleur wit met sterke zool Nieuwerkerk - Tel. 1416 model CAROTTE in modekleuren VRIJDAG KOOPAVOND Kerkring 31 - Nieuwerkerk - Telefoon 01114-1955 Nieuwstraat 12 - Bruinisse - Telefoon (01113) 1759 VOOR UW DIESEL KUNT U OOK BIJ ONS TANKEN! ERKEND DEALER VIALLE-GASINSTALLATIES MJ Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 5560 Autorijschool VAMOR - M.I. Lesgeld f 35,— per uur kan weer dag en avondleerlingen plaatsen TELEFOON 01110-2235 Tot 30 juni 1982: A. M. de Moor-Ringnalda TRANEN ALS OCHTENDDAUW Een zeer aantrekkelijke Omnibus van de boeken: Gisteren was ik jong Daniël de wijze Het leven kent geen pauze Drie onvergetelijke familie romans. Voor uren leesplezier! Totaal 586 blz., gebonden met een fraai kleurenomslag. Normale prijs 32,50 NU SLECHTS 16,9» Uw voordeel 15,6° Boeken Papeterie Speelgoed Zierikzee Melkmarkt 5-11 Tel. 01110-2674 FA. GOUDZWAARD - HOOGERHUIS B.V. - HMmsUd* Rot«*S« Verordeningen Burgemeester en wethouders van Zierikzee brengen ter openbare ken nis dat met ingang van 23 april 1982 gedurende drie maanden op de ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter lezing ligt de door de gemeenteraad bij zijn besluit van 18 januari 1982 vast gestelde: A. geluidhinderverordening Zierik zee, voorzover nodig goedge keurd door gedeputeerde staten van Zeeland bij besluit van 2 maart 1982 nr. 22/633/82/303, bur. AJZ; B. verordening tot wijziging van de bouwverordening, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland bij besluit van 23 maart 1982, nr. 400/243, 4e afd. bur. R.O., waarbij enkele artikelen van de bouwverordening op nieuw en ongewijzigd zijn vast gesteld; verordepii^g^ót wijziging van de Algemene Pólitievéripjrdening voor de gerireeartte»4^ Zierikzee, waarbij artikel 18 aarihef, lid b, opnieuw en ongewijzigd is vast gesteld. De verordeningen zijn hetzij in druk, hetzij in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar. Zij treden in werking op 26 april 1982. Burgemeester en wethouders voor noemd, De burgemeester, TH. H. DE MEESTER De secretaris, A. G. IZEBOUD Zierikzee, 22 april 1982 ,C. Commissievergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor middenstand verga dert 27 april aanstaande om 16.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: (model) vent- en standplaatsen verordening middellange termijnplanning verordening stedeschoon Zierik zee Commissievergadering De vaste ,comrnissie >van advies en bijstand yqpr Jeugd en Jongeren werk vergadertWoensdag 28 april 1982 om 16.30 uur-in-de grote commis siekamer van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: Financiële situatie Stichting Jon- gerensocieteit Brogum. Om onze keukenshowroom bij-de-tij'd te houden wisselen we nog al eens. Dan moet een showroom keuken plaats maken voor een nieuw model. Voldoet zo'n keuken aan uw smaak en aan de ruimte die u heeft, dan boft u. heeft dan voor weinig geld een schitterende kwaliteitskeuken. Van de ruim 40 keukens in onze showroom, staan er altijd wel enkele op 't punt om te worden opgeruimd. Kom 'ns kijken of bel voor nadere inlichtingen. OPENINGSTIJDEN dinsdag t/m vrijdag 930 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur vrijdagavond 18.30 - 21.00 uur zaterdag 10.00 15.00 uur maandag de gehele dag gesloten L. J Melissanl is gelegen op (joeree Jverllakkee lussen Middelhui nis en Ouddorp

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9