HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Koningin Beatrix gaf perfekte show in Washington Ziejook presenteer/ Le dernier meW" Komische film „Arthur" in Zierikzeese bios Alimentatie op termijn Geen post op koninginnedag De winkels op 5 mei Energiebesparing in het huishouden Regeling tegen rentestijging Ingrid Bergman is ziek 1 4 ZIEBJKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 april 1982 Nr. 23102 5 WASHINGTON, 20-4. i,Een perfekte show van uw koningin", zo karakteri seerde een Amerikaanse tv-journalist het optreden van koningin Beatrix in de Nationale Persklub van Washington. BUSSUM. Het li van de Tweede Kamer voor het CDdrs M. J. J. van Amelsvoort, zet viagtekens bij het banenplan van de lndhovense hoog leraar bedrijfskqüe prof. dr. D. Horringa, om dooeen belastingpau ze honderdduizen/jongeren in inno vatieve groeibedflven aan werk te helpen. Na de redevoering, waarin zij de Hollanders karakteriseerde als „do minees en schoolmeesters die soms het vingertje belerend omhoog ste ken in de internationale politiek'', antwoordde Beatrix gevat, geestig en in perfekt Engels een serie vragen die de Amerikaanse journalisten haar over allerlei zaken stelden. Een aantal politiek getinte vragen speel de zij door aan minister Van der Stoel en als het ging om kwesties van huiselijke aard riep zij de hulp in van haar man. De honderden toehoorders - meest Amerikaanse journalisten - reageerden zowel op de toespraak als op Beatrix' rol in het flitsende vraag- en antwoordspelletje met een dave rend applaus dat geenszins een be leefdheidsovatie was. „Prima public relations voor ons land", zo zei een ambassadefunktionaris later. UTRECHT. D< met de andere u: tikel over inve: tuur heeft de se! de Nationale Utrecht toch n<| een modelovere| eniging van fondsen mogelij akkoord te gaan erking van een ar ringen in appara- e ziekenhuizen van iekenhuisraad in het afsluiten van kosmt met de Ver- derlandse Zieken- gemaakt. Geslaagd bezoek WASHINGTON, 21-4. Mi nister Van der Stoel heeft de indruk dat het staatsbezoek aan de Verenigde staten zeer voorspoedig verloopt. Hij zei in Washington dat er sprake is van een ..welwillende sfeer rond het bezoek van de konin gin en de prins. ,,De Amerika nen zijn onder de indruk van de persoonlijkheid van de ko ningin. Uit gesprekken die ik met Amerikaanse politici heb gevoerd blijkt ook dat men on der de indruk is van de kennis die koningin Beatrix heeft over tal van belangrijke vraagstukken", aldus Van der Stoelt MIMMWMWMWAMMMMM DEN HAAG, 21-4. De rechter moet voortaan elke alimentatie die hij oplegt aan een termijn binden. Die termijn mag niet langer 2ijn dan twaalf jaar, gerekend vanaf het mo ment van scheiding. Voor bestaande alimentaties die voor onbepaalde tijd zijn vastgesteld moet een over gangsregeling komen. Dit staat in een rapport dat de interdepartemen tale werkgroep „Limitering alimen tatie" dinsdag heeft aangeboden aan minister De Ruiter van justitie. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Twee van de vier^ supertankers van de Nederlandse tak Van Esso worden binnenkort waarschijnlijk gesloopt. Het gaat orp de onder Antilliaanse vlag varende' „Esso Nederland" en „Esso Euro poort" met een tonnage van 250.000 elk. UTRECHT. Ieder jaar overlijden in Nederland ongeveer duizend bejaar den aan de gevolgen van een onge lukkige valpartij. In een veelvoud van de gallen leidt de val tot zieken huisopname. SCHAIJK. De rijkspolitie in het Noordbrabantse Schaijk heeft een il legale slagterij opgerold, waar vlees werd klaargemaakt dat zowel men selijk als dierlijk konsumptie onge schikt bleek te zijn. De politie heeft drie mannen aangehouden. DEN HAAG. De meest opvallende doelstelling van het Nederlands, bui tenlands beleid in de afgelopen tien jaar is het terugdringen van de rol van kernwapens geweest, waarach ter echter niet een konkreet pro gramma stond. DEN HAAG. Hans Wiegel heeft het voorzitterschap van de VVD-fraktie in de Tweede Kamer overgedragen aan zijn opvolger, Ed Nijpels. ROTTERDAM. Negen organisaties in Rotterdam die zich bezighouden met de problematiek van veiligheid en vrede zijn dinsdag een aktie gestart die erop is gericht Rotterdam tot kernwapenvrije stad te laten ver klaren en het gemeentebestuur een vredes- en veiligheidsbeleid te laten voeren. DEN HAAG. Het Rijk heeft tussen 1 juli 1980 en eind 1981 voor de bouw van 55 nieuwe zeeschepen investe ringspremie toegekend. Met de bouw van deze schepen waren investerin gen van in totaal bijna 2,3 miljard gulden gemoeid. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft een 76-jarige Belgische „Barones" aangehouden na een bero ving van een diamantair op de Dam in de hoofdstad. AMSTERDAM. Tussen 20 en 25 procent van de ongeveer vijf miljoen dragers van een kunstgebit in Neder land is weinig of niet tevreden over de door bemiddeling van hun tand arts verzorgde gebitsprothese. Dit heeft de studiegroep „Wettelijke Er kenning Tandprothetici" vast gesteld. DEN HAAG. Bijna de helft van de bedrijfstak-CAO's in Nederland kent bepalingen over stakingen en andere akties die kunnen voortvloeien uit arbeidskonflikten. DEN HAAG. Staatssekretaris Lan- gedijk (volkshuisvesting en ruimte lijke ordening) heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting geïnstalleerd die zich gaat bezighou den met advisering, begeleiding en evaluering van experimenten in de volkshuisvesting. SNEEK. De in het „Sterfhuis" zit tende OGEM-dochter Landindustrie (installaties voor biologische zuive ring van riool- en afvalwater) heeft dinsdag surseance van betaling aan gevraagd. Volgens de direktie zal op zeer korte termijn een faillissement volgen. APELDOORN., i.De-uitworp van schadelijke stoffen bij de verbran ding van steenkool kan aanzienlijk worden teruggebracht, als deze j brandstof wordt gestookt in een zo-/ genaamde wervelbedketel. ARNHEM. De Nederlandse Vererf ging voor Herpetologie en Terra/- umkunde Lacerta heeft staatsseké taris De Boer van crm dringend/ vraagd de laatste woongebieden /an de Geelbuikvuuipad en de Vi/ed- meesterpad in Zuid-Limburg m4 on- middellijke ingang aan te wijzh als beschermd natuurmonument. DEN HAAG. De vier grote fakties in de Tweede Kamer stemme/in met het regeringsvoorstel om tevoorko- men dat bij echtscheidygen de kosten van het levensondepoud van de niet-werkende partner worden verhaald op de gemeenscWP via een beroep op de bijstandswe DEN HAAG. Staatssecretaris Van der Doef (van verkeer) hpft de Twee de Kamer meegedeeld, M het al dan niet voortbestaan van f Rotterdam se luchthaven Zestierfoven op een meervoudige wijze ;?1 worden ge toetst. ROTTERDAi. In de twee Rotter damse Metrosttions „Stadhuis" en „Leuvehaven'[blijft de muziek uit de luidspreker zwellen ondanks een groot aantal igezonden brieven in de gemeentel/ke „Stadskrant" die tegen de achprgrondmuziek pleit ten. DEN HAAd De regering staat po sitief tegenopr een eventueel vol gend munitieransport via de Eems- haven. Staatsekretaris Stemerdink (van defensi/ heeft dit aan de Twee de Kamer rèegedeeld in antwoord op vragen vni VVD-fraktievoor zit- ter Wiegel. I NlJMEGljtf. De politie van Nijme gen wil eenjaste politiefunktionaris belasten m<f het leggen en onderhou den van kptakten met krakers en hun raadsleden. DEN HJAG. Minister De Ruiter (van justjje) meent, dat het open baar minïterie in Amsterdam fou tief heeftjjehandeld in de zaak van de gestold „PMC-papers" de vorig jaar op 2 mei ontvreemde beschei den van het provinciaal militair kommano in Amsterdam. APElIoORN. Bij de Philips vestigiijf van Data Systems in Apel doorn ipeten in de loop van dit jaar tweehdderd van de 1060 beidspiatsen verdwijnen. Dat heeft Philipj meegedeeld aande vakbon den. DE/ HAAG. De werkgroep Iran vindpat de Nederlandse regering de betrfkingen tussen Nederland en het «jctoriale Iraanse regime onmid- delljke ingang moet verbreken. U/RECHT. De sektie ziekenhuizen I de Nationale Ziekenhuisraad he® in Utrecht op een besloten bij- tomst een bestuursvoorstel aan- vard om akkoord te gaan met een vesnelde inkrimping van het aantal ienhuisbedden, als aan een aantal ^rwaarden is voldaan. ÏTRECHT. Naar schatting ruim Le miljoen volwassen Nederlan ds kampen met reumatische klach- «n. Ongeveer 265.000 van hen heb- fen gespecialiseerde reumatologi- j±e hulp nodig. Om die hulp te gar anderen is het nodig dat het aantal reumatologen in Nederland verdub beld wordt tot 140. f DEN HAAG. Voortaan kunnen ook 'veroordeelden met een lopend vonnis in aanmerking komen voor vrijwilli ge dienstverlening in plaats van ge vangenisstraf. DEN HAAG. De Centrale van Mid delbare en Hogere Ambtenaren (CMHA) wil per 1 juli 0,5 tot een pro cent van het trendvoorschot inleve ren om de leeftijd waarop ambtena ren vervroegd kunnen uittreden om laag te brengen van 62 naar 60 jaar. 55 ZIERIKZEE, 20-4. Filmkring Zie- jook presenteert vrijdagavond 23 april in de foyer van de Concertzaal te Zierikzee de film: „Le dernier me tro" van Francois Truffaut. Het verhaal speelt zich af in Parijs tijdens de bezettingsjaren. Centraal staat het uitgaansleven, het theater, waar dagelijks „La disparue" wordt gerepeteerd. Lucas Steiner (Bennet) is de regisséuren zijn vrouw Marion wordt gespeed door Catherine De- neuve. Ma/i«n heeft de moeilijke taak om erïtet theater gezelschap en Nazi's te \iïend te houden, hetgeen weieens wat tot botsingen. Acteur Bernard (jtmger (Gerard Dépardieu) wordt aa/getrokken als hoofdrolspe ler. Hij bakt verliefd op de mooie Marionftaar verlaat uiteindelijk het toneel fo het verzet te gaan. DEN HAAG, 21-4. Op Koninginne dag (30 april) wordt er geen post be zorgd en zijn de postkantoren geslo ten. Op 5 mei vindt ook geen normale postbestelling plaats, alleen voor het bedrijfsleven voert de PTT een, zij het minimale, postverzorging uit. Dat betekent dat alleen de grote postkantoren dan open zijn en de postbestelling beperkt zal tijn tot ex pressestukken en andere spoedeisen de zendingen. Stukken voor postbus houders worden in de postbussen ge legd en kunnen worden afgehaald. Bij de telefoondienst en de Postgiro/Rijkspostspaarbank is er, aldus de PTT, op bevrijdingsdag een minimale personeelsbezetting voor vitale en niet uit te stellen aktivitei- ten, zoals storingsdienst enz. DEN HAAG, 21-4. De levensmidde lenwinkels zijn in ons land dit jaar normaal op 5 mei geopend vanwege de in 1959 gemaakte afspraak om ter gelegenheid van de bevrijdingsher denking eenmaal in de vijf jaar op bevrijdingsdag de winkels te sluiten. Het centraal Bureau Levensmidde lenhandel ziet geen aanleiding van die afspraak af te wijken. De eerstvolgende keer dat de le vensmiddelenhandel op 5 mei wel zijn deuren gesloten houdt is in 1985. In de winkelsluitingswet is bepaald dat de winkels op Koninginnedag wel dicht zijn. LEIDEN, 21-4. De overheid neemt te eenzijdige maatregelen om te ko men tot energiebesparing in het huis houden. Er wordt te veel nadruk ge legd op het technisch aspekt van de energiebesparing. Er wordt daaren tegen te weinig gedaan om het ge drag van de mensen zodanig te beïn vloeden, dat zij tot besparingen op het energieverbruik komen. Bespa ringen tot achttien procent kunnen worden bereikt, als de konsument snel en regelmatig over het verbruik wordt ingelicht. DEN HAAG. De Tweede Kamer zal volgende week dinsdag een debat houden over de brief van premier Van Agt, waarin hij de Kamer op de hoogte stelde van de belangrijkste besluiten van het kabinet over de voorjaarsnota. WINTERSWIJK. Van de 125.000 woningen die minister Van Dam dit jaar wil laten bouwen, zullen er hooguit 100.000 worden gerealiseerd. DEN HAAG. De Hervormde ge meenten hebben vorig jaar bijna 42 procent meer dan in 1981 bijgedragen aan de 2 procent-aktie voor ontwik kelingssamenwerking. DEN HAAG. De onderhandelingen over de nieuwe bouw-CAO zijn vol gens de Bouw- en Houtbond FNV geen stap verder gekomen. De bouw werkgevers hebben tot nu toe op de wensen van de bonden negatief of vaag gereageerd, aldus een woord voerder van de bouwbond. DEN HAAG, 21-4. De frakties van D'66, CDA en VVD, samen een meer derheid in de Tweede Kamer, willen dat minister Van Dam (volkshuis vesting en ruimtelijke ordening) een noodsubsidieregeling treft voor wo ningbezitters die te maken krijgen met een grote rentestijging bij de vernieuwing van hun hypotheek. NEW YORK, 21-4. De filmactrice Ingrid Bergman zegt dat zij kanker heeft aanvaard als haar lot en dat zij het „beste zal maken" van wat haar nog aan tijd gegeven is. De 66-jarige mevrouw Bergman, die net klaar is met een film waarin zij wijlen premier Golda Meir van Is raël speelt, vertelt in een interview met het tijdschrift McCalls van mei dat hoewel zij te zwak is om nog op toneel te staan, zij films hoopt te kunnen blijven maken. „De tijd loopt af", zei ze. „Maar el ke dag dat ik deze kanker weersta en doorleef is een overwinning voor me en ik ben er dankbaar voor". Vrijdag 24 april, 20.27 uur, Nederland II: ,,De fabriek". Tot slot heeft Dries een hartig woordje te wisselen met zijn vrouw Mary (links), terwijl haar moeder, mevrouw Van Gorkom beduusd meeluistert. Duur hemd LONDEN, 21-4. Op een vei ling in Londen is dinsdag 1900 gulden betaald voor een crème kleurig hemd dat is gedragen door Rudolf Valentino, de bou doirridder uit de tijd van de stomme film in de jaren twin tig. Het hemd, dat Valentino om sloot in zijn laatste film, ,,De zoon van de sjeik", kwam in het bezit van een toneelspeler die liet weten dat hij bereid was geweest tot 25.000 gulden te gaan. Geveild werden ook het zwarte masker dat Valentino droeg in de film Eagle" en zijn varkensleren schminkkof- fertje met acht flacons. Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 23 APRIL NED. 1: De VARA opent het pro gramma met de Willem Ruis lotto show, waarin echtparen spelen om de grootste prijzenpot. Het politieke spel is te aanschouwen in Haagse bluf. Dan wordt overgeschakeld naar het Haagse Congresgebouw waar een bijeenkomst wordt gehouden van de Europese vakverenigingen, die er zullen spreken over de werkgelegen heid in Europa. Het programma is getiteld Spreken is zilver, werken is goud. Het IKON brengt weer een af levering van Mevrouw Fortuin. Mes- ser im Kopf is de titel van de nacht film die op het scherm gebracht wordt. De film gaat over een bioche micus, die door zijn vrouw verlaten is. Hij komt in een politie razzia te recht, waarbij hij neergeschoten wordt. De politie deelt hem mede dat dit gedaan is, daar hij een agent met een mes bedreigd heeft. De biochemi cus gaat nu op zoek naar de agent die hij bedreigd zou hebben NED. II: De populaire popgroep ABBA opent de uitzending met een muziekspecial. Ralph Inbar en Ed van Kan presenteren vervolgens Ba nana split. Vanavond wordt de slot aflevering van De fabriek vertoond. De arrestatie van Freeken door de politie levert voor Dries geen helder heid op. Wel een foto, want daarop ontdekt hij dat diezelfde Freeken een ontmoeting had met zijn konkurrent Campers. Dries besluit deze Campers eens onc[er handen te nertsen. Jfinny s heeft éèri,'gesptek met Mary jQqn het tweede djef hyflfi dé A merikaanse speelfilm De-^ritignekken, Het onge luk met Tom wordt op de ranch van Ida en Boone aangegrepen om de olieboorders voor eens en voorgoed te lozen. Het wordt een geweldige vechtpartij en de binnenhuis ar chi- tekten belanden in de gevangenis. Beelden van het WCT tennistoernooi te Houston besluit de avond. ZIERIKZEE, 22-4. Stichting Het Theater vertoont komend weekend de komische film „Arthur" met Liza Minelli, Dudley Moore en John Giel- grud. Arthur Bach (Dudley Moore) is een schatrijke jonge Amerikaan, die zich ondanks al het geld dat hij kan beste den, zelden gelukkig voelt. Hij zoekt zijn heil in drank en haalt onder in vloed de gekste streken uit. Hij wordt zoveel mogelijk in het rechte spoor gehouden door de zeer Britse gentleman Hobson, zijn bediende. De vader van Arthur eist dat hij met de dochter van een zeer rijke zakenman trouwt, anders zal hij worden on terfd. Hij stemt toe in het huwelijk, maar vlak voor de verloving ontmoet hij Linda (Liza Minelli), een meisje dat als serveerster werkt om haar to neelstudie te kunnen betalen. Hij heeft nog nooit zo'n persoonlijkheid ontmoet en hij is er van overtuigd dat zij dé vrouw voor hem is. Hij zal moeten kiezen: een toekomst zonder geld of verloven met de dochter van de zakenman. Voor tijd: zie agenda. ned. I: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schooltijd; 18.58 Nieuws; 19.00 De Willem Ruis Lottoshow; 20.35 Haagse bluf; 21.37 Journaal; 21.55 Spreken is zilver; 22.35 Mevr. For tuin; 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven; 23.30 Messer im Kopf. NED. II: 18.15 Kon. Beatrix in Amerika; 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Abba'82; 19.25 Banana split; 20.00 Journaal; 20.27 De fabriek; 21.30 Tros Aktua; 22.05 De ruignekken; 23.20 Tros Sport; 00.15 Nieuws. ZATERDAG 24 APRIL NED. I: Ideeën kunnen weer opge daan worden in het programma Stu dio Vrij. Onder leiding van Hans van Willigenburg spelen weer leerlingen van verschillende scholen tegen el kaar in Klassewerk. Voor de laatste maal van dit seizoen presenteert Ron Brandsteder weer de showbizzquiz. Een keur van artiesten zal deze afle vering luister bij zetten. Rio Lobo is de titel van een Western uit 1970. De ze is gesitueerd in de laatste episode van de Amerikaanse burgeroorlog. Er vindt een opzienbarende treinroof plaats, waarbij de beste vriend van kolonel Cord McNally om het leven komt. Hij zet een achtervolging op de daders in, maar wordt gegijzeld door de soldaten uit het Zuiden. Vrijgeko men geeft hij de moed niet op om zijn klopjacht voort te zetten. De film wordt onderbroken door het jour naal. Rest nog te kijken naar een ver slag van de tenniswedstrijd om de Suntory Cup in Tokio. NED. II: Pogo wordt in De lieverd jes vart'rGrbhl<fè Hill 'goed afgestraft om z'n'öpsëhëppén óver zijn kook kunst. 'Ih de mheht van Quilp is de ti tel van een nieuwe serie naar een boek van Charlens Dickens. Centraal in het verhaal staan een grootvader en zijn kleindochter Nell. De groot vader doet er alles aan om zijn klein dochter een onbezorgde financiële toekomst te verzekeren. Twee en half uur spanning rond het Eurovisie Songfestival. Bill van Dijk zal ons land vertegenwoordigen met het liedje Jij en ik. De Engelse nieuwsle- zeres Jaii Leeming zal het geheel pre senteren. Studio Sport brengt dan nog ijshockey én tafeltennis. NED. I: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Studio Vrij; 16.10 Klassewerk; 18.20 Nieuws voor do ven; 18.25 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De showbizzquiz; 20.30 Rio Lobo; 21.37 Journaal; 21.55 Rio Lobo; 22.30 Tros Sport; 23.35 Nieuws; 23.40 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 In de macht van Quilp; 20.33 Journaal; 21.00 Eurovisie Songfestival; 23.35 Nieuws; 23.40 Nieuws voor doven; 23.45 Studio Sport. 26 Hij wuifde met zijn hand. „Wat doet dat er toe? Nou ja, jij mag het wel weten. Een beursvriend van me is ook lid van die kegelclub. Hij belde me vanmorgen op. Het is goed bedoeld en ik ben er hem dankbaar voor. Nooit bemerkt, dat Flip zo zuipt" „Nou, zuipen....dat is overdreven, papa Hij is nog nooit onbekwam thuis gekomen en na uw boetepredikatie zal het ook wel de laatste keer zijn, neem ik aan. Enne, papa „Ja, kind?" Ze streek de man even over zijn wang. „Ik mag u graag, dat weet a Wat u voor ons gedaan hebt voor ons huwe lijk bedoel ik, zal ik nooit vergeten. Maar Flip is mijn man papa Als u weer wat op hem aan te merken hebt bij voorbeeld over de zaak of wat dan ook doe het dan onder vier ogen, papa Het was vanmorgen voor hem niet leuk, toen u hem zo afblafte, terwijl ik er bij was." Hij dacht even na „Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik kan je wel vertellen, Hannie, dat ik woest was. toen Bruis- ma me op de hoogte bracht van Flips nachtelijke ecapade. Je hebt gelijk: ik ben wat hard van stapel gelopea Goed, het zal niet meer gebeuren, kind. In voorkomende gevallen laat ik hem wel bij mij komen, In mijn kantoor." Ze wipte op haar tenen en drukte een kus op zijn wang. „Je bent lief papa, maar Flip is mijn man. Ik hoop, dat u het kunt begrijpen?" „Natuurlijk, kindlief, ik zal er voort aan rekening mee houden. Verder hier alles goed? „Allicht, papa," antwoordde Hannie, niet geheel naar waarheid. „Ik ben gis teren nog even thuis geweest, heeft mama 't niet verteld?" „Ja, Ze vond het maar zo-zo, omdat Flip er niet bij was. Daar moet je je maar niets van aantrekken, kind, zo is ze nu eenmaal. Flip is altijd haar oog- appel geweest" „O, mama heeft niet gezegd daaro ver, hoor. Ik had zin om er eens uit te gaan. We z(jn vier maanden getrouwd, papa, en ik was nog nooit alleen weg geweest Nu ja, om boodschappen te doea Maar niet op visitie." „Je hebt gelijk, hoor. Wip nog maar eens aan, als je zin hebt Ennein de zaak in de stad ben je ook altijd wel kom." Ze liet haar schoonvader uit en be gon daarna aan haar dagelijkse bezig heden. Tegen elven kwam Flip nog een keer naar boven om koffie te drinken. Hij zag er gemelijk uit „Hou gaat het nu?"vroeg ze belang stellend. „O, een stuk beter. Nooit geweten, dat ik er zo slecht tegen kon." Dan weetje het nu, he?" antwoordde ze liefjes. „Kun je er in het vervolg rekening mee houden." „Dat heeft mijn vader ook al ge zegd!" grauwde hij. Hannie trok een stoel bij en ging naast hem zitten, waarna ze een arm om zijn hals sloeg en een kus op zijn Door HENK VAN HEES WIJK en drukte. „Lieve jongen, watje vader vanmorgen tegen je gezegd heeft, ben ik finaal vergeten, begrijp je? Maar dan ook helemaal. Want jij bent mijn man en al sprong je gisteravond een beetje uit de band, je blijft toch mijn knuL" Hij trok haar heftig naar zich toe. „Houd je nog evenveel van me als toen we trouwden, Hannie?" „Natuurlijk, mijn jongen, als jij maar lief voor mij bent, voel ik me de geluk kigste vrouw van de wereld." Die avond was alles weer als van ouds en Hannie lag nog met een hoge blos op haar wangen in bed, toen Flip zich al lang had omgedraaid en in slaap was gevallen. Nu ja, er zal wel eens vaker een crisis en ons huwelijk ont staan, dacht ze. Des te meer reden hebben we om het af te zoenen en om elkaar opnieuw weer helemaal te vin- dea Hij is mijn schat Ik zal wat meer geduld moeten hebbea Het is mis schien een kwestie van aanpassea Mogelijk mankeert daar wat aan bij ons. In ieders huwelijk zal wel eens wat zijn, waarom dan niet bij ons. Anderhalfjaar waren Flip en Hannie getrouwe, toen er nieuwe huwelijks moeilijkheden ontstondea Perioden van ups en downs hadden elkaar afge wisseld. Telkens opnieuw dreigde hun verbintenis een sleur te wordea waar- het leven gezapig zijn gang ging, doch waarin Hannie zich soms ontzettend verveelde. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5