LEDEN VAN DE FAMILIE SCHIETTEKATTETREFFEN ELKAAR ZATERDAG Puntjes in behandeling binnen raam van „ingekomen stukken" Erisaleen Adria lichtgewicht voor f.4.995.'* Waar worden de thuis wedstrijden gespeeld? Gemeenteraad Zierikzee Internationaal Folkloristisch Danstheater De betere caravan voor minder geld. CARAVANCENTRUM "DE SM0KKELH0EK" Ri kswe93 STREEKNIEUWS Sombere grondaannemers Een varende reünie 4 Advertentie ZIERIKZEE, 19-4. Voorafgaande aan de behandeling van de agendapunten, kwamen - op de jongste vergade ring van de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester - de „ingekomen stuk ken" in behandeling. Over een bepaalde zaak, zo meende de heer Groen (PvdA) zou door de heer Geleijnse een opmerking zijn gemaakt, maar voor de samenstelling van de no tulen werd de band afgeluisterd en bleek de opmerking niet gemaakt. De heer Groen bood zijn exkuses aan, die door de heer Geleijnse werden ge accepteerd. De heer Sprengelmeijer (R.U.) be paalde raad bij „kleine werken voor de gemeente", zulks n.a.v. een brief van het F.N.V.-distriktskantoor en de C.N.V.-distriktsraad over malafi de aannemers. Het gaat om werken die zonder bestek worden uitge voerd, als straataanmaak. Wethou der De Rijke onderlijnde dat er bij de uitvoering opgelet wordt. De minister van binnenlandse za ken stuurde een schrijven over het z.g.n. ambtsgebed, een zaak die niet speelt in de Zierikzeese raad. De heer Sprengelmeijer attendeerde er op dat het ambtsgebed voor het eerst inde stukken worden vernoemd. S.C.Z./„Uit in Zeeland" Alle registers met bijvoeglijke naamwoorden in de kategorie: kleur rijk, wervelend, fantastisch e.d., opentrekken, zou wel iets zeggen, maar misschien toch niet genoeg. Voor kenners zou het voldoende zijn te vermelden, dat het S.C.Z.-seizoen in Zierikzee dinsdagavond werd af gesloten met het optreden van het In ternationaal Folkloristisch Dans theater in de Concertzaal. Een waar dig slot, dat ruim driehonderd men sen naar de Zierikzeese schouwburg trok. Volksdansen is (ook) in de regio een hobby, die sterk in de belangstel ling staat. Ongetwijfeld zullen vele amateur-beoefenaars dinsdagavond likkebaardend de weergaloze profes sionals aan het werk hebben gezien. Nederland mag best een beetje trots zijn op het Internationaal Fol kloristisch Danstheater (IFD), het enige .beroepsgezelschap ter wereld, dat zich toelegt op de dansexpressie van alle verschillende kuituren in Europa. Muziek, dans en kostume ring van zoveel mogelijk Europese deelkulturen worden bewaard door het IFD. Daarbij streeft het naar meer dan alleen conservator zijn: het museale materiaal wordt verwerkt tot fraaie theatermanifestaties, die de belangstelling van een breed pu-, bliek weten te wekken. Het programma werd ingezet met twee vrolijke dansen uit het Joe goslavische landbouwgebied langs de Donau. Heel mooi, vooral de kostuums: een overweldigende kleu- renkombinatie ter onderstreping van charme en elegance der exekutanten. Zangers Marjolijne Rommerts ver zorgde samen met het orkest Prelaz enkele fraaie intermezzo's, zoals een Roemeens lied, enkele jiddische lie deren, zang uit Bulgarije en een prachtig Armeens lied. Bijna ontroerend was een Roe meens muziekstuk met - heel fascine rend - een panfluit-solo. Hoogtepun ten voor de pauze verder: De (Roe meense) dans aan de bron, gebaseerd op de bron als ontmoetingsplaats voor de jong geliefden. Strak en ty perend een dans uit Bretagne, waarin duidelijk Keltische invloe den herkenbaar. Het spel met de hoedjes, was vooral grappig, maar deed qua danskunst ook een flinke duit in het zakje. De Armeense Suite vormde het slotnummer voor de pau ze: een mengeling van lijndansen en paardansen afgewisseld met lyrische meisjeskringen en stoere herdersa- krobatiek. Ook hier gold weer de aandacht, die de authentieke kos tuums verdienden. De Ballade Moresca vulde het gehe le tweede gedeelte van het program ma. Dit omvatte dan ook: de komst van de Moren, de maagdenroof, de strijd van de blanken, de overwin ning op de Moren en tenslotte de be vrijding van de gevangen meisjes. Vele wapen- en overwinningsdansen (Moresca-dansen) zijn op deze histo rie in de 15e en 16e eeuw gedanst. Het IFD deed ze herleven. Achtereenvol gend werd een indruk gegeven van de Baskendans, de Engelse, Roe meense en Hongaarse variaties. Het roven der maagden vormt in vele Moresca-dansen een belangrijk ele ment. Dit bleek aanleiding voor een choreografische vrijheid: het IFD wisselde de Moresca-dans af met en kele lyrische meisjesdansen uit ver schillende delen van Europa. Hoogte punt daarin vormde een dans uit de Schotse Hooglanden. Ten behoeve van het publiek had hier en daar mis schien wat duidelijker onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de Moren en blanken. De situaties volg den elkaar zeer snel op en het was zaak daarop alert te reageren om de draad van het geheel vast te houden. Al met al een avond van allure, die ook opmerkelijk veel mannelijk schoon te aanschouwen bracht, maar dat terzijde, want daar ging het uiteraard niet in de eerste plaats om (het vrouwenlijk schoon was overi gens ook vertegenwoordigd). De overwinningsdans in de Hon gaarse Moresca werd een waar spek takel. Het enthousiaste publiek dwong dit gedeelte nog eens als toe gift af. Het slotapplaus was krachtig- en langdurig. A. P. goed beleid heeft gevoerd. De heer Geleijnse vond het gelukkig dat - na moeizaam overleg - binnen een korte periode een opening is gevonden tot een oplossing voor de onderwerpelij- ke zaak. De komfortabele 305 SL. Overdag plaats voor 6, 's nachts voor 4 personen. Vier grote ramen, luxe keukenblok mei 2-bekken gasvuur en watervoorziening. Veel kast- en bergruimte. Kleine auto? Dan deze zeer stabiele lichtgewicht met z'n prima wegligging. Kom hem - en de andere Adria-modellen - nu bij ons zien! •incl. BTW en altevermgskoslen. zonderlijke schema's opgesteld en gs stellen de staten voor die adviezen over te nemen. De vergadering van provinciale statn is openbaar. Iedereen is wel kom. Over de toegankelijkheid van het postkantoor te Zierikzee voor rolstoelgebruikers, schreef de P.T.T. distrikt Middelburg een brief. Een hefplateau zou nodig zijn en dat gaat een ton vergen en zo'n bedrag vihdt de P.T.T. wel bezwaarlijk. De voorzitter wees op de aange paste entreemogelijkheid bij stem bureau I bij de jongste verkiezingen, waarvan slechts door één rolstoelge bruiker gebruik is gemaakt. Er komt een hulppostkantoortje aan het Haringvlieplein en het zou daar wel op zijn plaats zijn, als met een goede entreemogelijkheid voor invaliden wordt rekening gehouden. Een bezwaarschrift was ingeko men van ing. H. Verheij te Zierikzee tegen het ontwerp bestemmingsplan Platteweg. Drs Sayers (PvdA) vond de afstand tussen Juliana weg en het industrieterrein te kort in het onder havige geval. Een agrarisch stukje naar het zuiden zou gunstig zijn. de voorzitter zei dat hieraan al is ge dacht, in die zin dat voorzien wordt in beplanting. De betrokkene zal over deze zaak nog worden gehoord. „Sportpark" Ter zake van het bestemmingsplan „Sportpark" bleek uit een schrijven, dat G.S. alle bezwaren tegen het plan ongegrond hebben verklaard. Drs. Sayers wilde graag een copy van de motivatie, hetgeen werd toegezegd. G.S. keurden goed de toetreding van de gemeente Sint Philipsland tot de „Intergemeentelijke ambtelijke ad viesdienst welzijnszaken Schouwen- Duiveland". Drs. Sayers vroeg naar de noodzaak van een „inkoopbedrag". Dat bleek - volgens de toelichting van de voorzitter - niet nodig, daar alleen advertentiekosten zijn gemaakt, waaraan de toetreden de gemeente al meebetaalde. W.S.V. „Zierikzee" Een brief van de W.S.V. „Zierik zee" gold de gevolgen van het ontbre ken van een nieuwe huurovereen komst per 1 april vóór (ëèh' deel van de jachthaven. De heer Van Veltho- ven vond dat het kollege terzake een Vergadering Prov. Staten Als de staten er mee instemmen krijgt de Stichting provinciale WV voor 1982 een extra subsidie van maximaal 59.000,—. Het geld is be doeld voor personeelsuitbreiding en verbetering van de huisvesting. Als algemene subsidieregel wordt aange houden 90 procent van de uitgaven van de provinciale VVV, voor zover die niet worden gedekt uit op brengsten van goederen en diensten. Openluchtrekreatie en toerisme Gs willen een provinciaal plan voor openluchtrekreatie en toerisme maken en het voorbereidende werk daarvoor uitbesteden aan de Gront- mij. De voorbereidingskosten zijn bijna 500.000,—, maar aangenomen wordt, dat van de ministeries van kuituur, rekreatie en maatschappe lijk werk en van ekonomische zaken 75 procent subsidie wordt gekregen. Voor de provincie resteert dan een bedrag van 115.000,—. De staten wordt voorgesteld dit krediet te ge ven. 1 Struktuurschema's Het rijk heeft struktuurschema's gemaakt over natuur- en landschaps behoud, openluchtrekreatie, landin richting en zeehavens. Op de eerste drie werd inspraak gegeven. Inmid dels heeft de provinciale planologi sche kommissie adviezen over de af- Einde van de roddel OMEGNA, ITALIË, 22-4. De i 19-jarige, als magazijnbedien- de werkzame, markies Fulvio Cerutti en de 85-jarige wel- i gestelde huisjesmelkster Pi a Curioni in het stadje Omegna bij het Lago Maggiore in het i noorden van Italië hebben i besloten een einde te maken aan de plaatselijke roddel over hun vriendschap. Volgens een i aankondiging tegen de muur van het stadhuis treden ze bin- i nenkort in de echt. De aanstaande bruid vertel- de dat ze ging trouwen omdat i ze zich eenzaam voelde. De jon ge markies onthield zich van kommentaar. Vergadering s.v. Kwiek BRUINISSE, 22-4. Uiteraard kwam de voorzitster van de sv „Kwiek", me vrouw E. Munter, in haar openingswoord van de jaarvergadering in het Durps'uus terug op de geweldige prestatie van het eerste volleybalteam van de dames, dat afgelopen zaterdag kampioen werd in de 2e klas en daardoor promoveerde naar de eerste klas. Naar aanleiding hiervan (de gymzaal aan de Dreef is afgekeurd door de Nevóbo) pleitte ze ervoor dat er in Bruinisse zelf een sporthal gerealiseerd zou kunnen worden. Flitsen uit het buitenland JERUZALEM. Israël zal zich zon dag, zoals afgesproken, geheel terug trekken uit de Sinai en die aan Egyp te teruggeven. Dat heeft het Israëli sche kabinet woensdag in een buiten gewone zitting in Jeruzalem beslo ten. BUENOS AIRES. In een opslag plaats van munitie van het Argen tijnse leger in een buitenwijk van Buenos Aires heeft zich dinsdag een ontploffing voorgedaan. Voorzover nu te overzien zijn er twaalf doden. WASHINGTON. President Reagan heeft dinsdag twee konferenties met president Brezjnjev van de Sowjet- Unie voorgesteld: een volwaardige ontmoeting aan de top en een afzon derlijke ontmoeting om te praten over wapenbeheersing. LONDEN. I^aniërs die ter dood zijn veroordeeld, moeten voor hun te rechtstelling bloed afstaan. Dit staat 1 in een dokument dat tegenstanders van het huidige bewind in Londen ter beschikking van de pers hebben gesteld. JERUZALEM. Een Israëlische funktionaris heeft gezegd dat Israël mogelijk de ontruiming van het laaste deel van de Sinaï op 25 april zal uitstellen als Egypte niet instemt met een schriftelijke herbevestiging van de bepalingen inzake Palestijnse autonomie in de akkooorden van Camp David. BEIROET. Bij het bombarderen van voorsteden zuidelijk van Beiroet is het woensdag boven de Beeka- vallei gekomen tot een luchtgevecht tussen Israëlische Phantoms en Syri sche Mig's, die hun Palestijnse bond genoten te hulp schoten. JERUZALEM. Onmiddellijk nadat het Israëlische kabinet woensdag besloot zich aan de afgesproken ter mijn te houden voor de ontruiming van de Sinaï-woestijn, aanstaande zondag, begonnen ongeveer 20.000 Is raëlische mannelijke en vrouwelijke militairen met de evacuering van be woners uit de nederzetting Yamit. NEW YORK. De Verenigde Staten hebben hun veto uitgesproken over een VN-resolutie, waarin Israël werd veroordeeld voor de schietpartij rond en in de Omar-moskee op de Tempelberg, op Tweede Paasdag. BEIROET. De militaire raad van de Palestijnse bevrijdingsorganisa tie PLO, onder voorzitterschap van Yasser Arafat, is woensdagmiddag achter gesloten deuren bijeen geko men in verband met het Israëlische bombardement op Zuid-Libanon. Ook de afdeling gym treedt steeds meer naar buiten, dankzij de nieuwe trainers. Op zaterdag 8 mei worden onderlinge wedstrijden gehouden door de afd. gym, dan kunnen de ou ders de turnprestaties van hun kin deren bewonderen. De afdeling vol leybal organiseert weer een éigen volleybaltoernooi in sporthal Onder dak in Zierikzee en wel op zaterdag 15 mei. Verder nemen beide afdelin- MANAMA (BAHREIN). Saoedi- Arabië en India hebben aan het eind van het vierdaagse bezoek van pre mier Indira Gandhi aan Riad de na druk gelegd op hun verantwoorde lijkheid voor de veiligheid en stabili teit in het gebied van de Perzische Golf. BRUSSEL. De Belgische minister van buitenalandse zaken Tindemans heeft aangedrongen op onmiddellij ke terugtrekking van de Vietnamese troepen uit Cambodja in de loop van een onderhoud dat hij in Brussel had met de Vietnamese minister van bui tenlandse zaken Nguyen Co Thach. BELFAST. In vier steden in Noord- Ierland zijn ongeveer op hetzelfde moment vier in auto's verstopte bommen ontploft. De politie heeft gemeld dat er verscheidene gewon den zijn. BEIROET. Libanon dient bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een klacht tegen Israël naar aanleiding van het Israëlische bom bardement op steden in Libanon. WARSCHAU, lp de onder strikte censuur staande Poolse kranten is een dikussie ontstaan over de toe komst van het geschorste onafhanke lijk vakverbond Solidariteit. ROME. Een beledigende opmer king van een Christen- Democratische minister dreigt een einde te maken aan het Italiaanse ko- alitiekabinet, dat sinds 10 maanden aan de macht is. MADRID. De burgemeester en vier wethouders van een Baskische stad die koning Juan Carlos van Spanje in hun rechtsgebied tot ongewenst per soon hadden verklaard, zijn tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens belediging van het staatshoofd. STRAATSBURG. Het Europese parlement heeft in Straatsburg de Europese kommissie, het dagelijks bestuur van de EG, voor de eerste maal in zijn geschiedenis, kwijting geweigerd voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar. STRAATSBURG. Mr. C. van Veen, voorzitter van het Verbond van Ne- derklandse Ondernemingen (VNO), heeft in Straatsburg zijn teleurstel ling laten blijken over het uitblijven van een integratie van het ekono- misch beleid in Europees verband. gen op Koninginnedag deel aan de sportaktiviteiten, georganiseerd door de sportadvieskommissie en de Stichting Festiviteiten. Verslagen De notulen, voorgelezen door T. Hanzen, werden zonder op- of aan merkingen goedgekeurd, evenals de jaarverslagen. Uit de financiële ver slagen bleek dat beide afd. goed heb ben gedraaid. De kaskontrolekom- missie, bestaande uit Elly de Waal en Jaap Littooy bevestigden dit. Nieu we leden hierin werden Wilma Smit en Jan de Korte. Door de vergadering werd aange nomen dat de kontributies van de afd. gym gelijk worden getrokken. E. Munter had te kennen gegeven te willen aftreden als voorzitster. De door het bestuur voorgedragen K. v. d. Berge werd met algemene stem men gekozen tot nieuwe voorzitter, E. Munter blijft wel bestuurslid. Bij de rondvraag kwamen verschil lende zaken aan de orde. Een bran dende vraag (gemeentebestuurwas, wat gebeurt er met de thuiswedstrij- den van het eerste damesteam nu de gymzaal is afgekeurd? Het bleek dat er naar verschillende verenigingen in de buurt een brief is verstuurd met het verzoek om (als noodoplossing) voor de volleybal een veld te huren in een sporthal. Klubblad Het klubblad „de Kwiekkroniek", kon nog niet worden gemaakt we- gens gebrek aan geld en mankracht. Een vraag voor iedereen was waar de spanners bleven; ze verdwijnen spoorloos. De trainster van de gym, mevrouw S. de Waal, vroeg waar de parterreburg blijft; dit hangt echter af van G.S. E. Munter en de train(st)ers kregen een bloemetje voor het vele werk dat ze hebben verzet. Na enkele spelletjes bingo sloot mevrouw Munter de vergadering. BRUSSEL. DE Europese Gemeen schap had eind maart 10,5 miljoen werklozen. Dit betekent dat 9,5 pro cent van de beroepsbevolking zonder werk zit. Het gaat om negen landen, daar de werkloosheidscijfers in Grie kenland nog niet zijn opgenomen. VATICAANSTAD. De primaat van de Poolse roomskatholieke kerk, aartsbisschop Jozef Glemp, zal vol gende week een bezoek brengen aan het Vaticaan voor overleg met paus Johannes Paulus de Tweede. KAAPSTAD. In Zuid-Afrika is het verbod opgeheven op een Zuidafri- kaanse roman over een liefdesrelatie tussen een blanke vrouw en een man van gemengd bloed, een verhouding die volgens de Zuidafrikaanse ras senwetten verboden is. Het boek is acht jaar verboden geweest. AMSTERDAM. Als gevolg van de bezuinigingen op subsidies zal er in het seizoen 1982/83 bij theater voorstellingen een verschuiving plaatsvinden van grote naar kleine schouwburgzalen. Het aantal voor stellingen in grote zalen van schouw burgen in de provincies daalt, terwijl er een groei is in het aantal voorstel lingen in kleine zalen. DEN HAAG. Vijftien scholieren hebben een reis naar de Verenigde Staten van Amerika gewonnen. Staatssekretaris Deetman van on derwijs en wetenschappen heeft die prijzen woensdag op het departe ment uitgereikt. AMSTERDAM. De Amrobank gaat deze maand in Tokio een nieuwe ver tegenwoordiging openen, die zich gaat bezig houden met emissies en ef- fektentransakties. De bank had al een kantoor in de Japanse hoofdstad. NIEUWEGEIN, 21-4. Het gaat zo hard achteruit in de grond-, water- en wegenbouw dat slechts voor tien pro cent van de CAO-werknemers (onge veer 1100 man) vaststaat dat zij over een jaar hun baan nog hebben. Dit alarmerende nieuws heeft de Vereni ging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW) uit Nieuwe- gein woensdag verspreid. De VAGWW heeft een enquête on der haar 535 leden gehouden (totaal ruim 13.000 werknemers op 1 maart van dit jaar), waaruit deze verwach ting naar voren is gekomen. Aan de enquête hebben 346 bedrijven meege werkt (65 procent), zodat de aanne mersvereniging spreekt van een hoge respons. Reden voor deze sombere korte- termijn-verwachting is het kleine aantal opdrachten dat bij deze aanne mers binnendruppelt. Fietsen in de vakantie AMSTERDAM, 19-4. Van de Neder- landers die in eigen land met vakan tie gaan, maakt 45 procent gebruik van een fiets. Van degenen die met vakantie naar het buitenland gaan, neemt 7 procent de fiets. Dit staat in een persbericht van de Stichting Fiets uit Amsterdam, die een onder zoek heeft laten instellen naar het fietsgebruik. Het onderzoek bracht verder aan het licht dat het meest wordt gefietst door mensen uit het noorden en westen uan Nederland. Vakantiegangers uit het zuiden zijn wat minder fervente fietsers. Geconstateerd kan worden dat één op de vijf Nederlanders tijdens de va kantie van het rijwiel gebruik maakt. De mate van welstand heeft daarop weinig invloed, maar wel staat vast dat door de „zeer wel- gestelden" minder wordt gefietst. Gebieden die bij de fietsers het meest in trek zijn, zijn (in deze vol gorde) de Waddeneilanden, Twente, Salland en de Vechtstreek, de Velu- we en Veluwerand. De meeste vakan tiegangers houden het op maximaal 20 kilometer fietsen per dag en slechts één procent kiest voor meer dan 100 kilometer per dag. Ook noemen de onderzoekers het opmerkelijk dat de belangstelling voor fietsen bij 65-plussers[ duidelijk toeneemt. Van de vakantiegangers vertrekt zes procent fietsend van huis, 32 procent neemt de fiets met de auto mee, drie procent mét de trein en 32 procent huurt een fiets op de va kantie bestemming. ZIERIKZEE, 21-4. Het houden van familie-reünies raakt in onze regio blijkbaar „in", zoals dat heet. Enkele reünies zijn al gehouden „of komen er aan" en zaterdag is in het kader van dergelijke bijeenkomsten, de familie Schiettekatte aan de beurt. De reünie een variant op een thema - zal zich grotendeels varend afspelen en vindt plaats op zaterdag 24 april aan boord van het passagiersschip „Stad Zierikzee" van rederij T. den Breejcn. Varend over „hun aller" Oosterschel- de, zullen de gedachten zich vermenigvuldigen en zal er stellig een brede tijdsmarge zijn met elkaar (hernieuwd) kennis te maken en gezellig te kontak ten. ROTTERDAM. Alhoewel de NU de laatste stoomlocomotief reeds meer dan 25 jaar geleden aan de kant heeft gezet, zullen er 30 april. Koninginnedag, stoomtreinritten worden uitgevoerd over het havenspoortrajekt op de rechter Maasoever te Rotterdam. Dit ongeveer 6 kilometer lange trajekt begint op het emplacement Spaanse polder. Op de foto: locomotief met 1785 pk. trekt 7 rij tuigen. Tegen de naam Schiettekatte is door „outsiders" wel eens Wat vreemd aangekeken, maar zulks is zeer ten onrechte, want uitgerekend deze naam wortelt diep in de historie en is gerelateerd aan het schieten met de katapult", ver voordat buskruit onheil over de wereld bracht. Geschoten werd in de Middeleeu wen met de „katte", een belegerings werktuig. waarmede stenen en bran dende voorwerpen in belegerde vestingen werden geworpen, uite raard ook niet het summum van ge zelligheid, maar wel goed voor de naamsverklaring, nu de „Schiette- katten" samen drommen om hun fa miliefeest - want dat wordt het - te houden. Naar „Neeltje Jans" De verzamelde familie - er worden ongeveer 100 personen verwacht - scheept zich zaterdagmiddag in aan het Luitje, waarna wordt gevaren naar het werkeiland „Neeltje Jans". Hier wordt het Delta informatiecentrum bezocht. Bij de „Neeltje Jans" staat een autobus ge reed, die het gezelschap bij toerbeurt rondrijdt over Schouwen-Duiveland. Later in de middag wordt de terug reis aanvaard, afgemeerd en nog wat nagepraat aan boord, voordat het de- barkement plaats vindt. Iedereen opgewonden dan natuur lijk en een beetje in tranen (kan ook), want weerzien is heerlijk en scheiden doet lijden, maar familiereünisten moeten bestand zijn ten zulke afwis selende emoties. In het kader van de voorbereidin gen tot de reünie heeft één der fami lieleden speurwerk verricht in de historie. Grondlijnen van het geslacht Schiettekatte, op basis van dit genealogisch onderzoek, publice ren wij in het vrijdagnummer, want ook voor „buitenstaanders" kan het interessant zijn, hoe een familie in el kaar steekt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4