Grote onzekerheid over voortbestaan podiumkunst op Schouwen-Duiveland Ontslag dreigt voor kantonniers en technici van waterschappen Tien jaar Stichting Peuterspeelzaal Vergadering I.C.R.P. STREEKNIEUWS NEWMAN, WAAR BEN JE? Naam voor peuterspeelzaal Heilsleger: „Kwibus" iligheid Bruinisse Brandstichting in de Peel Om verkeers- Programma Koninginnedag in Kerkwerve is rond ve Vliegtuig in zee gestort Dode en zes gewonden ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 22 april 1982 Nr. 23102 3 NIEUWERKERK, 21-4. Komt Schouwen-Duiveland in de toekomst zonder professionele kulturele evenemen ten te zitten? Wat zijn de konsekwenties van de op han den zijnde liquidatie van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland? Drs. J. C, Erbrink, lid van de regionale S.C.Z.- werkgroep, liet weten dat de gevolgen voor deze regio nog „volslagen onduidelijk" zijn. Meer daarover zal be kend worden na donderdag 29 april als een vergadering van genoemde Stichting over die te verwachten liquida tie zal heben plaatsgevonden. Drs. Erbrink zei dit woensdag avond in het gemeentehuis te Nieu- werkerk tijdens een openbare verga dering van de I.C.R.P. (Intergemeen telijke Coördinerende Plannings- groep Schouwen-Duiveland/Sint- Philipsland). SCHOUWEN-DUIVELAND Nieuwe parkeerschijf Met ingang van 1 januari 1982 is de nieuwe parkeerschijf ingevoerd. De rijkspolitie maakt bekend, dat er een overgangsregeling gehanteerd wordt van 1 januari tot 1 juni, maar daarna is het nieuwe model schijf verplicht bij parkeren in de blauwe zone. De nieuwe parkeerschijf is een stuk kleiner dan de oude (nu 10 x 12 cm) en is Europees van snit. In alle landen van Europa wordt dezelfde schijf verplicht gesteld. De schijven zijn verkrijgbaar in de boekhandels, maar ook diverse andere detailisten verkopen hem. Dus: per 1 juni a.s., nieuwe schijf verplicht! ZIERIKZEE Vereniging „Stad en Lande" De Vereniging „Stad en Lande van Schouwen-Duiveland" houdt op don derdag 29 april de jaarvergadering in „Mondragon". Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuursverkiezing is noodzakelijk wegens aftreden van de heren ir. J. L. van Sloten en L. J. Zondag, die bei den herkiesbaar zijn. Ter voorzie ning' in dè vakature mr. A. Gast stelt het bestuur als kandidaat mevrouw S. H. Eggink-du Burk. Kommissie Jeugd- en Jongerenwerk Op woensdag 28 april vergadert de Kommissie voor Jeugd en Jongeren werk in de grote kommissievergade ring van het stadhuis. Aan de orde komt de financiële situatie van de Stichting Jongerensociëteit Brogum. Vrouwen in de V.V.D. Woensdag 28 april is er een bijeen komst van de „Vrouwen in de V.V.D." in restaurant Mondragon. Tijdens deze bijeenkomst zal me vrouw F. van der Meulen, lerares in formatica aan de MEAO te Middel burg, een lezing houden over: „Vrouw en de chip". Deze avond is voor iedereen toegankelijk. Voor tijd: zie agenda. Bazar ,,'t Kofschip" De lagere school ,,'t Kofschip" or ganiseert voor vrijdag 23 april een bazar in de school ten bate van de viering van het 10-jarig bestaan in oktober dit jaar. Voor tijd: zie agen da. Aktie „Rust Roest" Op zaterdag 24 april a.s. wordt er in Zierikzee door de showband „Rust Roest" een aktie georganiseerd met de verkoop van Zeeuwse Bolusseri; dit ten bate van de verenigingskas. De bolussen worden door vakmen sen op vrijdagavond en -nacht gebak ken, dus zijn kersvers. Vanaf 9.30 uur komen de mensen van de showband aan de deur, om de bolussen aan te bieden. Schoolkrant Kleuterschool „Rehoboth" ver wacht het volgende schooljaar onge veer 22 kleuters. Dit jaar zitten 27 kleuters op deze school: 14 jongens en 13 meisjes. Dit staat in de onlangs verschenen Hij liet weten, dat op het moment eigenlijk nog niemand weet wat nu precies gered kan worden en of het mogelijk is dat men op Schouwen- Duiveland op eigen houtje de profes sionele podiumkunsten gaat verzor gen. Vragen als in hoeverre de ge meenten in de regio bereid zijn daar aan mee te werken, zullen in de na bije toekomst van belang worden, volgens de heer Erbrink. Toelichting I.C.R.P.-voorzitter, burgemeester W. den Boer ging naar aanleiding van de woorden van de heer Erbrink nog eens uitgebreid in op hetgeen vooraf ging aan de uiteindelijke beslissing tot liquidatie van de S.C.Z. Hij wees erop, dat de gemeenten op Schou wen-Duiveland in eerste instantie al le positief stonden tegenover een voorstel van de provincie tot subsi diëring van de S.C.Z. In de overige delen van Zeeland bleken vele ge meenten minder enthousiast tegen over het voorstel te staan en het ge volg van het feit, dat vele gemeenten afhaakten, was dat het financiële draagvlak voor de overblijvende ge meenten te zwaar werd. Inmiddels hebben vier grote ge meenten in Zeeland wel plannen ont wikkeld tot instandhouding van een - zij het - ingekrompen dienst, die een deel van het werk van de S.C.Z. zou kunnen uitvoeren. De voorzitter liet er geen twijfel over bestaan, dat bij de gemeenten op Schouwen-Duiveland veel waar dering bestaat voor hetgeen de regio nale werkgroep aan werk verzet voor de podiumkunsten. De heer Erbrink deelde mede, dat de werkgroep graag haar werk zou voortzetten, maar dat een geheèl an-J n Advertentie. Topmerken met klinkende namen. Elk seizoen wéér. Zomaar voor het uitkiezen. Natuurlijk bij. "•Holtympde Ook voor hoeden en shawls Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110 - 2816 kleuterkrant. „Rehoboth" zal in de toekomst, samen met kleuterschool Maltarakkers, integreren met de J. L. de Jongeschool. Verder staan in deze krant volop puzzeltjes en tekeningen voor de kleuters en wat informatie voor de ouders. Het schooljaar loopt tot 5 ju li. Vrachtverkeer gekoritroleerd Woensdagochtend vroeg, tussen half zes en half negen, heeft de rijks- verkeersinspektie samen met het po litiekorps Schouwen-Duiveland alle zware vrachtverkeer aangehouden op Rijksweg 18 bij Het Zijpe. Met 15 man werd een uitgebreide kontrole verricht, waarbij 8 processen verbaal werden uitgedeeld wegens overtre ding van de rijtijdenwet en het ver gunningsstelsel en zeven wegens overtreding van de wegensverkeers wet. ZIERIKZEE, 21-4. De peuterspeel zaal van het Leger des Heils in de Poststraat heeft een eigen heel apar te naam gekregen: „Kwibus". Dit valt te lezen in het zojuist ver schenen schoolkrantje, waarop de omslag de beeltenis van Kwibus prijkt, een vrolijke harlekijn die uit een kubus te voorschijn komt. De inhoud van de eerste Kwibus krant biedt de ouders van de peuters een keur van praktische artikelen die de opvoeding van de peuters ten- goede komen. Naast een uiteenzetting over de werkwijze in de peuterspeelzaal, de doelstelling van het werk en de wijze waarop de peuterspeelzaalleidsters hun professionaliteit op peil trachten te houden, treft men artikelen aan als een boekbespreking, en een informatie-overzicht. Het krantje bidt de ouders ook materiaal om thuis met hun peuters uit te voeren zoals een verhaal, vingerversjes, een peuterlied, een kleurplaat en een knutselsuggestie. dere situatie zou ontstaan als ook het afsluiten van de kontrakten en de fi nanciële afwikkeling tot haar taak zou gaan behoren. Geen vrijwilligers „Daar krijg je geen vrijwilligers voor", was de mening van de heer Er brink. Hij liet desgevraagd weten dat de kontrakten voor het komend seizoen reeds bij de theaterbureaus liggen, echter onder voorwaarde dat nog niet getekend mag worden, yeel is zoals gezegd afhankelijk van de vergadering van donderdag 29 april, tijdens welke bekeken zal worden welk deel van het programma voor het seizoen 1982/1983 nog uitgevoerd zal kunnen worden. voorzitter van het Bruse korps, de heer J. Kraaienbrink. De wedstrijden beginnen om 9 uur en eindigen om 16.00 uur. Tijdens een koffietafel in het Dorpshuis, worden de uitslagen van de wedstrijden be kend gemaakt. Aanrijding Woensdag stak N. C. F. (55) uit Bru de Staphorsterkruising over per fiets. Daarbij verleende hij voorrang aan het passerend auto-verkeer, maar wellicht doordat het uitzicht wat belemmerd werd, zag hij het voertuig bestuurd door A. de V. uit Veere te laat. Deze kon de man niet meer ontwijken. Bij de aanrijding werd F. ernstig gewond en aanvan kelijk overgebracht naar het Zweed se Rode Kruis ziekenhuis in Zierik zee, en later naar Bergzicht te Goes. Kamperen bij schoolplein Illegaal kamperen op een grasveld 'bij het Stenenpad zorgde woensdag voor wat opschudding. Nieuwsgierige schoolkinderen wekte agressie op bij de bewoners,' man, vrouw en twee kinderen. Lera ren moesten tussen beiden komen om erger te voorkomen. Voortijdig wer den de leerlingen de school binnenge loodst. Voordat de politie arriveerde beschadigde de kampeerder nog een aantal fietsen. HAAMSTEDE Reebook aangereden Maandagavond laat is bij camping ,,'t Torentje" een reebok aangereden door G. v. d. S. uit Burgh. De auto werd beschadigd, het dier moest de aanrijding met de dood bekopen. RENESSE Braderie rommelmarkt Zaterdag 29 mei organiseert de Stichting Interieur Dorpshuis Renes- se een grote braderie annex rommel markt op het Dorpsplein van Renes- se. Hiervoor worden vrijdagavond 7 mei huis aan huis spullen opgehaald. Mensen die iets hebben dat ze reeds voor de tijd kwijt moeten kunnen zich wenden tot de heer C. Dorreman (01116) 2055. Oranjebal Op 30 april organiseert de Stich ting Interieur Dorpshuis Renesse een groot oranjebal in het dorpshuis van Renesse. De muziek wordt belange loos verzorgd door het kwartet Piet de Keizer. De entree is bestemd voor het interieur van het te vernieuwen dorpshuis, evenals de opbrengst van het Rad van Avontuur, dat op de avond gedraaid zal worden. Straatvoetbal op sportveld Zaterdagmiddag zal op het sport terrein te Renesse straatvoetbal wor- den gespeeld. Dat betekent dat elL tallen uit verschillende wijken van Renesse, Noordwelle en Serooskerke tegen elkaar zullen uitkomen. Er is ook een meisjesteam gevormd. De or ganisatie van het gebeuren is in han den van de jeugdkommissie van de S.V. Renesse. Het is overigens niet alleen bedoeld voor de leden van de ze vereniging. Alle jeugd tot 14 jaar kan deelnemen. Dit voetbalfeest was eerst gepland voor de paasvakantie, maar moest ten gevolge van de on gunstige weersomstandigheden wor den afgelast. MIDDENSCHOUWEN Tijdrede S.G.P. Op woensdag 28 april organiseert de S.G.P.-afdeling van Middenschou- wen een bijeenkomst, waarop ds. D. J. Budding, hervormd predikant te Scherpenisse, een tijdrede zal hou den. De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van de Chr. Ger. Kerk te Kerkwerve. Iedereen is welkom. Voor tijd: zie agenda. DUIVELAND Kindermiddag Ver. voor Openbaar Onderwijs Zaterdag 24 april zal de Vereniging voor Openbaar Onderwijs haar jaar lijkse kindermiddag organiseren. Dit jaar zullen er twee films ge draaid worden in het Dorpshuis te Oosterland met o.a. Woody Woodpec ker, Pink Panther en Popeye. Alle kinderen van de openbare kleuter- en lagere scholen uit de ge meente Duiveland zijn van harte welkom. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Speciale dovendienst Zondag 25 april wordt in de Ger. Kerk een speciale dovendienst ge houden, met als voorganger de heer J. Verheul uit Spijkenisse. De dienst is „geschikt" voor zowel doven, slechthorenden als niet-gehoorge- stoorden. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Regionale brandweerwedtrijden Op zaterdag 1 mei worden te Brui- nisse regionale brandweerwedstrij den gehouden, als een hommage aan de scheidende kommandant van het Bruse korps, de heer C. Deurloo en een introduktie van zijn opvolger de heer M. Jumelet. Medewerkende korpsen zijn van: Bruinisse, Middenschouwen (I), Westerschouwen, Brouwershaven, Duiveland, Zierikzee, Pechiney, Mid denschouwen (II), Middelburg, Axel en Hulst. Inmiddels is het programma voor die brandweerdag verschenen, met een voorwoord van burgemeester T. C. Hekman en een „intro" van de ^AAAAAAAAAAAAAAAA/VNAAfUg De eerste koekoek Het moet nu echt zomeren, want vanochtend om kwart over elf heeft de eerste koe koek zich laten horen. De roep werd vernomen door de heer J. Dalebout bij fruitbedrijf Groenoord in Haamstede. BRUINISSE, 22-4. Het was woensdagochtend op het grasveldje naast de peuterspeelzaal een grandioos gezicht toen ca 500 kinderhanden en de ge kleurde ballonnen losliten die met de zachte noord-oosten wind richting België-Frankrijk voerden. AMERONGEN. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) zal binnen zes weken een grootscheeps bodem onderzoek beginnen in Amerongen naar granaten uit de Tweede Werel doorlog. APELDOORN. De Apeldoornse autohandelaar P. van der L. (28) wordt ervan verdacht samen met zijn boekhouder, de 38-jarige R. N. uit Deventer, de afgelopen twee jaar op grote schaal belastingfraude te heb ben gepleegd. DEURNE, 21-4. Sedert februari wordt de Deurnese Peel geteisterd door aangestoken branden. Tot nu toe brandde volgens brandweerkom- mandant M. van den Broek een klei ne honderd hectare van het woeste natuurgebied af. De vrijwillige brandweer van Deurne is inmiddels al 25 keer uitgerukt naar de Peel. De laatste keer in de nacht van dinsdag op woensdag. Bij die gelegenheid werd tien tot vijftien hectare natuur gebied verwoest. BRUINISSE. Ruim 500 ballonnen kozen het luchtruim, ter onderstreping van het feest wegens tien jaar peuterspeelzaal in Bruinisse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze bailonwedstrijd, waarvoor ook de kinderen van de kleuter- en lagere scholen waren uitgenodigd omdat die ook bijna allemaal op de peuterschool hadden gezeten, was het (letterlijk en figuurlijk) hoogte punt van het feest dat de Stichting Peuterspeelzaal vierde i.v.m. het tien-jarig bestaan van de speelzaal. Eerder al hadden de peuters genoten van een poppenkast en traktaties. Beginperiode Meer voor de groten dan voor de peuters waren er ook sprekers op het feest: naast de hoofden van de grote scholen, Groeneveld en Witzenburg, was er ook mevrouw De Groot; spre kend namens haar zieke man, een van de oprichters van de Stichting. Zij vertelde van het geringe enthou siasme in de beginperiode. Toch heeft het in een behoefte voor zien en vele kinderen hebben er hun eerste vorming gekregen en veel ou ders, waren er gelukkig mee. Nu funktioneert de school, dank zij de grote inzet van bestuur, personeel en ouders, goed. Enkele fraaie kado's van de „grote scholen" waaronder een door de kin deren gemaakt wandkleed en een bloemstuk van de gemeente komple- teerde het feest. Dat de meeste bal lonnen (met het opschrift 10 jaar peu terspeelzaal Bruinisse en gevuld met gas beschikbaar gesteld door fa. A. Maaskant) al opgestegen waren vóór het startsein onderstreept alleen maar het enthousiasme van de kinde ren. AMSTERDAM, ,31-4. ,De voorzitter van, de.Raad.yoof de y^vkeersve.ii^gr,,,. "béid, Mf. P. van Voliènljoven, heeft woensdag in Amsterdam bij de 'ope ning van het Nationaal Verkëersvei- ligheidskongres 1982 bepleit, dat het in het regeerakkkoord in het vooruit zicht gestelde verkeersveilig- heidsplan als hoofddoelstelling moet krijgen het verder terugdringen van het aantal verkeersongevallen. De raad acht een duidelijke keuze en pri oriteitsstelling in dezen thans gebo den. KERKWERVE, 22-4. Ook Kerk werve heeft haar programpia v.ppf Koiiikginhedag klaar. Het ziet er als volgt uit: Burge meester W. den Boer opent de Konin ginnedag door het luiden van de klok. SCHEVENINGEN, 22-4. Een vlieg tuig van het Britse oorlogsschip „In trepid" is in de nacht van woensdag op donderdag ter hoogte van de En gelse kust in zee gestort. Vier perso nen worden vermist. Scheveningen Radio, die het S.O.S. heeft opgevan gen, heeft dit meegedeeld. Het is niet bekend om welk type vliegtuig het gaat. Omstreeks twee uur in de och tend werd het zoeken naar de ver misten gestaakt. Aan de zoekaktie namen deel vijf helicopters van de „Intrepid", vier reddingsboten, ver scheidene koopvaardijschepen en vaartuigen van de Engelse kust wacht. AMSTERDAM. Volgens de Amsterdamse wethouder voor de lo kale radio en televisie, G. J. Wolf- fensperger, zal er binnenkort een ri goureus einde worden gemaakt aan de radiopiraterij op de hoofdstedelij ke kabel. DEN HAAG. De financieringspro blemen voor de premiecorporatie-A- woningen, huurwoningen in de duur dere huurklasse, zijn opgelost omdat het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening een andere finacieringswijze voor deze wonin gen zal toestaan. WADDINX VEEN DRIEBERGEN, 22-4. Een persoon is om het leven ge komen en zes zijn gewond in het zie kenhuis opgenomen na een ongeluk waarbij een vrachtwagen en drie personenauto's betrokken zijn ge weest. Het ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag op de Rijksweg 12 richting Den Haag ter hoogte van Waddinxveen. Een •woordvoerder van de rijkspolitie in Driebergen heeft dit meegedeeld. De politie was tot omstreeks vijf uur 's morgens bezig met het vrijmaken van de weg. Het ongeluk gebeurde in de mist, toen een vrachtwagen, geladen met autowrakken, achter op een bestel auto botste. De bestuurder van de bestelauto raakte hierdoor van de weg en kwam tegen een talud tot stilstand. Hij overleed ter plaatse. 9.30 uur: Kinderspelen voor de ;klassep 1 trip. 4 op de Ring. 9.30 uur/Kleuterschool' thema "„Sprookjes". Alle leerlingen zijn.ql^, prinsesjes en prinsjes verkleed'. Bij de vlag worden enkele liedjes gezon gen, daarna volgt bij goed weer een optocht door Kerkwerve. Om 11.00 uur gaan de poorten open van het „kasteel" en laten de prinsjes en de prinsesjes horen en zien wat ze heb ben ingestudeerd. Einde van het i feest 12.00 uur. 9.30 uur: Puzzeltocht klas 5 en 6. Start bij het verenigingsgebouw. 9.30 uur: Puzzeltocht per fiets voor 12 jaar en ouder. 14.00 uur: Optocht versierde wa gens, karren, fietsen, etc. Opstellen op de Ring, daarna rondgang door Kerkwerve (groen is maandagavond 26 april te verkrijgen op de Ring). 16.00 uur: Hindernisbaan op de Ring, waaraan eert ieder kan mee doen. Hier kunnen de bejaarden hun oplossing inleveren van de puzzel. 20.00 uur: Uitreiking van de prijzén in het verenigingsgebouw. 20.30 uur: Dansen' op muziek van de Melodia's. Ook zal het rad van avontuur weer draaien. Mocht men hiervoor een prijsje be schikbaar willen stellen dan kan men dit afgeven bij Cor Hart, Kerk- weg 15 of Kees van der Panne, Noordstraat 8. LEEUWARDEN. Drs G. M. V. van Aardenne, de vroegere VVD-minister van ekonomische zaken, heeft in Leeuwarden gepleit om nog eens te denken over gaswinning op het Wad. SCHIPHOL. De hasjhond Leo van de douane heeft op Schiphol zijn baas attent gemaakt op een vrachtzen ding, die 140 kilogram hasj bleek te bevatten. DEN HAAG. In 1981 zijn 800.235 misdrijven ter kennis van de politie gekomen tegen 695.993 in 1980, een stijging van 15 procent. Het aantal opgehelderde misdrijven bedroeg 226.776 ofwel 28 procent. MIDDELBURG, 21-4. De waterschappen in Nederland die tertiaire en kwartiaire wegen in beheer hebben, waaronder Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, zullen de komende jaren te kampen krijgen met een groot overschot aan personeel, dat belast is met het on derhoud en beheer van deze wegen. Volgens dijkgraaf G. J. de Jager van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, tevens dagelijks bestuurslid van de Unie van Waterschappen, ligt dat aan de nieuwe landelijke regeling die voor 1 januari 1.985 moet zijn inge voerd. Daarbij wordt het beheer van de derde- en vierderangS wegen overge heveld van de waterschappen naar provincies en gemeenten. De water schappen hebben voor het beheer van deze wegen een technisch apparaat opgebouwd, dat nu overbodig wordt. Er zullen, volgens De Jager, enkele honderden kantonniers en technische ambtenaren ontslagen moeten wor den als er niet een regeling wordt ge troffen, waarbij het overgaan van dit personeel naar provincie en gemeen te geregeld wordt. Financiële kant Ook de financiële kant van deze be heersoverdracht ligt heel moeilijk. Zoals het er nu uit ziet blijven de ka- pitaalslasten van deze derde en vier- derangswegen wel op de waterschap pen drukken. Dijkgraaf De Jager vindt, dat de minister, als het tot overdracht van deze wegen komt, er voor moet zorgen dat er geen finan ciële lasten op de oude wegbeheer- ders blijven drukken. Dat zou voor de waterschappen een onevenredig zware belasting betekenen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3