Beatrix sneed scala van belangrijke onderwerpen aan Nieuwe poging ministers te komen tot landbouwprijzen Arthur Vakbeweging niets wijzer na overleg met kabinet Vorstin in do V.S. Koningin voor het Congres Koningin Beatrix nodigt Amerikanen uit Koningin naar Philadelphia De ekonomie Stichting Het Theater Engeland blijft maar door stomen naar Falkland-eilanden LONDEN/WjÏSHI^GÏÖNVASCÉNSION, 21-4. EngflsHld. is ujoensdag (n «e diplomatieke pauze voor de bespreking van zijn antwoord op de Argentijnse voorstellen in Washington onverminderd voortgegaan niét de versterking van zijn vloot naar de Falkland-eilanden. in de VS De landbouw prijzen AGENDA Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE OEN 2 Advertentie H.M. koninging Beatrix heeft in het - wat genoemd wordt - ,,hol van de leeuw", het befaamde perscen trum in Washington het Nederlandse geluid geprofileerd en nadrukkelijk laten horen en dat is in menig opzicht uniek. In eigen land immers geeft de koningin geen perskonferentie. Het staan .boven de politiek", de monar chie als zodanig en de door de tijd ge voede protokolaire usance, beletten zulks. Zulke verfijnde overwegingen be hoeven de Amerikanen er niet op na te houden en de gehaaide, altijd over al achteraan zittende en alles uitspit tende, overkritische pers in de V.S, stond oog-in-oog met de Nederlandse vorstin, die van geen wijken wist en: „kwam, zag en overwon". Doorgaans gebruiken in vergelijk bare omstandigheden hoogge- plaatsten in de wereld gepolijste, niet veelzeggende taal, bang om on deruit te gaan; obligate vertelsels, waar zeker de Amerikanen niet van ondersteboven zijn. Koningin Beatrix deed het anders; ze ging lastige zaken niet uit de weg, maar brouwde een cocktail van char me, welsprekendheid, inventiviteit en deskundigheid en dat trok op heel bijzondere wijze de aandacht. Wie in plaats van een beleefd applausje, een persovatie krijgt in deze sfeer, heeft het wel op een bijzondere wijze ge daan. Juist nu meningsverschillen bestaan tussen de V.S. en Nederland en het klimaat wat is verkild, is na tuurlijk zo'n kolossale aanzet tot voortzetting van de diepogewortelde vriendschap en het vragen om begrip voor de standpunten, die aan deze zij de van de oceaan leven, van grote waarde. Het stelt in hevige mate ook dege nen in het ongelijk, die meenden dat de koningin beter maar niet naar de V.S. had kunnen gaan. Integendeel, juist als het - ondanks de feestelijkheid - toch hier en daar wat knarst (nucleaire (overbewa pening, El Salvador) is het een uitne mende zaak in gesprek te blijven. Koningin Beatrix heeft dat uiterst intelligent aangevoeld en op onover trefbare wijze verwoord. Tegen deze achtergrond krijgen de komende Oranjefeesten - dunkt ons - extra re liëf. WASHINGTON, 21-4. Koningin Beatrix heeft tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten 1000 Ameri kaanse burgers uitgenodigd een be zoek van een week aan Nederland te brengen als gasten van de Nederland se regering. Het bezoek moet in okto ber van dit jaar plaatsvinden. Bea trix deed de uitnodiging toen zij woensdagavond door de Amerikaan se vice-president George Bush in Washington werd ontvangen. Volgens de koningin is de uitnodi ging gedaan om de banden tussen de Amerikaanse en de Nederlandse be volking nog nauwer aan te halen „in dit jaar waarin wij onze tweehon derdjarige verbondenheid herden ken". Ze voegde eraan toe dat „wij natuurlijk wel alle Amerikanen wil len uitnodigen maar dat kan niet. Wij hebben het tot 1000 personen be perkt. WASHINGTON, 22-4. De laatste dag van het bezoek aan Washington werd woensdagavond (Amerikaanse tijd) besloten met een receptie, die het koninklijk paar aangeboden door de ere-voorzitter van de Nederlands- Amerikaanse Bicentennial-Commis- sie, vice-president Bush. Enkele hon derden Nederlanders en Amerikanen die te maken hebben met de aktivi- teiten rond de herdenking van twee honderd jaar ononderbroken betrek kingen tussen beide landen waren voor deze gebeurtenis uitgenodigd. Tijdens de receptie trad de Mari nierskapel op en werd een vuurwerk afgestoken. Donderdagmorgen vertrok het paar naar Philadelphia. Afscheid van cent DEN HAAG. 21-4. De Twee- de Kamer heeft officieel af scheid genomen van de cent door het aannemen van een wetsontwerp waarin deze munt wordt afgeschaft. Alleen de PSP-ers Willems en Van der Spek stemden tegen. Hoewel de cent nu als munt is afge schaft blijft hij wel bestaan als rekeneenheid. Bij het betalen zullen de bedragen dan afge rond moeten worden op stui vers. De VVD-er Joekes trachtte de kamer nog te winnen voor zijn wijzigingsvoorstel dat op het /out hanteren van de a/ron- dingsregel een strafsanktie moet worden gesteld. Staatsse- kretaris Kombrink van finan ciën zei echter niet overtuigd te zijn van de effektiviteit van een dergelijke strafsanktie. WASHINGTON, 21-4. In haar rede tot de gemeenschap pelijke zitting van het Amerikaanse kongres heeft ko ningin Beatrix woensdag een heel skala van onderwer pen aangesneden. Zij pleitte voor het opkomen voor de rechten van de mens en sprak van de wenselijkheid van wederzijdse evenwichtige wapenvermindering. Ook sneed zij de verstrengeling aan van de Amerikaanse en de Westeuropese ekonomie en besteedde ze aandacht aan ontwikkelingshulp. Beatrix sprak van het opkomen voor de mensenrechten, waar deze ook met voeten worden getreden. „Waar ook, zo zeg ik, want als wij het opkomen voor die mensenrechten zouden beperken tot die landen die wij als een bedreiging voor onze de- mokratische samenleving beschou wen, en als wij zouden nalaten te pro testeren wanneer diezelfde rechten werden geschonden in andere lan den, dan zouden wij dubbele maat staven hanteren. Daarmee zouden wij niet alleen de effektiviteit van ons protest onder mijnen - ernstiger nog: wij zouden ontrouw worden aan ons zelf, wij zouden aan de geloofwaardigheid van ons internationaal samengaan schade doen", aldus de koningin. Beatrix vroeg met name aandacht voor die geloofwaardigheid, omdat alleen bij gratie daarvan een demo- kratisch bestel kan funktioneren. „Demokratie", zo zei zij in dit ver band tot de kongresleden, „moet zich steeds toetsen aan wat leeft in de sa menleving". „Zij dient bedacht te zijn op het gevaar dat de burger zich niet meer bij de demokratische besluitvorming betrokken voelt". De NAVO Evenals in haar rede tijdens het ga ladiner in het Witte Huis van afgelo pen maandag sprak de koningin over de NAVO, waarvan „Nederland al tijd een trouw lid is geweest". „De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben ook in ons de vaste overtuiging gewekt, dat zolang in de internationale verhoudingen macht over recht prevaleert, wij ge meenschappelijk onze onafhanke lijkheid en onze vrijheid dienen vei lig te stellen". „De paradox dat wij slechts kun nen hopen oorlog te voorkomen door de dreiging van een regelrechte ver nietiging, gaat velen in ons land .en ook elders, in toenemende mate'be nauwen. .„fi '19 J-' Niets dunkt ons wenselijker dan te komen tot een evenwichtige, gekon- troleerde vermindering van de we derzijdse bewapening, vermindering vooral van al die wapens die de be schaving zelve, ja alle leven op aarde bedreigen". WASHINGTON. Ruim vierhon derd, merendeels Amerikaanse gasten namen deel aan het diner dat koningin Beatrix en prins Claus in het National Art Galery-Museum in Washington aanboden. Tot die gasten behoorden ander andere vice- president George Bush, minister Haig en prinses Christina en haar man. vertoont In de Concertzaal a.s. zaterdag 19.00 en 21.30 uur a.s. zondag 20.00 uur b«n ik vrij en kan ik doen wat ik wil De bovenmodaatste playboy Ier wereld. DudeyMoore Liza Minne* JohnGMgud "Arthur" Alle leeftijden DEN HAAG, 21-4. Het kabinet heeft dinsdagavond in Den Haag de vakbe weging niet duidelijk kunnen maken wat de sociale en ekonomische gevolgen van de voorstellen in de zogenaamde voorjaarsnota zijn. Volgens FN V-voorzitter Wim Kok hebben de vijf ministers tijdens het door de bond aangevraagde spoedbe raad niet meer dan een toelichting gegeven op de gebrekkige basis waarop de brief met de voorstellen volgens hem berust. Nergens werd aangegeven wat de beleidsvoorne mens feitelijk betekenen voor de werkgelegenheid, de sociale zeker heid en de inkomensontwikkeling. Volgens CNV-voorzitter Van der Meulen ontbrak het antwoord op alle vragen die zijn organisatie over de voorjaarsnota stelde en was het soms onduidelijk of er namens het kabinet gesproken werd of dat een minister voor eigen rekening antwoordde. WASHINGTON, 21-4. Drastische bezuinigingen op de overheidsuitga ven, belastingverhogingen en meer geld voor de kredietverlening zijn nodig om de Amerikaanse ekonomie weer in het goede spoor te brengen. Dit is de mening van de demokrati sche ekonomen, die zijn verbonden aan de partikuliere instelling voor ekonomisch onderzoek „Brookings Institution" in Washington. LUXEMBURG, 21-4. De land bouwministers van de 10 EG-landen gaan vandaag (donderdag) in Luxem burg uitmaken of een debat, deze week, over de verhoging van de Eu ropese landbouwprijzen, nog *echt nut heeft. Dat besluit hebben zij ge nomen na een vergadering, die woensdag in Luxemburg, na een bij eenkomst van ongeveer anderhalf uur, om half 8 in de avond eindigde. Minister Pym van buitenlandse za ken verklaarde in het Lagerhuis, dat Engeland het gebruik van geweld te gen Argentinië niet kan uitsluiten. Hij kwam speciaal naar huis terug om te verklaren, dat hij had bedoeld te zeggen, dat het „gebruik van ge weld in geen enkele fase kan worden uitgesloten". Dit nadat hij eerder in antwoord op vragen had gezegd, dat hij „dit zou uitsluiten, zolang onder handelingen aan de gang zijn". South Georgia Londen wilde evenwel niet zeggen, of, zoals berichten willen, een deel van de vloot in het zuiden van de At lantische Oceaan is afgebogen in de richting van het kleinste eiland van de groep, South Georgia, dat niet minder dan ongeveer 800 mijl ten zuidoosten van de hoofdgroep ligt. WASHINGTON. De organisatie van Amerikaanse staten in Washing ton heeft op verzoek van Argentinië besloten op 26 april de buitengewone vergadering over de Falklandkrisis tussen Argentinië en Groot- Brittannië te houden. BRUSSEL. Elf Latijns- Amerikaanse landen hebben in een in Brussel gepubliceerde gemeen schappelijke verklaring onmiddellij ke opheffing geëist van het door de Europese Gemeenschap afgekondig de verbod van import uit Argentinië. De bedoeling zou zijn om dit kleine eiland in het geval van een gewapend konflikt met Argentinië eerst te be zetten om zo de eigen soevereiniteit over de Falkland-eilanden op zijn minst symbolisch te herstellen. Donderdag 22 april Zierikzee U.V.V.-Ontmoetingscentrum. Kon- taktavond. 19.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis Haamstede. Kommis sie openbare werken. 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Alg. ledenvergadering, •oprichting oranjevereniging. 20.00 Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. „Prins van Oranje". Provinciale jaarvergadering Bond van Platte landsvrouwen. 10.30 uur. LUXEMBURG, 21-4. Edith Cresson, de Franse vrou welijke minister van landbouw, heeft in Luxemburg, in de Europese Landbouwraad, een keiharde koppeling ge legd tussen het vaststellen van nieuwe landbouwprijzen en het nemen van besluiten die vooral zuidelijke land- bouwprodukten, zoals wijn, ten goede komen. Als de Fransefl en de Britten vas thouden aan hun diverse standpun ten „ontstaat er een volstrekt on overzichtelijke situatie", zo zei de minister dinsdagavond in Luxem burg. De Britse onderminister van landbouw, Alick Buchanan Smith, heeft in die raad hardop gezegd dat zijn land een duidelijke paralleliteit ziet tussen het landbouwprijsbesluit en het vinden van een oplossing voor het Britse EG- kontributieprobleem. Daarmee staan de landbouwmi nisters, die dinsdag aan een drie daagse vergadering begonnen om te pogen nieuwe prijzen vast te stellen, voor een bijna hopeloze taak. Somber Drs. Jan de Koning, de Nederland se minister van landbouw, heeft daarom dinsdag voorgesteld de pro blemen „op afstand te koppelen". Hij wil niet nu, terwijl het eigenlijke prijzendebat toch al zo moeilijk is, die diskussie ook nog eens belasten met andere problemen. Maar hij heeft met zijn voorstel tot dusverre nog niet veel sukses gehad. De minister is daarom „somber over het resultaat" van deze nieuwe marathonzitting die volgt op de eerste die begin deze maand in Brus sel werd gehouden en die zonder re sultaat bleef. Op tafel De nieuwe Europese landbouwprij zen behoorden eigenlijk op 1 april al vastgesteld te zijn. In de vorige ver gadering is geen oplossing bereikt en daarom ligt er nu voor die prijzen hetzelfde voorstel dat vorige keer door de EG-kommissie ter tafel werd gebracht. Het komt in grote lijnen neer op een verhoging van de prijzen met 10,5 a 11 procent. De Europese boeren hebben via hun Europese organisa tie, de COPA, een verhoging van de prijzen met 16,3 procent gevraagd en het Europese parlement heeft gead viseerd de prijzen met gemiddeld 14 procent te verhogen. Minister De Ko ning vindt het kommissievoorstel „een redelijk uitgangspunt voor een kompromis". Vrijdag 23 april Zierikzee Foyer Concertzaal. Ziejook film: „Le Dernier Metro". 20.00 uur. Lagere school ,,'t Kofschip". Bazar van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Haamstede Armhoeksweg 6. Verzamelen exkur- sie C.J.P. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo- avond, Bond van opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Ophalen oud papier. Start wagen: 18.00 uur. Zaterdag 24 april Zierikzee Bolussen-aktie t.b.v. showband „Rust Roest". Concertzaal. Film: „Arthur". 19.00 en 21.30 uur, a.l. Renesse Dorpshuis. Toneeluitvoering „Op Drift". 20.00 uur. Brouwershaven Herv. Verenigingsgebouw. Vertrek wandeltocht Ned. Rode Kruis. 14.00 uur. Dorpshuis. Feestavond muziekver eniging „Crescendo". Aanvang: 19.30 uur. Dorpshuis. Kindermiddag V.O.O. 14.00 uur. Zondag 25 april Zierikzee Concertzaal. Film: „1941". 20.00 uur, a.l. Nieuwerkerk Ger. Kerk. Dovendienst. 15.00 uur. Maandag 26 april Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Haamstede Zaal Geref. kerk. Schrijfavond Am nesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Dinsdag 27 april Zierikzee Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor middenstand. 16.30 uur. „Huis van Nassau". Lezing transce- dente meditatie. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensocië teit. 14.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 uur. Haamstede Winterkerk. Bezoek beroepen predi kant. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Voorjaars ledenver gadering V.V.V. Scharendijke e.o. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Bijeenkomst N.B.v.P. 19.30 uur. Woensdag 28 april Zierikzee Stadhuis. Kommissie Jeugd- en Jon gerenwerk. 16.00 uur. „Mondragon". Vrouwen in de V.V.D., bijeenkomst, lezing: vrouw en chip. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bijeenkomst N.C.V.B. 19.45 uur. Zaal Chr. Ger. Kerk. Tijdrede S.G.P. 19.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering „Stad en Lande", en lezing over „Middeleeuwse ge bruiksvoorwerpen". 19.30 uur. Vrijdag 30 april Renesse Dorpshuis. Oranjebal t.b.v. ver nieuwd dorpshuis. 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vrijdag 23 april, film: „1941", 20.00 uur, Dorpshuis. Deze film zal zater dagavond worden vertoond in dorps huis Oosterland. 20.00 uur. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30. uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 55 55 Mi béésten kü je daerom ök 't één in ander meemaekeas se le vendig binne, in zaals a ze dóód binne. Dat eit 't ie vrouwe onder- vonde, die t'r man nog a s vee aalpt. T' ei ze gezeid toen ze gienge trouwe; ,,'n ulpe tegeno ver z'n'\ Afijn, 't kwam zo uut dat één van d' oenders vréét oud geworre was. Eiers leide z' agêêl nie mi, ma daevandaen mogte ze tog nog bluuve leve. 't Was 'n aor- dig béést je, in ze vrat d' uusuure nie op, tuil 'k ma zaage. Op den duur wier dat oen zó oud as t'n Duvendieksen baarg, in je weet oe 't aè mee gegaen is. Die is t'r nie mi. Ze deed nutuurluk ma kalmp jes a; ze dogt zeker: gauw is dóód, in lui leef nog. Zo nu in dan was ze ziek; de snot in zö, mó ze krab belde d'r dügaens wi wé bove nop. Md jd ééns komt 't de vrouwe keek tegen d'n aevend nog even op t êrf in ze dogt: „wat leit t'ae noe tog", 't Was 't oen, in dood 't Was jammer, want z'ielde d'r aolletwêê vee van. Oe is 't at j'egt d'r tog an, net as an 'n katte, 't Oen most netjes be- graeve worre. O jd, dat êk nog vergete te zaagen. 't Beestje at ok poatver- kalking. D'n baes smeerde de po- aten wé 's in mi elder-zalve, md dat ielp nie vee. Oe ze 's aevens nog nae buute gescharreld was, begriep je nie, want op 't lest kon ze glad nie mi laope. 't Oen most - as gezeid - begraeve worre, in de vrouwe ielp. Dae was 'n goed plekje tussen d'appelböömen. 't Was schemer, toen ze mi 't oen - in een lappe gewikkeld - nae d'n boagerd gienge. Eêst 'n gaetje graeve nutuurlijk; 't oen in 't gat, in toen aerde d'r op. Md de grond wou md nie glad worre. Dat wi'k wé gloave; 't was wé 'n sukkelaer gewist, md tog nog 'n flienk béést. Om d' aerde 'n bitje glieks te kriegen stampede de vrouwe mi d'r schoene op 't euveltje dat overgebleve was, nae de begrae- fenisse, zd'k mó zaage. Opééns sprong ze 'n aolve me ter de logt in van schrik, want vanonder de grond kwam 'n ge luwd van 't dooie oen. Die at nog 'n êêle boel logt in z'n liefgenogt om nog even te kaekelen, zei ma. 't Leek wé of ze protesteerde te gen zo'n trap nae". 't Zd je ge beurde; 'n dóód kaekeloen! Wi in uus, zag de vrouwe zo wit as 'n laeken. Gee 't flesje lodrein s zei ze tegen d'r man; 'k mó even bie komme". Dat was 't verael van 't oen. Julder zie wé, dat vó dit stukje de zetters op de drukkerie 'n an der lettertje gebruukt Noe, da kom zö; dae binne ök vee ouwe maansen, doe graeg 't eige taeltje leze, md - schreve ze - de letter tjes binne zo fienDat is Van noe verolpe, zd 'k md ope; 't schil md 'n piezeltje. md aolle bitjes aalpe, zü m'n ma dienke. Noe maansen. van t goeie wi md, in tó ktekes. SCH1EREILA NDMAN 4 l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2