TENTOONSTELLING ENERGIEBESPARING IN VERENIGINGSGEBOUW ZONNEMAIRE Vk C e JtietniM* ZIERIKZEESE INBREKERSBENDE MAAKTE VOOR KWART MILJOEN BUIT IN REGIONALE BEDRIJVEN PAAUWE PAAUWE B.V. iU, DE ZIERIKZEESCHE COURANT Speciaal politieteam lost 31 inbraken op C.E.Z. organiseert Zl ERIKZEESCH E NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen 2ijn exclusief 4% BTW. Donderdag 22 april 1982 138ste jaargang Nr. 23102 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Regio straks zonder podiumkunst? Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZONNEMAIRE, 20-4. De Coördinatiegroep Energie besparing Zeeland (CEZ) heeft tot en met vanavond, don derdag, een energiecentrum ingericht in het verenigings gebouw te Zonnemaire. Dinsdagmiddag werd dit cen trum officieel geopend door burgemeester C. Slabbe- koorn van de gemeente Brouwershaven. Energie wordt duur en schaars. De rekeningen van olie, elektriciteit en gas stijgen. Daar worden we alle maal mee gekonfronteerd. In het energiecentrum wordt door deskun digen uitvoerig uit de doeken gedaan hoe deze stijgende kosten voor ener gie kunnen worden gedrukt. Kortom informatie over energiebesparing is tot vanavond 21.00 uur in het vereni gingsgebouw te Zonnemaire ver krijgbaar. gewezen op hetzuinig zijn met ener gie". De heer Rozemond dankte het gemeentebestuur van Brouwersha ven voor de medewerking en vooral voor het gratis ter beschikking stel len van het verenigingsgebouw. Zuinig Burgemeester Slabbekoorn hoopte dat de tentoonstelling een sukses zou worden. ,,Ik heb het idee dat de men sen op Schouwen-Duiveland so-wie- so al zuinig met energie omgaan. Dat is nog een inslag van vroeger, toen het ook al zuinigjes aan moest". De tentoonstelling biedt de inwoners van deze gemeente volop informatie over alle facetten van energiebespa ring. Er is veel te zien, maar vooral veel te vragen. Zaterdag: Zondag: Maandag: Tijdens een welkomstwoord van d sekretaris-coördinator van de CEZ, de heer C. J. Rozemond, (tevens chef voorlichting PZEM), werd nogmaals In het energiecentrum zijn o.a. fol ders verkrijgbaar over: windenergie, zuinig met water, zuinige gas- en oliestooktoestellcn, Isoleren, zonne- energie, etc. Tevens zijn er voorlichters van de CEZ aanwezig die het één en ander kunnen toelichten. In deze Coördinatiegroep zijn ver tegenwoordigd: alle Zeeuwse ge meenten, direktie volkshuisvesting in de provincie Zeeland, PZEM, Zeeuwse woningbouwverenigingen en het Nederlands instituut van di- rekteuren en ingenieurs gemeente werken. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleis je maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 12 gr. Windkracht: n.west 4 Kans op neerslag: 10% Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: n.west 4 Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: n.west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 23 april Zon op 6.27, onder 20.50 Maan op 6.50, onder 20.19 Nieuwe Maan: 23 april (22.29) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 23 april 3.15 16.25 9.33 21.43 Springtij: 26 april HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een langgerekte zone van ho- gedruk, die zich uitstrekt van de Golf van Biscaje over onze omgeving naar Finland, trekt langzaam naar het zuidoosten. Een wolken-zone boven Ierland en Schotland behorend bij een depressie ten noordwesten van IJsland komt langzaam naderbij. De ze wolkenzone wordt verwacht ons land vrijdagmorgen te passeren ge volgd door opklaringen. In het temperatuurverloop komt weinig verandering. De wind wordt matig uit overwegend westelijke richtingen. PARIJS. De nationale bibliotheek in Parijs heeft bij een veiling 200 tot dusver onbekende brieven en ver scheidene gedichten van de Franse schrijver Paul Valery (1871-1945) ver worven. Zaterdag: Zondag: Maandag: Het lot van al het moderne, is eens onmodern te worden. ZIERIKZEE, 21-4. Met de arrestatie van acht inwoners uit Zierikzee, drie uit Rotterdam, twee uit Bruinisse en één uit Oud-Beijerland heeft het Rijkspolitiekorps Schouwen-Duiveland - tot nu toe - 31 inbraken opgelost. De veertien aangehouden kriminelen, in leeftijd varië rend van 18 tot 30 jaar, maakten deel uit van een groep bezoekers van het VIT-bodybuildingcentrum te Zierik zee. Mede-eigenaar/instrukteur A. E. van het VIT-centrum wordt door de politie beschouwd als degene, die de belangrijkste rol in deze inbraak-affaire heeft gespeeld. Bovendien werden in dit centrum de plannen uitgebroed en de gestolen goe deren verzameld en verdeeld. gestolen, waren toch voornamelijk bedrijven en winkels het doelwit. Zo werden in Zierikzee inbraken ge pleegd bij Groothandelcentrum Brug (4 keer), gereedschappenzaak Tim merman (2 keer); kledingzaak Koe- voets (2 keer), leer-boetiek Moniek, Albert Heyn, VéGé-zaak Malta, VéPé-supermarkt en garage Braai. Een poging tot inbraak werd gedaan bij juwelierszaak De Twaalf Aposte len. Diefstal werd voorts gepleegd bij tandarts J. B. en woningen in de Kokmeeuwstraat In Noordgouwe sloegen de inbre kers twee keer hun slag bij garagebe drijf Akkerdaas, waar zij o.a. een computer vernielden en 6000 liter olie lieten wegstromen. Daar werd bovendien zonder sukses geprobeerd een kluis te slopen. In Bruinisse moesten Juwelier Smits en fotozaak Braber het ontgelden. Buitgemaakte goederen Op het politiebureau te Zierikzee hangt de lange rij van 23 (beschadig de) uit het water geviste mantels, ontvreemd bij Boetiek Moniek te Zierikzee. Ook de horloges, die adju dant J. Hoekman hier toont, zijn van deze boetiek afkomstig. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) A. E. zit, evenals vijf anderen die ook als de zwaarst verdachten wor den beschouwd, al een kleine veer tien dagen in verzekerde bewaring. Die anderen zijn: R. B., H. M. en J. R. (allen uit Zierikzee), L. T. (uit Rotter dam) en R. G. (uit Bruinisse). De acht anderen hebben vier dagen vastgezeten, maar zijn na voorgelei ding voor de officier van justitie (mr. J. van Marion uit Vlissingen) in vrij heid gesteld. Deze acht zijn: P. B., A. A. R., L. P., en J. H. (allen uit Zierik zee), M. van O. en J. v. d. B. (beiden uit Rotterdam), G. de W. (uit Bruinis- se) en J. S. (uit Oud-Beijerland). De totale buit aan goederen wordt op een kwart miljoen gulden geschat en de schade die bij de inbraken werd (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZONNEMAIRE. Burgemeester C. Slabbekoorn op een stroom-opwekkende fiets, tijdens de opening van het energiecentrum te Zonnemaire. veroorzaakt loopt in de tienduizen den guldens. Het onderzoek wordt, zoals uit het vasthouden van een deel van de groep blijkt, nog steeds voortgezet. De verwachting bestaat, dat nog meer personen zullen worden aange houden en nog meer zaken zullen worden opgelost. Voor deze speciale zaak werd onge veer eind maart een speciaal team ge formeerd, bestaande uit leden van de groep Schouwen-Duiveland, van de recherchegroep, van de technische re cherche Middelburg en (omdat er een militair onder de aangehoudenen is) Koninklijke Marechaussee uit Vlissingen. De aanleiding tot dit extra onder zoek was het feit, dat er de laatste tijd veel meer aangiften van diefstal werden gedaan, dan gebruikelijk het geval was. Een veertien dagen na de formatie van dit uit twaalf man bestaande team ging de zaak al aan het rollen. Dat gebeurde op 10 april, toen twee man (resp. afkomstig uit Zierikzee en Rotterdam) op heterdaad werden be trapt bij een poging tot inbraak bij sigarenwinkel Bij de Vaate aan de Appelmarkt. Deze twee bleken deel uit te maken van de inbrekersgroep, die nu in de kraag is gevat. De kriminelen waren uitsluitend op buit uit en werkten in steeds ver schillend samengestelde groepen. Persoonlijk geweld is er nooit bij te pas gekomen en wapens werden nooit gebruikt. De inbraken zijn ge pleegd van 1980 af. Bestolen bedrijven Hoewel er door deze groep ook uit enkele partikuliere woningen werd de Brielse Maas bij Rozenburg. Ze waren in plastic zakken verpakt en daar door de leden van de groep ge dumpt, toen men lucht kreeg van de op handen zijnde arrestatie. Een kluis afkomstig van Garage Braai werd dinsdagmiddag bij Smit Bolnes bij de steiger uit de Nieuwe Haven opgetakeld. Voorts zijn horlo ges afkomstig van Boetiek Moniek en enkele tientallen sloffen sigaret ten achterhaald. Zoals gezegd verwacht het politie team, bij de voortzetting van het on derzoek nog meer resultaten te boe ken. Adjudant J. Hoekman, de groepskommandant van het rijkspo litiekorps Schouwen-Duiveland on der wiens leiding dit speciale werk werd en wordt verricht, is erg geluk kig met dit resultaat, dat dit relatief vrij kleine speciale team heeft ge boekt, omdat het veel onrust in Zie rikzee en omgeving zal wegnemen. Waardering- Maandagavond sprak burge meester Th. H. de Meester reeds zeer waarderende woorden over deze zaak aan het adres van de politie. De groep Schouwen-Duiveland heeft daarmee trouwens binnen korte tijd een tweede omvangrijke zaak opge lost. Van hetgeen werd buitgemaakt is het volgende bekend: 1000 sloffen si garetten, 25 fototoestellen en filmap paratuur, 50 autoradio's en cassette recorders, messen, dolken, buksen, drie vuurwapens, voor 15.000,— aan sieraden, voor 70.000,— aan le ren jassen; voor 60.000,— aan ande re kleding, twee brandkasten met waardevolle papieren aan cheques en effecten, 50.000,— baar geld, twee surfplanken samen 5000,— waard, voor 2500,— aan huishoude lijke apparatuur en elektrisch ge reedschap. Bovendien hebben leden van de bende verleden jaar een vrachtwagen met oplegger bij Het Sas in Zierikzee ontvreemd, maar daarmee reden ze bij Ouwerkerk vast. De vrachtwagen is toen ter plaatse vernield, maar de inhoud 60.000,— aan kinderkle ding) lieten ze zitten. 23 leren mantels Een deel van de buit is teruggevon den. Op aanwijzing van aangehoude nen werden 23 leren mantels (van Boetiek Moniek), totale waarde 70.000,— (beschadigd) opgevist uit Advertentie Vorige week zijn in Middelburg de ZIERIKZEE. Het verhoor van aangehouden bodybuilders was aanleiding tot een zoekaktie naar een kluis, die in de Nieuwe Haven was gedumpt. Hier wordt de brandkast opgedregd. Het zoeken naar een tweede kluis verliep minder suksesvol, omdat de plaats (in een Rotterdamse haven) niet duidelijk kon worden vastgesteld. daders berecht van de brandkasten- kraken en diefstallen van antiek uit kerken, die enige maanden geleden door de Schouwen-Duivelandse poli tie werden gearresteerd. Ook bij de Middelburgse rechtbank kreeg de groep Schouwen-Duiveland daarmee veel lof toegezwaaid. Naar aanleiding van de nu spelen de zaak werd door de politie nog meegedeeld, dat de andere eigenaar van het VIT-centrum niets met de in brekersbende te maken heeft en de zaak normaal wordt voortgezet. Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Tijdelijk meer bewolking Droog weer en af en toe zon; mini mumtemperatuur omstreeks 2 gra den en enkele mistbanken; middag- temperatuur ongeveer 13 graden, aan zee enkele graden lager; eerst weinig wind, later matige westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 26 april: Verwachting tot vrijdagavond:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1