Ruim een half miljoen meer inwoners dan gedacht Via belastingpauze honderd duizend banen in vijf jaar Andere cijfers voor 2000 Niet straffeloos De Zonnebloem presenteert Harten-5-gala in Schiedam Twee heroïne- doden STREEKNIEUWS te koop: toonkamer- keukens voor de helft van de prijs! Wat biedt de BEELDBUIS? De Boer: bibliotheken moeten grotere bijdrage van lezers vragen Professorale visie 9 DEN HAAG, 19-4. Nederland zal in het jaar 2000 ruim een half miljoen inwoners meer tellen dan tot nu toe werd aangenomen. Het zullen er tussen de 15,3 en 16 miljoen zijn. Dat de nieuwe uitkomsten ho ger uitvallen is voornamelijk te danken aan twee faktoren: meer buitenlan ders en minder sterfte. Het Nederlands Interuniversitair Demografische Instituut heeft dit maandag in zijn jongste bulletin ge publiceerd. De bevolkingsprognose is gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.), die de vo rige in 1976 heeft vervaardigd. DEN HAAG, 19-4. „Geen sa menleving kan het zich niet straffeloos veroorloven om dertig of zelfs veertig procent van de schoolverlaters naar huis te sturen met de bood schap dat er voor hen als werk nemer geen plaats is. En nie mand kan er zijn ogen voor sluiten, dat massawerkloos heid een vruchtbare voedings bodem is voor politiek extre misme". Wim Kok zei dit maandag als voorzitter van het Europees Verbond van Vakverenigingen bij de opening van het E.V.V.- kongres in Den Haag. Europa telt nu al meer dan dertien miljoen geregistreerde werklozenterwijl het aantal verborgen werklozen op zeker twee miljoen wordt geschat. Een groeiend verlies aan ver trouwen in „de politiek" be dreigt volgens Kok de demo- kratie: „Het kan de weg vrij maken voor politieke en mili taire avonturiers en uiteinde lijk vormen de ekonomische krisis en de massawerkloos heid zelfs een voedingsbodem voor oorlogsgeweld ■SrtAAAA#»AiW%#*AAAAAAAA#lf*Ar KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND WAALWIJK. Met de arrestatie van zes mannen uit Waalwijk en omge ving, heeft de recherche van de Waal wij kse gemeentepolitie een einde ge maakt aan een reeks inbraken. De to tale buit wórdt daarbij door de poli tie geschat op ongeveer 500.000 gul den. ROTTERDAM. In Rotterdam zijn de afgelopen dagen twee „forse" in braken gepleegd, aldus heeft de poli tie zaterdag meegedeeld. In een win kel voor vrije-tijdskleding aan De Meent werd voor 67.000 gulden aan spijkerbroeken, shirts en overhem den gestolen. ZWARTEBROEK. De elfjarige Jer ry Bouw uit Zwartebroek (gemeente Barneveld) is in het Amersfoortse ziekenhuis De Lichtenberg overleden nadat hij eerder die dag in zijn woon plaats was aangereden door een auto mobilist die teveel had gedronken. ZEIST. Het hoofdbestuur van D'66 wil maatregelen om te voorkomen dat de koopkracht van de minimu minkomens met 1,9 procent achter uitgaat, zoals is voorzien in de uit gangspunten van het kabinet voor de komende Voorjaarsnota. BREDA, 19-4. Vakantie, rekreatie en regelmatige ontspanning zijn ver worvenheden van praktisch alle Ne derlanders. Alleen voor zieken, ge- handikapten en hulpbehoevende be jaarden zijn er beperkingen, waarbij geholpen dient te worden. Dat doet „De Zonnebloem" sinds jaar en dag. Sinds 1963 wordt door „De Zonne bloem" in samenwerking met de KRO een beroep gedaan op het va kantiegeld van elke valide vaderlan der. Wat aanvankelijk eenvoudig be gon is inmiddels uitgebreid tot een omvangrijk programma, waarvan duizenden gebruik kunnen maken. Daarom ook is de aktie om gelden bijeen te krijgen de laatste tien jar ondersteund via een televisie uitzending. Zaterdag 8 mei zullen 1300 zieken, gehandikapten en bejaarden in de Margriethal te Schiedam zijn samen gebracht, om het „Harten-5-gala" mee te maken. Presentator is Frank Kramer, die daarbij geassisteerd wordt door Pierre van Ostade. Voor Pierre een bijzondere dag: hij werkt dan voor de 100-ste keer mee aan een t.v.-uitzending. Tussen de spelletjes door zullen de kijkers op de hoogte gehouden worden van het verloop van de aktie. Geld kan worden over gemaakt op giro 11.55.555, t.n.v. Har ten 5, Zonnebloem Breda. Of per bank onder nummer 70.70.70.015. Verondersteld is, dat de sterfterisi- ko's in alle leeftijden nog verder zul len afnemen. Nu worden mannen ge middeld 72 jaar en vrouwen 78,5 jaar. In de jaren negentig overlijden de mannen op een gemiddelde leeftijd van bijna 73,5 jaar en vrouwen met 79,5 jaar. Niet alleen neemt de bevolking in omvang toe, ook zal het aantal perso nen van 65 jaar en ouder zijn geste gen van 1,6 miljoen in 1980 tot 2,1 in 2000. Het aandeel van deze vergrij zing in de totale bevolking zal daar mee zijn opgelopen van 11,5 procent tot ongeveer 13,5 procent. Jongeren Het aantal jongeren zal dalen. Tot negentien jaar zijn er thans in ons land 4,4 miljoen personen. In het jaar 2000 zullen het er tussen de 3,7 en 4,2 miljoen zijn. In percentages bere kend, behoort nu 31,5 procent van de bevolking tot deze jongeren, wat aan het einde van deze eeuw ongeveer 25 procent zal zijn. AMSTERDAM, 19-4. In het afgelo- pen weekeinde zijn in Amsterdam de stoffelijke resten aangetroffen van twee mensen die zijn overleden na het gebruik van een te grote hoeveel heid heroïne. Dit heeft de politie maandagochtend meegedeeld. In een hotel aan de Oudezijds Ach terburgwal werd het lijk gevonden van de 21-jarige Westduitser W. J. en in een woning aan de Jan Bernar- dusstraat dat van de 31-jarige, waar schijnlijk Westduitse vrouw M. B. De vrouw was volgens de politie waar schijnlijk al drie weken geleden overleden. UTRECHT. Maandagmorgen heeft een groep van twintig mensen het sinds juni vorig jaar leegstaande voormalige belastingkantoor aan de Utrechtse van Asch en Wijckkade ge kraakt. Volgens een woordvoerster van de groep zijn de krakers van plan in groepsverband in het pand te gaan wonen. DEN HAAG. In Den Haag hielden ongeveer 1500 mensen een vredesop- tocht door de binnenstad. AMSTERDAM. De Amrofiank gaat deze maand in Tokio een nieuwe ver tegenwoordiging openen, die zich gaat bezig houden met emissies en ef- fektentransakties. De bank had al een kantoor in de Japanse hoofdstad. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid wil dat de Rijkspsychiatrische Inrichting in Eindhoven nog zo mogelijk dit jaar een begin zal maken met het opvan gen van zeer agressieve en destruk- tieve psychiatrische patiënten. Het betreft patiënten die in andere in richtingen moeilijk te handhaven zijn. AMSTERDAM. Het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag de Neder landse zeeman A. B. wegens het me- deplegen van doodslag op een verste keling veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Frank Kramer (I.) en Pierre van Ostade presenteren ,,Harten-5-galaop zater dag 8 mei, via Nederland 1 KRO 19.45 - 21.30 uur. DEN HAAG. Minister Van der Stoel van buitenlandse zaken heeft in Den Haag in een urenlang gesprek met de zaakgelastigde van El Salva dor de verontwaardiging van de Ne derlandse regering overgebracht, over het feit dat tot op heden de ser geant en de manschappen die betrok ken waren bij de schietpartij waarbij vier IKON-journalisten de dood von den nog niet konden worden ge hoord. ROTTERDAM. Het gemeente bestuur van Papendrecht heeft de staatssekretaris van milieuhygiëne, mevrouw Lambers, een brief „op po ten" gestuurd naar aanleiding van de slepende kwestie met een gifschip dat in de gemeente afgemeerd ligt. WILP. Prins Bernhard heeft in het Gelderse IJsseldorpje Wilp een ge denkplaat onthuld ter nagedachtenis van de 48Th Highlanders of Canada. Dit regiment speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Wilp op 12 april 1945. AMSTERDAM. De komende tien dagen kan men in het RAI-gebouw in Amsterdam weer van alles zien op het gebied van huisinrichting, culi naire specialiteiten, dranken en vrij etijdsbesteding. Vrijdag is daar de internationale huishoudbeurs geo pend en deze duurt tot 25 april. HILVERSUM. NOS-voorzitter Mr. E. Jurgens wil op korte termijn een, zoals hij vrijdag in de vergadering van het NOS-bestuur zei „hartig" gesprek met minister Van der Louw van crm over diens besluiten inzake de zenduitbreiding van Veronica. ELST. De P.v.d.A. moet afzien van regeringsdeelname als het beleid zo als dat staat in de brief van premier Van Agt inzake de Voorjaarsnota wordt uitgevoerd. Deze uitspraak heeft het kongres van de jonge socia listen in de P.v.d.A. gedaan in Eist. ARNHEM. De Arnhemse politie heeft de 26-jarige E. U. uit Huissen gearresteerd op verdenking van de moord op zijn 26-jarige echtgenote Ida Huisman. De vrouw werd op tweede Paasdag dood in haar auto aangetroffen. DËN HAAG. De Sociaal-Ekonomi- sche Raad is sterk verdeeld over een van de kernpunten van het vooront werp van de wet gelijke behande ling: de werkingssfeer daarvan. EINDHOVEN. De regio Eindhoven heeft de meest vervuilde lucht van heel Nederland. Dat blijkt uit een on derzoek dat ir. J. van Lier (TH Eind hoven) en P. den Boer in opdracht van de werkgroep voor natuurbe houd en milieubeheer hebben uitge voerd. DEN HAAG. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in brieven aan de Turkse autoriteiten, waaronder president Evren, scherp gepro testeerd tegen de manier waarop het Turkse advocaten onmogelijk wordt gemaakt hun werk te verrichten. DEN HAAG. De Tweede Kamer wil uiterlijk 1 januari een volwaardi ge toelating van de organisaties voor gehandicaptensport tot het Nationa le Sportoverleg (NSO). WADDINXVEEN. De meubelfa briek G. van Wijk in Waddinxveen is maandagmiddag totaal door brand verwoest. De benedenverdieping, waar de meubelen worden gemaakt, en de toonzaal erboven gingen verlo ren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. AMSTERDAM. Dertig minder- valide Poolse kinderen zijn in Neder land aangekomen om hier een maand lang te revalideren. De kinderen zul len die nazorg, die in Polen zelf niet mogelijk is, krijgen in het Diacones- senziekenhuis in Heemstede. VLISSINGEN. Bergers uit Rotter dam zijn er in geslaagd de Vlissingse sleepboot Themie IV te lichten en te verslepen naar een binnenhaven van Vlissingen. DEN HAAG. A. v. W.,de Hagenaar die volgens zeggen elf jaar lang door de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) is afgeluisterd, heeft de recht bank in Den Haag verzocht een voor lopig getuigenverhoor tegen de BVD te gelasten. Verder vordert v. W. 250.000 gulden schadevergoeding bij de staat wegens onrechtmatige in breuk in zijn privé-sfeer. HOOGEVEEN. Het bedrijf Even- blij Verlichting in Hoggeveen heeft bij het Gewestelijk Arbeidsbureau een vergunning aangevraagd voor kollektief ontslag van 32 van de 74 medwerkers. Begin dit jaar werden 14 mensen ontslagen. Oorzaak van het ontslag is het slechte order bestand. HILVERSUM. De cao-onderhande lingen in de omroep zijn vrijdagmid dag opnieuw afgebroken. Volgens woordvoerder Ab Engelsman van de bonden zullen die nu op korte ter mijn de leden gaan bijeenroepen om zich te beraden over eventuale ak- ties. Daarbij zouden werkonderbre kingen en kortere of langere stakin gen niet zijn uitgesloten. Engelsman zei overigens niet te verwachten, dat die bijeenkomsten met de achterban binnen een week zal kunnen plaats vinden. Op de Keukenhof, die tot en met 23 mei is geopend, kan de grootste dia van Nederland weer worden bezichtigd. Verle denjaar was het poortenkomplex te Zierikzee op het doek van 3 bij IOmeter te zien. Dit jaar werd het molenlandschap bij Kinderdijk als onderwerp gekozen. De dia werd gemaakt door Jan Gitz. NOORDGOUWE Bijeenkomst N.B.v.P. De eerste bijeenkomst van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Noordgouwe e.o. in het Dorpshuis, vindt plaats op dinsdag 27 april. De heer J. Vink zal spreken over het onderwerp Spoorwegen. Voor de pauze „Reizen door de eeuwen heen" met een quiz, na de pauze met dia's. Onder meer van het interieur van de Koninklijke trein en beelden uit Rus land. Voor tijd: zie agenda. Op woensdag 30 juni organiseert de agrarische kommissie een busreis naar de Flevohof. Inlichtingen en op gaven bij mevrouw C. Klompe- Vermue, tel.: 01112-1415. Verder organiseert de kulturele kommissie twee middagen waarop de heer Van Paassen spreekt over de schrijver Jeroen Brouwers (3 en 17 mei), in de kleine zaal van het dorps huis te Nieuwerkerk. DREISCHOR Ontspanningsavond „Crescendo" De muziekvereniging „Crescendo" organiseert zaterdag 24 april a.s. een Advertentie doe nu uw voordeel en stap vandaag nog even binnen in het kijkhuis van Iouwerse& de priester bv. Waldammeweg 2 Middelburg Tel 01180-25055 ontspanningsavond voor leden en naaste medewerkers. In grote lijnen ziet het programma er uit als in voorgaande jaren. Dit maal wordt er een ietwat feestelijker tintje aan gegeven in verband met het 80-jarig jubileum van de vereni ging in het afgelopen jaar, 1981. Na een welkomstwoord van de voorzitter, P. J. van Donge, wordt de avond gevuld met een optreden van de heer E. Ph. Reinhoudt uit 's-Hee- renhoek, die een aantal liedjes en sketches in Zeeuws dialekt zal bren gen. Sekretaris C. J. van Dixhoorn zal aan de hand van een uitgebreid jaar verslag een terugblik werpen op het afgelopen verenigingsjaar. Verder staat ook een eigen inbreng van en- Jcele leden op het programma en tot besluit zal evenals vorig jaar de Boe- renkapel „De Deudouwers" uit Dom burg weer zorgen voor de vrolijke dansnoten. Voor tijd: zie agenda. AMSTERDAM. Als gevolg van de bezuinigingen op subsidies zal er in het seizoen 1982/83 bij theater voorstellingen een verschuiving plaatsvinden van grote naar kleine schouwburgzalen. Het aantal voor stellingen in grote zalen van schouw burgen in de provincies daalt, terwijl er een groei is in het aantal voorstel lingen in kleine zalen. WOENSDAG 21 APRIL NED. I: Negen onderwerpen ko men aan bod in de Kindebios. De schaapsherder Jan Boom, is een van de .onderwerpen die de rubriek. Van gewest tot gewest te bieden heeft. D'66 mag zijn zegje doen in het pro gramma Politieke Partijen. De kans van je leven is de titel van een Engels drama. Het verhaal handelt over twee thuiswonende zoons, waarvan Andrew het moeilijk heeft. De oudste is een gevoelige jongen, die zijn moeder erg mist en de jongste is in zijn lastige leeftijd. Andrew ont moet Saville en wil met haar trou wen. De jonge neemt dienst in het le ger en wordt scherpschutter in Noord Ierland. Nu begint Andrew zijn va der te overladen met verwijten Dan zijn beelden te verwachten van het koninklijk bezoek aan Amerika naar aanleiding van het 200 jarig bestaan van de diplomatieke betrek kingen Nederland-Amerika. NED. II: De VOO vangt het pro gramma aan met het derde deel van de Amerikaanse serie Goliath Awaits. Door een feestje is de stem ming optimaal aan boord. Toch we- UTRECHT, 19-4. „Ook het bibliotheekwerk moet inleveren. Om het peil van het werk toch te kunnen handhaven zal aan de gebruiker een grotere ei gen bijdrage moeten worden gevraagd". Dat zei staatssekretaris H. de Boer van e.r.m. maandag in Utrecht op de jubileumbijeenkomst van het 10-jarige Nederlandse bibliotheek- en lektuurcentrum (N.B.L.C.). De bewindsman schetste een aan tal nieuwe taken die het bibliotheek wezen volgens hem in de komende tijd op zich zal moeten nemen. Tegen over die nieuwe taken zullen, zq zei de staatssekretaris, weinig of geen extra middelen staan. Om het hoofd boven water te houden zullen de bi bliotheken dan ook een groter deel van kosten bij de gebruikers in reke ning moeten brengen. Hoeveel hoger de eigen bijdrage van de lezers in de toekomst zal uitvallen gaf De Boer niet aan. ten Ryker en zijn groep Peter Cabot te ontvoeren. In de schuilplaats hoort Peter dat Ryker het SOS signaal heeft doorgegeven. Ook is weer span ning te beleven aan de aflevering van Magnun PI. Ook deze keer staat weer een moordzaak centraal WOENSDAG 21 APRIL NED. I: 11.00 Schooltelevisie13.00 Nieuws voor doven14.45 Open schooltijd: 15.30 Kinderbios; 18.20 Nieuws voor doven: 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws19.00 Van gewest tot gewest19.50 Politieke Partijen; 20.00 De kans van je leven; 21.12 Ko ningin Beatrix in Amerika; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 22.30 Koningin Beatrix in Amerika; 22.55 Nieuws; 23.00 Nieuws voor doven. NED. II: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal 18.59 De jongens Veerman; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Socutera; 20.32 Goliath Awaits; 21.20 Info- show; 22.15 Magnum P.I.; 23.02 Te leac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 22 APRIL NED. I: Aandacht voor allerlei ge zondheidszaken wordt besteed aan de rubriek Vinger aan de pols. Een nieuw blaadje is de titel van een Amerikaanse speelfilm uit 1971. Wal ter Matthau speelt hierin de hoofdrol van playboy Henry Graham. In zeer korte tijd heeft hij het erfdeel van zijn vader erdoor gejaagd. Op aanra den van zijn butler gaat hij op zoek naar een rijke vrouw. Hij slaagt erin een rijke vrouw te vinden en haar te trouwen, maar ze is verre van aan trekkelijk. Om vrijelijk over haar geld te kunnen beschikken moet Henry haar wel ongezien naar een andere wereld zien te helpen Het Egyptisch-Israëlisch vredesverdrag staat in het middelpunt in de Televi- zier special. Dan het tweede deel van Rayn'69. Ook hierin trieste beelden uit deze afgezonderde Haagse wijk, waar de Nederlanders tot de minder heid behoren. IJshockey wedstrijden om het wereldkampioenschap beslui ten deze avond. NED. II: Een aflevering uit de Amerikaanse comedyserie Popi opent de KRO avond. Toen hij viel is de titel van een Nederlandse jeugd film. Deze film werd vervaardigd door leerlingen van de Willibrordus- school te Nieuw Loosdrecht. Petra en Yasco zijn tweelingen en bij hun tocht over de hei vinden zij een zwart kistje. Het ding is echter met geen mogelijk open te krijgen. Lou Grant en Charlie hebben problemen op de krant. Hie vertel je nu aan een ver liefde hoofdredaktrice dat de man, waarop ze verliefd is, meer geïnteres seerd is in de krant Jarvis ver klaart Kitty zijn liefde, maar ze mag er beslist niets achter denken. Onder tussen ziet Dave met steeds minder plezier dat Rusell en Maggie en el kaar er graag mogen. Dit is te aan schouwen in de aflevering van de Sullivans. DONDERDAG 22 APRIL NED. I: 10.30 Frysk Telebord; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Vinger aan de pols; 19.25 Een nieuw blaadje; 21.05 Televizier special; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Rayon 69; 23.20 Studio Sport; 23.50 Nieuws; 23.55 Nieuws voor doven. NED. II: 18.15 Koningin Beatrix in Amerika; 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal: 18.59 Popi; 19.25 Toen hij viel20.00 Jour naal; 20.27 Lou Grant; 21.20 De Sulli vans; 22.20 De alles is anders show; 23.25 Nieuws. DEN HAAG, 19-4. Vijf jaar vrijstelling van vennootschapsbelasting voor 10.000 technisch vernieuwende kleine ondernemers kan in die periode 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Die zouden vooral door jongeren moeten worden bezet. De bedrijven zouden zich in een jongerenstatuut moeten ver plichten van die arbeidsplaatsen een percentage met jongeren te bezetten en voor hen gunstige opleidingsmogelijkheden en werkomstandigheden te scheppen. Dat staat in een plan van prof. dr. D. Horringa, buitengewoon hoogle raar bedrijfskunde aan de Techni sche Hogeschool Eindhoven. Hij gaat het plan dinsdag lanceren tijdens een kongres van het Nederlands centrum van direkteuren. In Nederland heerst volgens Hor ringa een ondernemingsklimaat en belastingregime waardoor kleine groeibedrijven onredelijk worden verzwakt en vaak kapotgemaakt. Op het moment dat een jonge onderne ming haar kinderziekten heeft over wonnen, haar aanloopverliezen heeft afgelost en van de grond begint te ko men voor een snelle groei naar vol wassenheid ^taat de vennootschaps belasting toe. Daardoor wordt de winst en het groeitempo van de fi nanciering gehalveerd. Reservering In Horringa's plan moeten onder nemingen de gehele onbelaste winst reserveren ter versterking van het ei gen vermogen van de onderneming. Het bedrijf zal aan drie voorwaarden moeten voldoen: De onderneming moet klein zijn (20 tot 200 werknemers), zij moet tech nisch vernieuwend (innovatief) zijn en, zij moet kunnen aantonen zowel qua omzet als werkgelegenheid te kunnen groeien. Een versterking van het eigen ver mogen van de onderneming is nood zakelijk. Dat moet volgens Horringa op 60 procent van het totaal vermo gen (eigen en vreemd) komen. Nu is het bij de meeste kleine bedrijven tussen de 0 en 20 procent. Juist als de konjunktuur weer zou aantrekken gaan ondernemingen met te weinig eigen vermogen alsnog kapot, aldus de hoogleraar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9