„♦♦.dat blijf je proeven! Mogelijkheid van maandenlange blokkade door Engeland waarschijnlijk Nieuwe verhalen over toestand Brezjnjev Hoe verder met de Falkland-eilanden? „Kernwapens niet essentieel voor bescherming West-Europa" Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. De Amerikaanse troepen in Europa ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 april 1982 Nr. 23101 LONDEN, 19-4. Britse defensiechefs maken plannen voor een langdurige blokkade van de Falkland-eilanden teneinde Argentijnse troepen die de koloniale buiten post in het zuiden van de Atlantische Oceaan bezet heb ben, te verdrijven. Militaire strategen denken nu aan een kampagne die eerder maanden dan weken zou kunnen duren. Daarom treffen zij voorbereidingen voor het zen den van een tweede golf" van schepen en vliegtuigen die de enorme interven tiemacht van de marine moeten steunen die twee weken geleden op weg ging naar het betrokken gebied. WASHINGTON, 19-4. Een van de belangrijkste kenners van de Sowjet-Unie in de Verenigde Staten, George F. Kennan, gelooft niet dat het Amerikaanse nucleaire afschrikkingsvermogen van wezenlijk belang is voor de bescher ming van West-Europa. Advertentie De ligging van de Falkland-eilanden t.o.v. Argentinië. De militaire plannenmakers heb ben zich er nu bij neergelegd dat een ..kanonneerboot-diplomatie" op kor te termijn mogelijk niet zal werken. In andere woorden, het alleen maar zenden van een grote interventie macht zou wellicht niet voldoende zijn om de Argentijnse militaire lei ders ertoe te bewegen hun troepen te rug te trekken uit de omstreden ei landen die zij op 2 april hadden ver overd". Toch nog geweld? De strategen zijn het er nu ook over eens dat als de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, er niet in slaagt Londen en Buenos Aires ertoe te krij gen de kwestie van de soevereiniteit op vreedzame wijze te regelen, zij uiteindelijk hun toevlucht zouden kunnen 'moeten nemen tot gebruik van geweld. Flitsen uit het buitenland VATICAANSTAD. De primaat van de Poolse roomskatholieke kerk, aartsbisschop Jozef Glemp, zal vol gende week een bezoek brengen aan het Vaticaan voor overleg met paus Johannes Paulus de Tweede. SALISBURY. De regering van Zimbabwe heeft besloten de naam van de hoofdstad Salisbury te veran deren in Harare. De naamswijziging past in het streven van de Zimbabwe- se autoriteiten om de sporen van 90 jaar kolonialisme uit te wissen. CAIRO. De Egyptische president Hosni Moebarak heeft geweigerd een schriftelijke herbevestiging van de uitgangspunten van het vredesver drag met Israël te ondertekenen. WARSCHAU. Ongeveer 30.000 mensen in het oude stadscentrum van Warschau hebben de Poolse pri maat, aartsbisschop Glemp, toege juicht toen hij pleitte voor de vrijla ting van alle geïnterneerde vrouwen. LIMA. Vijf landen in Zuid- Amerika vergroten de handel met Argentinië om het land te helpen nu de Europese ekonomische gemeen schap een boycot heeft afgekondigd tegen Argentinië. De dissidenten verklaarden hun bericht uit ,,de hoogste partijregio- nen" te hebben gekregen, hetgeen volgens een woordvoerder van het Boekowski-komité, maandag bete kent dat het uit het Kremlin af komstig is. Op de laatste dag van zijn bezoek aan de Sowjet-republiek Oezbe kistan zou tijdens een grote bijeen komst met arbeiders in de hoofdstad. Tasjkent, het voorste gedeelte van het podium waar Brezjnjev op stond zijn ingestort. Volgens de dissiden ten konden lijfwachten de Sowjet- Dat zou een Britse invasie op de Falkland-eilanden betekenen. Een invasie zou vermoedelijk worden voorafgegaan door een langdurige blokkade teneinde de Argentijnse troepen murw te maken, aldus mili taire analytici. ,,Als wij ervoor kunnen zorgen dat zij enige tijd geen rantsoenen, ver sterkingen of verse troepen kunnen krijgen, zullen zij niet veel zien in ge wapende strijd. Zij zullen dan zo gauw mogelijk willen vertrekken". „Vergeet niet dat zij daar de winter ingaan en dat er vreselijk koud zal zijn". „Er waait bijna altijd een stormachtige wind en zij zullen veel sneeuw krijgen". Ook in de lucht De Britten zullen echter zowel een blokkade in de lucht als ter zee moe ten uitvoeren teneinde de Argentijn se troepen te isoleren die met vlieg tuigen zijn bevoorraad sedert Lon den een week geleden een gebied van 200 mijl rond de Falkland-eilanden tot oorlogsgebied verklaarde. Met de komst van de Britse vloot- eenheden in het betrokken gebied zullen de Britten ook over vliegtui gen beschikken en mogelijk zullen de defensiechefs dan eveneens het lucht ruim rond de Falklands verklaren tot verboden gebied. De twee vliegdekschepen „Her- mes" en „Invincible" die de voorhoe de vormen van de „Armada", hebben 20 Harrier-vliegtuigen aan boord. Het ministerie van defensie maakte dezer dagen bekend dat er met een gehuurd container-schip extra- Harriers worden verscheept. De re gering haalde voorts onder meer het oorlogsschip „Intrepid" (12.000 ton) uit de „mottenballen" dat zich moet voegen bij het zusterschip „Fearless". Beide schepen zouden een zeer belangrijke rol kunnen spe len bij een eventuele amfibie- landing. Meer schepen Toen de marine twee weken gele den de vlooteenheden voor de Falk lands bijeenbracht zei de minister van defensie, John Nott, dat de inter ventiemacht 40 schepen zou omvat ten. Maar afgelopen week groeide die macht aan tot een zestigtal door het vorderen of huren van niet-militaire schepen. Zondag werd ook bekend dat 40 verouderde Vulcan-vlieg- tuigen gemobiliseerd waren en dat daarmee oefeningen werden gehou den. Militaire strategen zeggen dat de eerste stap om het Argentijnse hoofd garnizoen op de eilanden te verdrij ven zou kunnen zijn het enige vlieg veld, een 1.200 meter lange lan- dingsstrook, dichtbij de hoofdstad Port Stanley, te bombarderen. Dat zou de Britten een zeker overwicht in de lucht geven daar Argentijnse ge vechtsvliegtuigen dan niet meer op de Falklands zouden kunnen landen. Argentijnse luchtmacht Volgens analytici zou de Argentijn se luchtmacht vanaf het vasteland op 600 km afstand niet doelmatig boven DAMASCUS. Syrië heeft alle ban den met het buurland Irak verbroken en heeft zich voorgenomen al het mo gelijke te doen om het bewind van president Saddam Hoessein omver te werpen. WARSCHAU. De Poolse regerings- en partijleider, generaal Wojciech Ja- ruzelski, zal binnenkort een officieel bezoek brengen aan Hongarije. leider net op tijd naar achteren trek ken. Maar Brezjnjev raakte door de ze gebeurtenis wel in een shock toestand. In ziekenhuis Het Boekowski-komité neemt aan dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt. Sinds zijn terugkeer uit Oezbe kistan is Brezjnjev niet meer in het openbaar gezien. Dit leidde tot een stroom van geruchten over zijn ge zondheidstoestand. Officieel werd meegedeeld dat de 75-jarige leider op een „normale wintervakantie" was. de Falkland-eilanden kunnen opere ren, omdat de meeste vliegtuigen een beperkte aktieradius hebben en dus niet langdurig in de lucht kunnen blijven zonder opnieuw brandstof in te nemen. Als de Britse Harriers het lucht ruim boven de eilanden beheersen, zouden zij het Argentijnse militaire materieel kunnen vernietigen tenein de de weg te banen voor en amfibie landing. WASHINGTON, 19-4. Het terug trekken van aanmerkelijke aantal len militairen uit Europa zou ver deeldheid scheppen binnen het Navo- bondgenootschap, zo heeft de se naatskommissie voor buitenlandse zaken gewaarschuwd in een rapport dat zondag is vrijgegeven. Het rapport zegt ook dat, hoewel de Navo niet door een bepaalde crisis wordt bedreigd, de kombinatie van geschillen over atoompolitiek, defensie-uitgaven, Polen en andere kwesties spanning veroorzaken in het bondgenootschap. „De Navo zou gemakkelijk in een crisis kunnen raken wanneer deze kwesties niet zorgvuldig zouden wor den behandeld", aldus de voorzitter van de kommissie, Charles Percy. JERUZALEM. De Egyptische mi nister van buitenlandse zaken, Ka- mal Hassan Ali, is maandagmorgen in Israël aangekomen om daar te overleggen over enkele geschilpun ten die de Israëlische terugtrekking uit de Sinaï-woesteijn dreigen te ver tragen. WENEN. In de Oostenrijkse hoofd stad Wenen zijn bomaanslagen ge pleegd op de Franse ambassade en een gebouw van de Franse lucht vaartmaatschappij Air France. Er was slechts sprake van glasschade. De politie tast in het duister omtrent de identiteit van de daders. DUBLIN. Een Ierse vissersboot is in de Ierse Zee gekapseisd en gezon ken, nadat het vaartuig enkele mij len was meegesleept door een onbe kende onderzeeboot die kennen in de netten verward was geraakt. Op grond van deze lezing van de vijf op varenden die allen konden worden gered, heeft premier Charles Haug- hey een onderzoek gelast. GUATEM AL A-STAD. Bij gewa pende botsingen tussen rege ringstroepen, guerrillastrijders en boeren zijn 55 mensen in twee dorpen in het westen van het land omgeko men. MONTEVIDEO. Negenentwintig Britse mariniers en dertien geleer den, die in Argentijnse handen vielen toen Argentinië de Falkland-eilan den bezette, zijn in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo aangekomen. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft zijn staatsbedrijven toestemming ge geven naar delfstoffen te zoek op de bodem van de oceaan. Deze beslis sing is een reaktie op de houding van de Verenigde Staten die belangrijke wijzigingen willen in een ontwerp- zeerechtverdrag. STOCKHOLM. Zweden wil in de toekomst scherper optreden tegen vreemde onderzeeboten in Zweedse territoriale watern. Desnoods wil het de duikboren met wapengeweld dwingen boven water te komen en aan te leggen in een Zweedse anker plaats. PARIJS. In een kazerne in Teheran zijn op 27 maart militairen die tegen het bewind van Chomeini gekant zijn, in opstand gekomen waarbij zij ten minste 60 hoge officieren die vol gelingen waren van de revolutionai re leider doodden. AAN BOORD VAN DE HERMES. Het Britse vliegdekschip Hermesr vlaggeschip van de interventiemacht op weg naar de Falkland-eilanden, heeft opdracht gekregen uit te zien naar een onbekende onderzeeboot. NAPELS. De politie in Napels heeft zeven personen gearresteerd die ervan worden verdacht lid te zijn van de misdadigersorganisatie Ca- morra, de Napolitaanse maffia. Dit heeft zij maandag bekendgemaakt. VANCOUVER. De premier van Ca nada, Pierre Trudeau, en de Franse president, Frangois Mitterrand, heb ben maandag de westerse landen op geroepen tot versterking van de in spanningen om de ekonomische kri- sis in de wereld te boven te komen. MOSKOU/PRAAG. Op het Rode Plein in Moskou zijn minstens vijf mensen gearresteerd toen zij naar het leek een demonstratie hielden tegen bewapening. Er bevond zich een groot aantal toeristen op het plein. JERUZALEM. De Palestijnse uni versiteit Bir Zeit op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever ïs heropend na twee maanden te zijn gesloten geweest wegens anti-Israëli sche rellen. WINDHOEK. Twee blanke solda ten van het Zuidafrikaanse leger zijn gedood bij een treffen met guerril lastrijders van de bevrijdingsorgani satie voor Zuidwest-Afrika (Swapo) in het noorden van Namibië. In een interview dat zondag is ge publiceerd, zegt Kennan dat het kernarsenaal in de Verenigde Staten misschien enkele opwellingen in Moskou heeft onderdrukt, „maar ik geloof niet dat er sinds de Tweede Wereldoorlog een tijd is geweest waarin de Sowjet-Unie een aanval op West-Europa voorbereidde of wilde". „Met de problemen die zij hebben gehad in Oost-Europa was het gewoon geen uitvoerbare moge lijkheid. Ik heb nooit geloofd dat de Sowjet-Unie onze bondgenoten zou aanvallen als er geen nucleaire drei ging bestond", aldus Kennan. Om verklaring De 78-jarige gepensioneerde diplo maat was een van de vier voormalige 25 Vij minuten voor half acht hoorde ze de wekker in de slaapkamer aflopen. Gelijk dacht ze: hij zal wel behoorlijk hoofdpijn hebben. Misschien had ik beter sterke koffie voor hem klaar kun nen maken. Hebben we nog hoofdpijn tabletjes in huis? Twee minuten later had ze weer water op het gas staan en lag het koker tje met tableten even om de hoek van de slaapkamerdeur. Flip zat op de rand van het bed met zijn handen onder 't hoofd. Voorzichtig trok ze de deur weer dicht Terwijl ze de trap afliep, wist ze: Nu heeft-ie een kater. Zal-ie wel niet in een al te beste stemming zijn. Prettig straks voor het personeel. Tegen achten betrad hij de keuken, waar het ontbijt al gereed stond. Ze keek hem even aan, beantwoordde plichtmatig zijn kus en kwam toen o- vereind om koffie in te schenken. Hij ging zitten en keek naar zijn kopje. „Waarom koffie?" vroeg hij. Ze ging tegenover hem zitten en wees naar het doosje met tabletten. „Je zult wel hoofdpijn hebben, he? Neem een paar tabletjes en drink dan een paar koppen koffie, dat helpt meer dan het gewone ontbijt Desnoods kom je overeen uurtje op zo even boven om een hapje te eten". Hij keek haar verbaasd aan. „Hoe weet je, dat ik hoofdpijn heb? Kun je dat zien? En hoe kom ik aan die dikke wang?" Hem wat scherper bekijkend zag ze nu ook, dat zijn gezicht aan één kant topfunktionarissen die eerder deze maand erop aandrongen dat de Ver enigde Staten verklaren niet als eerste een aanval met kernwapens te zullen doen. Volgens Kennan is het aantal kernwapens in de arsenalen van de grootmachten zo groot dat het risiko van een oorlog onaanvaard baar is geworden. KAAPSTAD. In Zuid-Afrika is het verbod opgeheven op een Zuidafri kaanse roman over een liefdesrelatie tussen een blanke vrouw en een man van gemengd bloed, een verhouding die volgens de Zuidafrikaanse ras senwetten verboden is. Het boek is acht jaar verboden geweest. opgezwollen was. Ik heb hem dus be hoorlijk geraakt, dacht ze, min of meer geschrokken. „Weet je dat niet eens? vroeg ze. Hij schudde het hoofd. Terwijl hij tweetabletjes innam en daarna zijn kop koffie leegdronk, keek ze hem onderzoekend aan. Waarschijnlijk was hij vannacht zo teut, dat hij zich nu niet meer herinnert, hoe hij is thuisgeko men. Dat-ie nog veilig en wel hierheen kon rijden „Je was een tikkeltje boven je thee water, schat," antwoordde ze op afge meten toon. „Enne...je stond derhalve niet al te vast op je voeten, vandaar die wang", lichtte ze toe, in het midden latend, wat'de concrete oorzaak was. De man keek haar met een schaap achtige blik aan. „Nou, dat kan wel, ja. Er was gisterenavond iemand jarig en hij tracteerde na de wedstrijd, We ble ven nog een poosje plakkken, geloof ik. Zo erg was het toch niet?" Er klonk enige vrees in zijn stem. Ze stond nu met de armen over el kaar tegen de aanrecht geleund, hem onafgebroken aankijkend. „Als je je niet eens meer herinnert, hoe je thuis gekomen bent en hoe je aan die dikke wang komt, geef je zelf al hetantwoord, meneertje. Maar dit wel ik je wel zeg gen: dit is de eerste keer in ons huwe lijk en ook de laatste, begrepen?" Ze kwam naar de keukentafel en schonk de man een tweede bakje koffie in. Flip keek haar nog altijd aan. „Wat bedoel je?" vroeg hij. ANKARA. De Turkse autoriteiten hebben de regeringen van Neder land, West-Duitsland, Zwitserland, België en Joegoslavië gevraagd om uitlevering van in totaal 81 Turken die van misdrijven worden verdacht. MANAGUA. De gewezen Nicara guaanse guerrillaleider Eden pastora gebruikt dezelfde argumenten als de regering-Reagan om het revolutio naire proces in Nicaragua te schaden, aldus de reaktie van het „Nationale Sandinistische bevrijdingsfront" (FSLN) op de oproep van de Pastora om „de huidige Sandinistische lei ders te verdrijven". PAMPLONA/MADRID. De mili taire vleugel van de Baskische af- scheidingsdbeweging ETA heeft ge dreigd met een grootscheeps offen sief, dat samen kan vallen met de we reldkampioenschappen voetbal in Spanje. MÜNCHEN. Zeker tienduizend mensen hebben zaterdag in München gedemonstreerd ter ondersteuning van hun eis dat de Westduitse rege ring afziet van de plaatsing van nieu we Amerikaanse kernraketten voor de middellange afstand in West- Duitsland. Door HENK VAN HEESWIJK „Dat je onbekwaam thuiskomt Dan zeg ik het nog netjes.En dan te denken, dat je met je zatte kop nog achter het stuur van je wagen bent gaan zitten om hierheen te rijdea Stel je voor, dat je een ongeluk had veroorzaakt? Wat dan? Zat je nu al in een cel van het politiebureau. Misschien wil je ook een beetje aan jouw, aan onze reputatie denken?" Datzelfde zet anderhalf uur later ook schoonpa Boereé, die tegen half tien zijn opwachting maakte en zijn zoon naar boven trommelde, alwaar hij hem behoorlijk de huid uitveegde. „Schande zoals je je gisteravond, of liever van nacht, hebt aangesteld. En dan nog in je wagen gaan zitten en wegrijden, hoe wel iedereen je waarschuwde. Wil je er aan denkea dat jij eigenaar van een gereromeerde zaak bent en dat je je dergelijke uitspattingen niet kunt permiteren? Je hebt een reputatie op te houden. Datje op z'n tijd een borreltje drinkt Alla...dat doe ik ook. Maar dan thuis. Of in de soos. Ik gun jou best je kegelavond, maar drink dan tenminste met mate, zodat je je positieven nog bij elkaar hebt, als je naar huis rijdt Laat ik geen klachten meer over je horen, want dan neem ik nadere maatregelen" Flip was alweer beneden, daartoe gecommandeerd door zijn vader, toen Hannie voor de tweede keer koffie inschonk voor haar schoonvader. Ze vroeg: „Hoe bent u het te weten geko men, papa?" (wordt vervolgd) AMSTERDAM, 19-4. De Sowjet-Russische president en partijleider, Leonid Brezjnjev, is op 25 maart in een shocktoestand in een Mokou's ziekenhuis voor hooggeplaatse personen opgenomen. Dit heeft de „Stichting Comité Vladimir Boekowski" in Amsterdam uit dissidentenkringen in Moskou vernomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7