Vaststelling Bestemmingsplan Heuvelsweg in Raad Zierikzee Bezwaarschriften ongegrond verklaard Politie bracht inbraken tot klaarheid STREEKNIEUWS Medaille voor Feike Asma De PvdA en de minima Boze Schelling Kotter wordt visklaar gemaakt De mosselhandel Overbrengen mosselzaad 4 ZIERIKZEE, 19-4. Met algemene stemmen besloot de Zierikzeese gemeenteraad maandagavond tot vaststel ling van het bestemmingsplan „Heuvelsweg". De vijf in gediende bezwaarschriften tegen dit bestemmingsplan werden door de raad ongegrond verklaard. Het plan „Heuvelsweg" dient ter realisering van de aanleg van een fietspad langs de Heuvelsweg op Zierikzees grondge bied, aansluitend op het fietspad, dat reeds op het grond gebied van Middenschouwen werd aangelegd. De heer W. F. Sprengelmeijer (R.U.) vond het een goede zaak, dat de bezwaarden in de gelegenheid zijn gesteld hun bezwaren tegen de aan leg van het Zierikzeese deel van het fietspad kenbaar te maken, zij het dat feitelijk geen nieuwe zienswijzen naar voren zijn gekomen. (Vervolg van pagina 1) het algemeen wil het kollege alleen kramen op de wekelijkse markt. Een begrotingswijziging kreeg de goedkeuring, nodig wegens aankoop grond van ir. J. van der Linden, we gens toekenning schadeloosstelling voor pachtontbinding van deze grond aan de heer M. Flohil en wegens ver koop van deze grond aan het Woon wagenschap „Midden- en Noord- Zeeland" in het kader van de realise ring van het bestemmingsplan „Woonwagencentrum Klerksweg". De nieuwe raming van de post is 141.238,48. Klokuren vakonderwijs Besloten werd - zulks op voorstel van b w - het wekelijks aantal klo kuren vakonderwijs per wettelijk verplichte onderwijzer aan openbare scholen voor gewoon lager onder wijs, dat boven de rijks vergoedings norm in het kursusjaar 1982/1983 zal worden gegeven, wordt vastgesteld op 1 1/34. De heer Van Velthoven wees er op dat hier feitelijk een wetstechnische zaak betreft. De heer Geleijnse sprak van een ingewikkelde materie, waarop de Schoolraad dient in spe len. Wethouder Bij de Vaate lichtte toe dat te Zierikzee sprake is van „nogal overschrijding" van het aantal uren vakonderwijs en de vraag is thans: wel goed, of niet goed? Er komt t.z.t. over deze zaak nog een uitgewerkte nota. De heer Asma was er niet zo van onder de indruk. Feitelijk is al gedurende een periode van tien jaar, sprake van uurover schrijding. Hij begreep niet dat de zaak thans opeens akuut wordt gesteld. De wethouder van onderwijs vulde aan, dat er geen sprake is van advies, maar alleen om een vraag „of bijstel ling gewenst is". De voorzitter preci seerde nog dat het gaat „om de wette lijke norm, wat overschrijding is". De heer Van der Wekken wees op de landelijke bezinning op dit punt en achtte de thans aan de orde zijnde zaak, onderdeel daarvan, zijnde de Zierikzeese bezinning. De heer Ge- leijnse hoopte op een goed rapport, dat t.z.t. verschijnen zal. Hij meende dat er nog voldoende tijd is. Restauratie subsidies Restauratiesubsidies komen be schikbaar voor de panden Haven park 27, Havenplein 18 met respek- tievelijke maxima van 11.219 en 22.500. Wijzigingen van begrotin gen '81 en '82 waren nodig, wegens ramen van de gevolgen door invoe ring van de z.g.n. herziene Ubinknor- men voor gemeentepersoneel, be trokken bij de eerste fase van het funktiewaarderingsonderzoek. Na aanvankelijke weigering van een Wel vond hij het een twijfelachtige zaak, dat de gemeente Middenschou wen „haar" stuk al wel heeft aange legd, want wat kan gebeuren als de bezwaarden tot aan de Kroon gaan, zo vroeg hij zich af. Een vergelijkba re situatie heeft zich nl. eens voorge daan op Walcheren, met een fietspad voor verantwoordelijkheid van de steden Middelburg en Veere. De voorzitter vond het niet juist dat de beleidslijn van Middenschouwen in de Zierikzeese raad ter sprake komt. Positieve kant Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester liet weten ook een po sitieve kant te zien aan het voortva rend optreden van de gemeente Mid denschouwen. „Er is met spoed ge werkt aan een goede verkeersvoor- ziening voor de schooljeugd". De heer Sprengelmeijer evenwel had nog meer bedenkingen. Zo dacht hij dat de aanleg feitelijk een achter haalde zaak is, daar de schooljeugd al een andere route (Zandweg) heeft gevonden. Hij had ook eerst een ver keerstelling gehouden willen zien. De heer Van Velthoven (C.D.A.) had uit de samenspraak met de be zwaarden de konklusie getrokken, dat feitelijk de uitrit voor de boerde rij van de familie R. knelpunt is. De veiligheid van de fietsers is ech ter een zaak van hoge prioriteit, gelet ook op het feit dat het betreffende fietspad het enige is voor Schouwen- Duiveland op het provinciale fietspa denplan. Voor het Zierikzeese deel van het fietspad zijn wel degelijk tellingen gehouden en de frekwentie van het gebruik is zeven a acht keer zo groot als normaal. Het feit overigens blijft bestaan dat de familie R. grond moet afstaan. Op- en afrit De heer L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) had uit de samenspraak met- de-bezwaarden de koiiklüsie getrok- ken, dat feitelijk de^iitnt voor de boerderij van de familie R. knelpunt NIEUWERKERK Oud papier Te Nieuwerkerk wordt op vrijdag 23 april weer oud papier opgehaald, de opbrengst waarvan bestemd is voor-het zendingswerk der Gerefor meerde Gemeenten. Gevraagd wordt het papier gebun deld gereed te zetten, hetgeen het op halen vergemakkelijkt. OOSTERLAND Frontale botsing Op de hoek v. d. Abeelestraat en de Burg. v. d. Havestraat te Oosterland desbetreffend verzoek en een daarna gevolgd beroepschrift, besloot de raad, op voorstel van b w de heer R. J. Tanis een standplaatsvergun ning te verlenen voor een kraam, dat op de Balie mag staan. De heer Groen meende dat voor het nieuwe voorstel (wel toestaan) een „betere motive ring" ontbreekt. De voorzitter licht te toe, dat sprake is van een kompro- mis. Wel een kraam, maar dan op de Balie. Wethouder Publieke Werken, de heer P. de Rijke antwoordde, dat in overleg tussen het Waterschap en de Dienst Gemeentewerken was geble ken, dat een oplossing - zij het een kostbare - mogelijk zou zijn door een duiker onder de weg te verwijderen. „We hebben echter geen enkele ze kerheid dat de bewoners daarna dan ook hun ja-woord zullen geven", liet de wethouder vervolgens weten. De heer J. J. Geleijnse (V.V.D.) was van mening, dat het fietspad er moet komen en dat het niet aanleggen van deze voorziening grotere bezwaren zou opleveren dan de bezwaren, die de bewoners van de Heuvelsweg zul len worden aangedaan. Niet geheel overtuigd De heer Sprengelmeijer liet weten niet geheel overtuigd te zijn van de noodzaak van de vaststelling van dit bestemmingsplan en wilde dan ook niet, zoals naar zijn zeggen de heer Van Velthoven deed, het kollege naar de mond praten in deze zaak. De heer Sprengelmeijer vond echter wel dat bestuurlijk gezien geen andere besluit dan vaststelling van het bestemmingsplan kon worden geno men. botsten maandagochtend frontaal twee auto's, resp. bestuurd door J. L. B. uit Sirjansland en mevrouw M. C. van S.-G. uit Oosterland. Mevrouw van S. zou de bocht te ruim genomen hebben. Rommelmarkt-spullen Op zaterdag 17 april jl. heeft de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" weer oude spullen opge haald ten bate van de kas van de ver eniging voor een te houden rommel markt deze zomer. Men hoopt dit nu nog eenmaal te doen voordat de rom melmarkt gehouden zal worden, en het bestuur dankt de burgerij weer voor de ondervonden medewerking die ze verleende door allerlei spullet jes te bewaren en deze af te staan voor de rommelmarkt. Men dankt ook de leden van de vereniging die zich beschikbaar stelden de spullen op te halen. „Weer tot de volgende maal waarvoor bij voorbaat dank". Extra kerkdienst Op vrijdagavond 23 april a.s. hoopt voor de Oud Ger. Gemeente alhier in het kerkgebouw aan de Burgem. van der Havestraat-hoèk Sandströmstraat voor te gaan ds.'W. Kamp, predikant van de Olid Ger. Gemeente te Grafhorst. Aanvang 7.30 uur. Kollekte Hartstichting Onder leiding van mevrouw Klaasse-Meijer werd ook hier ter plaatse weer gekollekteerd ten bate van het werk van de Hartstichting „Nederland" door de dames: mevr. Bal-Rotte; mevr. Bolle-Ista; mevr. Dorst-Struijk; mevr. Dorst-Verhoek; mevr. van der Maas-Rotte; mevr. Schoof-Klaasse; mevr. Stoutjesdijk- Steenpoorte; mevr. Steenpoorte-van der Have; mevr. Waasdorp en mevr. van der Zande. Verder de heer A. J. Rotte en Ina van den Berge, Jeanet Ista en Mathilde Stouten. De op brengst bedroeg ditmaal de mooie som van 1436,10. Waarvoor, zeer veel dank aan de milde geefsters en gevers. Opbrengst zending Onder leiding van de heer Joh. van der Have Jac.z. werd in de maand maart jl. hier ter plaatse weer gekol lekteerd ten bate van het zendings werk der Ger. Gemeenten, door Bart van der Hulle, Fieke van 't Hoff, Co- bie Olree, Gerda van der Hulle, Ma rie de Visser en Marian de Waal. De opbrengst bedroeg 199,65. Boven dien werd nog opgehaald oud papier en vodden, ten bedrage van 180,40. Zodoende kon er in deze maand weer afgedragen worden aan deze zending totaal 380,05. Waarvoor zeer veel dank aan de milde gevers en geefsters en zeker niet minder aan de MIDDENSCHOUWEN. Feitelijk een oud herfstplaatje, maar wel boeiend. Een tafereeltje van Flaauwers, tijdens de bietencampagne in een ver verleden. kollektanten en vooral ook aan hen die zich maandelijks beschikbaar stellen het oud papier en de vodden met tractor en wagen op te halen bij de ingezetenen. BRUINISSE Overdracht Noordzeekotter Zaterdag 17 april vond in Vlissin- gen na een geslaagde proefvaart op de Westerschelde de overdracht plaats van de Noordzeekotter Arm 27 Forra Maria. Eigenaar van deze in 1957 bij scheepswerf Haak te Zaandam gebouwde kotter is de heer L. W. Blaas, die er garnalen en plat vis mee gaat vissen binnen de 12 mijls zone. Het schip had tot voor kort Lau- wersoog als thuishaven. Bij de firma Padmos te Bruinisse ondering het schip een grondige revisie en het was direkteur P. Padmos, die de kotter aan zijn nieuwe eigenaar de heer Blaas over droeg. Bezoek aan weefkring Een vijftigtal dames van de weef kring, uit de streek rond Utrecht en de Veluwezoom, bezocht maandag 19 april ons (schier)-eiland. Zij waren te gast bij het bedrijf te Zonnemaire, dat zich op het weven toelegt en dat bij het verven van de weefsels ook gebruik maakt van de oud-Zeeuwse verfstof de meekrap. Het was hun be kend, dat Bruinisse in zijn Oudheid kamer ook de meest uitgebreide ver zameling voorwerpen bezit, die op die in de vorige eeuw zo belangrijke tak van landbouw betrekking heeft, de nog schaars overgebleven meesto- ven bewijzen de belangrijkheid voor de landbouw, van deze teelt, die door de uitvinding van de anuline en an dere kunstmatig gewonnen kleurstoffen te gronde ging. In de Oudheidkamer te Bruinisse werd het gezelschap opgewacht door dë dames B. de Waal-Jumelet en A. Quaak-de Waal. Hoewel de Oudheid kamer nog niet officiëel is open gesteld werd voor dit selecte gezel schap een uitzondering gemaakt. De dames waren enthousiast over de ge toonde kollektie, maar ook over de Oudheidkamer zelf, die een blik geeft op 150 jaar oud Zeeuws verle den. De boekjes over de meekrap teelt gingen over de toonbank als verse kadetjes bij de bakker. ROTTERDAM, 19-4. De kerkorga nist Feike Asma is maandag op zijn zeventigste verjaardag in de St. Lau- renskerk in Rotterdam door de Rot terdamse wethouder van kunstza ken, Vermeulen, onderscheiden met' de Wolfert van Borsselemèdaille. De ze medaille, die haar naam ontleent aan de grondlegger van de stad Rot- terdam, wordt aan diegenen', uitge- reikt die zich op bijzondere wijze voor de stad Rotterdam hebben inge zet. Feike Asma gaf in de Laurenskerk een koncert ter gelegenheid van zijn verjaardag. UTRECHT, 19-4. De fraktie van de PvdA in de Tweede Kamer houdt vast aan een koopkrachtverlies van de laagste inkomens dit jaar van maximaal één procent. De socialisten voelen niets voor de gedachte van premier Van Agt om de min één pro cent alleen, te laten gelden als van één minimuminkomen meerdere perso nen rond moeten komen. „Alle laagste inkomens moeten beschermd blijven, want zo staat het ook in het regeerakkoord vermeld", zo zei frak- tievoorzitter Wim Meijer voor de TROS-radio na afloop van het frak- tie-overleg dat maandag in Utrecht plaatsvond. NOORDWIJKERHOUT, 19-4. De regering is met haar plannen om op de sociale uitkeringen te bezuinigen bezig met sociaal terrorisme. Voor die chantage mag de vakbeweging niet wijken. Als de regering niet in bindt, ook met haar voorstellen om de laagstbetaalden te pakken en de hoogstbetaalden te sparen, kan de FNV voor de laagste inkomens met een looneis komen. Dit heeft voorzit ter Cees Schelling van de Voedings bond FNV dinsdag op het jaarlijks kongres van zijn bond in Noordwij- kerhout gezegd. Volgens Schelling is er geen kom- promis mogelijk tussen wat de FNV wil en wat de regering wil. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De Nederlandse Volksunie en de lijst Glimmerveen mogen niet onder die namen deelne men aan de gemeenteraadsverkiezin gen op 2 juni. De Centrumpartij mag zich wel laten registreren. DEN HAAG. Het aantal eerste jaars dat zich voor studie aan univer siteit of hogeschool heeft aangemeld, vertoont een lichte daling in vergelij king met de aanmeldingen van vorig jaar. De komende jafen zullen er meer eerstejaars zijn, doordat er meer vrouwelijke studenten komen. DEN HAAG. Met ingang van dins dag (vandaag) is het verboden goede ren van oorsprong uit Argentinië in te voeren. Ontheffingen zijn moge lijk, waartoe vergunning kan wor den verleend. AMSTERDAM. Dienstplichtigen die in het kader van de wet gewetens bezwaren tewerk zijn gesteld kunnen geen aanspraak maken op het sta kingsrecht, zo heeft de politierechter in Amsterdam geoordeeld. Advertentie GRONINGEN. Eenentwintig de monstranten die op 18 janruari be trokken waren bij de blokkade van de spoorbaan in het Groningse Sau- werd uit protest tegen de Ameri kaanse munitietransporten moeten voor de kantonrechter verschijnen. AMSTERDAM. Er is geen nieuw licht geworpen op de vraag of de in dustriebond F.N.V. nu wel of niet be trokken is geweest bij de stakingsak- tie bij Wilton Fijenoord in maart. SCHIPHOL. Twee Nederlandse verkeersvliegers, A. C. Groeneveld en G. van Gelder hebben onlangs een stichting opgericht met als doel de Dakota weer in de Nederlandse luchtvaartwereld terug te brengen. ROTTERDAM. Tot eind vorig jaar heeft de gemeente Rotterdam ruim vijf miljoen gulden verloren op de ge meentegarantie voor koopwoningen. Voor dit jaar berekent de stad het verlies op een bedrag van tussen de 7,5 en 10 miljoen gulden. AMSTERDAM. Een krijttekening van de Haarlemse kunstenaar Dirk Helmbrecker heeft 74.000 gulden op gebracht op een veiling van Neder landse en Vlaamse tekeningen bij So- theby Mak van Waay in Amsterdam. DEN HAAG. De lozing van radio- aktieve afvalstoffen door de kern centrales in het Belgische plaatsje Doel, gelegen dichtbij de Nederland- se grens, levert niet een zodanige besmetting van water, bodem of lucht op dat die uit gezondheidsoog- punj; relevant is. UTRECHT. Enkele tientallen Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben bij het Utrechtse gewestelijk arbeidsbureau (GAB) geprotesteerd tegen de konklusies van een intern onderzoek, waaruit zou blijken, dat veel buitenlandse vrouwen niet op bemiddeling van het Utrechtse GAB hoeven te rekenen als zij zich er laten inschrijven. Flitsen uit het buitenland MULHOUSE. Het Franse vakver bond CFDT (Confederation Francai- se Democratque du Travail) in de El- zas heeft ervoor gepleit dat de Franse regering Nederlandse parlementsle den en journalisten uitnodigt voor een bezoek aan de kalimijnen die verantwoordelijk zijn voor de verzil- ting van de Rijn. PARIJS. Binnen het Franse coali tiekabinet van socialisten en commu nisten zijn nieuwe moeilijkheden ge rezen. Naast de problemen over het tempo van de sociale en ekonomische hervormingen die in de kampagne voor de verkiezingen van vorig jaar zijn beloofd, en de aanpak van de werkloosheid zijn nu meningsver schillen ontstaan over de bevoegdhe den van de politie. VISSERIJ BRUINISSE, 19-4. voor de kant aan de afbouwkade van de firma Padmos te Bruinisse ligt momenteel het casco van de Noordzeekotter U.K. 145, een schip dat gebouwd is bij scheepswerf Velthuijs in Zuid broek. Deze kotter wordt bij Padmos ge heel visklaar gemaakt. Ze krijgt de naam Atje Helena en zal straks wor den overgedragen aan de heer T. Pasterkamp in Urk, die eigenaar is van een schip van dezelfde naam en registratienummer dat in 1978 werd gebouwd. Begin mei loopt bij Velthuijs ook de U.K. 135 van stapel, een zuster schip van de U.K. 145. Dit schip zal eveneens bij Padmos bedrijfsklaar worden gemaakt en is bestemd voor de firma H. en S. Pasterkamp, die nu nog de Cornells Trijntje (in 1977 ge bouwd) bemannen. Beide oude sche pen zijn slechts 16 meter lang, de nieuwe schepen zijn groter. BRUINISSE, 19-4. De mosselhan del werd in het seizoen 1981/82 uitge oefend door 25 te Yerseke gevestigde firma's, die in belangrijkheid, gere kend naar de omzet, nogal wat uit eenlopen. Gezamenlijk werden van de kwekers gekocht 1113.600 mossel- tonnen. De vijf voornaamste Prins-Dinge- manse, Delta, Vette-Leco (De Leeuw en Cornelisse) en Barbee, nemen ge zamenlijk bijna 60 van de totale hoeveelheid af. Enkele van deze vijf exploiteren ook een inleggerij en de voornaamste, Prins Dingemanse, ligt in het geheel aanzienlijk voor op de vier andere. In de middengroep 50.000 tot 20.000 tonnen volgen tien anderen Solidair, Scheele, Jac. v. d. Plasse, Dhooge, Van der Plasse-v. Endt, Zuidweg, Steketee, Van der Jagt, Hollestelle en Mieras. BRUINISSE, 19-4. De Zeeuwse mosselkwekers zijn niet te spreken over het standpunt van Direktie Vis serijen van het departement van landbouw en visserij, wat betreft het overbrengen van mosselzaad uit de Waddenzee. Op 3 mei begint de mosselzaad- kampagne en Zevibel wilde reeds in de eerste helft van de tot 14 juni du rende openstelling van de Waddenzee voor dat doel gelegenheid krijgen om mosselzaad van de Wadden over te brengen naar Zeeland. Dit verzoek werd om twee redenen afgewezen. Ten eerste zou de aanvrage te laat zijn ingediend, ten tweede was nog geen reaktie ontvangen van de Ne derlandse Vissersbond. Dit laatste was voor de heer A. Rammelloo, voorzitter van de mos- selsektor van Zevibel, een drogre den. In Zevibel zijn 90 van de mossel vissers georganiseerd; in de vereni ging van Klaas Hoekstra (de Ned. Vissersbond) slechts 10 Reeds op 1 april wees Direktie Visserijen het Zevibel-verzoek af. Een en ander werd door een verbolgen heer Ram melloo behandeld op de Zevibel-ver- gadering, zaterdag 17 april gehouden in Breskens. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 19-4. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 279 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3500; oude paarden 2250 - 2750; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 325 - 800. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,45 - 8,30; jonge slachtpaarden 6,60 - 8,60. De handel in slachtpaarden was vlot en ruim prijshoudend, en in po ny's vlot met hogere prijzen. Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 19-4. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 47,00 - 48,00; Bintje 50 mm opw. 59,00 - 60,00; Bintje 35-55 mm opw. 49,00 -ƒ 51,00; Irene 35 mm opw. in zakken 36,00 - 38,00. Zandaardappelen: Bintje 35-50 mm 40,00 - 42,00; Bintje 50 mm opw. 49,00 - 51,00. Exportaardappelen: Bintje 45 mm opw. in zakken 59,00 - 61,00. Voeraardappelen geen notering. Stemming rustig. SCHEEPVAART Antilla Cape, 18-4 te Rotterdam Nedlloyd Amersfoort, 17-4 te San Ju an Nedlloyd Delft, 18-4 te Tokio Nedlloyd Rockanje, 16-4 van Marsa el Brega naar Piraeus Nedlloyd Tasman, 18-4 te Melbourne KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Dongen: T. Verbeek, kand., Katwijk aan Zee; te Enschede b.w.: J. H. D. Louwerse, Ermelo. Aangenomen naar Amstelveen- Buitenveldert (toez.): P. Masmeijer, Zunderdorp (part-time) tevens geestelijk verzorger ziekenhuis Am sterdam-Noord. Aangenomen het beroep der Gene rale Synode tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden (sekreta- ris Raad voor Catechese): drs. E. R. Jonker, Lemele. Bedankt voor Oud-Beijerland: drs. C. A. van der Sluijs, Veenendaal; voor Zeist: drs. A. de Reuver, Capelle aan de IJssel; voor Wierden: T. van 't Veld, Ede. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Leeuwarden: T. Vrolijk, Katwijk aan de Rijn. Bedankt voor Oldekerk en voor Noordeloos-Ottoland: drs. P. J. Scho tanus, Nottuln (W.-Dld.). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Amersfoort-Centrum: E. Hoogendoorn, Dalfsen; te Zwolle (3e predikantsplaats): E. Woudt, Den Helder; te IJmuiden: H. J. Messelink, Lutten. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Oud-Beijerland: Chr. van der Poel, Yerseke; te Sunnyside (U.S.A.): J. C. Weststrate, 's-Graven- polder. Bedankt voor Hilversum: A. Moer kerken, Nieuw-Beijerland; voor Nor wich (Ontario, Canada): A. B. van der Heiden, Enkhuizen. Tweetal te Rotterdam-Alexander- polder: J. J. van Eckeveld, Zeist en J. van Haaren, Amersfoort. Volle Evangelie Gemeente Op zondag 25 april wordt in de Lu therse kerk een kennismakings- dienst gehouden, uitgaande van de Volle Evangelie Gemeente Zeeland. Het betreft hier een doopdienst door onderdompeling. Voor de aan vangstijd van de dienst mogen wij verwijzen naar de predikbeurtenlijst van vrijdag 23 april.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4