Verenigingen zetten zich in voor interieur dorpshuis Wethouder P.W. wil geen angst zaaien omtrent afvalstoffen Jeugdwerkloosheid op vergadering NCVB Heftige diskussies in raad Westerschouwen DAK REPARATIES SAMAN BV Gemeenteraad Zierikzee LESCOPiNES, WMR ZIJN JULLIE TE ZIEN? 'Ilolty' njode STREEKNIEUWS Bruinisse Komité Burgh-Haamstede i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 20 april 1982 Nr. 23101 3 ZIERIKZEE, 19-4. ,,We moeten Zierikzee niet bang ma ken", was de mening van wethouder P. de Rijke naar aanleiding van vragen van P.v.d.A.-fraktievoorzitter J. Groen omtrent een onderzoek naar de eventuele aanwe zigheid van giftige afvalstoffen op het terrein van de ou de gasfabriek in Zierikzee. Deze zaak kwam aan de orde bij de rondvraag tijdens de gemeenteraads vergadering maandagavond. Wet houder De Rijke deelde mede, dat overal in den lande op dergelijke ter reinen onderzoeken worden gedaan. Bij een eerste onderzoek van de provincie op genoemd terrein in Zie rikzee werd ijzeraarde gekonsta- teerd. Hoewel dit perceel vrijwel niet toegankelijk is voor spelende kinderen werd deze grond inmiddels met een beschermende deklaag af gesloten. De wethouder deelde verder mede, dat een oriënterend onderzoek nu zal moeten uitwijzen of daarop nog een nader onderzoek noodzakelijk is. Pas na dat laatste onderzoek zal vast gesteld kunnen worden of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Bouw Theo Thijssenschool De heer D. v. d. Wekken (P.v.d.A.) informeerde naar de vorderingen met betrekking tot de bouw van de nieuwe Theo Thijssenschool. Wet houder van onderwijs de heer C. Bij de Vaate antwoordde, dat de bouw vergunning werd verleend, het bestek gereed ligt en zodra goedkeu ring daarvoor zal worden verleend de aanbesteding kan plaatsvinden. Als mogelijke datum voor het ge reedkomen van de nieuwe school noemde de wethouder - een veilige termijn nemend - 1 augustus 1983. De heer Van der Wekken wilde ver der weten of het kollege bereid was de verkeerssituatie op de Calandweg voor de overstekende schooljeugd wederom in de verkeerskommissie te bespreken. Hij was van mening, dat verande ring van de situatie zal optreden als straks de nieuwe basisschool in Mal ta gereed zal zijn en nog meer kinde ren de Calandweg zullen moeten oversteken. Bovendien wéés'hij op het feit, dat inmiddels zes maal per uur; een lijndienst bus door de Ca landweg rijdt. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester herinnerde aan eerdere besprekingen van dit probleem in de raad en de .verkeerskommissie,. Hij- zegde echter wel toe dit punt weder om in de verkeerskomiiiiSrie tér' sprake te brengen. „Betutteling" „We hebben te maken met de betut teling van de provincie; dat kost ons veel tijd en geld", was de reaktie van de voorzitter op de yraag van de heer Van der Wekken wanneer de vaststelling van de herziening bestemmingsplan Malta I en II tege moet gezien kan worden. De voorzit ter kon wel mededelen, dat een en an der nog wel binnen het - herziene - tijdsschema loopt. Naar aanleiding van het verdwij nen van de supermarkt in Malta en de plannen van woningbouwvereni ging „Beter Wonen" in dit pand het eigen kantoor te gaan vestigen, infor meerde de heer Van der Wekken of het kollege zich realiseerde, dat nu een hele wijk zonder belangrijke voorziening komt te zitten. Daar het betreffende pand als eni ge in deze wijk een winkelbestem ming had, wilde hij ook weten of de vestiging van het Beter Wonen kan toor de eventuele komst van een win kel in de toekomst onmogelijk maakt. De voorzitter antwoordde dat „Be ter Wonen" er alles aangedaan heeft de supermarkt in Malta in stand te houden door een korting van 25 op de huur toe te passen. Dit hield in, dat het pand tegen kostprijs aan de exploitant werd aangeboden. Verder kon de woningbouwvereniging ook niet gaan, gezien de wettelijke bepa lingen. Dit bleek de liquidatie van de supermarkt echter niet te kunnen voorkomen. De voorzitter zei te beseffen, dat het ontbreken van een supermarkt in deze wijk als een groot ongerief voor de bewoners kan worden beschouwd, maar voegde daar aan toe, dat het verdwijnen van deze winkel mis schien voorkomen had kunnen wor den als de bewoners zelf er wat meer gebruik van hadden gemaakt en niet al hun grote inkopen elders hadden gedaan. Hij gaf toe, dat het betref fende pand als enige een winkel bestemming had, maar merkte op dat - indien de noodzaak zich voor zal doen - met een zogenaamde artikel 19-procedure ook nog wel iets te kreëren is. De heer Van der Wekken sloot zijn schriftelijke rondvraaglijst af met te informeren naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de Stichting Cultuurspreiding Zeeland. De voorzitter liet weten, dat onvol doende gemeenten in Zeeland bereid bleken financiële medewerking te verlenen aan de S.C.Z., die nu derhal ve gedoemd is te liquideren. Kosten van de liquidatie komen, volgens de raadsvoorzitter, voor rekening van de provincie. Overigens zei hij nog wel enige hoop te hebben op een oplossing. Voor het seizoen 1982/1983 bestaat e^ nog geen paniek voor de podiumkunsten, daar dat nog door S.C.Z. zal worden afgewikkeld. Op een vraag van de heer R. Sayers (P.v.d.A.) betreffende de prognoses van het aantal schoolkinderen voor de komende jaren, antwoordde wet houder C. Bij de Vaate, dat op 7 mei in dit verband een laatste gesprek met het ministerie zal plaatsvinden. Indien na dit gesprek mocht blijken, dat de prognoses van het ministerie en die van de gemeente verschillen, zal de onderwijskommissie daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld worden. Een en ander is ook van belang voor de toestemming van de bouw van twee extra lokalen bij de nieuwe Chr. School in Poortam bacht. De heer H. Asma (P.v.d.A.) kreeg desgevraagd de mededeling, dat nog geen nadere plannen zijn gemaakt betreffende aanpassing van de school in de Raamstraat. Verder wilde de heer Asma weten of inmiddels een gesprek had plaats gehad met het bestuur van de Nuts- kleuterschool betreffende integratie met de openbare lagere school „Bin nen de Veste", in het gebouw in de Raamstraat. De wethouder van on derwijs liet weten, dat inmiddels een verzoek om een datum voor een gesprek te noemen aan het Nuts- bestuur werd gedaan. Tennisakkommodatie Wethouder van sportzaken de heer L. J. van Gastel deelde de heer Asma desgevraagd mede, dat volgende week een gesprek zal plaatsvinden met het bestuur van de tennisvereni ging betreffende een aanvraag van een nieuwe tennisakkommodatie. Na dat gesprek zal de zaak in de sport- kommissie besproken worden. Advertentie Topmerken met klinkende namen. Elk s^izoen: wéér. Zomaar voor Kef uitkiezen. Natuurlijk bij. Ook voor hoeden en shawl! Dam 15-19, Zierikzee Telefoon 01110-2816 SCHOUWEN-DUIVELAND Nationale dansdag werd sukses Leerlingen van de dansschool van mevrouw W. Kramer-de Groot heb ben dit jaar voor de tweede maal meegedaan aan de Nationale Dans dag in dé Jaap Edenhal te Amster dam. Meer dan 2500 deelne- mers/sters waren aanwezig, die een wedstrijd danste voor een bronzen, zilveren of gouden prijs. Er waren demonstraties: ballroom, en Latin American dansen, tapdan sen en rock roll. Het resultaat van de dansschool van mevrouw Kramer was zeer goed. Er werden vijf prijzen gewonnen, terwijl verleden jaar de school met twee prijzen huiswaarts keerde. 5e prijs, zilver: hr. O. Kramer en mej. Y. v. d. Hoek (13-16 jaar); 3e prijs, brons, hr. J. Lefèvre en mevr. Y. de Munnik, (40 j. en ouder); 2e prijs, borns, hr. en mevr. Hurkens, (25-40 jaar); 2e prijs brons, hr. Wil- BRUINISSE, 20-4. „In een tijd van toenemende werkloosheid, angst voor de atoombom, milieuvervuiling en meer dergelijke zaken zijn er velen die geen toekomstverwachting meer hebben", aldus de heer C. Haeck uit Ridderkerk op een lezing tijdens de vergadering van de NCVB afd. Bruinisse. Nadat de bijeenkomst op de ge bruikelijke wijze was geopend, las de presidente, mevrouw De Groot- Fluyt, uit Lucas 10 de verzen 25 tot 37. De meditatie had als thema „On ze naaste helpen". De heer Haeck, oud Bruënaar, die een lezing hield met als onderwerp „Onze naaste" wilde hiermee dicht bij huis blijven en het hebben over diegenen die ons het meeste bijstaan: onze kinderen. Hier schetste Haeck (een gepensioneerd onderwijzer) de moeilijkheden van onze hedendaagse maatschappij, waarin de kinderen opgroeien: „Een van de grootste pro blemen vormt de jeugdwerkloos heid. Wanneer wij hier niets tegen doen, zal de jeugd dan later nog in staat zijn een nieuw geslacht op te voeden?" Nadat de spreker nader was inge gaan op de problemen die hier mee samengaan, besloot hij met de woor den: „Toch als we onszelf gelovigen willen noemen zullen we niet werk loos moeten toezien. We mogen zelfs blijven hopen op een betere toe komst; Uitzien naar het Licht. We hebben Gods belofte dat wat Hij een maal aan ons (en onze kinderen) is be gonnen ook zal voleindigen." Nadat nog enkele vragen waren gesteld bedankte de vice-presidente, mevrouw Verton de heer Haeck en overhandigde hem namens de afd. een attentie. Mevrouw Haeck kreeg een boeketje bloemen aangeboden. Na het zingen van het bondslied ein digde de spreker de vergadering met dankgebed. Botsing Twëë;a\ïto5s_ wérden maandagoch- fens aaif 3e voorzijde beschadigd bij een botsing op de hoek van de Hem- Watermolen. Mevrouw J. B. uit Zie rikzee zou geen voorrang hebben ver leend aan L. L. eveneens uit Zierik- zeé. Zeehengels ontvreemd B. V. uit Zierikzee deed aangifte van diefstal van drie zeehengels, die een waarde van 450,vertegen woordigen. RENESSE Telefoongeld ontvreemd In het afgelopen weekeinde is de apparatuur van de telefooncel aan de Rampweg in Renesse opengebroken en het geld er uit meegenomen. Hoe veel er in zat, is niet bekend. Toneeluitvoering „Op Drift" Zaterdag 24 april houdt toneelver eniging „Op Drift" uit Renesse haar voorjaarsuitvoering in het dorpshuis in de plaats. Op het programma staat het to neelspel „Vlak om de hoek" van Par- nell Bradbury, een thriller die zich afspeelt rond 1900. Men heeft zich daarom veel moeite getroost om een decor te bouwen in de stijl van die tijd en ook aan de kostuums is veel zorg besteed. Het stuk wordt gespeeld door de dames Adrie Schaleven, Rie Gilijam- se, Janny Krijnse Locker en Anne- marie v. d. Wiel en de heren Peter v. d. Aart, M. de Hamer en Klaas de Feiter. Wout Lokker tekent voor de regie, Ria v. d. Roest is souffleuse, Wouter Oosterling toneelmeester en de grime wordt verzorgd door Lidy Blom en Petra Boot. De avond zal worden besloten met een gezellig bal op muziek van „Af ter Eight". In de pauze zal een verlo ting worden gehouden ten bate van de Stichting Interieur Dorpshuis. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Bijeenkomst N.C.V.B. Woensdag 28 april houdt de N.C.V.B. afdeling Kerkwerve een vergadering in het Verenigingsge bouw. De spreekster op deze avond is mevrouw Sandée-de Kam uit Kam perland, die inleiding houdt over Ivoorkust en ontwikkelingswerk. BRUINISSE Opbrengst koliekten Ten behoeve van de Mbuma- zending werden in de maand maart de volgende bedragen gekollekteerd: door Ro2i de Jonge 52,40; Martin v. Dommele (J.P.zn.) 74,36; Margreet Schot ff 51,55 Rianne v. d. Bos 28,70; Martin v. Dommele (J.z.) 62,—. Alle gevers en geefsters har telijk dank. De kollekte die vorige week in Bruinisse, ten bate van de Neder landse Hartstichting werd gehouden, ZIERIKZEE. De Kon. Harmonie Kunst en Eer" gaf de jaarlijkse uitvoering in de Concertzaal. Hier ,,de muziek" in aktie, o.l.v. de vaste dirigent R. van Soest. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Vervolg van pagina 1) Aan de hand van een aantal wen sen is aan de architekt een opdracht verstrekt, waarbij ook de wens van mevrouw Blindenbach is opgenomen om de bibliotheek niet ondergeschikt te maken aan het dorpshuis, een wens waartegen ook door dr. Van Zuijlen geen bezwaar was gemaakt. Als nu blijkt, dat het plan van de architekt te duur is zal men een alter natief plan moeten maken, maar dat is nu niet aan de orde, aldus de heer Tieleman. En dit is volgens de raads voorzitter ook niet in de vorige ver gadering aan de orde geweest. kens en mevr. A. Vis (40 j. en ouder) en 2e prijs zilver, hr. en mevr. Lefè vre, (40 jr. en ouder). ZIERIKZEE Jubileumbal dansschool Kramer Voor zaterdag 8 mei organiseert dansschool Kramer-de Groot een ju bileumbal in de Concertzaal te Zie rikzee. Er zullen demonstraties wor den gegeven in o.a. ballroom- en La- tin American dansen. Exploitatie De exploitatie moet gescheiden blijven: 1 miljoen voor het dorpshuis en 400.000,00 voor de bibliotheek en dit staat totaal op een geblokkeer de rekening. Voor de heer P. H. Canters (PvdA) was dit weer aanleiding om dit „chanteren van de raad" te noemen, waarmee hij doelde op de koppeling die het kollege wil maken tussen het dorpshuis en de bibliotheek, „Als ik het goed begrijp is het zo, dat we eerst een plan voor de biblio theek moeten goedkeuren, voordat (het dorpshuis gebouwd kan worden'kortklu'déerde hij Burgémeester Niemantsverdriet- Leenheer deelde ter verduidelijking mee, dat het een gebouw is waar alles deel van uit maakt. De heer S. Roos (PvdA) was van mening dat er nog nooit iets is besloten. Mevrouw A. C. v. d. Klooster-van Sonsbeek (PvdA) dacht niet dat de hoge kosten moeten worden gezien als een aanval op de architekt maar dat dit een stemming is die van de be volking uit wordt gehoord. Kwalijk Wethouder P. M. van den Aarsen nam het dr. Van Zuijlen kwalijk dat hij het kollege had aangevallen over de uitgaven welke er worden gedaan daar dit alle raadsbesluiten zijn. Van Zuijlen antwoordde hierop, dat het gehele kollege zich hieraan schuldig maakte. De heer S. Roos wilde er geen woord meer over zeggen en vond dat men in de volgende vergadering maar met gedegen plannen ter tafel moet komen. is wederom een groot sukses gewor den. Mede door de inzet van de kol- lektanten en de milde gevers werd het mooie bedrag van 2454,— be reikt. Iedereen die heeft meegehol pen aan de totstandkoming van dit fraaie resultaat wordt hartelijk dank gezegd. Bij de behandeling van het beroep schrift van Veerhoek b.v. was de raad in zijn geheel van mening, dat dit ongegrond moest worden ver klaard. De kommissie voor beroepsschrif ten, die deze zaak ook had behan deld, had bij haar advies nog een ex tra advies gevoegd: de raad zou de verkoopvoorwaarden van het pand Lange Reke 12 te Renesse nog eens in nadere overweging moeten nemen, waardoor de mogelijkheid zou kun nen worden geschapen om de zaak ook op zondag open te houden. De heer J. van den Berge (RU), voorzitter van deze kommissie gaf toe, dat men met het geven van dit advies buiten het boekje is gegaan, daar eigenlijk alleen aan de orde komt of het kollege al dan niet juist heeft gehandeld. De heren Roos, Tieleman en Van den Berge waren van mening dat vast gehouden moet worden aan de eerder door de raad genomen beslis singen ten aanzien van de verkoop voorwaarden. Schreeuwende behoefte Dr. Van Zuijlen liet weten, dat de gehele VVD-fraktie het hier niet mee eens was. Juist aan een zaak als deze, -waar geen sterke drank wordt ge- - -schonken, bestaat een schreeuwende-, behoefte. Bij het indertijd genomen besluit heeft 'men van andere denk beelden voor ogen gehad en is men uitgegaan van zuivere horica- voorzieningen. Hij vond het geen goede zaak om nu iets te Verbieden wat nodig en noodzakelijk is. De heer Tieleman zei, dat bij de verkoop van het pand de voorwaarden zijn bepaald en dat men nu niet verder moet gaan, omdat dit de ontkrachting van een raads besluit zou betekenen. Verder zal de zondagsrust in acht moeten worden genomen. Dr. Van' Zuijlen zag het allerminst als een be zwaar op een eerder genomen raads besluit terug te komen, als zou blij ken dat deze niet juist is geweest. Als men een foute beslissing heeft geno men strekt het alleen tot eer, als men over de moed beschikt hierop terug te komen. Oosterschelde De raad ging in zijn geheel akkoord met de ondertekening van de inten tieverklaring inzake coördinatie van het beleid tot de Oosterschelde. Voor het zover was werden er door verschillende raadsleden nog wel enige vraagtekens geplaatst bij de gevolgen, die het ondertekenen van het stuk zou kunnen hebben. De heer Roos vroeg zich af, wat of de stedebouwkundige van de ge- meente hier straks nu mee te maken moet hebben. Zou dit niet door een van de hoofdambtenaren van de ei gen gemeentedienst kunnen gebeu ren, omdat het op deze wijze alweer kosten met zich gaat mee brengen. Dr. Van Zuijlen vroeg zich af of het wel verstandig was om te tekenen, daar de mogelijkheid bestaat dat men zich ergens aan vast legt. De heer Van den Berge dacht aan tekenen onder voorbehoud, maar dat gaat niet, werd hem door de raads voorzitter meegedeeld. Struktuurschets De raad kreeg verder het concept struktuurschets aangeboden, welke op de raadsvergadering van 15 juni a.s. in behandeling zal worden geno men. De heer L. C. Hoogerhuis vond een „schets" maar niets, hij had een „plan" verwacht. De heer P. H. Can ters wilde wel eens weten wat dit tot nu toe wel allemaal al gekost heeft. Cijfers Daar hierover geen exakte cijfers bekend zijn zal hem dit in de kom missie financiën en de volgende raadsvergadering worden meege deeld. Canters becijferde zelfs reeds, dat het al zo ongeveer een miljoen moet wezen. Dr. Van Zuijlen vond het een goede zaak dat het DPO-onderzoek heeft plaats gevonden. Hij was er van overtuigd dat het veel geld heeft gekost, maar waar zouden wij zijn als dit niet was ge beurd, zo vroeg Jiij zich af .Om de toe- -komst vangemeente en inwoners veilig te stellen, was dit noodzake lijk. De heer Van den Berge sprak de wens uit, dat deze struktuurschets niet net als de vorige zou moeten worden herschreven. De heer Roos vond hem overzichte lijk en goed leesbaar en was er zeer erkentelijk mee. Vanaf vandaag af ligt de struk tuurschets voor een ieder op het ge meentehuis ter inzage. Advertentie o.a. rep. of vervanging van goten Vrijblijvend prijsopgave Snelle uitvoering Julianastraat 40 Telefoon 2647, Zierikzee HAAMSTEDE, 19-4. Het komité Dorpshuis Burgh- Haamstede, dat zich inzet om gelden beschikbaar te krij gen voor het interieur van het dorpshuis te Haamstede, zal binnenkort een stichtingsvorm krijgen. Er zijn al een aantal toezeggingen van verenigingen en personen om ak- ties te ondernemen, o.a. van de V.V.V., die administratief werk wil verzorgen en tevens de opbrengsten van de autorally en de avondwandel vierdaagse ter beschikking stelt voor de aanschaf van interieur. Dit bedrag wordt geraamd op 600, Dit kwam aan de orde tijdens een bijeenkomst van dit komité, ten hui ze van de heer H. J. van Zuijlen. Aan wezig waren de dames: Oostdijk- Kooman, Mulder-Krijnse Locker, Kenters-v. d. Bos, Rademaker- Noordhoek en Van de Klooster-van Sonsbeek en de heren Van Zuijlen, Kenters en v. d. Broeke. Geen wielerronde Het wielerkomité heeft toegezegd de geldmiddelen, die eigenlijk bestemd zijn voor een wielerronde, gaarne beschikbaar te stellen. Ra ming 4000,—. De zangvereniging „Nu met Hope" zal de opbrengsten van een: kerkkoncert op 5 juni; een deel van de rommelmarkt van 29 mei en van de stand op Ring Promotion, afdragen. De afdeling Westerschouwen van de Ned. Vereniging van Huisvrou wen doet hier aan mee met een ver koopstand op de Oranjemarkt, een verkoopstand op de Ring Promotion en de verkoop van oliebollen samen met de muziek en Big S. De Kon. Muziekvereniging „Witte van Haemstede" zal diverse aktivi- teiten muzikaal opluisteren en veel wordt verwacht van een vorming van een boerenkapel. Andere hulp wordt aangeboden door; het Oranje- komité, DFS, Bridgcklub en andere verenigingen waarmee nog kontakt moet worden opgenomen. Kwartetten Het komité zelf zoekt het in de ver koop van gekleurde kwartetten. Hiervoor zullen enkele personen en instellingen gevraagd worden hier aan mee te werken. Dan de verkodp van linnen tasjes met de opdruk van de vuurtoren, de uitkijktoren en de Plompetoren. Ook de verkoop van buttons met de opdruk van een zee meermin en zeemeerman wordt be keken, evenals de vervaardiging van stelten. Verkoopakties langs de deur staan ook op het programma, evenals die op de campings, bij de V.V.V.- balie, de RABO-, AMRO-banken etc. Een Lee Towers optreden kost 6000,—maar er zijn wat problemen om een geschikte tent te vinden. Mo gelijk dat Big S hieraan in kombina- tie met een popkoncert iets wil doen. Bij het KJF en het Anjerfonds zal subsidie worden gevraagd. De volgende vergadering is op 28 april te 19.30 uur in De Schutse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3