Beatrix: Navo niet gebaat bij kritiekloze wederzijdse bewondering Bibliotheekwezen Koningin en prins in V.S. Ghotbzadeh bekent komplot Fel detfat in Veiligheidsraad In Twentse textielindustrie verdwijnen nog banen Ruiming olie Westerschelde Heroïnevangst op Schiphol Doden in het verkeer Winkels dicht op 30 april Politie schoot LAATSTE NIEUWS Lichtpuntje in Falkland- crisis Dinsdagprogramma koningin en prins AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DICHTEN Enigermate lichtzinnig is in de af gelopen jaren door de overheid geld gespendeerd voor doeleinden, die verfrissend van opzet en kwaliteit zijn, maar te spoedig - zo lijkt het - moet de huidige overheid op een nog niet zo lang bestaande situatie terug komen. Een voorbeeld is het biblio theekwezen, zo fraai van opzet, maar voor het publiek zo goedkoop, alsof het gratis scheen. Bij een relevante gelegenheid heeft de staatssekretaris thans gewaar schuwd, dat het zo niet langer door kan gaan, maar dat de bibliotheken aan de gebruikers (lezers) meer geld moeten gaan vragen. De wijsheid van de oud-testamentische Jozef, die gedurende zeven „vette jaren" spaar de voor de zeven „magere jaren" is niet bij degenen geweest, die een Sint Nicolaas-element vervlochten in de herstrukturering van het biblio theekwezen. Terug komen op een bestaande situatie - waaraan het pu bliek is gewend - doet altijd pijn, maar het goedkooptefeest bij de bi bliotheken zullen we wel hebben ge had. De staatssekretaris heeft nog niet vermeld hoeveel de tarieven om hoog moeten, maar, na dit schot voor de boeg, is wel duidelijk dat de lezers meer zullen moeten betalen. ziging van de financiering. Het bi bliotheekwezen gaat passen in de ka derwet specifiek welzijn. Is die wet eenmaal tot gelding gekomen, dan „moeten de bibliotheken door de ge meenten uit dezelfde pot worden be taald, waaruit ook de subsidies van andere welzijnsinstellingen komen", wet specifiek welzijn. Is die wet een maal tot gelding gekomen, dan „moeten de bibliotheken door de ge meenten uit dezelfde pot worden be taald, waaruit ook de subsidies van andere welzijnsinstellingen komen". Binnen het raam van het gemeente lijk subsidieringsbeleid krijgt men derhalve een afweging van prioritei ten en het is niet helemaal van zelfsprekend, dat het bibliotheekwe zen daarbij bovenaan - of heel hoog - op de betreffende lijst komt te staan. Het zal derhalve nodig zijn, dat het bibliotheekwezen - inspelend op nieuw gegroeide behoeften - het ta kenpakket uitbreidt en „verdiept", waardoor de onmisbaarheid voor de gemeenschap steeds duidelijker wordt, een situatie, die de gemeenten in hun overwegingspatroon t.a.v. de subsidiëring in de toekomst kunnen (en hopelijk willen) hanteren. TEHERAN, 19-4. De voormalige minister van buitenlandse zaken van Iran en ex-vertrouweling van ayatol lah Chomeini, Sadegh Ghotbzadeh, heeft maandagavond in een televisie interview erkend dat hij een kom plot voorbereidde om Chomeini en de voornaamste leiders van de Isla mitische republiek te vermoorden. In een 15 minuten durende uitzending zei Ghotbzadeh, wiens arrestatie op 10 april officiéél werd gemeld, dat hij de samenzwering drie maanden gele den op touw had gezet met Iraanse le gerofficieren. Ghotbzadeh zei dat de komplot- teurs van plan geweest waren „een huis naast dat van Imam Chomeini op te blazen en diens residentie te bombarderen op het tijdstip dat hij leiders van de republiek zou ontvan gen". Flitsen uit het buitenland PESHAWAR. Het Afghaanse ver zet heeft een hoge Russische militair terechtgesteld. Dit heeft een woord voerder van het Afghaanse verzet in de Pakistaande stad Peshawar ver klaard. WINDHOEK. Legereenheden, die onder Zuidafrikaanse leiding staan, hebben in het noorden van Namibië acht guerrillastrijders van de Swapo (Zuidwestafrikaanse volksorganisa tie) gedood. PRISTINA. Het presidium van de bond van communisten in de Joe goslavische autonome provincie Ko sovo heeft drie voormalige partij- en regeringsfunktionarissen geroyeerd omdat ze tegenwerking hebben ge pleegd bij het bestrijden van vijande lijke aktiviteit in de provincie. WASHINGTON, 19-4. „Erkennend dat vooral in tijden van tegenspoed de eendracht voorop dient te staan, be schouw ik pluriformiteit ook binnen ons Noord Atlan tisch partnerschap als natuurlijk en zinvol. Het (Noord Atlantisch) verbond zou niet gebaat zijn bij kritiekloze wederzijdse bewondering". Dit heeft koningin Beatrix maandagavond gezegd tijdens een galadiner in het Witte Huis in aanwezigheid van onder andere president Reagan van de Verenigde Staten. „Wanneer de dialoog voortkomt uit oprechte motieven, zo vervolgde de koningin, en gebaseerd is op we derzijds vertrouwen, zullen wij naar elkaar moeten blijven luisteren. Ne derland wil een bijdrage leveren aan gemeenschappelijke bezinning met een open geest en een ondogmatische aanpak". BONN. Een woordvoerder van de Westduitse regering heeft een bericht van de BBC tegengesproken als zou Westduitse hulp aan Argentinië in staat gesteld hebben een atoombom te maken. WASHINGTON. De Amerikaanse Federale Recherche (FBI) heeft de aanhouding bekendgemnaakt van een man in Augusta, Georgia, en hem formeel beschuldigd van spionage in opdracht van de Hongaarse geheime dienst. NEW YORK, 19-4. In een heftige woordenwisseling in de Veiligheids raad vocht de Israëlische spreker, Je- hoeda Blum, het recht van de Sowje- trussische gedelgeerde Owinnikov aan zich op te werpen als „een be schermer van de heilige plaatsen" tijdens de behandeling door de raad van de aanval van een in Amerika ge boren Israëliër op een moskee in Je ruzalem op Paaszondag. Owinnikov toespraak, zei Blum, „voegt nog een naam toe aan de lijst van schijnheiligen in dit debat". Blum beschuldigde de Russen van het sluiten van tiinduizenden christelijke en mohammedaanse hei lige plaatsen in de Sow jet-Unie en de vernietiging van moskeeën in Afgha nistan. „Hoeveel moskeeën en kerkgebou wen in de Sowjet-Unie zijn op zijn gunstigst veranderd in stallen of schuren? Op zijn slechtst zijn ze ver anderd in musea van het atheïsme", aldus de Israëlische afgevaardigde. Vraag 'ori „Hoeveel moskeeën zijn tijdens de Sowjetrussische bezetting van Af ghanistan in de afgelopen twee jaar vernield?" Owinnikov antwoordde dat Blum niet wilde zien dat de Sowjet-Unie het opnam voor de Arabische landen, ter verdediging van de slachtoffers van agressie. De Israëlische afgevaardigde ver weet Moskou ook het „opruien tegen vrede" in het Midden-Oosten. „De Sowjet-Unie heeft aan elke oorlog in het Midden-oosten sinds 1950 in aan zienlijke mate bijgedragen", zei hij. De reaktie van de Rus hierop was dat Blum de aandacht door lasterlij ke aantijgingen probeerde af te lei den van waar het feitelijk om ging. Geld over kollege GOUDA, 9-4. Een boze Gou wenaar heeft maandagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad in het stadhuis 150.000 gulden aan papiergeld in het gezicht van de leden van het kollege van burgemeester en wethouders geworpen. De geldconfetti zorgde voor grote opschudding in de vergade ring. Een verbouwereerde bur gemeester K. F. Broekens schorste de vergadering voor tientallen minuten. De 45- jarige geldstrooier werd door de bodes het stadhuis uitgezet, terwijl ambtenaren de bankjes verzamelden. De anderhalve ton ontving de Gouwenaar voor een per ceel grond aan de Lazaruska de, dat door de gemeente na vijftien jaar konflikt in het na jaar van 1981 via een gerechte lijke uitspraak werd ontei gend. De man, die ter plekke twintig garageboxen verhuur de en een werkplaats had, vindt de som te weinig. „Ik wil ■geen fooi, maar recht", is zijn mening. ENSCHEDE. 19-4. In de eerste helft van de tachtiger jaren verdwij nen er in de Twentse textielindustrie nog eens vierduizend arbeidsplaat sen. Tot die slotsom komen gedeputeer de staten van Overijssel en het ge west Twente op grond van een rap port dat het Bureau McKinsey over de herstruktuering van de textielin dustrie in Nederland heeft samen gesteld. Sinds 1970 zijn er in de Twentse textiel el 14.350 banen verlo ren gegaan. Omdat het verlies van werkgele genheid de komende jaren niet gelijk over de hele sektor zal zijn verdeeld wordt de daling van arbeidsplaatsen in een aantal onderdelen van de tex tiel „gigantisch", zo voorspellen de regionale bestuurders in een notitie. De provincie en het gwest vinden dat er maatregelen moet worden ge nomen om die sanering te beperken. Het meer op de regio Twente afstem men van het bewuste McKinsey- rapport wordt in dit verband van be lang geacht. Eeuwenoude betrekkingen Aan het begin van haar tafelrede ging Beatrix in op de eeuwenoude be trekkingen tussen de Verenigde Sta ten en Nederland. „Tussen weinig landen hebben de eeuwen door zo hartelijke en wederzijds tot voordeel strekkende betrekkingen bestaan", aldus Beatrix. Zij herinnerde er aan dat Nederland, als tweede land de Verenigde Staten van Amerika offi cieel erkende. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Prinses Juliana en prins Bernhard vertrekken op 26 mei naar Indonesië voor een bezoek dat tot 10 juni zal duren. De Rijksvoor lichtingsdienst heeft dit dinsdag meegedeeld. Het programma voor het bezoek staat nog niet vast. AMSTERDAM. De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) dreigt met nationale en internationale ak- ties tegen de NOS, als die blijft wei geren de NTB toe te laten tot de cao- onderhandelingen DEN HAAG, 20-4. Het 32-jarige ka merlid Ed Nijpels is dinsdagmorgen bij acclamatie gekozen tot voorzitter van de Tweede-Kamerfraktie van de VVD. Nijpels volgt Hans Wiegel op, die is benoemd tot commissaris van de koningin in friesland. Koos Riet- 'kerk blijft vice-vdorzitter van de WD-fraktie in.de Tweede Kamer. VLISSINGEN, 19-4. Langs de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen is maandagavond van Hoofdplaat tot Breskens een begin gemaakt met het schoonmaken van de taluds en de stranden die met zware stookolie vervuild zijn geraakt na de aanva ring zondag tussen een Spaans zee schip en de Belgische binnenvaart- tanker „Benetank". Daarbij is tus sen de twee- en drieduizend ton zwa re stookolie in het water van de Westerschelde terecht gekomen. SCHIPHOL, 19-4. De douane op Schiphol heeft afgelopen donderdag een 41-jarige Pakistaan aangehou den, die drie kilogram zuivere heroï ne bij zich bleek te hebben. Dit heeft een woordvoerder van de rijkspolitie dienst luchtvaart, aan wie de man na zijn aanhouding is overgedragen, eerst maandag in verband met het onderzoek meegedeeld. De waarde van de heroïne schatte de politiewoordvoerder op 100.00 tot 150.000 gulden per kilogram. HONSERADEEL. De 22-jarige J. Hellinga uit Bolsward is maandaga vond om het leven gekomen door een verkeersongeval op de Bolswarder- weg in Honseradeel. Volgens de poli tie kwam Hellinga met zijn motor in aanrijding met een fietser, die voor hem reed en die linksaf sloeg. HOOGELOON. De 45-jarige A. J. van Tilburg uit Leende is maandaga vond laat om het leven gekomen door een verkeersongeval op de provincia le weg Turnhout-Eindhoven. In de gemeente Hoogeloon raakte hij, al dus de politie, op onverklaarbare wijze van de rechte weg af en reed te gen een rechts van de weg staande boom. BEST. De 35-jarige G. van den Oe- telaar uit Eindhoven is maandaga vond om het leven gekomen door een verkeersongeval in Best. Volgens de politie reed de man in zijn persone nauto in de richting Den Bosch toen hij door onbekende oorzaak van de weg raakte en in de berm terecht kwam, waar hij een boom ramde. BLIJHAM (GR.). De 21-jarige W. Heikes uit Wedderveer is maandaga vond met zijn auto dodelijk veronge lukt in het Groningse Blijham. Vol gens de politie reed hij met grote snelheid toen hij sterk moest afrem men voor iemand die voor hem reed. De koningin ging kort in op de rol van de Verenigde Staten in de eerste en Tweede Wereldoorlog en op de rol van de Navo na de Tweede Wereld oorlog. „Het is dit bondgenootschap ge weest dat, in de eerste plaats steu nend op de kracht van de Verenigde staten, de veiligheid van Europa en dus ook van Nederland heeft verze kerd", zo zei zij. DEN HAAG, 19-4. De winkels zul len op Koninginnedag, april, gesloten zijn. Op, mei, Bevrijdingsdag, normaal v.oor het pul Dit heeft de raad voor' het grootwinkelbedrijf dil weten. AMSTERDAM, 19-4. Bij een poging tot aanhouding van vijf jongelui, die vermoedelijk een inbraak gepleegd hadden, heeft een Amsterdamse poli tieman maandagmorgen in de Bijl mermeer de 18-jarige K. R. B. M. in zijn lies geschoten. De jongen is in middels geopereerd en verkeert bui ten levensgevaar. LONDEN, 20-4. Groot-Brittannië stuurt 1.000 man extra troepen naar de Falkland eilanden om de druk op Argentinië te vergroten. Dit deelde een woordvoerder van het Britse mi nisterie van defensie maandag mee. In Buenos Aires zei generaal Basilio Lami Dozo, kommandant van de Ar gentijnse luchtstrijdkrachten, dat een oplossing van het konflikt in zicht is. Hij verklaarde tegenover verslaggevers dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Alexander Haig en de.Argentijnse ministervan buitenlandse zaken Costa Mendez een „werkdokument" hebben opgesteld dat naar Londen dan wel Washington zou kunnen wor den meegenomen en dat de basis zal vormen voor onderhandelingen over de krisis. Lami Dozo zei niet of dit dokument nieuwe voorstellen bevat. De generaal die ^amen met president Galtieri en admiraal Jorge Isaac Aya de junta vormtj, zei wel: „We zijn dichter bij vrede dan oorlog. En met de hulp van de Verenigde Staten na deren wij een oplossing die de Argen tijnse belangen in stand houdt. De Argentijnse soevereiniteit staat niet ter diskussie". Hij voegde er even wel aan toe dat indien de Britse vloot bij de betwiste eilanden zou arrive ren dit wel elke onderhandelingspo ging onmogelijk zou kunnen maken. De woordvoerder van de Argen tijnse president, Rodolfo Baltierrez, zei intussen echter: „Dezelfde me ningsverschillen die er in de vroege (maandag)ochtenduren zijn blijven voortbestaan". De Britse minister van buitenland se zaken Francis Pym zei maandag tijdens het debat in het Lagerhuis: „Het is juist om de terugtocht van de Argentijnse troepen te verzekeren. Dat is in overeenstemming met reso lutie 502 van de V.N. Veiligheids raad. Daartoe zal Groot-Brittannië zijn militaire, ekonomische en poli tieke druk vergroten". Hij sprak de hoop uit dat de vredesmissie van mi nister Haig suksesvol zou zijn, maar totdat dit het geval is zou het onver standig zijn de besprekingen van Haig over te dragen aan de sekretaris generaal van de VN Xavier Perez de Cuellar, zoals was voorgesteld door de Labour oppositie. Tenslotte zei Pym dat de Britse vloot de Falkland eilanden nadert en dat de druk op Argentinië verder wordt vergroot. De Armada heeft intussen de helft van de route naar de Archipel afge legd. Zondag vertrok zij vanaf het ei land „Ascension", een Brits steun punt in het midden van de Atlanti sche Oceaan. WASHINGTON, 20-4. De eerste dag van het staatsbezoek aan de Ver enigde Staten is maandagavond af gesloten met een staatsdiner dat de Amerikaanse president het konink lijk paar op het Witte Huis aanbood. Na afloop van het diner luisterden de 200 Nederlandse en Amerikaanse gasten naar een optreden van de komponist pianist George Shering. Dinsdagochtend ontvingen de ko ningin en de prins op de Nederlandse ambassade in Washington enkele honderden leden van de Nederlandse kolonie in Washington. Vervolgens sprak koningin Beatrix op een bij eenkomst, georganiseerd door de Na tionale persklub. In de avonduren bieden de koningin en prins vice-pre sident George Bush een diner aan, nadat de koningin eerst in de Natio nal Art Gallery een tentoonstelling van de bekendste schilderijen uit het Mauritshuis heeft geopend. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft maandag een onbemand, ruimte schip, Saljoet 7, in een baan om de aarde gebracht. BUENOS AIRES. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Haig is uit Buenos Aires vertrokken naar Washington. In zijn bagage heeft hij een nieuw voorstel dat vol gens de Argentijnse regering zou kunnen helpen een oorlog tussen Ar gentinië en Groot-Brittannië over de Falkland-eilanden te voorkomen. LONDEN. Groot-Brittannië heeft zich in een eerste voorlopige reaktie gereserveerd getoond over de voor stellen van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Haig inzake de Falkland-krisis. Dinsdag 20 april Zierikzee „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Oranjevereniging. 20.00 uur. Kegelhuis Geluk. Korps wedstrijden Z.K.B. 19.30 uur. Concertzaal. SCZ/Uit in Zeeland, In ternationaal Folkloristisch Dans theater. 20.00 uur. Marktzicht. Af delings vergadering P.v.d.A. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Bijeenkomst NCVB. 19.45 uur. Brouwershaven Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven. 20.00 uur. Zonnemaire Rondleiding Paauwe meubeltoon zaal, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. 19.30 uur. Oosterland Kerkgebouw Ger. Gem. Openbare re- petitie-avond „Duivelands Mannen koor". 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Jaarvergadering s.v. „Kwiek". 20.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianascbool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. N.C.V.B.- bijeenkomst. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Openbare vergade ring I.C.R.P. 19.45 uur. Donderdag 22 april Zierikzee U.V.V.-Ontmoetingscentrum. Kon- taktavond. 19.30 uur. Westerschouwen Gemeentehuis (Haam$tede. Kommis sie openbare w&Vkéft'.' 10.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Alg. ledenvergadering, oprichting oranjevereniging. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Goes „Prins van Oranje". Provinciale jaarvergadering Bond van Platte landsvrouwen. 10.30 uur. Vrijdag 23 april Zierikzee Foyer Concertzaal. Ziejook film: „Le Dernier Metro". 20.00 uur. Haamstede Armhoeksweg 6. Verzamelen exkur- sie C.J.P. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Zaterdag 24 april Zierikzee Bolussen-aktie t.b.v. showband „Rust Roest". Renesse Dorpshuis. Toneeluitvoering „Op Drift". 20.00 uur. Brouwershaven Herv. Verenigingsgebouw. Vertrek wandeltocht Ned. Rode Kruis. 14.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Feestavond muziekver eniging „Crescendo". Aanvang: 19.30 uur. Maandag 26 april Zierikzee Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Zaal Geref. kerk. Schrijfavond Am nesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. kerk, Bostonplein. Schrijf avond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Dinsdag 27 april Zierikzee Raadzaal stadhuis. Kommissie ad vies en bijstand voor middenstand. 16.30 uur. „Huis van Nassau". Lezing transce- dente meditatie. 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensocië teit. 14.30 uur. Burgh Hoofdingang Domeinen, boswande ling o.l.v. de heer Th. Aarnoudse. Ned. Ver. van Huisvrouwen. 14.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Bijeenkomst N.B.v.P. 19.30 uur. Woensdag 28 april Kerkwerve Bijeenkomst Verenigingsgebouw. N.C.V.B. 19.45 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenstraat 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 29 april Zierikzee 's Landskamer. Afscheidsreceptie. 16.30 uur. Bovenzaal restaurant „Mondragon". Jaarvergadering Stad en Lande, en lezing over „Middeleeuwse gebruiks voorwerpen". 19.30 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 6 mei Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Haamstede De Burght. Provinciale Dag Chr. Plattelandsvrouwen Bond. 10.00 uur. Vrijdag 7 mei Nieuwerkerk Dorpshuis. Verkiezingsbijeenkomst C.D.A.-Duiveland. 20.00 uur. Zaterdag 8 mei Schouwen-Duiveland Landelijke fietsdag. 8.00 - 13.00 uur. Zierikzee Concertzaal. Jubileumbal dans school Kramer-de Groot. 20.00 uur. Dinsdag 11 mei Haamstede Reis naar Kon. tuinen te Laeken, Brussel. Ned. Ver. van Huisvrouwen. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niét voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396, (01110)3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Bij alle kommer en kwel in o\is we reldje, hebben - zo blijkt uit een Zie- rikzeese schoolkrant - derde klas kin dertjes - het opwekkende therria van het voorjaar gekozen, om er ober te dichten. Dichten doen kinderen later niet meer, als ze volwassen zijn ge worden, maar „de schoolkan niets verweten; daar dichten ze wel. Linda bijvoorbeeld: „er zitten menseti op 't balkon; die zitten (ook) in dè zon. Vlinders vliegen af en aan; we weten nu dat we allemaal naar buitery kun nen gaan". Poëtische oproep dèrhal- ve voor lentelijk buitengebeuren. Pieter heeft oog voor details: „Er groeit een mooie bloem in del tuin. Het is een haycint. En in de zon speelt een kind. Het kind is dl een beetje bruin". Dat het (toch) niét lou ter idylle is in de ontwakende natuur is een andere dichtende scribent niet ontgaan: „Een bloem gaat open, oh wat mooi. Maar ondertussen vangt een poes zijn prooi". Dat is „dus" an dere koek dan kittekat. Marco is duizelig van lentegeluk en dicht: „Het meisje zingt en springt „toutje" in de wei. En het is zo blij. Nog blijer dan een bij in mei". Na tuurvorser en zoöloog Brehm dichtte dieren al menselijke eigenschappen toe. Marco volgt kennelijk zijn spoor. Koele konstatering stamt van Rob bert: „In mei leggen alle vogels een ei; want een ei hoort er bij". Jotanda loopt vooruit op volzomerse aktivi- teiten: „Alles is nu voor jou. De lucht is helder blauw. Je gaat nu lékker naar het strand. Met „het picnick" in de mand. Dichter bij huis - of liever school - blijft Remco: „Het is lente, moet je weten. De winter zijn we al lang ver geten. En de zon schijnt o zo fijn. Bij ons op het plein". Geen slecht weer dus, geen Pasen met sneeuwlin de dichtkolommen van de jeugd. De zon en het enthousiasme spatten ér af en op die manier geven de kindehjes de volwassenen feitelijk een lesje. Het weer is ook wel thema van de grote mensen, maar het accent ligt te veel op „slecht weer". Volgens de grote J.Pechter bestaat er geen slecht weer, maar bestaan alleen „verschil lende soorten goed weer". Met die simpele wijsheid vóór in de hoofdjes, voldoen de kindertjes aan de op dracht van meester „over de lente te schrijven". Na de dichterlijke ontladingen nu maar snel voldoen aan de opdracht: „De picknick in de mand en naar het strand". Zonder plichten te willen ontduiken, zie ik die tip wel zitten, met ook een gedichtje in gedachten (herinnering aan een „toen", dat nooit meer terug komt): Hoe zalig is de tijd, waarin de jongenskiel. nog om de ranke schoud'ren glijdt". SCHIER El LA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2