01180- 33333 H?!%> Rijkspolitie bracht dertigtal zaken braak en dief tot klaarheid DORPSHUIS BLIJFT AANLEIDING TOT HEFTIGE DISKUSSIES IN RAAD WESTERSCHOUWEN Rijkspolitie DE ZIERIKZEESCHE COURANT Gemeenteraad Zierikzee Jttotnisse Herverdeling van werk Massamoord in El Salvador Alarmnummer P& Stir Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur; M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60 Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 20 april 1982" 138ste jaargang Nr. 23101 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bestemmingsplan Heuvelsweg vastgesteld renu pakhu de massa iVfro.VI 9 .^v-^m^Hkld van het pand Ver- met bijbehorend Pstraat 8, voor 71.180 ZIERIKZEE, 19-4. Op de maandag gehouden vergade ring van de gemeenteraad, deed de voorzitter, burge meester Th. H. de Meester mededeling van het feit dat de Rijkspolitie in de afgelopen veertien dagen een tiental kriminelen heeft aangehouden, die verantwoordelijk moeten worden gesteld voor een lange reeks van inbra ken met diefstal. De heer Van der Wekken (PvdA) merkte op dat de gebouwen niet zo dicht bij het stadhuiskomplex liggen en vroeg of er t.a.v. de bestemming al bepaalde ideeën leven. Dit bleek het geval. Volgens de voorzitter wordt bezien hoe de situatie nu is, waarna eventueel aanpassingen kunnen plaats vinden. Voor het Maarstraat- pand wordt gedacht aan een fraktie- kamer. De voorzitter herinnerde aan deze inbraken, waarbij uit levensmiddelenbe- drijven werd gestolen, juwelen werden geroofd uit huizen en uit zaken kle ding werd weggehaald. Met het onderzoek is de politie nog niet geheel klaar, maar met de arrestatie van betrokkenen kan een dertigtal zaken als opgelost worden beschouwd. De voorzitter onderlijnde dat de politie veel tijd en werk in dit onder zoek heeft gestoken. Hij betuigde zijn respekt voor de oplossing van deze zaken. Alsnog b.t.w. Een voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting 1982 was noodza kelijk wegens verschuldigde b.t.w. over grondkosten voor de bouw van de 4-klassige lagere school voor het prot. chr. onderwijs in Poortam bacht. Deze b.t.w. bleek op de afde ling financiën niet te zijn verwerkt, hetgeen drs Sayers (PvdA) de vraag ingaf, ,,of nog meer „slordigheden" ter zake kunnen worden verwacht?" De voorzitter ontkende dat van „slordigheid" sprake zou zijn, het geen wethouder Bij de Vaate nader toelichtte. Niet altijd is volgens hem b.t.w. verschuldigd. De rekening is voor kènnisgeving aangenomen en het is niet des wethouders om alle re keningen op juistheid te testen. Er is weliswaar een vergissing gemaakt, „maar zo iets kan er door slippen", aldus de voorzitter. Intussen moet die b.t.w. wel verre kend, zijnde 18 x 140.575 25.303,50. De dekking kan plaats vinden door te beschikken over een deel van het restant van het voordeel bij de ver nieuwing van de Zuidhavenpoort- brug. Garantie geldleningen De raad gaf het kollege machtiging - op grond van gewijzigde voorschrif ten - geldleningen te garanderen voor het in eigendom verwerven van nieu we en bestaande woningen en de fi nanciering van de kosten van verbe tering van bestaande eigen wonin gen. Gemeentebegroting De raad ging akkoord met herzie ning van de procedure inzake behan deling gemeentebegrotingen. Het antwoord van het kollege op algeme ne beschouwingen zal voortaan reeds op de eerste vergadering worden ge geven; op een tweede vergadering volgen de re- en duplieken. Bij begrotingswijziging wordt de Advertentie voor reservering, tel. 01116-1215 maandag gesloten Restaurant Renesse Molen „De Hoop" Geen bezwaar ontmoette een be grotingswijziging (1982) wegens sub sidiëring Telefonische Hulpdienst Zeeland en de Stichting Adviesbu reau Gehandcapten Zeeland, 360). Eeveneens bij begrotingswijziging komt een aanvullend krediet be schikbaar ad 53.000 voor restaura tie van de molen „De Hoop". De voorzitter deelde mede dat er belangstelling is de molen weer als korenmolen te gaan gebruiken. De raad ging akkoord met het verzoek van de G.V. „Rust Roest" om de No- belpoort op andere dagen dan de Toe- ristendagen niet meer verplicht open te stellen, gelet op de geringe publie ke belangstelling. Vooruitlopend op een wijziging van het bestem mingsplan „Poortambacht I" werd een voorbereidingsbesluit goedge keurd, waardoor de heer J. Bil, Een- drachtstraat 46, in de gelegenheid wordt gesteld een garage te bouwen bij zijn woning. Markavan Als reaktie op een beroepschrift te gen aanvankelijke weigering, krijgt ZIERIKZEE. Op het terrein bij de oude gasfabriek te Zierikzee is een beschermende deklaag aangebracht, omdat daar bij een eerste provinciaal onderzoek ijzeraarde was gekonstateerd. Het is een voorzorgsmaatregel, aldus wethouder P. de Rijke bij de raadsvergadering maandagavond. Er wordt nog onderzocht of nader onderzoek noodzakelijk is. (Zie ook pag. 3). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de heer A. Corstanje Sr te 's Heer Hendrikskinderen gelegenheid een z.g.n. markavan te gebruiken op de wekelijkse markt. Drs Sayers vond het juist dat toch vergunning is ver leend. Wethouder Van Gastel, lichtte toe, dat de markavan niet specifiek als zodanig mag gebruikt, teneinde (ook) geen percedent te scheppen. In Vervolg pag. 4 WESTERSCHOUWEN, 19-4. De voorbereidingen om te komen van de bouw van een Dorpshuis met bibliotheek te Haamstede gaat beslist niet over rozen. In de maandagavond gehouden raadsvergadering van de ge meente Westerschouwen gaf het in ieder geval weer aan leiding tot een verhitte diskussie. Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering wilde dr. H. J. van Zuijlen nu wel eens duidelijk weten wat of de raadsvoorzitter mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer had bedoeld met de uitspraak „dat hij er wel eens spijt van zou kunnen krijgen" toen hij aanmerking had gemaakt op het voteren van een bedrag van 400.000,00 voor de bouw van een biblio theek. KEKKWERVE. De Stichting Jeugdaktiviteiten in Kerkwerve heeft voor de jeugd in dit dorp altijd iets in petto, wan neer het vakantie is. Zo ook op de laatste dag van de paasvakantie, vrijdagmiddag, toen er in het Verenigingsgebouw naar hartelust kon worden ge-handenarbeid. Het bleek een suksesvol initiatief. Veel kinderen kwamen er heen en amuseerden 2ich prima. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Naar de mening van dr. Van Zuij len treedt de burgemeester wel een beetje te autoritair op. Hij zei dit niet prettig te vinden en ook niet juist. Hij vroeg zich verder af, of het gehele kapitaal dat men nog bezit moet wor den opgemaakt aan Dorpshuizen, hoe nodig die ook zijn. Eenvoudiger Naar zijn mening kan dit ook op eenvoudige wijze gebeuren en is het beslist niet zo dat dit bergen met geld moet gaan kosten. Zeker de bevol king is hiermee niet gebaat, want straks zal dat weer neerkomen op een sterke verhoging van de onroe- rendbelasting. „Wij willen de dorpshuizen beslist wel hebben, maar laten wij het dan eenvoudig houden en niet met grote projekten ter tafel komen" zei Van Zuijlen. De raadsvoorzitter antwoordde hierop, dat zij met „spijt" had be doeld, dat deze voorziening voor de bevolking remmend zou kunnen wer ken, een uitleg waarmee dr. Van Zuijlen akkoord ging. Stemmingmakerij Het spel kwam pas goed op de wa gen, toen de fraktie-voorzitter van de CDA de heer L. Tieleman zei bezwaar te maken tegen de uitlatingen van dr. Van Zuijlen en dat dit stemmingma kerij was. Dr. Van Zuijlen reageerde hierop met de uitspraak van de heer Tiele man schandelijk te vinden. „Waar wil deze man, die zich fraktie-voorzitter van het CDA noemt, over mee praten terwijl hij drie maanden met vakantie in Zwit serland zat en er niet eens bij is ge weest", zei dr. Van Zuijlen. Deze opmerking gaf weer aanlei ding tot een verhitte duskussie tus sen beide heren, waaraan de burge meester, zij het niet zonder enige moeite, in slaagde een einde te ma ken. Uitleg De heer Tieleman gaf hierna nog een nadere uitleg over de gang van zaken. Nadat er in eerste instantie was ge dacht aan de bouw van een dorps huis/sporthal werd hiervan afgezien en bleef de bouw van een dorpshuis over. t r Vervolg pag. 3 DEN HAAG, 19-4. Er dreigt de ko mende jaren een tijdperk aan te bre ken van beperkte ekonomische groei zonder herstel van werkgelegenheid, als er geen herverdeling van werk door arbeidstijdverkorting wordt in gevoerd. De kosten van die ar beidstijdverkorting zullen niet op re kening van de bedrijven mogen ko men, in principe moet gezien de slechte ekonomische gang van zaken gelden dat werknemers evenredig in leveren voor korter werken. Dit betoogde minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid maandag namens de Nederlandse re gering op deN eerste dag van het con gres van het Europese Vakverbond EVV, dat deze week in Den Haag wordt gehouden. SAN SALVADOR, 19-4. Salvadori- aanse regeringstroepen hebben zon dag in het oostelijke dorp Barrios 48 leden van boerenfamilies vermoord. Dat hebben twee boeren die aan de slachting konden ontsnappen maan dag tegenover verslaggevers ver klaard. De helft van de slachtoffers waren vrouwen en kinderen. De boeren zeiden dat regeringssol daten Barrios, waarvan werd aange nomen dat het door guerillastrijders is gebruikt, binnengingen en 48 men sen uit hun huizen sleepten. De slach toffers werden gedwongen op de grond te gaan liggen en vervolgens doodgeschoten. Dorpelingen hebben hen in een gemeenschappelijk graf begraven en zijn vervolgens Barri- dos, dat ligt in de provincie Morazan, ontvlucht. Advertentie Meldkamer district Middelburg. Bel dit nummer in dringende gevallen. Er is altijd een surveillance auto in de buurt. Een geruststellende gedachte. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Een mens verkleint, be oordeelt ongunstig of gering schattend vaak, wat hij zelf mist. Wijnaendts Francken Verwachting tot woensdagavond: Zonnig Heldere nacht, mogelijk nachtvorst en enkele mistbanken; overdag zon nig met een middagtemperatuur rond vijftien graden, maar in de mid dag aan de kust bij wind van zee on geveer tien graden. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 24 april: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 16 gr. Windkracht: zuidwest 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: n.west 3 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 13 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 21 april Zon op 6.32, onder 20.47 Maan op 6.08, onder 17.37 22 april Zon op 6.29, onder 20.49 Maan op 6.28, onder 18.57 Nieuwe Maan: 23 april (22.29) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 21 april 2.15 14.55 8.18 20.35 22 april 2.49 15.43 8.57 21.10 Springtij: 26 april HET WEEROVERZICHT DE BILT, 20-4, Het K.N.M.I. deelt mede: Er komt woensdag nog weinig verandering in het huidige weer beeld. Ons land bevindt zich nog steeds dicht bij de as van een langge rekt hogedrukgebied dat zich van Ierland en Engeland via de Noordzee tot over Zweden en Noorwegen uit strekt. Het blijft droog. In de nacht kan de temperatuur opnieuw tot dicht bij het vriespunt dalen. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer vijftien graden. Dit is ook het geval in Duitsland, België, Luxemburg en noord-Frank rijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1