1 ledikant monteur/chauffeur Verkiezingen Adverteren doet verkopen! J. v. d. BOS ERIC DE NOORMAN Sterke zomerbroeken „St. Jan Zierikzeesche Nieuwsbode SUCCESJES Paardevlees Rundvlees Gemeente Bruinisse intermeubel deurloo 3G f? de vlies 9 Wij zijn rijk gezegend. God heeft ons een zoon en broertje toevertrouwd. We gaven hem de namen MARTIN US REINIER Zijn roepnaam is Maarten J. PLANTE B. W. PLANTE- VEENHUIZEN LINDA DORIEN LOTTEKE 15 april 1982 Kerkstraat 18 4307 AP Oosterland Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Zierikzee voor jongens en vele soorten leuke broeken voor meisjes met bijpassen sweater of T- shirt. 99 kinderspeciaalzaak Korte St. Janstraat 8 Zierikzee Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, kaarten, bloemen en cadeaus die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje RINY. HAN, CORRIE en JAAP GILIAM 4311 EH Bruinisse, april 1982 Weststraat 8 Op 3 april is overleden mijn lieve schoondochter ANNIE VAN 'T HAAFF-EVELEENS Annie je was met je warmte en eenvoud voor ons allen een onvergetelijk steunpunt. H. L. M. VAN 'T HAAF-SUTER Heden is zacht en vredig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omaatje MARIA VIERGEVER-HOEKMAN weduwe van JOHANNIS VIERGEVER op de leeftijd van 102 jaar en 4 maanden. Uit aller naam, J. BOOT-VIERGEVER Zierikzee, 16 april 1982 .Comeliastichting" Correspondentie-adres: Verseputseweg 26, 4321 TD Kerkwerve De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 20 april a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Brou wershaven, voorafgegaan door een rouwdienst in de ka pel van de Coneliastichting. Deze dienst zal geleid wor den door de weleerwaarde heer ds. R. H. Stutvoet en aan vangen om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Refter van de Cornelia- stichting, na afloop van de begrafenis. Heden overleed zacht en kalm op de gezegende leeftijd van 102 jaar mijn geliefde zuster en tante MARIA VIERGEVER-HOEKMAN Mevrouw C. VEREIJKE-HOEKMAN en kinderen Zierikzee, 16 april 1982 Mulocstraat 15 Tot onze diepe droefheid overleed na een geduldig gedra gen ziekte toch nog onverwacht onze lieve schoonzoon, zwager en oom JOHANNIS DIRK MARINUS SMITS echtgenoot van A. C. v. d. WERF op de leeftijd van 44 jaar. Ouwerkerk: P. K. v. d. WERF D. M. v. d. WERF Kerkwerve: A. P. LANDMAN-v. d. WERF J. LANDMAN en kinderen 3285 AS Den Bommel, 16 april 1982 «QQQQOQOPDOOQOOOOOOOQCXMOt» Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I I Naam: I Adres: Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Drukkerij L 0 Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 Te koop: Luxaflex, 3,651 x 1,80 h, 3,651 x 1,20h, 1,201 x 1,20h, 0,90lx 1,20 h. 2 spiraalbedden. Tel 01110-6461 150 kg Doree's; 500 kg Lek- kerlanders; 500 kg Eerstelin gen; 30 kg Eigenheimers; 250 kg Irene; 30 kg Koopmans Blauwe en Bintjes. P. Ouist, Bogerdweg 31, Drei- schor, tel. 01112-1443. 800 kg pootaardappelen, klasse: E 35/45. Tel 01110- 2342. Dames sportfiets (Sparta). Tel 01115-1408. Alabastine. Vocht-^.: »oor vochtdoorslaande en voch- toptrekkende muren. Hubo- Karweishop Renesse. Dyana 6, kl. oranje, b.j. 1974, km. stand 94.000, prijs 1000,- Tel. 01110-5785. Aangekomen, buitenvijver vissen. G. J. Wilbrink, Korte St. Janstraat 3, Zierikzee. Populieren, esdoorn, essen, zware bomen, wegens ontrui ming perceel voor de zeer speciale prijs van 2,50 per stuk. Braber Groenvoorzie ning B.V., Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Turkenburg groente- en bloe- menzaad. Ook koemest, pot grond en kompost. Hubo- Karweishop Renesse. Gordijnstokken in licht en donker hout, gordijnrails, gordijnkappen bij Bouw markt Zierikzee, tel. 01110- 2033. Vele soorten gloei- en T.L.- lampen, ook energiezuinige! Voor elk vertrek de juiste lamp. Hubo-Renesse. Te koop gevraagd: Voor het jeugdgebouw te Brouwershaven, keukenblok max. 4 meter, hoge keuken kast 1 meter breed, hang kasten. Tel 01119-1393-1603. Te huur Tapijtreiniger 5,— per uur. W. Stouten, Oosterland. Tel. 01114-1752. Personeel gevraagd: Huishoudelijke hulp, 1 mor gen per week. Tel 01115-1968. Voor direkt winkelhulp voor donderdagavond en zaterdag de gehele dag. Afdeling hen gelsport en aquaria. G. J. Wilbrink, Korte St. Jan straat 3, Zierikzee. Huisdieren Sinds 1 april vermist, rood met wit katertje roep naam Joost. Tegen beloning terug bezorgen. Mulder Hogezoom 18. Haamstede. Tel 01115- 1262. na 18.00 uur. Diversen Alle kleuren henna rood, ver krijgbaar bij de Palaverhut. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in ,,De Palaver hut". Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153 A.S. DINSDAG om 13.00 uur en in Noodslachtplaats de Hem WIM MEERDINK Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Verkiezingen leden gemeenteraad Nummering van de lijsten van kandidaten De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie zing van de leden van de raad der gemeente Zierikzee maakt bekend dat op donderdag 22 april 1982 a.s. te 10.00 uur, in een openbare zitting in de raadzaal van het stadhuis de numme ring van de ingeleverde lijsten van kandidaten voor de op 2 juni 1982 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad zal plaatshebben. De voorzitter voornoemd, TH. H. DE MEESTER 19 april 1982 Burgemeester en wethouders van Bruinisse: gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne; maken bekend, dat op 10 maart 1982 bij hen een aan vraag is ingediend door de heer J. Stouten, Langeweg 2a te Bruinisse voor een revisievergunning ingevolge de Hinderwet in verband met het uitbreiden van een kip- penlegbatterij op het perceel Langeweg 2a, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie G, nummers 909 en 595. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, vanaf 20 april tot 21 mei 1982 elke werkdag van 08.30 tot 12.00 en 13.15 tot 17.00 uur, alsmede buiten kantooruren na te lefonische afspraak en voorts tot het einde van de ter mijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur ter inzage. Gemotiveerde bezwaren kunnen door een ieder gedurende voornoemde termijn worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingeko men bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach tigde bezwaren inbrengen op een op 10 mei 1982 te 11.00 uur in het gemeentehuis te Bruinisse te houden openba re zitting, waar gelegenheid wordt gegeven tot een ge- dachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegde gezag, de aanvragen en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op de aanvraag genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij re delijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd T. C. HEKMAN, burgemeester B. DE GROOT, secretaris Bruinisse, 19 april 1982 Kado voor vreugde In het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! HET BETROUWBARE ADRES VOOR UW MEUBELEN mmmmumw 11% m uur lV *mm\ k \4aAfluuHuuiSEiüBul9frl -~^2IHU ■i .rflIlllllllllIHKHT/ff ■k^^uuuuuuuuuuuuup^S-Z^r4i -V-L. massief grenen incl. lattenbodem, 90/200 cm beperkte voorraad! Meelstraat 31-33, 4301 EB Zierikzee, Telefoon (01110) 2946 u steed3 1 c dïu^eïklmïüwe\^s-' LLm vdfcen in z«n o<^ av lange r TOERINGCARBEDRIJF VAN OEVEREN vraagt TAAK: Uitvoeren van controle-, onderhouds- en reparatiewerk zaamheden aan touringcars en lijnbussen. Bereidheid tot het uitvoeren van ritten tijdens drukke tijden. VEREIST: diploma LTS-autotechniek, monteur-voertuigen of gelij kwaardig. Rijbewijs B-C-D-E. Leeftijd vanaf 21 jaar. Recente ervaring als onderhoudsmonteur (diesel). Sollicitaties t.a.v. de heer L. K. van Oeveren, Watermolen 19, Zierikzee, telefoon 01110-2319. Evt. nadere informaties kunnen ingewonnen worden bij chef werk plaats, de heer H. F. Clerx (evt. na 18.00 uur 01114-1724). Zitting van het hoofdstembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten. De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad brengt, ingevolge artikel H 4, lid 2 der kieswet, ter openbare kennis, dat dit bureau op 23 april 1982 te 17.00 uur, in de raadzaal van het stadhuis in een voor de kiezers toegankelijk zitting zal beslissen over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten voor de op 2 juni 1982 te houden stemming en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over de wijze van vermelding. De voorzitter voornoemd, TH. H. DE MEESTER 19 april 1982 Jongens Terlenka broeken beige, groen, bruin, zwart maat 116 t/m 174 Molenstraat 10 Bruinisse Voor ONGEBLEEKTE BLOEM 2 kg. - 3,- 10 kg. - 12,50 MOLEN DE GRAANHALM Haamstede, tel. 01115-2415 Wigberths wraak 59. Het grote kampement van de Britten is een en al beweging. Een ieder maakt zich ge reed voor de komende strijd, welke wellicht beslissend zal zijn voor de Britse landen. Op verzoek van Eric is een ijlbode gezonden naar Artor's legerkamp, om klaar te staan, in te grijpen, als de nood aan de man mocht ko men. Het heeft Vortigem, trots als hij is moei te gekost, dit besluit te nemen, maar nog veel zwaarder woog hem de beslissing, Eric het be vel over de grote afdeling boogschutters te ge ven. Ware het niet, dat Mildred Eric's verzoek met kracht gesteund had, de Britse vorst zou nimmer zijn aanvoerder voor de Noorman op zij gezet hebben; maar om vrijheid van hande len te hebben was dit nodig. Tot ieders opluchting neemt de aanvoerder der boogschutters het geval nogal lakoniek op, nadat men hem verteld heeft, dat Vortigem een oude schuld in had te lossen aan de vreem deling en deze dat alleen op deze manier ge daan wilde hebben. En zo schrijdt de dag voort, de avond valt en onder de sterrenhemel verzamelt de vorst zijn krijgsmacht om de aanval der Pieten die nu ie der moment komen kan het hoofd te bieden. Elk der vijfhonderd krijgers beseft, waar het om gaat, immers mochten de Pieten onver hoopt winnen, dan zal het met de vrede en voorspoed in Brittannië gedaan zijn, en te midden van deze grote krijgsbende is er één, wiens pijlen niet de vijand zullen zoeken, maar de onbeschermde rug van zijn vorst. Alleen zit Vortigem te paard, aan het hoofd van zijn troepen en de spanning is haast tast baar, als een dof, ver verwijderd gedreun hoorbaar wordt, een gedreun dat met de mi nuut sterker wordt en dan zien allen aan de noordelijke horizon een golvende, deinende rij stippen nader en nader stormen, gevolgd door een tweede golf, een derde, honderden en hon derden ruiters, met de vlijmscherpe lansen vooruit gericht op de roerloos wachtende Brit se krijgers.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9